Бібліографічний огляд

Полиці читального залу бібліотеки ІДГУ поповнилися новими книгами. Бібліографічний відділ пропонує ознайомитися з новими надходженнями  та відшукати серед запропонованих джерел цікаві та корисні матеріали відповідно до профілю навчання й викладання.

Економічні наукиТуристична діяльністьІноземні мовиПедагогіка / ПсихологіяІнше

Економічні науки

HR-менеджмент у публічному управлінні: навч. посібн. / О.М.Руденко І.В.Козюра, Н.В.Ткаленко, В.Г.Маргасова. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 124 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.
Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки
Бухгалтерские проводки. Альбом схем: практическое пособие /Н.В.Кузьменко, Т.А.Свиридов, К.М.Ильченко, С.С.Боровкова. – К: Издательский дом «Сварог», 2017. – 528 с.
Анотація
Для отражения и обобщения в бухгалтерском учете информации о наличии и движении активов, капитала, обязательств и фактов финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и других юридических лиц, независимо от форм собственности, организационно-правовых форм и видов деятельности, предназначен Общий План счетов. Его используют также выделенные на отдельный баланс филиалы, отделения и другие обособленные подразделения юридических лиц
Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р.Костак. – К.: Центр учбової літератури, 2017 . – 424 с.
Анотація
Навчальний матеріал відповідає навчальній програмі дисципліни «Гроші та кредит», відповідно до вимог державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво».
Посібник складається з шістнадцяти тем, він місить навчальну програму з курсу, теоретичний виклад кожної теми, навчальні завдання, перелік підсумкових питань з курсу, кросворди до кожної теми та термінологічний словник ключових понять. Для більш ефективного засвоєння студентами програмного матеріалу в кінці кожної теми наведено питання для самоконтролю, плани семінарських занять, завдання для самостійного вивчення навчального матеріалу та тестові завдання
Бондар-Підгурська О.В. Ділове адміністрування (корпоративне управління) / О.В. Бондар-Підгурська, А.О.Глєбова : Навч.посіб. – К.: Ліра-К, 2015 . – 384 с.
Анотація
Навчальний посібник характеризується комплексним висвітленням матеріалу, ґрунтується на оновленій нормативно-законодавчій базі та системному підході, містить випробувані практикою стратегії, механізми, принципи та моделі корпоративного управління.
Посібник розроблено для опанування студентами дисципліни «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)».
Рекомендовано студентам, аспірантам, викладачам, менеджерам, підприємцям та всім, хто має бажання отримати навички з управління корпораціями
Шегда А.В., Харченко Т.Б., Сагайдак Ю.А., Пашнюк Л.О. Економіка підприємства: збірник тестів і задач. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 240 с.
Анотація
Навчальний посібник «Економіка підприємства: збірник тестів і задач» відповідає вимогам нормативної програми вивчення дисципліни Економіка підприємства. Він складається з інформативної частини – скороченого викладу навчального матеріалу, сконцентрованого у основних категоріях і поняттях, тестів і завдань для самостійного опрацювання. Задачі охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. Адресовано студентам вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з економічних дисциплін
Кривов’язюк І.В. Економічна діагностика. 2-ге вид. [текст]: навч. посіб. / І. В. Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 456 с.
Анотація
Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових – діагностики конкурентоспроможності підприємства, виробничого потенціалу, вартості підприємства як цілісного майнового комплексу, управлінської діагностики, фінансової діагностики, діагностики економічної безпеки та економічної культури. Матеріали книги вирізняє комплексний підхід до розкриття структури представлених результатів дослідження, теоретико-методичного обгрунтування напрямків, що стосуються економічної діагностики підприємства. До кожного розділу додається перелік ключових понять і термінів, практикум, контрольні запитання й список рекомендованої літератури. Навчальний посібник стане настільною книгою та найкращим порадником у навчальному процесі як для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів-початківців, так і для викладачів з великим педагогічним стажем, стане в нагоді усім тим, хто має намір самостійно поглибити знання з економіки та управління підприємством
Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон: монографія / Ю. Г. Козак, Н.В.Притула, О. А.Єрмакова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 240 с.
