На допомогу майбутнім фахівцям

Працівники бібліотеки ІДГУ (відп. – Т. І. Македонська) підготували інформаційну виставку навчальної літератури з дисциплін «Макроекономіка» та «Мікроекономіка».


МакроекономікаМікроекономіка

Макроекономіка— наука, що вивчає закономірності функціонування національної економіки, тобто функціонування економіки країни в цілому (або її частини, галузі), такі загальні процеси і явища, як інфляція, безробіття, бюджетний дефіцит, економічне зростання, державне регулювання тощо.

Макроекономіка : навч. посіб. / за заг. ред. проф. М. І. Макаренка; [уклад. : М.І.Макаренко, Т.О.Семененко, Д.В.Олексіч та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 216 с.
Анотація
Навчальний посібник містить основні теми курсу макроекономіки, ключові категорії та поняття, тестові та ситуаційні завдання, задачі та вправи, питання до іспиту відповідно до затвердженої програми, а також рекомендовану літературу, що сприяє самостійній роботі студентів і засвоєнню ними матеріалу. Дана структура дисципліни відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання. Призначений для студентів напрямів підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика», 6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит» усіх форм навчання
Кучерявенко І. А. Макроекономіка: Практикум: Навчальний посібник. — 3-тє вид., стер. / І. А. Кучерявенко — К. : Вікар, 2008. — 239 с..
Анотація
Пропонований практикум — один із перших в Україні навчальних посібників з макроекономіки, в якому наводяться тести, задачі, завдання, вправи і кросворди, спрямовані на поглиблене вивчення та закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок макроекономічного аналізу явищ суспільного життя. Посібник має системний характер: за змістом він охоплює всі теми нормативного курсу «Макроекономіка» для студентів економічних спеціальностей. Важливо також, що у посібнику наводяться розв’язки типових задач з кожної теми, даються необхідні пояснення і відповіді до практичних завдань.
Посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей і викладачів вищих навчальних закладів. Книга буде корисною також спеціалістам-практикам, усім, хто прагне оволодіти знаннями з макроекономіки
Бутук А. И. Макроэкономика : Учебное пособие. – К. : Знання, 2004. – 514 с. – (Высшее образование ХХІ века)
Анотація
В учебном пособии раскрываются особенности теории функционирования и развития макроэкономических систем. Большое внимание уделяется анализу хозяйственной практики в Украине и других странах СНГ в последнее десятилетие. Книга написана простым и доступнымязыком, иллюстрирована таблицами, графиками, диаграммами. Анализируя макроэкономические процессы в условиях рыночной экономики, автор пособия делает акцент на формах и методах оптимизации хозяйственной деятельности за счет гибкого и квалифицированного вмешательства в эти процессы со стороны государства (а не на саморегуляции под воздействием законов рынка). Именно в этом основное отличие предлагаемого пособия от множества других по данной тематике. Рассчитано на студентов экономических специальностей.Книга будет полезной всем, кто изучает макро- и мегахозяйственные зависимости и институты
Савченко А. Г. Макроекономічна політика : Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2001. – 166 с.
Анотація
Навчальний посібник розглядає теоретичні основи макроекономічної політики і конкретні механізми, з допомогою яких вона впливає на економічні процеси. Для студентів, науковців та практичних працівників, діяльність яких пов’язана з макроекономічною політикою
Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Макроэкономика : Учебник. – К. : Знання, КОО, 2004. – 368 с. (Высшее образование ХХІ века).
Анотація
В учебнике раскрываются наиболее важные принципы, закономерности и особенности экономической жизни общества. Значительная часть материала посвящена таким макроэкономическим проблемам, как динамика национального производства, безработица, инфляция, достижение общего равновесия. Рассмотрены экономическая роль государства, действие финансовых, материальных и других инструментов государственного регулирования экономики. По структуре и содержанию книга соответствует нормативной дисциплине «Макроэкономика», изучаемой студентами экономических специальностей.
Для студентов высших учебных заведений. Книга может быть полезна экономистам-практикам, всем, кто интересуется проблемами экономики
Макроекономіка : Підручник / за редакцією І. Д. Базилевича. – К. Знання, 2006. – 623 с.
Анотація
У підручнику висвітлено найважливіші особливості функціонування та розвитку макроекономічних систем, показано соціальну зумовленість виникнення відомих нині теоретичних концепцій з макроекономіки, їхні сильні сторони та обмеженість, узагальнено здобутки світової та вітчизняної макроекономічної науки. Кожна суттєва макроекономічна проблема розглядається всебічно, з позицій різних економічних шкіл та напрямів.
Особлива увага приділяється кейнсіанству та неокласичним підходам до економічного аналізу. У додатках наводяться таблиці з основними макроекономічними показниками розвитку економіки України в роки незалежності.
Підручник розрахований насамперед на студентів економічних спеціальностей. Книга буде корисною також викладачам, науковцям, підприємцям, керівникам підприємств і установ, державним службовцям усіх рівнів та гілок влади
Вечканов Г. Вечканова Г. Макроэкономика. – СПб. : Питер, 2004. – 544 с.
Анотація
Предлагаемый учебник рассчитан главным образом на студентов вузов и факультетов экономических специальностей. Он может быть использован при изучении курсов «Общая экономическая теория» и «Экономическая теория», а также будет полезен практическим работникам и всем интересующимся макроэкономическими проблемами
Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз : у 2 ч. Ч. 2. Макроекономіка : Навчальний посібник / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Вища школа, 2004. – 207 с.
Анотація
Розглянуто фундаментальні аналітичні макроекономічні моделі сучасної математичної економіки, описано моделі прагматичного і прагматично-пізнавального спрямувань, інваріантні щодо особливостей різних національних економік. У додатках наведено математичний апарат, що використовується як у макроекономічному, так і в мікроекономічному аналізі.
Для студентів економічних та математичних спеціальностей вищих навчальних закладів

