Бібліографічний огляд нових надходжень

Бібліографічний відділ пропонує ознайомитися з новими надходженнями з історії, педагогіки, мистецтва тощо.

Бессарабія. Кулінарна мандрівка / авт. ідеї Л. Титикало; авт. текстів: О. Мельников, С. Євсюкова. ; пер. О. Крупник ; фото: Л. Титикало, І. Фокін, В. Висоцький, О. Вискуб. — Київ : Паблиш Про, 2017. — 184с.
Анотація
Книжка, яку Ви тримаєте в руках, – це кулінарна мандрівка на південь України, до мальовничої Бессарабії. До Вашої уваги невеличкий екскурс з історії краю і путівник містами Ізмаїл, Рені, Кілія, Вилкове, Болград, Білгород-Дністровський… На Вас чекає знайомство з представниками різних національностей, їхніми сімейними традиціями і кухнею. Усі рецепти та назви страв записані з їхніх слів і продегустовані автором. А безліч світлин заохотять Вас не тільки спробувати приготувати бессарабські смаколики, але й вирушити назустріч справжнім кулінарним пригодам шляхами України. Смачного!
Несен, І. І.
Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ-ХХ ст.) : наукове видання / І. І. Несен. — Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2004. — 280с.
Анотація
Книга є першою спробою наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального Полісся – регіону побутування реліктових етнографічних явищ і водночас такого, що найбільше постраждав від аварії на Чорнобильській АЕС.
Робота базується на матеріалах польових досліджень, здійснених автором упродовж 1993 – 2003 рр., та їх зіставленні з архівними та друкованими джерелами середини ХІХ – ХХ століть.
Праця орієнтована на етнологів, фольклористів, краєзнавців
Мовчан, В. П.
Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села- історія України : Історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь / В. П. Мовчан, І. А. Нерубайський, В. Й. Олійник. ; рецензент С. О. Шамара — Київ : КВІЦ, 2010. — 712с.
Анотація
«Криві Коліна крізь терни і роки. В історії села – історія України. Історико-краєзнавча, художньо-публіцистична оповідь» – це науково-популярне видання, яке чи не вперше в Україні являє собою таку велику за обсягом і розлогу історію села, що переплітається з історією всієї України. Крім того, книга висвітлює багато інших цікавих тем, порушує ряд загальнонаціональних проблем. А такий багатющий матеріал, що викладений у розділі «Наша мова українська-батьківська, материнська», та хронологія духовного і фізичного винищення української нації, подана в розділі «На шляху до незалежності», стануть знахідкою не лише для вчителів-словесників та істориків.
Велика кількість ілюстрацій органічно доповнює оповідь, унаочнює згадані в книзі події, факти, розповідає про багатьох людей.
Видання розраховане на широке коло читачів і може бути використане як джерело додаткових знань, особливо при вивченні історії рідного краю
Мистецтво Київської Русі = Art of Kyivan Rus : науково-популярне видання / авт.-упор. Г. Іванкін. ; голов. ред. Н. Прибєга; переклад Ю. Сірош за участю К. Калиновської — Київ : Мистецтво, 2015. — 304с.
Анотація
Мистецтво Київської Русі належить до видатних явищ світової середньовічної художньої культури. Хронологічно цей період охоплює Х-ХІІІ століття — час розквіту давньоруської держави, яка виникла внаслідок об’єднання навколо Києва всіх східнослов’янських племен. У виданні репрезентовано унікальні пам’ятки давньоруського зодчества, вражаючі мозаїки та фрескові розписи, гармонійні образи іконопису, знамениті мініатюри, довершені взірці різьбленої пластики та декоративно-ужиткового мистецтва. Ці високі здобутки духовної та матеріальної культури минулого захоплюють і надихають на творчі звершення сучасників.
Розраховано на істориків, архітекторів, мистецтвознавців і широке коло читачів
Адамчик, М. В.
Всемирная энциклопедия : Религия / Гл. ред. М. В. Адамчик. ; Гл. научн. ред. В. В. Адамчик, М. А. Можейко — Минск : Современный литератор, 2003. — 832с.
Анотація
Книга «Всемирная энциклопедия. Религия» знакомит читателя с основными достижениями современной научной мысли в различных областях религии, в том числе по излучению и классификации религиозных учений, верований,доктрин и догм, знакомит с сакральными церемониями и ритуалами, дает научное представление о мифе и мифологии. Широко и научно рассмотрены основные дотеистические и теистические религии. Более 10 тысяч словарных статей базируются на новейших философских представлениях о религиозной мысли. Чтение тома не требует никаких предварительных знаний, отсутствует специфичная специальная лексика и перекрестные ссылки на другие тома.