Анотація
У монографії розглядаються основні питання функціонування та розвитку сучасної системи зовнішньоекономічної діяльності. Висвітлюються місце та роль регіону в системі зовнішньоекономічної діяльності, економіко-правове та функціональне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
Призначається для викладачів, студентів економічних вузів та факультетів, а також для фахівців-практиків у галузі зовнішньоекономічної діяльності
Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2017. — 400 с.
Анотація
Видання містить систематизоване викладення навчального матеріалу з дисципліни «Інвестиційний аналіз», в тому числі курс лекцій відповідно до нормативного тематичного плану, питання і тести для самоконтролю, обов’язкові та додаткові завдання,методичні рекомендації і довідково-інформаційні дані для їх розв’язання, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів, питання до іспиту, термінологічний показчик, список рекомендованої літератури. Призначений для студентів ОКР — бакалавр економічного спрямування. Може бути корисний для аспірантів, фахівців фінансового профілю
Макроекономіка : навч. посіб. / за заг. ред. проф. М. І. Макаренка; [уклад. : М.І.Макаренко, Т.О.Семененко, Д.В.Олексіч та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 216 с.
Анотація
Навчальний посібник містить основні теми курсу макроекономіки, ключові категорії та поняття, тестові та ситуаційні завдання, задачі та вправи, питання до іспиту відповідно до затвердженої програми, а також рекомендовану літературу, що сприяє самостійній роботі студентів і засвоєнню ними матеріалу. Дана структура дисципліни відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання. Призначений для студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання
Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 360 с.
Анотація
Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладений відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для самостійної роботи студентів, створює передумови для комп’ютеризації навчального процесу. Рекомендований студентам, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам економічних спеціальностей
Національна економіка: навч. посіб.: / За заг. ред. Носової О.В. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 512 с.
Анотація
Навчальний посібник з Національної економіки підготовлено відповідно до вимог програми Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України. Розглянуто поняття і ознаки національної економіки, її структуру та взаємодію елементів структури. Проаналізовано особливості розвитку національної економіки України, теорію суспільного добробуту і її вплив на соціально-ринкову економіку як основу підвищення якості життя громадян. Наведено стислий опис різних теорій щодо розвитку національної економіки. Охарактеризовано економічний потенціал країни, його суть і структуру. Особливу увагу приділено інституціональним аспектам при дослідженні функціонування національної економіки, а також інституціональним чинникам розвитку. Наряду з теоретичним матеріалом навчальний посібник містить методичну частину (питання для самостійної роботи, теми рефератів, тестові завдання для самоконтролю, словник, список літератури). Рекомендовано для студентів, магістрів, аспірантів економічних та юридичних вищих навчальних закладів
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та інструкцій про його застосування станом на 22.12.2014 р.: практичний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 150 с.
Проектний менеджмент: регіональний зріз : навчальний посібник. / За заг. ред. Бутка М. П. /М. П.Бутко, М. І. Мурашко, І. М. Олійченко та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.
Анотація
У навчальному посібнику висвітлено теоретичну та методологічну складову проектного менеджменту, а також практику його застосування на регіональному рівні. Він підготовлений відповідно до програми курсу «Управління проектами» та розрахований на студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів та магістрів фахових спрямувань. Посібник може бути корисний аспірантам, викладачам, менеджерам, керівникам органів місцевого самоврядування, які займаються розв’язанням проблем регіонального розвитку
Дадашев Б.А. Регіональна економіка : Навчальний посібник /Б.А.Дадашев, В.П.Гордієнко, В.В.Обливанцов. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 202 с.
