Бібліографічний огляд нових надходжень

 

Полиці читального залу бібліотеки ІДГУ поповнилися новими книгами. Бібліографічний відділ (відп. О. Усачева) пропонує ознайомитися з новими надходженнями з культурології, історії, правознавства та ін.


Історія/політологіяПравознавствоОсвіта/культура/мистецтвоБібліотечна справаІнше

Історія/політологія

Кралюк П. М. Козацтво в контексті українсько-польських стосунків: літературні інтерпретації ранньомодерного періоду : монографія / П. М. Кралюк. – К. : КНТ, 2018. – 282 с.
Анотація
У монографії розглянуто еволюцію українського козацтва протягом ранньомодерного періоду, показано, яку роль воно відіграло у розвитку українсько-польських стосунків. Основна увага зосереджена на тому, як ці стосунки відобразилися в тогочасній літературі, передусім творах, що вийшли з козацького середовища. Зокрема, велика увага приділена аналізу козацьких літописів – Самовидця, Григорія Грабянки й Самійла Величка.
Видання орієнтоване на науковців, викладачів, студентів, а також усіх, хто цікавиться історією української суспільної думки
Мурзин В. Ю. Скифская проблема глазами автора. – К.: Видавець Олег Філюк, 2014. – 120 с.
Анотація
История изучения скифов, если считать ее исходной точкой раскопки Мельгуновского кургана, насчитывает уже два с половиной века. И все это время не утихали споры о том, кто такие скифы, откуда они пошли, удалось ли скифам создать свое государство, где жили упомянутые Геродотом скифские и нескифские племена. Именно эта триединая проблема: происхождение скифов, общественный строй скифов, этногеография Скифии, и являются той осью, вокруг которой вращаются практически все вопросы, связанные с изучением истории и культуры скифов.В данной работе автор попытался, естественно, не столько решить данную важнейшую и всеобъемлющую проблему – это едва ли кому-то под силу, сколько обозначить свое понимание основных подходов к ее дальнейшей научной разработке
Граков Б. Скіфи : 2-ге видання. – К. : Видавець Олег Філюк, 2017, – 96 с.
Анотація
Монография посвящена истории скифских племён, даны очерки материальной и духовной культуры скифов, рассказывается об отдельных иранских племенах Северного Причерноморья
  Бачинська О. А. Козацтво в «післякозацьку добу» української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) / О. Бачинська. — Одеса : Астропринт, 2009. — 256 с.
Анотація
На основі документальних джерел досліджено історію та збереження традицій українського козацтва після ліквідації автономії Гетьманщини (1764) та зруйнуванням Запорізької Січі (1775) наприкінці ХVІІІ – ХІХ ст. Ця сторінка не висвітлювалася в працях більшості дослідників історії України.Враховуючи попередній досвід, автор цього видання мала за мету узагальнити наявні на сьогодні роботи вчених та власні напрацювання із зазначеної проблематики, а також спробувати визначити певні періоди історії українського козацтва останньої чверті ХVІІІ – ХІХ ст. Вони передусім пов’язані з тими перетвореннями, які переживала власне козацька верства внаслідок політичних і соціально-економічних трансформацій в українському суспільстві.Запрошуємо до ознайомлення з книгою науковців, краєзнавців, студентів, викладачів ВНЗ, учителів гімназій, ліцеїв та шкіл, усіх, хто цікавиться історією України загалом і козацтва, зокрема
Історія Великої Британії : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов / укл.: І. І. Кривошея, О. В. Барвінок. — К. : КНТ, 2017. — 206 с.
Анотація
Навчально-методичний посібник укладено відповідно до вимог кредитно-трансферної системи. Він містить програму навчальної дисципліни «Історія Великої Британії», структуру залікового кредиту, тексти лекцій та плани семінарських занять зі списками рекомендованої літератури, тематику індивідуальних науково-дослідних проектів, завдання для самостійного вивчення, тестові завдання, допоміжні матеріали та питання до заліку
Історія української культури : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В. А. Греченко, К. В. Кислюк. — К. : Кондор, 2018. — 352 с.
Анотація
У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти розвитку української культури від первісного суспільства до сучасної доби. Розглядаються основні теоретичні проблеми і напрями вивчення вітчизняної культури. На широкому фактичному матеріалі розкриваються основні тенденції поступу освіти, науки, літератури та образотворчого мистецтва в Україні. Для викладачів курсу «Історія української культури», студентів усіх спеціальностей, а також тих, хто цікавиться здобутками рідної культури
Залізняк Л. Л. Україна між Сходом і Заходом. Про витоки і суть російсько-української війни 2014 р. – К. : Видавець Олег Філюк, 2017. — 168 с.
Анотація
Книга містить статті з історії російсько-українських відносин, які допоможуть зрозуміти глибинне підґрунтя цивілізаційного конфлікту між Європою та Євразією на землях України у 2014 р. Для учасників АТО і усіх, хто цікавиться історією російсько-українського конфлікту
Борисова О. В. Зовнішня політика України : історія та сучасність : курс лекцій / О. В. Борисова. — К. : Кондор, 2017. — 344 с.
Анотація
У навчальному виданні розкриваються вузлові проблеми зовнішньої політики України від давніх часів до сьогодення. Основна увага зосереджується на аналізі історичних фактів, подій, змісті найважливіших для зовнішньої політики документів, діяльності українських державних діячів. До розв’язання низки питань запропоновано авторський підхід. Кожній темі лекції передує набір ключових понять, а в кінці вміщується короткий словник термінів і понять та список рекомендованої літератури. Книга розрахована на викладачів та студентів вузів гуманітарних спеціальностей, а також тих, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин та зовнішньої політики України в історичному контексті
  Історія української культури : Навчальний посібник / За ред. О. Ю. Паловой. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 340 с.
Анотація
Навчальний посібник «Історія української культури» репрезентує теоретичну реконструкцію ґенези української культури, закономірності і тенденції її розвитку. До кожної теми подано запитання для самоконтролю знань, список рекомендованої літератури, словник термінів, тематику індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів та теми рефератів. Посібник рекомендовано викладачам, студентам, усім, хто цікавиться феноменом української культури
  Очерки истории и археологии Днестро-Бугского междуречья : монография / С. В. Иванова, А. С. Островерхов, О. К. Савельєв, П. В. Остапенко – К.: КНТ, 2012. – 300 с.
Анотація
У монографії вводяться в науковий оборот матеріали археологічних розкопок курганного та ґрунтового могильників в Дністро-Бузькому межиріччі, одному з найменш вивчених регіонів Північно-Західного Причорномор’я. На підставі досліджень 2007-2008 років, а також додаткових даних, запропонований історико-археологічний нарис розвитку цього регіону в епоху бронзи, скіфо-античний час, а також в епоху пізнього середньовіччя.Книга розрахована на фахівців в області історії і археології, може бути корисна для викладачів КНЗ і студентів історичних факультетів, а також для усіх, хто цікавиться давнім минулим південного заходу України