Книга предназначена для широкого круга читателей
Нартов, В. В.
Історія України з давніх-давен до сьогодення / В. В. Нартов. — Харків : “Клуб Сімейного Дозвілля”, 2006. — 352с.
Анотація
На початку ХХІ століття людство являє собою спільноту народів , яка налічує понад 200 держав. 15 років тому на карті світу на одну державу стало більше, і називається вона Україна.
Походження слов’ян, поява і формування українського єтносу, належність спадщини Київської Русі, діяльність князя Олега, Б. Хмельницького, П. Дорошенка, І.Виговського, І Мазепи, С. Петлюри, Є. Коновальця, С. Бандери та ін., роль та значення українського козацтва, Гетьманщини, Запорозької Січі, діяльність ОУН – УПА, радянський період нашої історії, розвал СРСР та виникнення суверенної України – ось далеко не повний перелик тем, яких торкається автор в своїй книжці
Популярная история музыки / автор-сост. Е. Г. Горбачева. — Москва : Вече, 2002. — 512с.
Анотація
Данная книга, целиком посвященная музыке, рассчитана на широкий круг читателей и будет интересна людям как младшего, так и старшего поколения. В ней рассказывается о различных музыкальных стилях, жанрах и направлениях, а также об их развитии. Кроме того,приводятся интересные сведения о тех, кому музыка обязана своим существованием, т.е. о композиторах и исполнителях
Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : навчально-методичний посібник / С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко та ін. ; за заг. ред. Н. Гавриш ; Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання. — Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. — 252с.
Анотація
Навчально-методичний посібник підготовлений колективом співробітників лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України за результатами лонгітюдного дослідження, яке охопило різні регіони України. Видання містить коротке теоретичне обґрунтування моделі соціалізуючого освітнього процесу, спрямованого на формування соціальнокомунікативної компетентності старших дошкільників та збагачення їх соціального досвіду. У посібнику представлено оригінальні практичні наробки педагогів базових дошкільних закладів, що брали участь в експериментальній складовій проведеного дослідження. Представлені матеріали можуть бути корисними для вихователів дошкільних закладів, центрів розвитку дітей, студентів педагогічних вишів
Соціолого-педагогічний словник : навч. посіб. / уклад.: С. У. Гончаренко, В. В. Радул, М. М. Дубінка та ін.. ; за ред. В. В. Радул — Київ : ЕксОб, 2004. — 304с.
Анотація
Необхідність даного видання обумовлена тим, що сучасних умовах для дослідження значної кількості педагогічних явищ і процесів потрібне застосування різноманітного соціологічного інструментарію .
У цьому словникові вміщена значна кількість соціологічних та педагогічних понять, термінів, що використовуються й іншими соціальними науками.
Словник розрахованний на науковців та студентів вищих навчальних закладів
Поліщук, В. М.
Соціальна психологія (програмні основи, змістові модулі, інформаційне забезпечення) : навч. посібник. / В. М. Поліщук. — Суми : ВТД “Університетська книга”, 2006. — 217с.
Анотація
У посібнику викладений основний зміст соціальної психології як навчальної дисципліни. Пропонуються типові форми навчальної роботи, які сприяють успішному засвоєнню матеріалу, що вивчається.
Посібник підготовлений для впровадження в навчальний процес педагогічних університетів кредитно-модульної системи і є пробним.
Враховані основні вимоги до навчальної програми дисципліни (індивідуального розділу) як найважливішої частини EСTS – інформаційного пакета. Адресований викладачам, студентам педагогічних університетів
Поліщук, В. М.
Методичний довідник з психодіагностики : навч.-метод. посібник / С. А. Поліщук. — Суми : ВТД “Університетська книга”, 2009. — 442с.
Анотація
У посібнику розглядаються різні аспекти психодіагностики як галузі психологічного знання: історія становлення дисципліни, організація діагностичної роботи, класифікації та характеристики методів діагностування, специфіка якісної та кількісної обробки інформації, вимоги до діагностичних висновків. Надаються методичні рекомендації з питань діагностики інтелекту, професійних інтересів, креативних здібностей, волі, емоцій, самосвідомості, мотивації, міжособистісних стосунків (дослідницькі тенденції, методичні проблеми, підходи практичного вивчення). Посібник адресований психологам-практикам, викладачам педагогічних університетів, а також студентам, які навчаються за спеціальністю «Практична психологія»
Семиченко, В. А.
