Отримано в дар від Світлани Фурдуй

Наші полиці поповнилися навчальною літературою із соціальної педагогіки та соціальної роботи, яку бібліотеці ІДГУ подарувала к. пед. н., доцент Світлана Фурдуй

Соціальна педагогіка, комплексна, інтегративна наука, іноді інтерпретується як педагогіка соціальної роботи. Сфери соціальної педагогіки та соціальної роботи перехрещуються, але не збігаються.

Підручники, посібники, монографії із соціальної педагогіки відкриють для Вас закономірності соціально-культурної адаптації людини, групи, суспільства з метою гармонізації, гуманізації їх взаємовідносин на внутрішньо-, між- та надособовому рівні. А література із соціальної роботи ознайомить з репертуаром технік та організаційних процедур, корисних для соціальних працівників.

Пропонуємо ознайомитися та відшукати цікаві та корисні матеріали для навчання та викладання.

Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник / I. Д. Зверева, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 256 с.
Анотація

У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника.

Призначений для навчальних закладів різних рівнів акредитації з метою професійної підготовки майбутніх фахівців, пропонується для соціальних педагогів, соціальних працівників, учителів, практичних психологів у соціально-педагогічній діяльності

Інтегрований курс соціально-педагогічної теорії і практики. Навчальний посібник / О. О. Біла, І. М. Богданова, З. Н. Курлянд. — Одеса: Пальміра, 2005. — 544 с.
Анотація

Навчальний посібник пропонує інтеграцію актуальних питань соціально-педагогічної теорії і практики у вигляді навчальних курсів: «Вступ до спеціальності», «Соціальна педагогіка», «Технології соціально-педагогічної діяльності», «Соціальна робота в Україні», «Соціальна-педагогічна профілактика правопорушень»

Розраховано на студентів, магістрантів, викладачів педагогічних закладів освіти, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації фахівців — соціальних педагогів і соціальних працівників

Методичні аспекти соціально-педагогічної діяльності : колективна монографія / В. А. Гузенко, Л. О. Данильчук, А. Б. Кочарян та ін. — Хмельницький : ФОП Цюпак А. А., 2017. — 352 с.
Анотація

Монографія присвячена висвітленню актуальних проблем соціально-педагогічної діяльності, а саме: проблемам обдарованості особистості; соціальної профілактики негативних явищ, соціальної адаптації підлітків: застосування ІКТ у соціально-педагогічній діяльності. Матеріали монографії можуть представляти науковий інтерес для фахівців соціономічного профілю, викладачів та студентів ВНЗ, широкому колу читачів

Капська А. Й. Соціальна робота. Навчальний посібник / А. Й. Капська. — Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 328 с.
Анотація

На основі глибокого вивчення та аналізу різних напрямів соціальної роботи в Україні в посібнику пропонуються теоретичні засади та окремі технології соціальної роботи з різними категоріями населення. Посібник призначається для соціальних працівників, соціальних педагогів, які працюють у державних і недержавних установах та студентів гуманітарних факультетів навчальних закладів І IV рівнів акредитації та готуються до роботи в соціальній і соціально педагогічній сфері

Соціальна педагогіка. Підручник./ За ред. А. Й. Капської. — Київ: Центр учбової літератури, 2011 — 488 с.
Анотація

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, норм облікових регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення результатів виконання кошторису. Розглядаються облік фінансування, грошових коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, запасів, розрахунків і зобов’язань. Окремий розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання і подання.

Враховано всі зміни в обліку станом на 1 грудня 2010 р. Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій

Євтух М. Б. Соціальна педагогіка : підручник / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. — Київ : МАУП, 2003. — 232 с.
Анотація

Де взяти державний лад з «людським обличчям», як сформувати особистість, щоб вона увійшла в соціум і не тільки не вступала з ним в антагоністичні суперечності, а, надихаючись, збагачувала його своєю власною життєдіяльністю? Як реалізувати «золоте» правило : стався до людини так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе інші? Саме ці актуальні проблеми потрапили в поле зору авторів підручника для студентів, які вивчають соціально-педагогічні механізми сприяння демократичному саморухові суспільства

История социальной педагогики : хрестоматия / под ред. М. А. Галагузовой. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 544 c.
Анотація

В пособии выделены этапы развития социальной педагогики с их краткими характеристиками, даны библиографические сведения о выдающихся философах, педагогах и психологах, а также фрагменты из их трудов, относящихся к проблемам социальной педагогики.

