Дари бібліотеці

Інститут проблем виховання НАПН України

Бібліотека ІДГУ отримала від Інституту проблем виховання НАПН України нову навчальну та навчально-методичну літературу.

Інститут проблем виховання НАПН України Особистість у гармонії з природою : методичні рекомендації / О. Пруцакова, Н. Пустовіт, А. Логінова. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 72 с.
Анотація

У методичних рекомендаціях представлено комплекс змісту, форм і методів гармонізації відносин школярів з природою. Методичні рекомендації знайомлять вчителів закладів загальної освіти і педагогів закладів позашкільної освіти з особливостями сучасного суспільного й освітнього етапу, що характеризується екологічною кризою і необхідністю збалансування у споживанні ресурсів. Подано інформацію з основних освітніх тенденцій, що стосуються впровадження освіти в інтересах сталого розвитку, розглянуто особистісний вимір запитів сталого розвитку. Презентовані зміст, форми й методи сприятимуть формуванню в учнів рис особистості екоцентричного типу.

Методичні рекомендації призначені для вчителів, класних керівників, педагогів-організаторів, педагогів закладів позашкільної освіти й інших, хто цікавиться проблемами збереження довкілля

Інститут проблем виховання НАПН України Етика відносин з природоюнавчальна програма для учнів 7(8) класів / О. Пруцакова, Н. Пустовіт, Г. Тарасюк. – Кропивницький: Імскс-ЛТД, 2019.-24 с.
Анотація

Навчальна програма курсу за вибором (факультативу) для 7(8) класів «Етика відносин з природою» с складовою однойменного навчально-методичного комплекту, розробленого згідно сучасних запитів і освітніх тенденцій. Програма запропонована для викладання у закладах загальної освіти, її зміст доповнює та конкретизує знання про антропогенну діяльність у довкіллі, набуті в процесі шкільної екологічної освіти, акцентуючи на причетності до екологічних проблем, прийнятті школярами компетентних рішень, формуванні екологічного вибору у щоденній побутовій діяльності, вмінні діяти так, щоб завдавати довкіллю щонайменшої шкоди. Програма спрямована на формування етичного підґрунтя у питаннях сталого розвитку, обізнаності й оцінці етичних аспектів Цілей сталого розвитку. Програму створено з урахуванням запитів освіти в інтересах сталого розвитку суспільства, Декаду якої завершено у 2015 році, та необхідності вивчення Глобальних цілей – Цілей сталого розвитку суспільства. Програма курсу за вибором (факультативу) «Етика відносин з природою» може використовуватись у закладах загальної середньої та позашкільної освіти. Також – стати у пригоді студентам закладів вищої та слухачам післядипломної педагогічної освіти. Нею також можуть скористатись громадські організації екологічного спрямування, установи природно-заповідного фонду

Інститут проблем виховання НАПН України Етика відносин з природою : навчально-методичний посібник / О. Пруцакова, Н. Пустовіт, А. Логінова, Г. Тарасюк. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019.-180 с.
Анотація

У посібнику представлено комплекс змісту, форм і методів гармонізації відносин школярів з природою із врахуванням етичних аспектів взаємодії з довкіллям. Навчально-методичний посібник входить до складу навчально-методичного комплекту «Етика відносин з природою» і побудований згідно з навчальною програмою курсу за вибором для 7-8 класів. Зміст навчально-методичного посібника транслює в освітній простір Цілі сталого розвитку, що є дороговказом для суспільних процесів до 2030 р. Посібник акцентує увагу на екологічних Цілях та таких, до яких учні особисто причетні: змінах клімату, сталому споживанні. Посібник демонструє кейсовий підхід до вивчення екологічних проблем. Кожний кейс містить необхідні матеріали для роботи з учнями 7-8 класів. Застосування форм й методів презентації змісту сприятиме формуванню в учнів екологічної компетентності й рис особистості екоцентричного типу.

Навчально-методичний посібник призначений для вчителів, класних керівників, педагогів закладів позашкільної освіти, педагогів-організаторів, вожатих й тих, хто цікавиться проблемами збереження довкілля

Інститут проблем виховання НАПН України Методика формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах закладів освіти: методичний посібник / O. I. Остапенко, М. Д. Зубалій, М. В. Тимчик. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019 – 168 с.
Анотація

У посібнику визначено стан проблеми формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни в різних типах навчальних закладів; уточнено складові компоненти формування в учнів старших класів готовності до захисту незалежності Вітчизни в процесі позакласної роботи; представлено критерії та показники визначення рівнів сформованості в старшокласників готовності до захисту Вітчизни; висвітлено форми і методи формування в учнівської молоді мотивації до військової служби в процесі позакласної роботи; визначено ефективність застосування в закладах загальної середньої освіти організаційно-педагогічних умов формування готовності до строкової служби у Збройних Силах України й захисту незалежності Вітчизни.