Анотація
Видання підготовлене відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» з врахуванням вимог Болонської декларації. У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено курс лекцій з дисципліни «Регіональна економіка», наведено питання для самоконтролю, тематику рефератів та тестові завдання до кожної теми, додатки, бібліографічний список. Призначений для студентів вищих навчальних закладів ІІІ- ІV рівнів акредитації. Може бути використаний аспірантами, фахівцями підприємств та організацій, які зацікавлені в поглибленні знань з економічного розвитку регіонів
Ткаченко Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: підручн. / Н. М. Ткаченко. – К.: Алерта, 2017. – 174 с.
Анотація
У підручнику «Теорія бухгалтерського обліку» в логічній послідовності викладені теоретичні основи предмета, метода, техніки ведення форм і організації ведення бухгалтерського обліку відповідно до діючих в Україні нормативних (законодавчих) джерел.
У підручнику викладено: загальна характеристика, організація, предмет і метод бухгалтерського обліку; документація, облікові регістри, інвентаризація, форми ведення бухгалтерського обліку; Баланс, основи його побудови; система рахунків бухгалтерського обліку та їх характеристика; План рахунків бухгалтерського обліку.
До кожного розділу підручника поставлені контрольні питання та тести.
У Додатку наведено План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та бланки фінансової звітності
Юрко І. В. Торговельне підприємництво : навч. посіб. / І. В. Юрко К.: Центр учбової літератури, 2017. – 232 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуті найважливіші аспекти торговельного підприємництва в економічній системі країни. Посібник складається з двох розділів. В першому розкриваються питання ролі підприємництва та його особливостей в сфері торгівлі, умов, чинників і принципів розвитку торговельного підприємництва в Україні, етичної та соціальної відповідальності торговельного підприємництва, державне регулювання підприємницької діяльності та самоорганізація суб’єктів торговельного підприємництва, стратегії торговельного підприємництва, організаційно-правові форми торговельного підприємництва та механізм утворення суб’єктів підприємництва. Другий розділ розкриває особливості торговельного підприємництва за видами діяльності. Кожне питання посібника супроводжуються практичними завданнями, кейсами та тестами.
Навчальний посібник призначений для студентів та викладачів економічних спеціальностей вузів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, підприємців, спеціалістів в галузі торгівлі, а також всіх, хто бажає започаткувати власну торговельну справу
Петренко Н.О., Кустріч Л.О., Гоменюк М.О. Управління проектами : Навчальний посібник / Н.О.Петренко, Л.О.Кустріч, М.О.Гоменюк. – К.: Центр учбової літератури, 2017. — 244 с.
Анотація
У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди. Посібник розроблений для опанування студентами економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» дисципліни «Управління проектами»
Непочатенко O. O. Фінанси підприємств : підручник / O. O. Непочатенко, Н. Ю. Мельничук – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 504 с. ISBN 978-617-673-182-5.
Анотація
Підручник підготовлений відповідно до державного загальноосвітнього стандарту вищої професійної освіти і охоплює основні його розділи. У ньому висвітлено сутність фінансів підприємств, їх роль в економічному і соціальному розвитку суспільства. Розкрито концептуальні основи фінансів підприємств, організацію їх розрахунків, фінансового забезпечення відтворення основних засобів, оцінки фінансового стану, фінансового планування, фінансової санації та банкрутства підприємства. Значна увага приділена значенню розрахунків підприємств у господарському обігу, механізму їх дії. Розглянуто засади формування витрат та розподілу прибутку на підприємстві. До кожного розділу додаються запитання для самоконтролю знань. Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІУ рівня акредитації. Книга буде також корисна працівникам фінансових служб організацій і підприємств, а також широкому загалу працівників підприємств, що цікавляться проблемами управління їх фінансами

Туристична діяльність

Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві : навч. посіб. / Г. В. Блакита, І. О. Гладій, О.М. Дзюба, О.Т.. Бровко. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 288 с.
