Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала  від Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України нову літературу.

Інститут педагогіки НАПН України Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : монографія /А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина та ін.; за заг. ред. О. І. Локшиной; НАПН України, Інститут педагогіки. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. — 192 с.
Анотація

Монографію присвячено проблемі трансформацій в освіті в аспектах децентралізаційно-централізаційних, гуманізаційних процесів, стандартизації та диференціації освіти в країнах ЄС та США. Авторами охарактеризовано підходи до трактування освітніх трансформацій в освітньому просторі у зарубіжжі та в Україні; розкрито підходи країн зарубіжжя, застосовувані для реалізації реформ; окреслено перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні.

Для розробників освітньої політики, науковців, керівників закладів освіти, учителів, викладачів і студентів закладів вищої освіти

Інститут педагогіки НАПН України Національний освітньо-науковий глосарій : довідкове видання /ред. кол.: В. Г. Кремень, В. І. Луговий, О. М. Топузов та ін.; НАПН України. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. — 272 с.
Анотація

У довідковому виданні узагальнено поняттєво-термінологічний освітньо-науковий апарат, який використовується міжнародною, європейською і українською фаховою спільнотою, унормовано вітчизняним законодавством про освіту та наукову і науково-технічну діяльність, міжнародними документами регуляційно-рекомендаційного характеру щодо освіти і досліджень. Перелік статей містить визначення 490 ключових освітньо-наукових термінів, що відображають їх сутнісні характеристики, контекстуальну основу застосування. У додатку до переліку термінів та їх визначень наведено найбільш вагомі міжнародні документи, які унормовують актуальну освітньо-наукову термінологію.

Глосарій адресовано працівникам сфер освіти та наукової і науково-технічної діяльності, державної влади, бізнесу, суспільству в цілому, широкому колу осіб, зацікавленим у модернізації та світовій і європейській інтеграції національних освітнього та дослідницького просторів, підвищенні їх глобальної конкурентоспроможності