Правознавство

Кримінальний процес : підручник. / За заг. ред. В. В. Коваленнка, Л. Д. Удалової, Д. П. Письменного. – К. : Центр учбової літератури, 2013. — 544 с.
Анотація
У підручнику написаному на основі Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правових позицій Конституційного Суду України, відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес» розглянуті: поняття кримінального процесу, його завдання, джерела кримінального процесуального права, основні засади кримінального провадження, права та обов’язки учасників кримінального провадження, поняття доказів та їхніх джерел, стадії кримінального провадження та інші питання. Для студентів, слухачів, курсантів, аспірантів, викладачів, науковців юридичних вищих навчальних закладів, працівників органів досудового розслідування, прокуратури та суду
Олійник А. Ю. Основи історії і теорії держави та права : навчальний посібник / А. Ю. Олійник. — К. : Центр учбової літератури, 2017. — 200 с.
Анотація
Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, науковців, бізнесменів, всіх тих, хто цікавиться економікою туризму
Історія держави і права України : словник термінів і понять / В. В. Щукін, Н. В. Сугацька, А. М. Павлюк.  — [Б.м.] : Кондор, 2018. — 296 с.
Анотація
У словнику подано пояснення понад 1400 термінів та понять, які є характерними для навчальної дисципліни «Історія держави і права України». Матеріал словника охоплює історичний період починаючи від утворення перших форм державності і до сучасності; від виникнення найбільш ранніх форм звичаєвого права і до формування сучасної української правової системи. Матеріал подано в традиційному алфавітному порядку, найбільш зручному для практичного користування.Розрахований на студентів юридичних спеціальностей, викладачів, учнівську молодь та всіх хто цікавиться вітчизняною історією
Бойко М. Д. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / М. Д. Бойко. — вид. 5-е, перероб. та доп. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 448 с
Анотація
У цьому посібнику логіко-тематично зібрані та упорядковані лекції з права соціального забезпечення відповідно до програми «Право соціального забезпечення України» для вищих навчальних закладів за спеціальністю «Правознавство». В ньому, крім теоретичних положень, викладені та прокоментовані основні положення Законів України «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та іншого законодавства з соціального забезпечення з урахуванням змін. Посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальністю «Правознавство», а також, які вивчають питання щодо пенсійного забезпечення та соціального захисту громадян. Він може стати в нагоді також аспірантам, викладачам права, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять питання правового регулювання пенсійного забезпечення, надання соціальних допомог та соціального обслуговування в умовах формування ринкових відносин в Україні
Міжнародне приватне право : навчальний посібник / за ред. С. Г. Кузьменка — К. : Центр учбової літератури,. — 316 с.
Анотація
У навчальному посібнику викладені основні проблеми цієї галузі права: поняття, принципи, джерела міжнародного приватного права; суб’єкти міжнародного приватного права; основні підгалузі міжнародного приватного права: право спадкування, право зовнішньоекономічних угод, міжнародне приватне трудове право, міжнародне деліктне право, міжнародний цивільний процес.Навчальне видання підготовлене на підставі аналізу сучасного законодавства України, міжнародних договорів в галузі співробітництва з приватноправових питань, законодавства і судової практики деяких іноземних країн, містить повний виклад лекційного матеріалу до затвердженої навчальної дисципліни.Для студентів, аспірантів та викладачів юридичних вузів і факультетів, інших навчальних закладів, що спеціалізуються в галузі міжнародної комерційної діяльності; для економістів та юристів-практиківі
Теліпко В. Е. Міжнародне публічне право : навчальний посібник / В. Е. Теліпко, А. С. Овчаренко — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 608 с.
Анотація
