Книги від Інституту проблем виховання НАПН України

Бібліотека ІДГУ отримала від Інституту проблем виховання НАПН України праці підготовлені колективом співробітників Інституту. Видання адресовані науково-педагогічним працівникам і студентам вищих освітніх закладів, педагогам-практикам, фахівцям соціальної роботи тощо.

Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : навчально-методичний посібник / С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко, В. Маршицька, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр; зазаг.ред. Н. Гавриш. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с.
Анотація

Навчально-методичний посібник підготовлений колективом співробітників лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України за результатами лонгітюдного дослідження, яке охопило різні регіони України. Видання містить коротке теоретичне обґрунтування моделі соціалізуючого освітнього процесу, спрямованого на формування соціальнокомунікативної компетентності старших дошкільників та збагачення їх соціального досвіду. У посібнику представлено оригінальні практичні наробки педагогів базових дошкільних закладів, що брали участь в експериментальній складовій проведеного дослідження. Представлені матеріали можуть бути корисними для вихователів дошкільних закладів, центрів розвитку дітей, студентів педагогічних вишів

Особистісно орієнтовані технології національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях : метод. посіб. /Т. К. Окушко, Ж. В. Петрочко, В. І. Кириченко, О. В. Пащенко, Л. М. Сокол, Н. В. Харченко; наук. ред. Т. К. Окушко. – К. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 198 с.
Анотація

У змісті посібника висвітлено зміст, форми, методи національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях. Представлено авторський підхід щодо впровадження особистісно орієнтованих технологій національно-патріотичного виховання учнівської молоді в громадських об’єднаннях різного спрямування. Видання адресовано координаторам, лідерам громадських об’єднань, науково-педагогічним працівникам, аспірантам і студентам педагогічних вищих освітніх закладів, педагогам-практикам, фахівцям соціальної роботи

Формування мистецьких уподобань учнів основної і старшої школи на уроках мистецтва та в позаурочний час : монографія / О. А. Комаровська, Н. Є. Миропольська, І. В. Руденко, С. А. Ничкало, І. С. Денисюк; за ред. Н. Є. Миропольської, О. А.Комаровської. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 144 с.
Анотація

У монографії розглянуто поняття мистецьких уподобань, окреслено діагностувальну процедуру виявлення мистецьких уподобань учнівської молоді, запропоновано методику формування мистецьких уподобань підлітків та старшокласників у сфері різних видів мистецтва та в мистецтві загалом; подано рекомендації для вчителя стосовно роботи з учнями на уроках мистецтва та в позаурочний час