Література з економіки

Література від НТБ Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.

Андерсон Н.В. Конкурентоспроможність прикордонних регіонів України в умовах євроінтеграції

Андреева Н.Н. Экологически ориентированные инвестиции: выбор решений и управление

Андреева Н.Н. Экологоориентированные инвестиции в системе обеспечения ресурсно-экологической безопасности

Андрєєва Н.М. Методичні підходи до діагностики та комплексної оцінки ефективності інвестицій в природоперетворювальні проекти: соціо-еколого-економічний аспект

Антикризисные стратегии развития региональной энергетики

Басюркіна Н.Й. Агропромислові формування в забезпеченні продовольчої безпеки

Богатирьов А.М. Планування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ринку

Бревнов А.А. Маркетинг малого предприятия

Бревнов А.А. Организация частного предприятия в Украине

Буркинский Б.В. Активизация инвестиционной деятельности в регионе

Буркинский Б.В. Інноваційна стратегія у соціально-економічному розвитку регіону

Буркинський Б.В. Методологічні аспекти розробки і оцінки стратегій розвитку промислового комплексу регіону

Бутенко А.І. Інноваційна спроможність суб’єктів підприємницької діяльності

Бутенко А.І. Підприємництво в Україні: напрямки розвитку

Бутенко А.І. проблеми та напрямки розвитку підприємництва у сфері освіти

Бутенко А.І. Сараєва І.М. Концептуальні засади ефективності інституціонального забезпечення підтримки промислового підприємства

Вайсман В.А. Современная региональная экономика

Валуєв Ю.Б. Процесно-функціональне управління промисловим підприємством

Вдосконалення системи підготовки кадрів для підприємницької діяльності

Воробйова О.А. Проблеми природокористування та сталого розвитку в рекреаційно-туристичній сфері

Галиця І.О. Потенціал інноваторів: механізми використання

Галушкіна Т.П. Національна політика «зеленого» зростання в Україні

Галушкіна Т.П. Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень

Горячук В.Ф. Капіталізація та конкурентноспроможність економіки: регіональний та національний вимір

Гранатуров В.М. Аналіз підприємницьких ризиків: Проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки

Дергачев В.А. Геополитическая и геоэкономическая трансформация Украинского Придунавья

Дергачев В.А. Геоэкономическая стратегия Украины

Дергачев В.А. Геоэкономические основы национальной безопасности

Дергачев В.А. Геоэкономический словарь-справочник

Дергачев В.А. Глобальная геоэкономика (трансформация мирового экономического пространства

Дергачев В.А. Информационно-комуникационные технологии в экономике

Дергачев В.А. Цивилизационная геополитика (Большие многомерные пространства)

Дергачев В.А. Геополитический словарь-справочник

Економічне оновлення регіону: аналіз ситуацій та рішення

Єрмакова О.А. підвищення конкурентоспроможності приморських регіонів України на основі кластерної моделі

Забарна Е.М. Інноваційно-інвестиційний фактор економічного розвитку

Забарная Е.Н. Современная экономическая политика

Забарная Е.Н. Инновационно-инвестиционная система: методология формирования и развития

Захарченко В.И. Инновационная система региона

Захарченко В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации Ч.1

Захарченко В.И. Кластерная форма территориально-производственной организации Ч.2

Захарченко В.И. Научно-технологическое прогнозирование и развитие региона

Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм: матеріали ІІ Міжнародного екологічного форуму

Исаченко Д.А. Малые предприятия в экономике Украины

Інституційні механізми капіталізації економіки регіонів Українського Причорномор’я

Ісаченко Д.А. Малі промислові підприємства в трансформаційній економіці регіону

Карпінська Г.В. Теоретичні і методичні засади реструктуризації та кластеризації підприємств

Конкурентоспроможність та сталий розвиток море господарського комплексу України

Кон’юнктурний аналіз товарного ринку

Котлубай О.М. Основи економіки й організації сервісної діяльності в торгівельному мореплаванні

Купинец Л.Е. Проблемы производства экологически чистой продукции в АПК: международный и национальный аспекты

Кухарская Н.А. Стратегические приоритеты трансформации экономики регионов Украины: тенденции, формы, механизмы

Кухарская Н.А. Организационно-методические основы создания свободных промышленно ориентированных зон

Лазарєва Є.В. Методологічні аспекти формування інноваційної системи регіону

Лайко О.І. Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу

Лайко О.І. Трансформаційні процеси в інвестиційній системі економіки України

Лысюк В.М. Воспроизводственная функция товарных рынков

Лысюк В.М. Регулирование экономики переходного периода

Маркетинг предприятий пищевой промышленности

Маркетинговый менеджмент в системе предпринимательства. Краткий курс

Мартиенко А.И. Теоретические основы развития отношений собственности на природные ресурсы

Математичні методи розв’язання економіко-екологічних задач

Механизмы регулирования предпринимательской деятельности

Механізми взаємодії органів влади та підприємницького сектора економіки України

Мирошников П.С. К проблеме стабильного развития предпринимательского сектора экономики Украины

Николаев Ю.О. Экоинновационное развитие и макроэкономическая стабильность (теоретико-методологический аспект)

Осипов В.Н. Оценка конкурентоспособности продукции производственного назначения

Осипов П.В. Интегральный производственный потенциал пищевой промышленности

Пивоварчук И.Д. Новые рабочие места как фактор стимулирования роста производительности труда

Пивоварчук И.Д. Повышение стоимости рабочей силы в обеспечении устойчивого развития регионов Украины

Приоритеты развития предпринимательского сектора национальной экономики

Проблеми  ринку та розвитку регіонів України в 21 столітті: матеріали і науково-практичні інтернет-конференції

Рассадникова С.И. Современная инвестиционная политика: предпосылки экологизации

Сараева И.Н. Институциональные проблемы предпринимательского сектора экономики: системно-методологический подход

Скорик М.Л. Єврорегіони на кордонах України

Стратегія розвитку промислового комплексу регіону (орієнтири, ресурси, обмеження)

Тадыка И.Б. Управление эффективностью производства. Системно-синергетический подход

Теплиць І.Л. Акціонування як сучасна форма приватизації підприємств промисловості

Ткач К.І.Теоретичні засади регіональної промислової політики

Формирование конкурентоспособности в контексте регионального развития

Формування ринку екологічних послуг в форматі розвитку «зеленої економіки»

Шестаков Ю.А. Актуальные проблемы социально-трудовых отношений в производственном секторе Одесской области

Шмагина В.В. Рекреация и туризм в системе современных приоритетов социально-экономического развития

Шлафман Н.Л. Механізми регулювання розвитку підприємницького сектору

Шляхи та інструменти модернізаційного прориву економіки України: матеріали науково-практичної конференції

Економічні інновації вип 42, 43, 44, 45, 46, 52, 55, 58