Нормативне регулювання академічної доброчесності

До Вашої уваги огляд документів щодо нормативного регулювання академічної доброчесності на законодавчому та університетському рівнях.

Лист МОН України №1/11-8681 від 15.08.2018 р. (Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах). – Режим доступу: http://idgu.edu.ua

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності. – Режим доступу: http://idgu.edu.ua

Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.). – Режим доступу: http://idgu.edu.ua

Про затвердження вимог до оформлення дисертації : за станом на 12 січня 2017 р. / Міністерство освіти і науки України. – Офіц. вид. // Офіц. вісн. України. – 2017. – № 20. – С. 136. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

Закон України «Про вищу освіту» : за станом на 05 березня 2017 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua

Про затвердження порядку формування переліку наукових фахових видань України : за станом на 17 жовтня 2012 р. (№ 1111) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Офіц. вид. // Офіц. вісн. України. – 2012. – № 86. – С. 247. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук : за станом на 01 верес. 2013 р. (№ 1112) [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання : ДСТУ 7.1:2006 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.07.2007]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2007. – III, 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). – Режим доступу: http://www.mmt.zmapo.edu.ua

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требование и правила составления : ДСТУ 7.80:2007 / Межгосударственный Совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – [Чинний з 22.06.2000]. – [Ратифікований в Україні 01.07.2000]. – Минск [2000]. – (Система стандартов по информации библиотечному и издательскому делу). – Режим доступу: http://www.ukrbook.net

Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила : ДСТУ 3582:2013 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 22.08.2013]. – Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. – 15 с. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання : ДСТУ 8302:2015 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.07.2016]. – Київ : УкрНДНЦ, 2016. – 16 с. – Режим доступу: http://lib.pu.if.ua

Видання. Вихідні відомості : ДСТУ 4861:2007 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 02.11.2007]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2009. – 45 с. – Режим доступу: https://ntb.pstu.edu

Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : ДСТУ 7152:2010 / Нац. стандарт України. – [Чинний з 01.10.2010]. – Київ, 2010. – 14 с. – Режим доступу: http://oipopp.ed-sp.net

Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення») // Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 9/10. – C. 2-10. – Режим доступу: https://www.uad.lviv.ua

Нормативне регулювання академічної доброчесності в ІДГУ