Учебное пособие адресовано студентам вузов, осваивающим социально-педагогические профессии, а также преподавателям и всем, кого интересуют проблемы социальной педагогики

Социальная педагогика : курс лекций / под общей ред. М. А. Галагузовой. — М.: ВЛАДОС, 2000. — 416 c.
Анотація

Предлагаемое издание представляет собой курс лекций, в которых рассматриваются культурно-исторические традиции возникновения социальной педагогики, ее категории и принципы, методы социально-педагогических исследований и особенности работы социального педагога с различными категориями детей.

В книгу включены семинарские и практические занятия по курсу «Социальная педагогика».

Учебное пособие адресовано студентам вузов, осваивающим социально-педагогические профессии, преподавателям, а также всем, кого интересуют проблемы социальной педагогики

Богданова Ї. М.  Соціальна педагогіка. Навчальний посібник — Харків: Бурун Книга, 2011. — 160 с.
Анотація

Навчальний посібник розкриває актуальні питання соціальної педагогіки з урахуван­ням вимог до підготовки відповідних спеціалістів. Матеріал структурований за модульним принципом, містить як теоретичну, так і практичну частину

Розрахований на студентів, викладачів навчальних закладів різних рівнів акредитації, слухачів та викладачів курсів підвищення кваліфікації, волонтерів у сфері соціальної роботи

Соціальна педагогіка : навчальний посібник /[О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко] — Київ : Академвидат, 2013. — 312 с. — Серія «Альма-матер»
Анотація

Людина вростає в соціум і утверджується в ньому завдяки осягненню себе як особистості, розвитку навичок індивідуальної та групової взаємодії, цілеспрямованому вихованню. Теоретичні засади соціального виховання, його методологію, ефективні практики, роль у цьому процесі соціальних інститутів досліджує соціальна педагогіка. Здобуті завдяки її вивченню знання є підґрунтям формування майбутніх фахівців соціальної сфери. У пропонованому навчальному посібнику розкрито теорію, методологію, практичні підходи, досвід і проблеми соціального виховання особистості за різних умов і в різних середовищах.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям соціальної сфери, науковцям, усім, хто цікавиться питаннями соціального виховання

Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. Навчальний посібник. — Київ: Центр навчальної літератури, 2003. — 134 с.
Анотація

У посібнику містяться опорні схеми та таблиці до окремих тем курсу «Соціальна педагогіка», які супроводжуються короткими поясненнями. Теоретичний матеріал, запропонований в посібнику, є необхідним мінімумом інформації для студентів, які готуються за спеціальностями «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», «Практична психологія»

Система захисту дітей від жорстокого поводження : Навчально-методичний посібник / За ред.: К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної. — Київ: Держсоцслужба, 2005. — 396 с.
Анотація

Навчально-методичний посібник розкриває систему захисту дітей від жорстокого поводження в Україні. Дано визначення сутності поняття жорстокого поводження з дітьми, розкрито його види, форми, причини. Подано аналіз нормативно-правового забезпечення захисту дітей від жорстокого поводження, визначено систему суб’єктів захисту дітей від нього, проблеми та перспективи розвитку цієї системи. Розкрито місце та можливості соціальної роботи в системі захисту дітей від жорстокого поводження, види й особливості соціальної роботи щодо окремих категорій дітей

Навчально-методичний посібник призначено для підвищення кваліфікації працівників соціальних служб, вчителів, правоохоронців, які працюють із дітьми, зокрема в кримінальній міліції у справах неповнолітніх, активістів неурядових організацій, а також для педагогічної просвіти батьків

Механізми взаємодії органів державної влади та неурядових організацій у протидії жорстокому поводженню з дітьми. Навчально-методичний посібник / За ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної — Київ: Юрисконсульт. — 2005. — 452 с.
Анотація

У посібнику розкрито сутність, причини і теорії виникнення, наслідки жорстокого поводження з дітьми, стан ситуації з проблеми в Україні. Узагальнено світовий і вітчизняний досвід з протидії жорстокому поводженню, подано нормативно-правове забезпечення захисту дітей від нього, виділено проблеми і перспективи вдосконалення системи захисту дітей від жорстокого поводження в Україні. Вперше здійснено концептуальне забезпечення протидії, розкрито теоретичні основи соціальної роботи з проблеми, особливості захисту різних категорій дітей, умови успішного захисту. Розроблено методичні рекомендації з проблеми для вчителів, соціальних педагогів, працівників служб у справах неповнолітніх, притулків для неповнолітніх, кримінальної міліції у справах неповнолітніх, працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, медичних працівників, волонтерів, консультантів телефонів довіри. Розкрито інноваційні підходи до протидії жорстокому поводженню з дітьми

