Дари бібліотеці


Полиці Бібліотеки ІДГУ поповнилися книгами з економіки авторства одного з провідних науковців нашого вишу Яковенко О. І.

Яковенко О. I. Формування компетенцій професійної діяльності економістів у процесі практичної підготовки : навчально-методичний посібник / О. І. Яковенко. — Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014. – 184 с.
Анотація

У посібнику пропонується вдосконалена система практик для студентів, які навчаються за спеціальністю «Економіка підприємства». Методичні рекомендації, наведені у посібнику, мають сприяти якісному проходженню студентами системи практик: комп ютерної, навчальної, виробничої та переддипломної. Ндосконанена методика сприяє закріпленню теоретичних знань, набуттю практичних умінь і навичок, що були отримані під час навчання, формуванню й удосконаленню компетенцій професійної діяльності.

У посібнику містяться рекомендації керівникам практик, що сприятиме більш ефективній органзації практик Наведені діагностичні засоби оцінки рівня сформованності кючових компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів та методики їх застосування

Яковенко О. I. Формування ключових компетенцій професійної діяльності майбутніх економістів у процесі практичної підготовки: теоретико-методологічний аспект : монографія / О. І. Яковенко. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2014.-244 с.
Анотація

У монографії досліджується широкий спектр методологічних, теоретичних / практичних проблем формування ключових компетенцій професійної діяльності економістів у процесі практичної підготовки як важливий аспект сучасної економічної освіти, що аналізується з позиції компетентнісного підходу.

Аналізується зміст практичної підготовки фахівців спеціальності «Економіка підприємства» у контексті становлення та розвитку економічної освіти, визначаються ключові компетенції професійної діяльності майбутніх економістів, особливості їх формування у процесі практичної підготовки, педагогічні умови їх формування, методологічні аспекти використання інтерактивних методів під час практичної підготовки та модель формування ключових компетенцій професійної діяльності.

Монографія призначена для наукових працівників, які досліджують, проблеми історії, теорії та практики економічної освіти, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів

Яковенко О. I. Управління проектами та ризиками : навчальний посібник / О. І. Яковенко. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 196 с.
Анотація

Навчальний посібник підготовлено у відповідності до робочої навчальної програми дисципліни «Управління проектами та ризиками», що включена до навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти за другим освітнім ступенем «магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та спеціальності 073 «Менеджмент»

У посібнику систематизовано та представлено у наочній формі теоретичний матеріал у галузі управління проектами та ризиками, розглянуто принципи методи й інструменти управління проектами та ризиками, наведено питання для самоперевірки знань та приклади тестових завдань. Посібник стане у нагоді керівникам організацій різних форм власності, викладачам, науковцям, студентам