Категорія: Заходи бібліотеки

Книга «Історія фортеці Ізмаїл»

     Жваво цікавлячись історією рідного краю, співробітники бібліотеки ІДГУ взяли участь в екскурсії одним із найбільш примітних історичних районів Ізмаїла – територією колишньої фортеці, де зараз створюється культурно-історичний центр «Діорама».

(більше…)


Книжкова виставка до дня народження Міхая Емінеску

Працівники бібліотеки ІДГУ підготували виставку присвячену пам’яті відомого румунського поета Міхая Емінеску.

(більше…)


Фотовиставка «Донбас після бойових дій»

Бібліотекарі ІДГУ відвідали фотовиставку «Донбас після бойових дій» відомого українського поета, режисера і педагога Євгенія Веги яку представив Михайло Коновалов.

(більше…)


Зустріч з поетесою

Запрошення до країни «Стихляндії»

 

У четвер, 25 травня, відбулася зустріч студентів ІДГУ з відомою ізмаїльською дитячою поетесою Любов’ю Олейніковою, де була презентована збірка віршів «Острів «Стихляндія».

(більше…)


Творча зустріч студентів ІДГУ з поетом Євгеном Вега

Збірка віршів “Любові божественної витоки”

У вівторок, 23 травня, в Ізмаїльському державному університеті відбулася творча зустріч з поетом, режисером і педагогом Євгеном Вега. На зустрічі були присутні студенти, викладачі та працівники бібліотеки.

(більше…)


Книжкова виставка “Україна — Європейська країна”

“Україна — Європейська Країна” – остання із серії виставок, які бібліотека ІДГУ підготувала до Дня Європи в Україні.

Список книг
 1. Україна в 2005-2009 рр.: стратегічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІС, 2009. – 655 с.
 2. Україна в 2008 році: щорічні оцінки суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку: Монографія / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІС, 2008. – 744 с.
 3. Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. Т.6.: Від тоталітаризму до демократії (1945-2002) / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. – К.: Ґенеза, 2003. 696 с.
 4. Філософія політики: Хрестоматія: У 4 т. Т.3 / Авт.- упор.: В.П. Андрущенко (кер.) та ін. – К.: Знання України, 2003. – 407 с.
 5. Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: Матеріали ІІ міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.) / Укладач Л. Марголіна; Канад.-укр. проект «Демократична освіта», М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти АПН України, Одеська національна юридична академія. – К.: Ай Бі, 2003. – 729 с.
 6. Шпак В. Україна: від «російського комунізму» – до європейської інтеграції / вид. друге, доповнене. – Черкаси: Брама. Видавець Вовчок О.Ю., 2003. – 280 с.
 7. Абетка української політики: Довідник. Вип. 5 / Авт.-упоряд. М. Томенко (кер. кол.), Л. Бадешко, В. Гребельник та інші. – К.: Смолоскип, 2002. – 368 с.
 8. Україна у міжнародних відносинах ХХ століття: Навч. посіб. / За ред. проф. Малика Я.Й. – Львів: Світ, 2004. – 468 с.
 9. Гальчинський А.С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. – К.: Знання України, 2002. – 180 с. – С. 68-71, 137-142.
 10. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2003. – 733 с. – С. 646-656.
 11. Україна на шляху до Європи / Упор.: В.І. Шкляр, А.В. Юричко. – К.: Етнос, 2006. – 496 с. – С. 470-480.
 12. Дещинський Л.Є. Міжнародні відносини України: історія і сучасність: Навч. посібник. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2004. – 320 с.
 13. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / За заг. ред. д.і.н., проф. А.І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с.
 14. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти: [Кол. моногр.] / За ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 488 с. – С. 63-102.
 15. Основи політології: Навч. посібник / Керівник авт. кол. Ф.М. Кирилюк. – К.: Либідь, 1995. – 336 с. – С. 291-296.
 16. Мадіссон В.В.. Шахов В.А. Сучасна українська геополітика: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2003. – 176 с. – С. 129-151.
 17. Борко Ю.А., Загорский А.В., Караганов С.А. Общий европейский дом: что мы о нем думаем? – М.: Международные отношения, 1991. – 232 с.
 18. Европейская интеграция: современное состояние и перспективы: Сб. науч. ст. / Науч. ред. С.И. Паньковский. – Мн.: ЕГУ, 2001. – 336 с.
 19. Андрійчук О. Україна – Європа: тести на сумісність. – К.: Смолоскип, 2007. – 378 с.
 20. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 712 с. – С. 243-269.
 21. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2003. – Вип. 31. – 360 с.
 22. Гуманітарна політика Української Держави в новітній період: Монографія / За ред. С.І. Здіорука. – К.: НІС, 2006. – 403 с. – С. 235-247.
 23. Болонський процес: Збірник матеріалів. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2006. – 216 с. – С. 16-22.
 24. Проблеми освіти: Наук.-метод. зб. / Кол. авт. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2002. – Вип. 29. – 164 с. – С. 18-25.
 25. Хрестоматія з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / Укладачі: В.І. Лозова, А.В. Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна / За заг. ред. В.І. Лозової. – Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2011. – 408 с.
 26. Вища освіта в Україна: Навч. посіб. / В.Г. Кремень, С.М. Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка. – К.: Знання, 2005. – 327 с. – С. 202-213.
 27. Болонський процес у фактах і документах (Сорбонна – Болонья – Сала манка – Прага – Берлін) / Упорядники: Степко М.Ф., Болюбаш Я.Я., Шинкарук В.Д., Грубінко В.В., Бабин І.І. – Тернопіль: Вид-во «Економічна думка» ТАНГ, 2003. – 60 с.
 28. Каленюк І.С. Розвиток вищої освіти та економіка знань: Монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – К.: Знання, 2012. – 343 с. – (Сучасна наука).
 29. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес: Матеріали до першої лекції / Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, К.М. Левківський, Ю.В. Сухарніков; відп.ред. М.Ф. Степко. – К., 2004. – 60 с.
 30. Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси. – К.: Віра ІНСАЙТ, 2000. – 444 с.
 31. Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах: теорія та практика: монографія / [Н.М. Авшенюк, Т.М. Десятов, Л.М. Дяченко, Н.О. Постригач, Л.П. Пуховська, О.В. Сулима]. – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 280 с. – С. 50-81.
 32. Розвиток демократії в Україні: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 29 вересня – 1 жовтня 2000 р.). – К.: Центр освітніх Ініціатив, 2001. – 793 с.
 33. Quo vadis, Україно? Матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики (Київ, січень, 1992 р.) / Упоряд. та авт. вступ. ст. І.І. Осташ. – Одеса: Маяк, 1992. – 240 с. – (Б-ка Міжнародної школи україністики. Число 1).
 34. Історія світової культури. Культурні регіони: Навч. посібник / Керівник авт. колективу Л.Т. Левчук. 3 вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000. – 520 с.
 35. Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / За ред. О.І. Локшиною. – К.: СПД Богданова А.М., 2006. – 232 с.
 36. Україна в 2008 році: процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІС, 2008. – 186 с.
 37. Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни. Біла книга державної політики / За заг. ред. Ю.Г. Рубана. – К.: НІС, 2009. – 224 с.
 38. Магновський І. Правові аспекти розвитку соціальної держави в Україні на шляху євро інтеграції // Право України. – 2006. – №8. – С.118-122.
 39. Філіпенко А. Інтеграційні перспективи України: бігравітаційна модель // Економіка України. – 2005. – №6. – С. 11-22.
 40. Тарасович В., Лебедєва В. Про цивілізаційні передумови інтеграційної політики України // Економіка України. – 2006. – №3. – С. 47-54.
 41. Булана О. Державна підтримка підприємств реального сектора економіки в Україні в умовах її інтеграції у СОТ і ЄС // Економіка України. – 2011. – №2. – С.68-78.
 42. Кваша К.С. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу // Економіка АПК. – 2009. – №8. – С. 64-68.
 43. Губський Б. Європейський вектор інтеграційної політики України // Економіка України. – 2003. – №5. – С. 19-27.
 44. Зовнішня політика України та шлях країни до Європи. – – січень – червень.
 45. Бойко Л.М. Соціальні передумови євроінтеграції України // Економіка АПК. – 2010. – №11. – С. 156-160.
 46. Євро бюлетень. – 2008. – №5.
 47. Євро бюлетень. – 2010. – №6.
 48. Євро бюлетень. – 2007. – №4.
 49. Пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції України / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів (17 березня 2016 р., м. Ізмаїл) // Збірник наукових праць. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2016. – 159 с.

