На допомогу студенту-документознавцю

До уваги студента-документознавця  огляд літератури з фондів бібліотеки ІДГУ. Бібліографічний відділ пропонує ознайомитися з запропоновами джерелами та відшукати серед них цікаві та корисні матеріали відповідно до профілю навчання й викладання.

 Назва 
Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології

/ НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. - 283 с.

У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, міждержавних і державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей. Обсяг словника – понад 1700 термінів із визначеннями, що становлять систематизований виклад термінології, вживаної у сфері інформаційних ресурсів. Розрахований на працівників бібліотек та інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів


Документознавство

Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент)

: Навчальний посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін — Київ: ВД «Професіонал», Центр учбової літератури, 2010. — 184 с.

У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами.
Навчальний посібник призначається студентам і магістрам за напрямом підготовки «Менеджмент», має міждисциплінарне призначення у вивченні таких навчальних дисциплін, як «Організація праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Діловий етикет», «Практикум з комп’ютерних дисциплін», а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів і помічників керівників, які опікуються питаннями управління й організації роботи офісу


Менеджмент
Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек

: навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Ліра-К, 2016. - 340 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ

Бібліотечна справа
Долбенко Т. Зберігання документів у бібліотеках

: навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. – Київ : Ліра-К, 2017. – 288 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу, тести до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми для рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник

Бібліотечна справа
imageПалеха, Ю. І. Загальне документознавство

: навч. посібник / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. — вид. третє. — Київ : Ліра-К, 2012. — 432с.


Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з’явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й грунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні термін «документ» стає всеохопнішим, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне й багатоаспектне поняття, нерозривно пов’язане з поданням і використанням релевантної інформації яв в часі, так і в просторі.
Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи


Документознавство
imageБібліотечна професіологія

: практикум / О. О. Каракоз. – Київ : Ліра-К, 2017. – 68 с.

У практикумі наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Бібліотечна професіологія» та основні теми для вивчення. Подано завдання для практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, питання та завдання до іспиту. Наведено список рекомендованої літератури

Бібліотечна справа
imageКнига в культурі України: сучасний дискурс

: практикум / В. М. Медведєва. – Київ : Ліра-К, 2017. – 76 с.

Наведено рекомендації з вивчення дисципліни «Книга в культурі України (сучасний дискурс)» та основні теми для вивчення. Подано плани семінарських, практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів, теми для написання рефератів та запитання для проміжного та підсумкового контролю. Наведено перелік літературних джерел

Книгознавство
imageПасмор Н. П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів

: Монографія. – Київ : Кондор, 2018. – 104 с.

Висвітлено актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Розкрито вплив основних чинників та трансформацію функцій бібліотеки ВНЗ в умовах реформування вищої освіти та інформатизації суспільства. Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів навчальних закладів бібліотечними засобами. Визначено зміст і структуру документного інформаційного та когнітивного складників діяльності бібліотек вищих навчальних закладів, яка базується на ефективному використанні комп’ютерних технологій, бібліотечних веб-сайтів та електронних баз даних.Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх тих, хто цікавиться сучасними формами і методами бібліотечно-інформаційного забезпечення навчання

Бібліотечна справа
imageШипота Г. Є. Бібліографічна діяльність

: практикум / розр. Г. Є. Шипота, М-во культури України, Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 148 с.


Основними завданнями практикуму є розкриття змісту основних процесів бібліографічної діяльності, функцій бібліографічної служби бібліотек, структури довідково-бібліографічного апарату бібліотек різних типів; ознайомитися з організацією, змістом і можливостями використання основної бази бібліографічної діяльності – довідково-бібліографічним апаратом; вивчити алгоритми технологій довідково-бібліографічного пошуку, довідково-бібліографічного обслуговування та бібліографічного інформування; висвітлити основи менеджменту бібліографічною діяльністю установ інформаційної сфери; набути практичних навичок бібліографування, складання бібліографічних посібників різних видів, надання бібліографічних послуг

Бібліотечна справа
imageHR-менеджмент у публічному управлінні

: навч. посібн. / О.М.Руденко І.В.Козюра, Н.В.Ткаленко, В.Г.Маргасова. – Київ : Кондор-Видавництво, 2017. – 124 с.

