Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала від Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України нову навчальну та навчально-методичну літературу.

Інститут обдарованої дитини Камишин В. В. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості : монографія /В. В. Камишин, О. М. Рева; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 266 с.
Анотація

Монографія присвячена розв’язанню актуальних питань управління розвитком академічної обдарованості тих, хто навчається, з огляду на кваліметричні показники закономірностей прийняття рішень учасникам навчально-виховного процесу в умовах впливу ризику стохастичного і нестохастичного характеру.

Обґрунтовано методологію та досліджено закономірності вияву основних навчальних домінант як головних чинників мотивації на досягнення успіху / запобігання невдач, а також рівнів домагань як основних системоутворювальних чинників тих, хто навчається, що найкращим чином характеризують адекватність їх самооцінки. Запропоновано низку субмоделей здійснення кваліметрії в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників та оцінено їх ефективність.

Монографія може бути корисною для науково-педагогічних працівників, аспірантів, докторантів, фахівців,які займаються управлінням освітньою діяльністю, а також може бути корисною для методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів

Інститут обдарованої дитини Тименко В. П. Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості : монографія /В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник та ін.; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 176 с.
Анотація

У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обгрунтовано практичний інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості учнівської молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського науковознавства.

Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, професійної, вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем розвитку власного практичного інтелекту

Інститут обдарованої дитини Бєльська Н. А. Типологія та методи виявлення інтелектуально обдарованих старшокласників, схильних до дослідницької діяльності : методичний посібник /Н. А. Бєльська; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 128 с.
Анотація

Посібник присвячено проблемі вивчення типів і видів обдарованості старшокласників. У праці представлено авторську версію типології обдарованості, яка охоплює такі типи обдарованості: академічну, інтелектуальну, творчу, естетичну, практичну та технічну, соціально-комунікативну та лідерську, сенсомоторну. Також подано результати експериментальних досліджень кожного з указаних типів. Окремо розглянуто типи інтелектуальної обдарованості дітей – учасників конкурсу-захисту науково-дослідних і творчих робіт Малої академії наук України. Описано їхні когнітивно-поведінкові й особистісні характеристики. Посібник містить перелік і детальний опис психодіагностичних методик (включаючи авторські модифікації), які рекомендовані для дослідження якості та рівня академічної, інтелектуальної та творчої обдарованостей.

Посібник призначений для практичних та академічних психологів, студентів і викладачів факультетів психології

Інститут обдарованої дитини Проектування засобів діагностики обдарованості дітей та молоді в інформаційному середовищі : методичний посібник /О. Л. Сухій, Т. А. Юрченко, В. М. Шульга; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 152 с.
Анотація

Методичний посібник висвітлює аспекти адаптації будь-яких діагностичних алгоритмів від паперового рівня до рівня онлайн-ресурсу, ставить задачі формалізації та програмування відповідних текстів із різним рівнем залучення програмістів. У праці викладено авторський підхід до процесу розробки і створення універсальної системи для побудови як діагностичних форм, так і математично-статистичного апарату обчислення. Авторами розроблено загальну структуру онлайн-ресурсу, що поєднує в собі опрацьовані в Інституті обдарованої дитини НАПН України діагностичні тести та передбачає збереження всіх даних тестування.

Посібник стане у нагоді психолого-педагогічному складу та керівникам установ освіти, спеціалістам органів управління освітою, науково-методичним працівникам і студентам відповідної спеціалізації

Інститут обдарованої дитини Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників : методичний посібник /Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Полухін та ін.; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 142 с.
Анотація

У методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення потреби психологічної діяльності інтелектуально обдарованих старшокласників. Обгрунтовано теоретико-методичні засади діагностики обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного дослідження. Представлено результати експериментального дослідження особистісних особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників.

Методичний посібник адресовано науковим працівникам, аспірантам, викладачам психолого-педагогічних дисциплін, а також працівникам освітніх закладів, які працюють з обдарованими дітьми й учнівською молоддю

Інститут обдарованої дитини Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників : методичний посібник /М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 134 с.
Анотація

У методичному посібнику представлено аналіз вітчизняного та світового досвіду щодо психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів старших класів. Авторами розроблено й описано теоретичні психологічну та педагогічну моделі, що забезпечує мультидисциплінарний підхід до вивчення проблеми соціалізації обдарованої особистості

Інститут обдарованої дитини Андросович К. А. Профілактика деструктивної соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-середовищі : методичні рекомендації /К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко; НАПН України, Інститут обдарованої дитини. — Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 40 с.
Анотація

У методичних рекомендаціях авторами досліджено позитивні та негативні чинники впливу Інтернету на соціалізацію обдарованих учнів; розкрито моделі поведінки користувачів мережі Інтернет та обґрунтовано теоретичну модель профілактики деструктивних проявів інтернет-соціалізації обдарованих учнів.

Розкрито поняття «безпечна поведінка обдарованих старшокласників у мережі Інтернет», яке охоплює пізнавальний, вчинковий і мотиваційно-рефлексивний компоненти. автори зазначають, що процес формування у школярів безпечної поведінки в інтернет-мережі відбувається під впливом різноманітних факторів на індивідуальному, сімейному, суспільному рівнях, рівні найближчого оточення (рівень однолітків, рівень освітньої установи).

Запропоновано систему соціально-педагогічних умов, що забезпечує профілактику безпечної соціалізації обдарованої молоді в Інтернет-середовищі.

Методичні рекомендації призначено для науковців, педагогів, практичних психологів освітніх установ, соціальних служб, студентів закладів вищої освіти