Дари бібліотеці

Попова О.В. Формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного простору – Практикум для студентів спеціальності «Філологія. Переклад» : навч. посібник / О.В. Попова. – Одеса : ПНПУ імені К.Д.Ушинського, 2016. – 176 с. 

Навчальний посібник складається з п’ятьох практичних блоків, система вправ яких спрямована на формування перекладацької компетентності майбутніх перекладачів китайської мови в умовах полікультурного простору на базі чотирьох мов – китайської, англійської, української та російської.

Навчальний посібник може стати в нагоді студентам бакалаврату гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія. Переклад (китайська, англійська мови)», «Середня освіта. Мова і література китайська, англійська мови)», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям у сфері міжкультурної комунікації.


Попова О.В. Підготовка майбутніх перекладачів китайської мови у вищій школі : навч. посібник / О.В.Попова. – ПНПУ імені К.Д.Ушинського. – Одеса: ВОІ СОІУ «Атлант», 2016. – 277 с.

Навчальний посібник складається з трьох підрозділів, тематика яких розкриває сутність перекладацької діяльності фіхівця-східнознавця та специфіку підготовки майбутніх перекладачів китайської мови на філологічних факультетах.

Навчальний посібник може бути в нагоді студентам гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, зокрема тих, хто навчається за спеціальностями «Філологія (переклад з англійської, китайської українською)», «Середня освіта (мова і література англійська, китайська)», практикуючим учителям державної та іноземних мов, фахівцям в сфері міжкультурної комунікації.


Корольова Т.М. Перклад офіційних паперів (на матеріалі англійської, української та китайської мов) : навч. посіб. / Т.М.Корольова, О.В. Попова, Дін Сінь – Одеса: ІНВАЦ, 2014. – 204 с.

Навчальний посібник розроблений для студентів старших курсів факультету іноземних мов, які паралельно вивчають англійську і китайську мови. Навчальний курс побудований на професійно-орієнтованому матеріалі та охоплює актуальні питання в галузі перекладознавства (класифікація документів; проблеми перекладу автобіографій, дипломів, довідок, свідоцтв, сертифікатів, контрактів, угод, меморандумів та інших типів документів з англійської та китайської мов на рідну і навпаки). Вправи для практичних занять відображають тематичний матеріал навчального курсу. Набуті студентами знання і навички перекладу офіційно-ділового дискурсу можуть прислужитися їм у професійній діяльності.


Телейко А.Б. Математико-статистичні методи в соціології та психології : Навч. посіб. /А.Б.Телейко, Р.К.Чорней. – К.: МАУП, 2007. – 424 с.

У навчальному посібнику викладено основні теоретичні положення, принципи математико-статистичних досліджень і напрями розвитку сучасних математико-статистичних методів у соціології та психології. Особливу увагу приділено унаочненню матеріалу.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Соціологія» та «Психологія» і для всіх, хто займається соціологічними чи психологічними дослідженнями.


Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посіб. / Т.Г.Червінська. – К.: ДП «Вид.дім «Персонал», 2014. – 248 с.

 У навчальному посібнику розкриваються базові категорії соціологічної науки, її теоретико-методологічні засади, окреслюються ключові проблеми сучасного соціологічного знання.

Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться станом і перспективами розвитку соціологічної науки.


Богдановський І.В. Логіка : Опорний конспект лекцій / І.В.Богдановський, О.Г.Льовкіна. – 6-те вид., стереотип. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2012. – 168 с.

У посібнику викладено основи загальної логіки, а також елементи математичної (символічної) логіки. Він написаний відповідно до навчальних програм з курсу логіки для юридичних і економічних спеціальностей. Основна мета навчального курсу – ознайомити студентів з операціями правильного мислення, навчити їх використовувати теоретичні знання на практиці.

Вміння логічно мислити й чітко висловлювати свої думки – це ознака не лише загальної, а й професійної освіченості спеціаліста. Логічна культура є необхідною передумовою успішної роботи юриста, економіста, управлінця, науковця.

Для молодших спеціалістів («базова середня освіта») і бакалаврів.


Бахов І.С. English Grammar Practice=Практитум з граматики англійської мови. – 3-те вид., переробл. і допов. – К.: МАУП, 2007. – 216 с.

Практикум містить граматичні вправи з основних тем англійської граматики: часи дієслова, прикметники, модальні дієслова, неособові форми дієслова, інфінітив, герундій, пасивний стан, непряма мова, умовні речення, умовний спосіб після I wish. Практикум передбачає роботу студентів над вправами під керівництвом викладача і самостійно. Вправи можна використовувати для додаткової роботи на практичних заняттях.

Для студентів, які мають середній рівень знань з англійської мови і викладачів.


Бахов І.С. Практикум з граматики англійської мови. English Grammar Practice: Навч.-метод. розробка. – 2-ге вид., стереотип. – К.: МАУП, 2006. – 128 с.

Практикум містить граматичні вправи з основних тем англійської граматики: часи дієслова, прикметники, модальні дієслова, неособові форми дієслова, інфінітив, герундій, пасивний стан, непряма мова, умовні речення, умовний спосіб після I wish. Практикум передбачає роботу студентів над вправами під керівництвом викладача і самостійно. Вправи можна використовувати для додаткової роботи на практичних заняттях.

Для студентів, які мають середній рівень знань з англійської мови і викладачів.