Мікроекономіка — це розділ економічної теорії, який вивчає діяльність окремих економічних суб’єктів. Ними можуть бути окремі споживачі, робітники, вкладники капіталу, фірми тощо

Рудий М.М., Жебка В.В. Мікроекономіка. Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 360 с.
Анотація
Висвітлюються основні закономірності функціонування економічної мікросистеми. Посібник викладений відповідно до типової програми Міністерства освіти і науки України. У кожній темі розкриваються теоретичні проблеми, підібрані питання для обговорення, тести, вправи. Архітектоніка посібника дає змогу добре сприймати викладений матеріал, використовувати його для самостійної роботи студентів, створює передумови для комп’ютеризації навчального процесу. Рекомендований студентам, аспірантам, викладачам, науковим та практичним працівникам економічних спеціальностей
Пономаренко О. І. Сучасний економічний аналіз : у 2 ч. Ч. І. Мікроекономіка : Навчальний посібник / О. І. Пономаренко, М. О. Перестюк, В. М. Бурим. – К. : Вища школа, 2004. – 207 с
Анотація
Розглянуто основні економіко-математичні моделі сучасного мікроекономічного аналізу, пов’язані з теоріями поведінки споживачів, виробників (теорія фірми), моделями ринку, а також теоріями загальної економічної рівноваги. Велику увагу приділено сучасній мікроекономіці невизначеності та моделюванню поведінки мікроекономічних агентів на фінансових і страхових ринках. Виклад основного тексту ілюструється значною кількістю прикладів.Для студентів економічних та математичних спеціальностей вищих навчальних закладів
Ястремский О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки : Підручник / О. Ястремський, О. Г. Гриценко. – Київ : Знання, 1998 . – 714 с.
Анотація
Спираючись на найновіші досягнення світової економічної думки, досвід провідних вчених і педагогів ХХ століття у висвітленні проблем економічного аналізу, власні дослідження і практику роботи із студентами, авторам удалося створити один із найповніших сучасних українських підручників з мікроекономіки. Значна частина матеріалу будується на власних наукових розробках автора.Підручник носить системний характер і охоплює практично всі найважливіші напрями мікроекономічного аналізу. Широко використовуються графічний та табличний аналіз, математичне моделювання. Підручник устаткований завданнями, вправами, темами для самостійних досліджень, глосарієм, предметним та іменним покажчиками, бібліографією.
Для студентів програм бакалавра, спеціаліста, а також магістерських програм економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, широкого кола економістів
Нуреев Р. М. Курс микроекономики: Учебник для вузов. – М. НОРМА-ИНФА, 2001. – 572 с.
Анотація
Основу настоящего учебника составляют лекции по современной экономической теории (экономиксу), прочитанные автором в Высшей школе экономики и получившие широкую известность благодаря опубликованию в журналах «Вопросы экономики» и «Консультант директора». Наряду с теоретическим материалом к каждой теме даются контрольные вопросы, основная и дополнительная литература, краткий перечень важнейших понятий, иллюстративный материал, примеры решения типовых задач с ответами и сборники тестов. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов
Сборник задач по микроэкономике. К «Курсу микроекономики» Р. М. Нуреева. – М. Норма, 2006. – 432 с.
Анотація
Сборник задач по микроэкономике составлен в соответствии с программой, рассчитанной на студентов экономических вузов и факультетов, и является дополнением к «Курсу микроэкономики» Р. М. Нуреева. В нем отражены традиционные (поведение потребителя, теория фирмы, типы рыночных структур, рынки факторов производства, общее равновесие) и современные (экономика информации, неопределенности и риска, институциональные аспекты рыночного хозяйства, теория общественного выбора)разделы микроэкономики. В каждой главе даются основные понятия, формулы, тесты и примеры решения типовых задач, а также дискуссионные вопросы, материалы для самостоятельных исследований и других форм активной работы. К задачам даны развернутые ответы. Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических вузов и факультетов
Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи : Навчальний посібник. – К. : Т-во «Знання», КОО, 2005. – 211 с.
Анотація
Це один із найкращих в Україні навчальних посібників з мікроекономіки, в якому висвітлено найважливіші проблеми мікроекономічного аналізу.Розраховано на студентів економічних спеціальностейі
Гронтовська Г. Е, Косік А. Ф. Мікроекономіка. Практикум : Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 418 с.
Анотація
Практикум з мікроекономіки є доповненням до створеного авторами навчального посібника «Мікроекономіка».
Контрольні завдання включають тести, задачі та графоаналітичні вправи. Задачі та вправи охоплюють як типові вправи, так і завдання підвищеної складності. До всіх завдань в кінці практикуму надаються відповіді та розв’язки. До посібника включено розроблені авторами у 50 варіантах розрахунково-графічні роботи «Моделювання поведінки споживача» та «Моделювання поведінки фірми», які застосовуються як завдання для самостійної роботи студентів денної форми навчання та як завдання для контрольних робіт студентів заочної форми навчання. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму «Економіка і підприємництво»
Мікроекономіка : Навчальний посібник / П. Ю. Буряк, О. Г. Гупало, І. В. Стасюк. – К. : «Хай-Тек-Прес», 2008. – 368 с.
Анотація
Даний навчальний посібник відповідає типовій програмі дисципліни
«Мікроекономіка». З цієї книги студенти дізнаються основні закономірності функціонування ринкової економіки на мікрорівні, ознайомляться із поведінкою виробників і споживачів на ринку товарів і послуг, відкриють для себе особливості функціонування механізму попиту та пропозиції. Основні положення ілюструються рисунками, графіками, характеризуються конкретними прикладами.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами мікроекономіки