Спеціалізований туризм

Спеціалізований туризм (конгресовий, науковий, молодіжний, професійний, діловий, бальнеологічний, шкільний, підлітковий, сімейний тощо) – є туристська діяльність, покликана реалізувати специфічні запити людей під час поїздки, відвідування об’єкта.

Навчальна дисципліна «Спеціалізований туризм» розкриває історію формування окремих спеціалізованих видів туризму, географічні аспекти їх поширення та тенденції розвитку.

Працівники бібліотеки ІДГУ (відп. – Македонська Т.) підготували виставку літератури, рекомендованої до дисципліни «Спеціалізований туризм».

Храбовченко В.В. Экологический туризм : Учебно-методическое пособие. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 208 с.
Анотація
Дана книга присвячена проблемі екологічного туризму. Аналізується закордонний досвід розвитку екотуризму (в Китаї, Індії, Пакистані, Австралії тощо), виділено принципи розвитку даного виду туризму, в екотуристичні діяльності.
Для студентів, аспірантів, викладачів ЗВО туристської спрямованості, менеджерів турагентської і туроператорської фірм, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями туризму та подорожей
Рутинський М.Й. Замковий туризм в Україні. – К. : Центр учбової літератури, 2007. — 432 с.
Анотація
У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток України. Книга послідовно розкриває географічні особливості поширення, знайомить з історичними долями й аналізує сучасний стан збереженості пам’яток фортифікаційного зодчества, розкриває їх історико культурний потенціал та характеризує перспективи залучення у музейно екскурсійну, готельну й анімаційно туристичну сфери панівної більшості відомих замків, фортець і оборонних монастирів України.
Для студентів закладів вищої освіти, які готуються працювати у сфері туризму, готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму в рідному краї
Фоменко Н.В. Рекреаційні ресурси та курортологія. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 312 с.
Анотація
У підручнику викладено основні визначення, зміст та завдання рекреації. Дано класифікацію рекреаційних ресурсів та визначення природного рекреаційного потенціалу території, величини рекреаційних навантажень та ландшафтні комплекси факторів і умов, що мають лікувальне значення; охарактеризовано рекреаційні ресурси України. Підручник з рекреаційних ресурсів та курортології розрахований на студентів екологічних спеціальностей ЗВО, а також на коло читачів, які бажають розширити знання в галузях відпочинку, туризму, охорони природи і здоров’я
Мальська М.П., Худо В.В., Цибух В.І. Основи туристичного бізнесу : Навчальний посібник. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.
Анотація
Розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту та маркетингу. Для студентів та фахівців з туризму
Щербакова С.А. Международный туризм: экономика и география : Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 144 с.
Анотація
Розглядається територіальна диференціація впливу міжнародного туризму на економіку країн світу. Автором проведено комплексне економіко-географічне дослідження світової туристської сфери з урахуванням сучасних тенденцій розвитку, розроблена багатофакторна класифікація країн світу за значенням міжнародного туризму в національній економіці.
Для викладачів, аспірантів і студентів вишів, що навчаються за спеціальністю «Географія», «Соціально-культурний сервіс і туризм», «Світова економіка», «Менеджмент туризму», слухачів системи післядипломної освіти у сфері туризму, а також для фахівців туристичної індустрії
Воскресенский В.Ю. Международный туризм. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2006. – 255 с.
Анотація
Посібник містить інформацію про теоретичні та практичні основи міжнародного туризму, географію міжнародного туристичного попиту і рекреаційний потенціал країн. Туризм також розглядається як фактор соціально-економічного зростання окремих регіонів і країни в цілому. Подано географію туристичних ресурсів світу, наводиться характеристика країн, найбільш часто відвідуваних туристами, а також країн, ще слабо освоєних мандрівниками.
Для студентів ЗВО, які вивчають навчальну дисципліну «Міжнародний туризм», а також менеджерів туристичних фірм і широкого кола читачів
Щур Ю.В., Дмитрук О.Ю. Спортивно-оздоровчий туризм : Навчальний посібник. – К. : Альтерпрес, 2003. – 232 с.
Анотація
У посібнику розглянуто коло питань щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу в контексті взаємовідносин людини з природою. Теоретичні положення, методики, правила та практичні рекомендації спрямовано в першу чергу для менеджерів туризму, керівників організованих туристських походів, широкого загалу туристів.
Для студентів географічних спеціальностей (спеціалізації рекреаційна географія та менеджмент туризму) ЗВО, а також вчителів географії, зацікавлених учнів спеціалізованих і загальноосвітніх шкіл
Христов Т.Т. Релгиозный туризм : Учебное пособие. – М. : Издательский центр “Академия”, 2005. – 288 с.
Анотація
У навчальному посібнику розповідається про святі місця і релігійні центри. Дано короткий опис існуючих релігій. Теоретичний матеріал у книзі поєднується з питаннями організації туристичних поїздок. Розглянуто особливості роботи ряду турфірм щодо організації релігійного туризму. Для студентів ЗВО. Може бути корисно вчителям шкіл, викладачам середніх професійних навчальних закладів і широкого кола читачів
Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм: сучасні концепції менеджменту і маркетингу : Навчальний посібник. – К. : Альтерпрес, 2004. – 192 с.
Анотація
У виданні розглядається теоретико-методологічні та практичні аспекти формування, функціонування та розвитку екологічного туризму як цілісної системи урбокомпенсаційного природокористування. На основі конструктивно-географічного підходу розкриваються особливості менеджменту та маркетингу урбокомепсаційпого екологічного туризму. Окремий розділ присвячено проблемі фахової освіти менеджера екологічного туризму. Видання адресовано науковцям-природничникам, фахівцям природоохоронної справи, викладачам навчальних закладів, студентам, а також фахівцям, що займаються розвитком туристичної індустрії в Україні
Эрдош Дж. Кейтеринг. Как начать и успешно вести выездной ресторанный бизнес. – М. : Альпина бизнес Букс, 2006. – 238 с.
Анотація
Автор обговорює питання планування та управління, дає цінні практичні поради, наводить приклади з життя, пов’язані з організацією свят та інших заходів, ділиться оригінальними кулінарними рецептами. Книга адресована тим, хто планує зайнятися виїзним ресторанним обслуговуванням, або вже працює в цій сфері і хотів би підвищити ефективність свого бізнесу
Кудла Н.Є. Сільський туризм: основи підприєвництва та гостинності : навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 152 с.
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств ыз використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів. Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму
Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 178 с.
Анотація
Навчальний посібник розроблено відповідно до робочих програм дисциплін «Організація туристичних подорожей» і «Організація екскурсійної діяльності», містить: навчально-тематичні плани дисциплін, вказівки до вивчення конкретних тем із запитаннями для самоконтролю, тести та вимоги щодо виконання обов’язкових і вибіркових індивідуальних завдань, порядок проведення підсумкового модульного контролю (ПМК), критерії оцінювання знань студентів, список рекомендованих джерел інформації та термінологічний словник. Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в галузі туризму, викладачів, фахівців сфери туристичних та екскурсійних послуг
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика. Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2017. – 248 с.
Анотація
У посібнику викладено зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці. Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : Навчальний посібник. – К. : Кондор, 2005. – 408 c.
Анотація
У підручнику розглядається дозвілля в зарубіжних країнах, характеризується система закладів дозвіллєвої сфери, її матеріально-технічне, фінансове, кадрове забез­печення. Особливу увагу звернено на організаційні питання, планування дозвіллєвої діяльності закладів культури, вивчення запитів та інтересів різних соціально-де­мографічних груп населення. Мета підручника — адаптувати світовий досвід дозвілля як соціокультурного явища до українських реалій.
Видання розраховане на викладачів, аспірантів, студентів педагогічних та вихов­них закладів, ЗВО культури та мистецтва, фахівців дозвіллєвої сфери України.
Підручник може бути корисним для всіх, хто працює або прагне працювати у сфері педагогіки, культури, дозвілля
Холловей Дж.К., Тейлор Н. Туристический бизнес. – К. : Знання, 2007. – 798 с.
Анотація
Ця книга заслужила визнання як у професіоналів, так і у студентів і вважається класичним посібником у цій сфері діяльності. Книга написана доступною мовою та містить вичерпну інформацію про становлення, функціонування та роль у житті суспільства індустрії туризм,у починаючи з найдавніших часів до сучасності. Особлива увага приділяється новим туристичним напрямам і видам відпочинку, новим проблемам, з якими стикається індустрія туризму, процесам і тенденціям, що активізувалися після катастроф планетарного масштабу, а також такого важливого питання для розвитку сучасного туризму, як забезпечення стабільного зростання кількості туристів. У книзі наведено безліч прикладів, що сприяють кращому розумінню особливостей функціонування індустрії туризму. Окремі ситуації в останньому розділі аналізуються більш детально, що дає можливість читачеві повніше усвідомити все різноманіття туристичного бізнесу
Смолій В.А., Федорченко В.К., ЦибухВ.І. Енциклопедичний словник-довідник з туризму. – К. : Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 372 с.
Анотація
Енциклопедичний словник-довідник з туризму є першим в Україні фундаментальним виданням, в якому системно розкривається зміст понад 1300 туризмологічних понять, що відображають туризм у багатовекторному вимірі – філософському, економічному, географічному, історичному, педагогічному, політологічному, культурологічному, соціологічному, архітектурному, релігієзнавчому. Видання розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, студентів, працівників туристських підприємств та усіх, кого цікавить багатогранний світ туризму

Список літератури