Видання буде корисним викладачам предмета «Захист Вітчизни», вчителям фізичної культури, тренерам спортивних гуртків і секцій, усім, хто задіяний у військово-патріотичному і фізичному вихованні учнів

Інститут проблем виховання НАПН України Методичний інструментарій формування у старшокласників готовності до захисту Вітчизни: методичний посібник / Б. Б. Шаповалов, 3. М. Діхтяренко. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019 – 144 с.
Анотація

У методичному посібнику розглянуто інструментарій формування готовності до захисту Вітчизни. Зважаючи на прийняття нових Законів України, що регулюють оборонну сферу держави, та змін до Основного Закону — Конституції України, обґрунтовується необхідність запровадження нових підходів до складного педагогічного процесу — формування готовності до захисту Вітчизни, який розглядається у контексті положень «Нової української школи». Аналізуються та уточнюються поняття безпеки, екстремальної ситуації, готовності до захисту Вітчизни. Розглядається роль та місце у процесі формування готовності до захисту Вітчизни військово-патріотичного виховання, бойових мистецтв, дитячих військово-патріотичних та спортивних ігор. В якості інструментів формування готовності до захисту Вітчизни пропонується сучасна українська національна професійно-прикладна психолого-педагогічна система — поліцейський хортинг та український національний вид спорту – хортинг.

Видання буде корисним викладачам предметів «Захист Вітчизни», фізичної культури, тренерам та інструкторам спортивних федерацій, клубів та секцій, представникам громадських організацій, а також: усім, хто задіяний у процесі підготовки захисників Вітчизни

Інститут проблем виховання НАПН України Форми і методи формування в учнів готовності до захисту Вітчизни: методичні рекомендації / М. Д. Зубалій, О. І. Остапенко, М. В. Тимчик. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 72 с.
Анотація

У методичних рекомендаціях розглянуто актуальні проблеми формування в учнів старших класів готовності до захисту Вітчизни. Розкрито основні форми і методи, їхні сучасні класифікації й умови підвищення ефективності військово-патріотичної діяльності з формування в старшокласників готовності до військової служби в складних сучасних умовах. Виходячи з аналізу передового педагогічного досвіду закладів загальної середньої освіти і експериментальних досліджень, розроблено практичні рекомендації щодо поліпшення військово-патріотичної діяльності з формування в допризовної молоді готовності до захисту Вітчизни.

Видання підготовлене для викладачів предмета «Захист Вітчизни», вчителів фізичної культури, тренерів спортивних гуртків і секцій, усіх, хто задіяний у військово-патріотичному і фізичному вихованні учнів

Інститут проблем виховання НАПН України Технології формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти: методичний посібник / Т. Є. Федорченко, В. І.Кириченко, В. Б.Нечерда, О. О.Єжова, Т. В. Тарасова, І. В. Гарбузюк, О. Л. Хомич. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 176 с.
Анотація

Методичний посібник є важливим підсумком теоретичної і практичної діяльності науковців з висвітлення проблематики технологій формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій закладів загальної середньої освіти. Представлено технологічне забезпечення формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій: арт-технології, тренінгові технології, ігрова технологія, інформаційно-комунікаційні технології.

Матеріали розділів посібника можуть бути використані у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів із загальної педагогіки, теорії та методики виховання у педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації; розробці рекомендацій діяльності методичних об’єднань класних керівників, у структурі підвищення фахової підготовки через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти; при здійсненні педагогічних досліджень близької Проблематики

Інститут проблем виховання НАПН України Підлітки уразливих категорій: типологія і особливості виховання в умовах закладів загальної середньої освіти: методичний посібник / В. Б. Нечерда, В. І. Кириченко – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2019. – 134 с.
Анотація

Методичний посібник підсумовує теоретичні узагальнення і практичну діяльність з дослідження проблематики виховання підлітків уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти. Матеріали можуть бути використані у процесі підготовки семінарів і спецкурсів із загальної педагогіки, теорії і методики виховання у педагогічних закладах вищої освіти, у системі післядипломної педагогічної освіти, при створенні рекомендацій щодо діяльності методичних об’єднань педагогів, здійсненні педагогічних досліджень близької проблематики

Інститут проблем виховання НАПН України Зміст, форми і методи формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації / В. I. Кириченко, В. Б. Нечерда, I. В. Гарбузюк, Т. В. Тарасова. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, – 96 с.
Анотація

У методичних рекомендаціях узагальнено теоретичні знання щодо методів і форм виховної діяльності з підлітками та досвід, накопичений педагогами експериментальних закладів загальної середньої освіти з формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій, а також: запропоновано розроблений на цій основі авторський методичний інструментарій вирішення цього завдання.

Видання адресовано адміністраторам, класним керівникам, психологам, соціальним педагогам закладів загальної середньої освіти, науково-педагогічним працівникам, аспірантам і студентам педагогічних вищих освітніх закладів та фахівцям соціальної роботи