Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала наукові доробки к.пед.н.Смирнової І. М.

Довідка про автора:

Смирнова Ірина, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант лабораторії електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.
Професійна спрямованість: професійне навчання, професійна діяльність майбутніх вчителів, майбутні вчителі технологій, теорія і методика навчання технології, методична підготовка майбутніх учителів технології, мультимедійні засоби, мультимедійні технології, електронні освітні ресурси (ЕОР), методика розроблення і використання ЕОР.

Федорова О. В., Смирнова І. М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Математичне моделювання процесів та систем механіки» для магістрантів спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта / Упоряд: Федорова О. В. – К. : Міленіум, 2017. – 60 с.

Анотація

В навчально-методичному посібнику подано матеріал з тем дисципліни «Математичне моделювання процесів та систем механіки» та завдання для самостійної роботи, які є особливо важливими для опанування вищезазначеної дисципліни. Поданий матеріал відповідає навчальному плану та програмі підготовки магістрів спеціальності 8.01010301 Технологічна освіта

Смирнова І. М. Методичні рекомендації щодо використання електронних освітніх ресурсів у процесі навчання майбутніх учителів технологій технічних дисциплін : методичні рекомендації. – К. : Міленіум, 2017. – 142 с.

Анотація

У запропонованих методичних рекомендаціях надано основні аспекти використання електронних освітніх ресурсів у процесі навчання майбутніх учителів технологій технічним дисциплінам. На основі теоретичного аналізу наукової літератури, інформаційних ресурсів мережі Internet визначено базовий понятійно-термінологічний апарат з проблеми використання електронних освітніх ресурсів при навчанні технічним дисциплінам (Інженерна та комп’ютерна графіка, Нарисна геометрія і креслення, Геометричне креслення), з використанням програмного продукту Компас 3-D V.10.

Методичні рекомендації призначено для аспірантів, докторантів, викладачів та студентів, які цікавляться проблемами використання електронних освітніх ресурсів у процесі навчання технічним дисциплінам, інформаційно-технологічного навчання майбутніх фахівців і можливостями використання ІТ у загальноосвітніх навчальних закладах України всіх типів та рівнів акредитації

Смирнова І. М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Нарисна геометрія і креслення» / за ред. О. В. Федорової. – К. : Міленіум, 2017. – 180 с.

Анотація

В навчально-методичному посібнику подано матеріал з тем дисципліни «Нарисна геометрія і креслення» освітнього ступеня бакалавр, галузі знань 01 Освіта спеціальності 014 Середня освіта (трудове навчання та технології)

Смирнова І. М. Теоретичні і методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. – К. : Міленіум, 2018. – 40 с.

Смирнова І. М.Система професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення і використання електронних освітніх ресурсів : монографія. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 336 с.

Анотація

У монографії розкрито теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення та використання електронних освітніх ресурсів. Здійснено аналітичний огляд вітчизняного й зарубіжного досвіду, визначено базовий понятійно-термінологічний апарат та теоретико-методичні підходи з проблеми професійної підготовки майбутніх учителів технологій, виокремлено вимоги до складових їхньої кваліфікаційної характеристики, які викладені в державних програмних та нормативних документах і пов’язані з ІТ. Представлено авторську концепцію професійної підготовки майбутніх учителів технологій до розроблення й використання електронних освітніх ресурсів у вітчизняних ВНЗ, нормативно-оцінювальну характеристику та професіограму вчителів технологій, яких потребує сучасне суспільство, і комплекс вимог до процесу й результатів його навчання, розроблених на підставі створеної професіограми.

Розраховано на аспірантів, докторантів, викладачів та студентів, які цікавляться проблемою інформаційно-технологічного навчання майбутніх учителів технологій у вищих педагогічних навчальних закладах України

Дякуємо за подарунок!