Анотація
Видання надає змогу засвоїти теоретичні основи з обліку господарських операцій на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства, набути практичних навичок відображення в обліку товарних операцій та результатів діяльності підприємств торгівлі та ресторанного господарства. У посібнику наводяться основні питання, що розкривають зміст теми, теоретичні основи, практичні завдання для аудиторної та самостійної підготовки, тести для контролю рівня засвоєння матеріалу, а також контрольні питання для проміжного та підсумкового контролю знань. Посібник розраховано для студентів напряму підготовки «Облік і аудит», аспірантів, викладачів та працівників, які бажають підвищувати свою кваліфікацію
Мальська М. П. Економіка туризму: теорія та практика : підручник. / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 544 с. ISBN 978-617-673-225-9
Анотація
Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економікою туризму
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 248 с.
Анотація
В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності. Навч. посіб. / С.С. Галасюк, С.Г.Нездоймінов. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 178 с.
Анотація
Навчальний посібник «Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності», розроблений відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг
  Круль Г.Я. Основи готельної справи. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 368 с.
Анотація
У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікаціям засобів розміщення за різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми створення єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкриті особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статистичний матеріал. Для викладачів і студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачі
  Козловський Є. В. Правове регулювання туристичної діяльності [текст] : навч. посіб. / Є. В. Козловський. – К. : Центр учбової літератури, 2016. –272 с. ISBN 978-617-673-339-3.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації, основні види та функції туристичних формальностей. Визначено форми та методи державного регулювання туристичної діяльності, правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики в галузі туризму. Детально описано процедури реєстрації, ліцензування, стандартизації та сертифікації підприємств сфери туризму в Україні, встановлено проблеми розвитку договірних відносин туроператорів з постачальниками послуг, агентами, споживачами. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових працівників, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання туристичної діяльності
  Кудла Н.Є. Сільський туризм: основи підприєвництва та гостинності : навч. посіб./ Н.Є.Кудла. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 152 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів. Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму

Іноземні мови

Морякіна І.А., Гордєєва А.Й., Сивкова М.Г. Welcome to the English Speaking World (Запрошуємо в англомовний світ) : Навчальний посібник.– Вид. 2-ге доп. – Kиїв: Видавництво Ліра – К, 2017. – 220 с.
Анотація
Посібник містить автентичний матеріал і розроблені авторами комплекси мовних і мовленнєвих вправ для формування англомовної комунікативної компетентності.
Книгу створено з метою організації аудиторної і позааудиторної самостійної роботи студентів вищих мовних закладів. Посібник може бути викоримстаний широким колом читачів, які вивчають англійську мову
Бородина С. Д. Английский язык для аспирантов [текст]. Учебное по- собие. / Д. С. Бородина, К. А. Малежик – К.: Центр учебной литературы, 2013. – 408 с.
Анотація
Мета навчального посібника – розвиток мовленнєвих навичок студентів, які вивчають харчові технології та інженерію. Вміщені оригінальні тексти мають професійно орієнтова- ний характер, що забезпечить розвиток їх комунікативної компетенції шляхом збагачення словникового запасу майбутніх інженерів-технологів фаховою англомовною лексикою та формування культури їх професійного мовлення. Система вправ має на меті розвиток навичок студентів у чотирьох видах мовленнєвої діяльності – читанні, аудіюванні, говорінні (діалогічному та монологічному мовленні), письмі. Граматичний довідник та вправи допоможуть покращити граматичну компетенцію студентів, а лексичні вправи, тематичний словник та глосарій термінів сприятимуть проце- су оволодіння студентами професійною лексикою. Ситуації (Case Studies) та ситуативні завдання розвиватимуть практичні навички використання англійської мови в ситуаціях, наближених до реальності. До навчального посібника додається аудіодиск із записами текстів для аудіювання. Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів у сфері харчових технологій та інженерії
Мальська М. П. Англо-український словник термінів сфери туризму [текст] навч. посіб. / М. П. Мальська, Н. О. Микитенко, А. М. Котловський – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 448 с.