У навчальному посібнику детально і систематизовано розкриваються основні інститути й галузі сучасного міжнародного публічного права.В книзі докладно розглядаються ключові аспекти дипломатичного і консульського права, права міжнародних договорів, права міжнародних організацій, права міжнародної безпеки і міжнародного гуманітарного права, міжнародно-правових аспектів прав і свобод людини, міжнародного морського, повітряного і космічного права.Пропонований навчальний посібник розраховано на студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, юристів-практиків, посадових і службових осіб органів державної влади, а також усіх, хто цікавиться проблематикою міжнародного права і нормативного регулювання міжнародно-правових відносин
Васильєв С. В. Цивільний процес України : навчальний посібник / С. В. Васильєв. — К. : Центр учбової літератури, 2016. — 344 с.
Анотація
Навчальний посібник складено у відповідності з програмою навчальної дисципліни «Цивільний процес» для юридичних вищих навчальних закладів і факультетів. У ньому знайшли висвітлення всі інститути цивільного процесуального права України, які становлять його систему. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів для підготовки до заліків та іспитів з цивільного процесу
Удовенко Ж. В. Криміналістика : конспект лекцій / Ж. В. Удовенко. — К. : Центр учбової літератури, 2017. — 320 с.
Анотація
Підготовлений конспект лекції з курсу криміналістики покликаний доповнити тексти виданих підручників з цієї навчальної дисципліни, сприяти вивченню нових положень науки криміналістики, надати допомогу в оволодінні засобами вирішення криміналістичних завдань під час розслідування кримінальних правопорушень з огляду на удосконалення правоохоронної практики і розвиток науки криміналістики. Конспект лекцій містіть короткий виклад основних питань з тем навчальної програми та являє собою путівник до організації курсантами, слухачами, студентами своєї самостійної роботи та підготовки до заліку чи екзамену. Навчальний посібник розрахований для курсантів, слухачів, студентів та викладачів вищих навчальних закладів України юридичного спрямування, а також для практичних працівників як криміналістичні рекомендації під час досудового розслідування
Дахно І. І. Право інтелектуальної власності : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановська. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 550 с.
Анотація
Ця книга є другим спільним навчальним посібником її авторів з інтелектуальної власності, опублікованим видавництвом «Центр учбової літератури». Містить матеріал, який відсутній в книгах інших авторів з інтелектуальної власності. Автори доклали зусиль для того, щоб книга була корисною як у навчальному процесі, так і у практичній діяльності.Жодним чином не повторює змісту попередніх книг її співавторів з інтелектуальної власності. Може використовуватися при викладанні і вивченні таких дисциплін як «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності», «Господарське право», «Цивільне право» тощо. Для викладачів, студентів, підприємців, юристів, науковців, інженерів, творчих працівників та інших категорій читачів. Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів і факультетів юридичного профілю, науково-педагогічних працівників, суддів, адвокатів, представників суб’єктів публічної адміністрації
Право Європейського Союзу : навчальний посібник / І. І. Дахно, В. М. Алієва-Барановска. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 416 с.
Анотація
Ця книга є логічним продовженням напрацювань професора І. І. Дахна з права Європейського Союзу, опублікованих видавництвом «Центр учбової літератури». Містить новий матеріал, якого не було в попередніх книгах. Цей матеріал читач не знайде в Інтернеті та книгах інших авторів. Книга спрямована на задоволення освітніх і професійних інтересів читачів. Може використовуватися при викладанні і вивченні таких дисциплін як «Право Європейського Союзу», «Міжнародне право». «Міжнародне економічне право», «Міжнародні економічні відносини» тощо. Для викладачів, аспірантів, студентів та широкого читацького загалу, який цікавиться Європейським Союзом