Книжкова виставка “Відкрий для себе Європу”

“Відкрий для себе Європу” — четверта із серії виставок, які бібліотека ІДГУ підготувала до Дня Європи в Україні.

(більше…)


Книжкова виставка “Літературні голоси епох”

 

“Літературні голоси епох” — третя із серії виставок, які бібліотека ІДГУ підготувала до Дня Європи в Україні.

(більше…)


Книжкова виставка “Європа — колиска науки та культури світу”

“Європа — колиска науки та культури світу” — друга із серії виставок, які бібліотека ІДГУ підготувала до Дня Європи в Україні.

(більше…)


Книжкова виставка до Дня Європи в Україні “Історія Європейських держав”

«Я – Європа, колиска культури і мудрості,

Всім наукам початок я вірний дала.

Всіх людей закликаю до миру і людяності,

Світло знань у країни усі принесла»

З 2003 року в третю суботу травня в Україні відзначають День Європи відповідно до наказу Президента № 339/2003 від 19 квітня 2003 року. Відзначення Дня Європи в Україні − це важливий крок у зміцненні самоідентифікації України як європейської держави, причетної до традицій і цінностей Європи. День Європи – це символ започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах. (більше…)


Bookcrossing

 

Bookcrossing – хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флешмобу. Суть руху полягає в обміні прочитаними книгами та іншими виданнями. Bookcrossing – практика залишати книгу чи журнал в публічному місці, щоб інші люди знайшли її та прочитали, а згодом вчинили так само. При цьому не потрібний читацький квиток, книги не мають номерів та шифрів, ти вільний у виборі та в строках повернення книги чи журналу.

(більше…)


В ІДГУ діє тематична виставка «Доторкнися серцем до подвигу»

 

З метою гідного вшанування подвигу українського народу в Другій світовій війні, його вагомого внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції, засвідчення поваги до всіх борців проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни, утвердження патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства та відповідно до Указу Президента України  від 28 березня 2017 року № 84/2017 «Про заходи з відзначення у 2017 році 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 72-ї річниці завершення Другої світової війни» 4 травня 2017 року у вестибюлі головного корпусу ІДГУ відкрилася тематична виставка «Доторкнися серцем до подвигу».

(більше…)