Анотація
Англо-український словник термінів сфери туризму налічує близько 6000 термінів та термінологічних виразів туристичної індустрії, готелярства, ресторанного сервісу та споріднених сфер.
Для науковців, керівників і практичних працівників органів управління, студентів які працюють у сфері туризму
Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу: навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 304 с.
Анотація
Підручник складається з методичного подання, покликаного сприяти оптимальному його використанню в навчальних цілях, а також трьох основних частин – інформаційної частини, представленої в графічній формі, яка анімується в комп’ютерній системі, тренувальних тестів, призначених для самостійної роботи, діагностуючих контрольних тестових завдань), структурованих відповідно до вимог блочно-модульної системи навчання. Крім того, підручник охоплює такі складові електронного варіанту, як план викладу тематичного матеріалу, тематичні списки рекомендованої літератури, ключові слова, контрольні запитання, глосарій, бібліографію, навчальні посібники, список лексикографічних джерел та модульні навчальні програми. Підручник складено у відповідності до вимог держстандарту і рекомендується для студентів філологічних спеціальностей університетів, аспірантів і викладачів
Юдина А.Л. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-комплексний подход) Учеб. пособие. – К.: Издательство «Сварог», 2017. – 140 с.
Анотація
Учебное пособие развивает грамматическую компетенцию в процессе выполнения тренировочных, интерактивных и ролевых упражнений, организованных в тематические модули. Грамматические явления сгруппированы по компетенциям, которые необходимы для осуществления делового общения (описание, характеристика, рассказ / повествование, составление отчета, инструктирование, побуждение к действию).
Пособие дает обширный материал по деятельности международных компаний, менеджменту, маркетингу, управлению персоналом и другим темам.
Пособие можно использовать как справочник по составлению деловых отчетов, писем, записок, брошюр, описывающих деятельность компаний и рекламирующих их продукцию. Пособие может быть полезно всем, кто занимается вопросами бизнеса на английском языке
  Лексико-грамматическая организация английского научного дискурса: Учебное пособие для студентов старших курсов, аспирантов и научных работников / Составители: Зайцева М.А., Артеменко Т.Н., Романюк С.Н. (под общей редакцией Липко И.П.). – К.: Центр учебной литературы, 2017. – 146 с.
Анотація
Профессиональное развитие в современных условиях предполагает интеграцию в международное сообщество, что обуславливает потребность в различных формах коммуникации: телефонное и e-mail общение, конференции, проекты и т.п. Иноязычная компетенция рассматривается как необходимая интеллектуальная характеристика висококвалифицированного работника, способствующая успеху в выбранном направлении деятельности.
Совершенствование и дальнейшее развитие иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции является основной целью пособия. В работе представлен как теоретический материал, так и практические задания, ориентированные на изучение особенностей английского научного стиля речи и продуцирование научного текста
Дахно І. І. Переклад /Перевод/ Translation : Збірник текстів для перекладу і самоперевірки/ І.ІДахно. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 348 с. ISBN 978-611-01-0653-5
Анотація
Цей оригінальний тримовний навчальний посібник містить цікавий і практично корисний матеріал для перекладу з англійської мови українською, російською та навпаки. Може також використовуватися для перекладу з української на російську та з російської мови на українську. Посібник може бути надійним помічником у вивченні англійської, української та російської мов оскільки надає можливість самостійно оцінити знання та виявити проблеми з метою їх подолання.
Книга може бути використана широким читацьким загалом у процесі як самостійного, так і аудиторного вивчення англійської, української та російської мов

Педагогіка / Психологія

Дуткевич Т.В. Дитяча психологія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2017. — 424 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології, розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури. Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей «Дошкільна освіта», «Психологія», «Практична психологія», може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів
Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. — 248 с.