Освіта/культура/мистецтво

  Товканець Г. В. Університетська освіта. Навчально-методичний посібник / Укладач: Г. В. Товканець. – К. : Кондор, 2018. – 182 с.
Анотація
У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання (системи організації навчального процесу, студентського самоврядування, процесу особистісного та професійного самовдосконалення), подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції, США. Усистематизовано матеріал, яким можна скористатися для проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з питань розвитку європейської та української вищої освіти
Магістерська робота: методика підготовки : посібник / Т. О. Долбенко, І. С. Бондар, Ю. І. Горбань, В. А. Русавська. – К. : Ліра-К, 2017. – 140  с.
Анотація
У посібнику розкрито теоретичні, методичні, технологічні та організаторські аспекти підготовки магістерської роботи, показано процедуру попереднього захисту роботи на кафедрі та її захисту на атестаційній комісії. Всебічно розкрито методику підготовки змісту магістерської роботи та правила її оформлення. Подано орієнтовний (зміст) теоретичного, історичного та прикладного видів магістерської роботи, заяви, завдання на підготовку роботи, відгуку, рецензії, оформлення титульного аркуша, переліку скорочень, написання вступу, визначення актуальності, мети, об’єкта, предмета, завдань, новизни та практичного значення дослідження текстів у розділах і підрозділах, висновки. Наведено зразки календарного плану виконання магістерської роботи, звіту магістранта про підготовку роботи, оформлення списку використаних джерел, а також автореферату. Посібник призначений для магістрантів вищих навчальних закладів. Ним можуть користуватися студенти при підготовці науково-дослідних курсових робіт та аспіранти при написанні дисертацій. Враховуючи те, що посібником можуть користуватися аспіранти, в ньому подано зразок автореферату кандидатської дисертації
  Теслюк В. М. Основи профорієнтаційної роботи : навчальний посібник. – К. : Ліра-К, 2017. – 304 с.
Анотація
У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи»
  Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості. Навчально-методичний посібник / О. Главацька. – К. : Кондор, 2018. – 206 с
Анотація
Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабораторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується ґрунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять. розкриті мета та завдання лабораторних занять.Рекомендується для викладачів, студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», а також усіх фахівців, які працюють у соціально-педагогічній сфері
Денесюк Ж. З. Масова культура і національно-культурна ідентичність в добу глобалізації / Ж. Денесюк – К. : НАККіМ, Видавець Олег Філюк, 2017. – 224 с.
Анотація
Монографія є результатом дослідження масової культури та національно-культурної ідентичності в умовах глобалізаційних процесів. Головним виразником культурного глобалізму є масова культура, яка, володіючи стандартизованими схемами виробництва творів, впливає на національні культури й ідентичності. Візуальна компонента в масовій культурі дозволяє визначити форми існування сегмента екранної культури щодо формування культурних ідентичностей і конструювання реальності. В умовах глобалізації масова культура, створена на основі загальноцивілізаційного технологічного стандарту, здатна чинити вплив на національно-культурну ідентичність народів, їхні традиції, проте дія таких чинників не зачіпає «культурну матрицю» національних культур
Основи культурології: Навчальний посібник. /За ред. Л. О. Сандюк, Н. В. Щубелки. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с
Анотація