Психологія педагогічної діяльності : навч. посіб. / В. А. Семиченко. — Київ : Вища шк., 2004. — 335 с
Анотація
Висвітлено методологічні та психологічні особливості навчальної діяльності, які донедавна залишалися поза увагою системи професійної підготовки вчителів: системні ознаки та проблемність педагогічної діяльності, багатоаспектність педагогічних явищ, внутрішні та зовнішні конфлікти у педагогічній діяльності, труднощі, що виникають під час адаптації молодого спеціаліста тощо. Головна мета посібника – показати реальні умови для професійної переадаптації молодих учителів ще у процесі навчання, що сприятиме поліпшенню їхньої готовності до практичної роботи в школі. До кожного розділу посібника подано завдання для самостійної роботи.
Для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Палеха, Ю. І.
Загальне документознавство : навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — вид. третє. — Київ : Ліра-К, 2012. — 432с.
Анотація
Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з’явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні термін «документ» стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов’язане з поданням і використанням релевантної інформації яв в часі, так і в просторі.
Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.
Соціолого-педагогічний словник : навч. посіб. / уклад.: С. У. Гончаренко, В. В. Радул, М. М. Дубінка та ін. ; за ред. В. В. Радул — Київ : ЕксОб, 2004. — 304с.
Анотація
Необхідність даного видання обумовлена тим, що сучасних умовах для дослідження значної кількості педагогічних явищ і процесів потрібне застосування різноманітного соціологічного інструментарію .
У цьому словникові вміщена значна кількість соціологічних та педагогічних понять, термінів, що використовуються й іншими соціальними науками.
Словник розрахованний на науковців та студентів вищих навчальних закладів
Мартинюк, М.
Національна ідея в життєтворчості Володимира Самійленка : монографія / М. І. Мартинюк ; наук. керівник О. О. Рисак — Луцьк : Твердиня, 2009. — 192с.
Анотація
У монографії значну увагу приділено широкому філософському аналізу філологічних аспектів наукової проблеми – проекції національної ідеї на життєтворчість Володимира Самійленка. Творчу індивідуальність письменника розглянуто в історико-літературному контексті як об’єкт і суб’єкт національної ідеї, досліджено роль <<української стихії >> у формуванні життєвої та громадянської позицій митця.
Видання є цінним передовсім своєю теоретичною і широкою джерельно-бібліографічною базою, а також змістовними й цікавими додатками
Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика : навч. посіб. / О. І. Крижанівська. — Київ : ВЦ “Академія”, 2010. — 248 с
Анотація
Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування українського народу і його сучасної мови, вплив на нього і позамовних чинників. Простір таких знань відкриває пропонований навчальний посібник, у якому на основі синтезу дослідницьких надбань різноманітних мовознавчих дисциплін простежено становлення та еволюцію всіх підсистем сучасної української мови.Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з історії, народознавства, дослідникам української культури
Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого / сост., подг. текста, научный комментарий и указатели Е. А. Кузьминовой; предисл. Е. А. Кузьминовой, М. Л. Ремневой. — Москва : Изд-во МГУ, 2000. — 528 с
Анотація
Книга посвящена наиболее значительным памятникам славянской грамматической традиции – грамматике Лаврентия Зизания (1596 г.) и грамматике Мелетия Смотрицкого (1619 г.). Данные грамматики являются важнейшими источниками для истории литературного языка и имеют ключевое значение для реконструкции языкового сознания книжников конца XVI — начала XVII вв. В книге рассматривается история создания грамматик, определяется круг их источников, выявляются нормализаторские установки их авторов, анализируются особенности представления языкового материала, прослеживается бытование грамматик во времени и пространстве. Публикация текстов грамматик сопровождается указателями грамматических терминов, языковых примеров и библейских цитат. Для преподавателей, аспирантов, студентов и всех интересующихся вопросами истории русского литературного языка и истории лингвистических учений
Відлуння десятиліть. Українська література другої половини ХХ ст. : навч. посіб. / упоряд., передмова та есеї про поетів М. О. Сороки. — Київ : Грамота, 2001. — 463 с.
Анотація
Цю книгу склали кращі твори відомих українських поетів другої половини ХХ ст., включені Міністерством освіти і науки України до програми середньої загальноосвітньої школи. особливу увагу приділено поезіям, які за радянських часів практично були вилучені з літературного процесу.У книзі «Відлуння десятиліть» в есе представлений творчий та життєвий шлях поетів другої половини ХХ століття (поетичні твори Л.Костенко, М.Руденка, В.Барки, П.Воронька, О.Підсухи, Д.Білоуса, Д.Павличка, В.Бровченка, Б.Симоненка, Б.Олійника, І.Драча, М.Вінграновського, В.Стуса, М.Сингаївського)