Анотація
Підручник присвячений актуальній проблемі – інклюзії, проблемі включення дітей з особливими освітніми потребами у навчальний процес загальноосвітньої школи. Він є результатом апробації лекційного курсу з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки». У підручнику узагальнено і систематизовано різні підходи до визначення педагогіки інклюзивної освіти. У ньому відображається особиста позиція автора на обґрунтування методології інклюзивної педагогіки як науки, висвітлюються категорії інклюзивної педагогіки: інклюзивна освіта, інклюзивне навчання, інклюзивне виховання, форми, методи навчання і виховання квазіпрофесійної соціально-педагогічної діяльності, розглянуто ефективні методичні прийоми інклюзивної діяльності, котрі спрямовані на задоволення індивідуальних освітніх потреб усіх учнів. Матеріали підручника, перш за все, адресовані студентам напряму підготовки 6.010102 – Початкова освіта та вчителям початкових класів загальноосвітніх шкіл, але будуть корисні асистентам учителів, психологам, соціальним педагогам і соціальним працівникам, психологам, дефектологам, а також і тим, хто зацікавлений проблемою навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами у масовій загальноосвітній школі
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник. – К. : Видавництво Ліра-К, 2018. – 340 с.
Анотація
У підручнику висвітлено: зміст професійно-педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу; сутнісні складові його педагогічної майстерності; умови, засоби формування педагогічної техніки і розвитку педагогічних здібностей, умінь та навичок.
У лабораторно-практичних заняттях розкрито шляхи опанування секретами педагогічної майстерності.
Підручник рекомендовано студентам денної та заочної форм навчання спеціальності «Педагогіка вищої школи», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи педагогічної майстерності», аспірантам, які досліджують проблеми педагогічної діяльності
Шевців З.М. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу : монографія / З.М.Шевців. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 384 с.
Анотація
У монографії обґрунтовано теоретико-методологічні засади поетапної підготовки вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі, представлено розроблену автором концепцію та модель формування соціально-педагогічної компетентності у студентів вищого педагогічного навчального закладу для здійснення ними роботи в інклюзивному середовищі. Видання стане у пригоді науковцям у галузі теорії та методики професійної освіти, пов’язаної з дослідженням інклюзивного навчання дітей у загальноосвітньому навчальному закладі, викладачам вищих педагогічних навчальних закладів при викладанні інклюзивної педагогіки, вчителям початкової школи ЗНЗ, слухачам перепідготовки педагогічних кадрів, а також тим, хто цікавиться розвитком інклюзивної освіти в Україні
Павелків Р. В. Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу : навч. посіб. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 296 с.
Анотація
У посібнику подано матеріали для психодіагностичного обстеження (вивчення) дітей раннього та дошкільного віку. Вони містять теоретичну частину з проблем психічного розвитку дошкільників та практичну, яка висвітлює діагностичні методики, анкети, опитувальники, нестандартні та оригінальні завдання, діагностичні критерії, що дають змогу вивчити вікові та індивідуально-психологічні особливості, визначити рівень їх розвитку, надійно спрогнозувати тенденції і характерні труднощі у психічному розвитку кожної дитини, окреслити адекватні способи педагогічного впливу, а також розв’язати завдання особистісно-орієнтованої взаємодії дорослого і дошкільника. Матеріали посібника будуть корисні викладачам, студентам вищих педагогічних навчальних закладів, працівникам дошкільних закладів освіти (вихователям, психологам, соціальним працівникам), батькам та іншим
Іванова О. В. Психологія: вступ до спеціальності. : навч. посіб. / О. В. Іванова, Л. М. Москалюк, С.І. Корсун. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 184 с.