У навчальному посібнику розглядаються проблеми природи і сутності культури, механізми її функціонування і розвитку, провідні концепції культурології щодо походження, типологізації культури, схем культурно-історичної динаміки. Виходячи з певної ціннісно-світоглядної основи, дано аналіз історичних типів соціокультурних світів, провідних тенденцій сучасного культурного розвитку. Значна увага приділяється таким феноменам духовної культури як релігія та мистецтво, соціокультурним вимірам економічного життя – діловим культурам сучасного світу та культурно-етичним чинникам господарської діяльності.З метою найбільш ефективної організації самостійної роботи студентів, поряд з викладенням теоретичних основ курсу, у посібник до кожної теми включені питання для самоконтролю, плани семінарських занять, завдання до самостійної роботи. Посібник також містить значну кількість тестових завдань, різноманітних за своїм змістом та формою, скомпонованих залежно від своєї складності у чотири рівні. Для поглибленого засвоєння основних культурологічних понять додається глосарій.Навчальний посібник розроблено для студентів І курсу всіх форм навчання економічних
Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура: Підручник. 3-тє видання. – К. : Центр учбової літератури, 2017. — 584 с
Анотація
Розглядається історія української та зарубіжної культури — від первісного суспільства до кінця XX ст. Висвітлені, насамперед, питання розвитку освіти, наукових знань, літератури і мистецтва на різних етапах людської історії.Для студентів вищих навчальних закладів
Сучасна культурологія: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова, О. В. Титар, Г. П. Ковальова. — К. : Кондор, 2018. — 342 с.
Анотація
У пропонованому посібнику з сучасних позицій висвітлюються основні проблеми культурології. Особливу увагу приділено новітнім перспетивним напрямкам культурологічної думки — «новій культурній історії», меморіальній культурології, постмодернізмові, ґендерним дослідженням, постколоніальним студіям, мультикультуралістичним підходам, теоріям гегемонії і теоріям меншин, іншології.Для студентів усіх спеціальностей, слухачів магістратури, аспірантів, викладачів курсу «Культурологія», фахівців-культурологів
Скляренко Н. В. Основи дизайн-проектування дитячого простору: навчальний посібник для студентів спеціальності «Дизайн» денної та заочної форм навчання /Н. В. Скляренко, Д. К. Авраменко, Ю. С. Христюк. – К. : Видавець Олег Філюк, 2014. – 248 с.
Анотація
Навчальний посібник розкриває основи проектування дитячого простору як складової системи предметно-просторового середовища.Теоретичний матеріал посібника представлений лекційним курсом та охоплює питання еволюції дитячого простору; розкриває його класифікаційні знаки; функціональні, конструктивно-технологічні, естетичні та ергономічні аспекти дизайн-проектування екстравертивного та інтровертивного дитячого середовища. Навчальний посібник також містить інформацію про особливості організації курсового проектування дитячого простору для студентів спеціальності «Дизайн». У посібнику приділено увагу етапам виконання курсового проекту, вимогам до змісту й оформлення демонстраційної графіки та пояснювальної записки. Посібник призначений для студентів вищих художніх і технічних навчальних закладів. Видання також може бути корисним викладачам шкіл, технікумів, дизайнерам, інженерам, художникам, мистецтвознавцям, архітекторам
Сучасний танець. Основи теорії і практики : навчальний посібник / О. О. Бігус, О. О. Маншилін, Д. О. Кондратюк, Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. П. Батєєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 264 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглядається широке коло питань щодо історії і теорії сучасного танцю, висвітлюються виконавське та балетмейстерське мистецтво, художньо-естетичні пріоритети західноєвропейських танцювальних шкіл, а також питання методики професійної підготовки фахівця.Навчальний посібник стане у нагоді студентам вищих навчальних закладів культури і мистецтв, викладачам, фахівцям-практикам у галузі хореографічного мистецтва

