Академічна доброчесність

У 2016 році ІДГУ увійшов до десятки університетів України, які долучилися до проекту сприяння академічної доброчесності SAIUP. Його головна місія – запобігання плагіату, формування та поширення засад чесного науково-освітнього процесу. В рамках цього проекту Бібліотека ІДГУ взяла участь у проекті УБА (Українська бібліотечна асоціація) «Культура академічної доброчесності: роль бібліотек», скерованого на включення бібліотек у процес формування в суспільстві культури академічної доброчесності, запобігання проявам шахрайства, плагіату, корупції у сфері освіти та науки.

Детальніше про участь бібліотеки ІДГУ в проекті

В межах проекту створено робочі групи за кількома напрямами. Бібліотека ІДГУ працює в групі, яка розглядає «організацію кампаній з формування культури академічної доброчесності в бібліотеці».

Серед завдань проекту – підготовка довідкових, інформаційних видань, методичних рекомендацій, які стануть базовими для діяльності бібліотек в цьому напрямі. Вони мають висвітлювати такі питання: поняття академічної доброчесності, ознаки плагіату; організація системи запобігання та боротьби з плагіатом; популяризація етичних норм цитування використаних джерел, знайомство зі стандартами та міжнародними стилями бібліографічного опису документів тощо.

Для бібліотеки ІДГУ формування академічної культури – основний напрям роботи. Як інформаційний осередок університету, бібліотека постійно вивчає інформаційні потреби і проводить роботу з підвищення інформаційної компетенції студентів та викладачів університету.

Основну увагу ми приділяємо використанню достовірних і авторитетних джерел інформації, формуванню навичок роботи з інформаційними ресурсами, самостійному виконанню навчальних завдань, дотриманню норм авторського права, доброчесності запозичень і цитувань, правилам оформлення бібліографічних посилань тощо.

Як відомо, надійним засобом сприяння науковій доброчесності є відкритий доступ до інформації. Дієвим механізмом реалізації цього антиплагіатного заходу є створення репозиторію – електронного архіву інтелектуальних продуктів університетської спільноти, над яким зараз працює колектив бібліотеки.

Таким чином, бібліотека ІДГУ є важливою ланкою участі нашого університету в Проекті сприяння академічній доброчесності. Робота бібліотеки у цьому напрямі триває.

 


Тиждень академічної доброчесності в ІДГУ

 

 

 

Буклет

 


Сторінка з академічної доброчесності

на сайті ІДГУ

 

 

 


ІДГУ прийняв Кодекс академічної доброчесності

30 червня 2017 р. постановою конференції трудового колективу ІДГУ було ухвалено Кодекс академічної доброчесності, а 3 липня 2017 р. Кодекс було затверджено рішенням ученої ради університету.

Детальніше про Кодекс академічної доброчесності ІДГУ


Кодекс академічної доброчесності встановлює загальні етичні принципи та правила поведінки, якими мають керуватися студенти, викладачі, адміністрація та співробітники університету під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності, визначає політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в університеті, види відповідальності за конкретні порушення академічної доброчесності. У Кодексі визначені порушення академічної доброчесності (академічний плагіат, академічне шахрайство, обман, неправомірна вигода, несанкціонована співпраця, необ’єктивне оцінювання), за які учасники освітнього процесу можуть бути притягнені до академічної відповідальності.


З метою забезпечення виконання прийнятих в університеті стандартів академічної доброчесності буде створена Комісія академічної доброчесності, до якої входитимуть представники адміністрації, викладацького складу та студентства.

Переглянути текст Кодекса академічної доброчесності


Тренінг з удосконалення навичок

академічного письма в ІДГУ

3 – 4 листопада на базі ІДГУ пройшов дводенний тренінг з удосконалення навичок академічного письма в процесі формування професійної компетентності майбутнього викладача-тьютора в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні.

Детальніше про тренінг

В контексті даного тренінгу-семінару було визначено поняття академічного плагіату та розглянуто його види. Учасників тренінгу ознайомили із загальними правилами цитування, зверненням до джерел використанням літератури (Доповідач – Дроздов В.)

Бібліотекарі університету (Колеснікова О., Моїсеєнко Т.) провели мультимедійне заніяття за темою «Технологія бібліотечного пошуку. Бібліотечні каталоги та фонди».

Почесним гостем тренінгу став координатор SAIUP Тарас Тимочко, який розповів про академічну доброчесність в університетах України і про фактори, що впливають на її розвиток.

Пропонуємо Вам ознайомитись з інформаційно-методичним матеріалом, що був презентований під час тренінгу

Технологія бібліотечного пошуку-ilovepdf-compressed


Підбірка методичних, довідкових, інформаційних матеріалів

Матеріали рекомендовані УБА

Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу

Пропонуємо Ваші увазі методичні рекомендації для впровадження курсу «Основи академічного письма», які було розроблено в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні.

Запропонована програма курсу розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно. Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси.

Курс складається з трьох основних модулів. Кожен модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:

–              Модуль 1 «Формування академічної культури студента»

–              Модуль 2 «Усне й писемне мовлення. Написання тексту»

–              Модуль 3 «Робота з джерелами. Укладання бібліографії»

Переглянути PDF

Довідник з академічної доброчесності для школярів

Від того, які випускники виходять сьогодні зі шкільних стін, залежить, якими будуть абітурієнти та майбутні студенти. Молоді люди потрапляють зі школи в університет вже з певними сформованими звичками щодо навчання – як вчитися, як виконувати завдання, що є прийнятним і нормальним в процесі навчання, що можна, а чого – не можна робити.