Анотація
Підготовлений навчальний посібник дає загальне уявлення про психологію як науку, становлення психології у донауковий період, становлення наукової психології та існуючі галузі цієї науки. Також у посібнику розглядаються основні види діяльності психолога у всьому їх розмаїтті, напрями діяльності практичного психолога і зокрема психолога в органах внутрішніх справ. Наведено вимоги до моральної сфери особистості психолога та систему моральних норм, що закріплені у Етичнону кодексі психолога. З метою розширення кругозору майбутніх психологів висвітлено діяльність міжнародних психологічних організацій, які об’єднують та координують роботу психологів у багатьох країнах світу. Дано цікавий історичний екскурс щодо становлення та розвитку вітчизняної відомчої психологічної науки. Висвітлюються цікаві факти та постаті, що започаткували вітчизняну психологію. Посібник призначений для викладачів, курсантів та студентів психологічних факультетів та психологічних спеціальностей вузів, спеціалістів психологів, педагогів, усіх хто цікавиться психологією
Столяренко О.Б. Психологія особистості К.: Центр учбової літератури, 2017. — 280 с.
Анотація
Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.
Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами
Дуткевич Т.В. Теорія і практика розвивально-коррекційної роботи психолога (Теоретичний курс): Навчальний посібник: КНТ, 2017. – 265 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи й прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.
Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, пізнавальних й емоційно-вольових процесів, а також особливості дитини у системі дошкільної та шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій, практичних завдань, додатків та списку літератури.
Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної й шкільної ланок освіти
Бочелюк В. Й. Юридична психологія: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 336 с.
Анотація
Проаналізовано сучасний стан юридичної психології в системі психологічних знань, окреслені предмет, об’єкт і завдання цієї науки, охарактеризована система юридичної психології та розглянута історія її розвитку. Також вказується на методи та методологію юридичної психології, розглянуті психологічні особливості злочинних дій, особливості психічних станів засуджених до позбавлення волі. Розкриваються проблеми, які пов’язані з особистістю неповнолітнього злочинця, та соціально-психологічні причини злочинної поведінки неповнолітніх. Значна увага приділяється соціально-психологічним особливостям кримінально-виконавчої психології. Розглянуто психологічні проблеми груп та колективу засуджених, злочинних угруповань, рецидивістів та конфлікту серед засуджених до позбавлення волі. Визначено соціально-психологічні особливості виправлення ув’язнених. Для студентів, магістрів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, працівників правоохоронних органів, юристів, адвокатів, слідчих, юридичних психологів
Білянська М. М. Організація еколого-педагогічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Видавництво Ліра- К, 2017. – 184 с.
Анотація
У посібнику розкрито теоретичні основи, методи, засоби і форми організації еколого-педагогічної діяльності у процесі навчання біології. Матеріал підібрано згідно до навчальної програми з дисципліни «Організація еколого-педагогічної діяльності».
Посібник розрахований на студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 014 «Середня освіта (біологія)»
Військова психологія: методологічний аналіз: навчальний посібник. Лісовський П.М. – Київ: Кондор-Видавництво, 2017. – 290 с.
Анотація
У навчальному посібнику викладено основи військової психології, що розглядають актуальні питання поведінки воїна-захисника країни. Це дозволить оволодіти методологічними основами важливих знань та практичної майстерності, зокрема, в галузі соціальної психології. При цьому акцентується увага на шляхетній (благородній, волонтерській, лицарській) конституції особистості, якій надається концептуальний аналіз.
Посібник розраховано на студентів, курсантів, військовослужбовців, науковців та співробітників спецслужб

Інше

Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек : навч. посіб. / Т.О.Долбенко, Ю.І.Горбань. – Київ : Ліра-К, 2016. – 348 с.
Анотація
Навчальний посібник подає систематизовану інформацію про документні ресурси бібліотек, основні принципи формування, моделювання та види комплектування бібліотечного фонду, традиційні та електронні технології комплектування, організації та управління бібліотечним фондом
Яхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2018. – 168 с.
Анотація
Вивчення курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу «Конфліктологія та теорія переговорів»
  Кацавець Р. С. Мова державних службовців : Навчальний посібник. –К.: Правова Єдність, 2017. – 160 с.