Призначено для підвищення кваліфікації названих фахівців, студентів вищих навчальних закладів відповідного профілю, активістів громадських організацій

Гончарова Н. О. Основи професійної орієнтації. Навчальний посібник / Н. О. Гончарова — Київ : Слово, 2010. — 168 c.
Анотація

Розглянуто сутність, мету, задачі та методи професійної орієнтації. Охарактеризовано сучасні теорії та концепції її розвитку. Увагу приділено психологічним аспектам і методам професійної діагностики, формам професійної інформації, видам професійної консультації, проблемам професійної адаптації та розвитку професійної кар’єри

Волкова Н. П.  Педагогіка. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. П. Волкова — Київ: ВЦ «Академія», 2002. — 576 с. — Серія «Альма-матер»
Анотація

У посібнику розкрито загальні засади педагогіки, теорії виховання, освіти і навчання, специфіку і закономірності розвитку особистості учня, особливості освітньої системи в Україні. Значну увагу приділено питанням, які стосуються діяльності, фахового розвитку, компетентності, психологічної, комунікативної підготовки, особистісної культури вчителя. Висвітлено різноманітні аспекти школознавства, а також становлення світової та вітчизняної педагогічної науки і практики від найдавніших часів до сьогодення

Інтерактивні технології навчання у післядипломній педагогічній освіті : методичний посібник / В. А. Семиченко, О. С. Снісаренко, Л. П. Сніцар та ін. — Київ; Хмельницький: [б. в.], 2008. – 207 с.
Зміст
Передмова

  • І Основні підходи і мета підвищення кваліфікації викладачів
  • ІІ Діагностика у навчанні викладачів; знаючи мотиви – знаємо як вчити
  • ІІІ Інтерактивні методичні прийоми, методи та форми навчання як засіб творчого розвитку педагогів
  • V Досвід впровадження активних та інтерактивних форм і методів у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів

Додатки

Коррекционная педагогика. Учебное пособие /И. А. Зайцева, В. С. Кукушин та ін. — М.; Ростов н/Д.: МарТ, 2004. — 352 с. — Серия «Педагогическое образование»
Анотація

В учебном пособии, адресованном студентам педагогических специальностей, изложены концептуальные основы коррекционной педагогики, освещены вопросы педагогической коррекции в дошкольном возрасте, раскрыта система коррекционного обучения и воспитания на I и II ступенях школы. Описаны нетрадиционные подходы к воспитанию «трудных» подростков

Социальная педагогика. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / под ред. В. А. Никитина. — М.: ВЛАДОС, 2002. — 272 с.
Анотація

Учебное пособие предназначено для студентов факультетов социальной работы, а также для практических работников в системе социальной защиты населения

Подростки групп риска /Т. В. Корнилова, Е. Л. Григоренко, С. Д. Смирнов. — СПб: Питер, 2005. — 336 с. — Серия «Практическая психология»
Анотація

В книге излагаются результаты психологического обследования подростков трех групп: лиц с психиатрическим диагнозом, совершивших правонарушения (включая подгруппу без правонарушении); лиц, характеризующихся делинквентным поведением (группа риска), и обычных школьников, на которых школьные психологи обратили внимание по тем или иным причинам (симптоматика школьной дезадаптации или эмоциональные и поведенческие проблемы).

Полученные авторами данные позволяют конкретизировать виды и уровни признаков психологического неблагополучия подростков, определяемых внешними и внутренними условиями развития.

Книга рекомендуется всем исследователям и практикам, для которых насущной задачей является разработка психологического инструментария диагностики особенностей «трудных» подростков и подростков с асоциальным повелением. В первую очередь она будет интересна психологам, психиатрам, юристам, педагогам и социальным работникам

Сидоров В. Н. Профессиональная деятельность социального работника. Ролевой подход: Учебное пособие для студентов вузов. — Винница: Глобус-пресс, 2006. — 408 c.
Анотація

Данное учебное пособие посвящается наиболее существенным аспектам ролевого подхода к профессиональной деятельности социального работника/социального педагога; содержит вопросы и задания для самостоятельной подготовки

Дякуємо за подарунок!