Окрім того, на першому-другому курсі університету навчання не сильно відрізняється від шкільного – студент так само отримує розклад дисциплін, має чітко визначений графік, отримує оцінки за відвідування занять і проміжні завдання. Ні в школі (навіть в її старших класах), ні на першому курсі університету учень чи студент, зазвичай, не отримує чітких порад щодо того, якими саме принципами він має керуватися під час виконання письмових робіт чи інших самостійних завдань. Відтак проблема плагіату, яка тривалий час не вважалися проблемою і не обговорювалися відкрито, набула таких масштабів, які призвели до розмивання меж і невизначеності щодо того, що є нормою, а що – порушенням академічної доброчесності.

Саме для того, щоб висвітлити проблему плагіату і розповісти про неї зрозумілою мовою, був виданий цей довідник. Інформація, що міститься в довідникові, буде корисною як вчителям, так і учням середніх шкіл – вона надасть їм уявлення про плагіат як про системне порушення академічної доброчесності, про види та шляхи його подолання, про кодекс честі як суспільний договір всіх учасників навчального процессу (учнів, викладачів і адміністрації навчального закладу), про те, що є прийнятним, а що – не прийнятним в стінах саме цього навчального закладу. А головне – цей довідник забезпечить учнів та їх вчителів практичними механізмами з правильного оформлення письмових робіт, цитат, списку літератури тощо, що допоможе їм уникати ненавмисного порушення правил академічної доброчесності у майбутньому.

Дотримання академічної доброченості, формування культури чесного навчання є важливим для розвитку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процессу – учня, студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень і якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони стають в майбутньому. Добре підготовлені успішні спеціалісти з високою культурою щодо навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті і долучитися до розбудови успішної держави.

«Довідник з академічної доброчесності для школярів»  / уклад. М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко; за загал. Ред. О. О. Гужви – Х. : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2016.  – 64 с.

Переглянути PDF

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Завдяки підтримці U.S. Embassy Kyiv Ukraine та Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні нещодавно вийшла збірка “Академічна чесність як основа сталого розвитку університету”.

Видання, є однією з перших спроб комплексно показати, як світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, виключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.

Знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних та національних інституціональних практик допоможе зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної вищої школи, забезпечити баланс між всіма функціями вищої освіти, як суспільного блага, розгорнути плідну дискусію про інституціональне закріплення кращих вітчизняних напрацювань в цьому напрямі.

Переглянути PDF

Список літератури за темою “Академічна доброчесність”


Перевіряємо роботи на плагіат

за допомогою UNICHECK

Наш навчальний заклад “ЗА” дотримання принципів академічної доброчесності і підвищення якості освіти. Саме тому ми прийняли рішення про обов’язкове використання сервісу з перевірки робіт здобувачів вищої освіти на плагіат – Unicheck.

Детальніше про Unicheck

Що таке Unicheck?

Unicheck – це сервіс з перевірки робіт на плагіат, створений українськими розробниками у 2014. Він може використовуватись як окрема програма онлайн, а також інтегруватись з навчальними системами (LMS-Learning Management Systems, як Moodle, Canvas, Sakai, Blackboard…, що використовуються університетами, академіями, тощо. Більше 45 українських університетів уже використовує даний сервіс. Також сервіс активно використовується закордоном (США, Іспанія, Бельгія…)

Що вміє Unicheck?

 • Для роботи із сервісом достатньо комп’ютера з підключенням до інтернету;
 • Надавати доступ будь-якій кількості викладачів ВНЗ для одночасної та паралельної роботи із сервісом;
 • Надає зручний та легкий інтерфейс користувачу для роботи на декількох мовах;
 • Швидко перевіряє роботи на ознаки плагіату різними способами, порівнюючи їх з інтернет джерелами в реальному часі; усіма роботами, що вже завантажили у свої акаунти викладачі, між собою та власній базі робіт навчального закладу;
 • Генерує інформативний звіт про перевірку текстів у різних форматах (PDF, DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, ZIP);
 • Надавати можливості одночасної перевірки до 100 робіт через інтернет та до 35 робіт через внутрішню базу із одного акаунту!;
 • Надає можливість перегляду документу та роботи із ним в системі без зміни його форматування;
 • Зручна робота та зберігання файлів в системи та можливість їх скачування;
 • Знаходить текстові збіги у роботах, що написані українською, англійською, німецькою, іспанською та іншими мовами;
 • Виділяє усі текстові збіги кольором та надає список посилань на оригінальні джерела, які можна прееглянути за допомгою системи в зручному інтерфейсі;
 • Дає можливість самостійно регулювати параметри пошуку плагіату;
 • Знаходить та дає можливість вилучати правильно процитовані речення та список використаної літератури;
 • Надає можливість формувати базу робіт як у системі так і є можливість підключення сервісу до внутрішньої бази університету;
 • Автоматичне визначення заміни символів і літер в тексті, а також зворотна автоматична підстановка в текст правильних і пошук на плагіат;
 • Можливість дистанційної роботи із студентами;
 • Надає можливість викладачам коментувати роботи студентів.

Які переваги надає сервіс?

Завдяки детальним звітам, що генерує Unicheck, процес оцінювання кожної роботи викладачем стає значно простішим та швидшим. Викладачі мають можливість дистанційно давати завдання студентам та коментувати їх роботи, надаючи індивідуальні рекомендації або зауваження.

Студенти ж поступово вдосконалюватимуть свої навички академічного письма, отримуючи звіти з виділеним плагіатом та посиланнями на джерела, які потребують цитування.

Посилання на сторінку з детальним описом можливостей Unicheck: https://ua.unicheck.com/for-education/


Сайт Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні

Сторінки у Facebook:

https://www.facebook.com/saiuproject/

https://www.facebook.com/IDGU.SAIUP/