Бібліотечна справа

Бібліотечна професіологія : практикум / О. О. Каракоз . – К. : Ліра-К, 2017. – 68 с.
Анотація
У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Бібліотечна професіологія» та основні теми для вивчення. Подано завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання та завдання до іспиту. Наведено список рекомендованої літератури
Книга в культурі України: сучасний дискурс : практикум / В. М. Медведєва. – К. : Ліра-К, 2017. – 76 с.
Анотація
Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Книга в культурі України (сучасний дискурс)» та основні теми для вивчення. Подано плани семінарських, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів та запитання для проміжного та підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел
Пасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів : Монографія. – К. : Кондор, 2018. – 104 с.
Анотація
Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників та трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного інформаційного та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на ефективному використанні комп’ютерних технологій, бібліотечних веб-сайтів та електронних баз даних.Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх тих, хто цікавиться сучасними формами і методами бібліотечно-інформаційного забезпечення навчання
Шипота Г. Є. Бібліографічна діяльність : практикум / розр. Г. Є. Шипота, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 148 с.
Анотація
Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг

Інше

  Шореть И. И. Иностранные языки с легкостью и удовольствием: Приемы саморегуляции для быстрого усвоения знаний. Учебно-практическое пособие / И. И. Шореть. – К. : Центр учебной литературы, 2017. – 346 с.
Анотація
Впитывай как губка! – лозунг этой книги. Здесь вы узнаете, как изучать иностранные языки легко и с удовольствием, стремительно постигать новое. Упражнения по саморегуляции по методу психокатализа, изложенные в этой книге, обеспечивают высокую успешность в учебе, в освоении любой новой деятельности, а также служат общему оздоровлению. В широком смысле это методики обновления сознания человека, посвящения его в профессионалы жизни. Методология полезна для широкого круга людей, заинтересованных в обучении, саморазвитии и успешной самореализации. Профессионалы найдут здесь инструментарий, полезный в психотерапии, психологическом консультировании и педагогике
  Лавриненко С. Т. Мовні знаки концептуалізації правової культури у фольклорному тексті : (лінгвокультурологічний аналіз різних жанрів українського фольклору): монографія / С. Т. Лавриненко. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — 468с.
Анотація
У монографії в контексті синтезу ідей лінгвокультурології, лінгвофольклористики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики розглянуто словесні коди культуроправової інформативності різножанрових текстових структур українського фольклору. На основі аналізу вербалізованих народним епосом та лірикою смислокомплексів правосуб’єктності, правосвідомості, правоздатності схарактеризовано систему знаків етноправової культури сімейної, військової, адміністративної, трудової та кримінальної сфер. Матричне моделювання фольклороправового лінгвоконцептополя дозволило переглянути традиційні схеми опису народнопоетичного слова, впровадити новий метод аналізу лінгвокультурних феноменів, виявити параметри мовної фіксації елементів правового досвіду в народних казках, думах піснях та баладах
  Релігієзнавство : історія та теорія релігії : підручник / О. М. Єременко, Н. С. Звонок, Я. В. Кічук та ін. — Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. — 268 с.
Анотація
У підручнику розглядаються основні етапи національних і світових релігій, а також основні особливості їх культури та віровчення. Подається короткий нарис історії та сучасного релігійного життя в Україні. Релігія розглядається в тісному зв’язку з розвитком правових норм та інститутів.Підручник призначений для студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться релігієзнавством
  Поріцька О. А. Духовна культура українців: народна демонологія у загальнослов`янському контексті (ХІХ-ХХ ст.) : монографія / О. А. Поріцька. — К. : Ліра-К, 2017. — 164 с.
Анотація
Пропонована читачеві праця – одна з перших у вітчизняній етнології, яку присвячено питанням української народної демонології, що вивчається в  контексті слов’янської міфології, а це дає можливість вийти дослідниці на компаративістичний рівень етнокультурних досліджень. Авторка досліджує принципи номінації міфологічних персонажів, приписувані їм функції та предикати, локалізацію тощо, здійснює їх класифікацію. Типологія міфологічних персонажів дозволила виявити їх просторове поширення, рівень збереженості уявлень про народну демонологію в Україні та на теренах Славії. Робота побудована на великій джерельній базі, зібраній як попередніми генераціями українських та зарубіжних учених, так і на власних експедиційних матеріалах; використано архівні матеріали з України, Польщі, Росії. Монографія буде цікавою для етнологів, фольклористів, лінгвістів, культурологів та усіх, хто цікавиться народною духовною культурою
  Строков А. А. История военного искусства. Рабовладельческое и феодальное общество. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 720 с.
Анотація
В настоящей работе рассматривается история военного искусства (а не история войн) на примерах конкретных военно-исторических событий и фактов с соблюдением их хронологической последовательности. В ней впервые освещается история военного искусства народов СССР, рассматривается в основных чертах история военно-морского искусства. В данной “Истории военного искусства” освещается более или менее полно полководческое искусство Суворова, Румянцева и многих других выдающихся полководцев и военных теоретиков. В книге освещается роль народных масс и влияние классовой борьбы на развитие военного искусства, а также полководческая, деятельность Спартака, Яна Жижки, Болотникова и др. В результате работы над источниками ряд вопросов освещается по-новому, пересмотрена численность войск, участвующих в сражениях. Некоторые вопросы не получили освещения вследствие недостаточности источников, по этой же причине ряд вопросов освещен больше в плане военно-исторического обзора