Анотація
Навчальний посібник висвітлює роль державної мови у життєдіяльності нашого народу. Орієнтує на вивчення української літературної мови. Виокремлено особливості ділової мови – усної і писемної, зокрема, наголошено на публічному мовленні, міжособистісному спілкуванні, службовій бесіді, діалогічному мовленні; підкреслено роль комунікативних якостей та функцій спілкування. Подано мову ділових паперів, що створює ефективність документа: правописні норми; мовний етикет; способи вираження логічної послідовності; структуру складання і синтаксичні особливості тексту. Для державних службовців, а також для викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто хоче вільно володіти українською літературною мовою
  Сідоров, Д. Е. Основи інженерних розрахунків на ПЕОМ. Програмування алгоритмічною мовою Фортран. 2-ге вид. Навч. посіб. / Д. Е. Сідоров, І. О. Казак. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 186 с.
Анотація
Викладено основні теоретичні положення та наведено приклади розв’язання завдань з комп’ютерного практикуму, питання для самоконтролю і завдання для самостійної роботи з курсу «Інженерні розрахунки на ПЕОМ». Даний навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами підготовки 6.050503 «Машинобудування», 6.050502 «Інженерна механіка» зі спеціальностей «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів» та «Машини і технології паковання», а також для споріднених спеціальностей будівельної галузі, теплоенергетики, нафтопереробної та харчової галузей промисловості
  Кузьма-Качур М.І., Горват М.В. Основи краєзнавства: навч. посіб. /М.І. Кузьма-Качур, М.В. Горват. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 256 с.
Анотація
У посібнику подано матеріали до опрацювання курсу «Основи краєзнавства », розкрито науково-теоретичні засади краєзнавства, форми, методи та засоби краєзнавчої роботи у початковій школі, що допоможе студентам збагатити когнітивну складову загальної професійної підготовки та застосовувати здобуті знання під час практик й у професійній діяльності.
Значна увага надана комплексній краєзнавчій характеристиці Закарпатської області. Зміст та структура посібника дозволяють забезпечити як аудиторні, так і самостійну роботу студентів.
Посібник розрахований для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та широке коло зацікавлених читачів
  Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії (спеціальность: 017 Фізична культура і спорт) : навчальний посібник / В. М. Костюкевич, О. А. Шинкарук, В. І. Воронова, О. В. Борисова; за заг. ред. В.М.Костюкевича, О.А.Шинкарук. – К, 2017. – 634 с.
Анотація
У навчальному посібнику розкрито зміст і методику науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів у вищих навчальних закладах, схарактеризовано методи наукових досліджень у фізичному вихованні та спорті, подано алгоритми написання кваліфікаційних наукових робіт. Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів і науковців
  Українська ділова і фахова мова : практичний посібник на щодень / М.Д.Гінзбург, І.О. Требульова, С.Д. Левіна, І.М.Корніловська; За ред. М.Д. Гінзбурга. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ІНКОС, ЦУЛ, 2017. – 672 с.
Анотація
Мета посібника — допомогти читачеві підготувати текст лекції, доповіді або виступу, написати статтю чи монографію, скласти наказ, службовий лист або інший управлінський документ, звіт про науково-дослідну роботу або реферат, оформити дисертацію, дипломну чи курсову роботу українською мовою. У посібнику зібрано складні випадки слововживання, що спричиняють найхарактерніші помилки, а саме: звертання; прийменникові конструкції; слова і словосполуки, що описують процеси; українські відповідники російських термінів, що містять слово управление; деякі науково-технічні та управлінські терміни; словосполуки із числівниками; усталені вислови ділової мови. Для швидкого одержання довідки щодо вживання перелічених конструкцій основний матеріал посібника згруповано в таблиці. Призначено для викладачів та студентів, науковців, інженерно-технічних працівників, керівників різних рівнів