У навчальному посібнику розглядаються питання, що мають ключове значення для фахівців системи управління організацією та управління персоналом: теорія управління людськими ресурсами, методологія управління персоналом і формування системи управління персоналом, стратегічне управління персоналом і планування кадрової роботи в організації, технологія управління персоналом і його розвитком, а також питання управління поведінкою персоналу організації та оцінки результатів його діяльності.
Посібник розрахований на студентів і аспірантів, які вивчають проблеми управління персоналом організації, а також фахівців, що беруть участь у формуванні системи управління персоналом і системи управління організацією і в цілому, що працюють з кадрами в ринкових умовах функціонування вітчизняної економіки

Менеджмент
imageЯхно Т. П., Куревіна І. О. Конфліктологія та теорія переговорів

Навч. посіб. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 168 с.

Вивчення курсу «Конфліктологія та теорія переговорів» повинно ознайомити студентів з алгоритмом проведення ділових переговорів, культурою організації та оформлення комерційних контрактів, особливостями ведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами, видами конфліктів та методами їх вирішення. У навчальному посібнику міститься перелік основних тем для самостійної роботи з курсу «Конфліктологія та теорія переговорів»

Психологія
Сучасне діловодство в Україні. Практичні поради

: практичний посібник / [Н. В. Кузьменко, К. М. Ільченко, Т. А. Свиридов, С. С. Бровкова] — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 260 с.

Посібник розкриває функції сучасного вітчизняного діловодства. При цьому він стане у нагоді для осіб, що ведуть або збираються започаткувати свій власний бізнес, не мають розвиненого і спеціалізованого штату працівників.
До вашої уваги необхідні інформаційні і юридичні аспекти з питань сучасного діловодства і практичні поради.
Також висвітлені загальні питання найбільш сучасної ланки діловодства - електронні цифрові документи, їх виготовлення облік, зберігання.
Запропоновані читачам зразки документів так само охоплюють найбільш розповсюджені та вживані документи з повсякденного документообігу суб'єктів діяльності.
Більш докладну інформацію читачі можуть одержати із рекомендованих цим посібником нормативних документів. При цьому слід бути уважними - нормативна база з цих питань постійно оновлюється

Діловодство
Документознавство
Палеха Ю. І. Управлінське документування

: навч. посіб. : у 2-х ч. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України, Європейський університет. — Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. Ч. 1. - . Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). — 327 с.

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об'єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації.
Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування


Діловодство
Документознавство
Палеха Ю. І. Управлінське документування

: навч. посіб. : у 2-х ч. / Ю. І. Палеха ; М-во освіти і науки України, Європейський університет. — 3-тє вид., доп. — Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2003. Ч. 2. - . Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). — 283 с.

У другій частині посібника всебічно розкриваються питання організації діловодства в кадрових службах. Наведені зразки оформлення основних документів по роботі з персоналом

Діловодство
Документознавство
Палеха, Ю. І. Документально-інформаційні комунікації

: навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. В. Мурейко, О. Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. — Київ : Ліра-К, 2016. — 386 с.

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документально-інформаційних комунікацій. Соціальна комунікація подана з однієї сторони як складова існування людства, а з іншої як основа обміну документальною інформацією, проаналізовані соціальні інститути, деталізовані питання організації масової, в т.ч. рекламної комунікації. Окремо проаналізована структура документально-інформаційної наукової та політичної комунікації.
Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто цікавиться документально-інформаційними комунікаціями

Діловодство
Документообіг
Саттон М. Д. Корпоративный документооборот: Принципы, технологии, методология внедрения

= Document Management for the Enterprise: Principles, Techniques, and Applications / М. Д. Саттон ; [пер. с англ.] — С.-Петербург : Азбука : БМикро, 2002. — 416 с.

Документы, документы, документы... Отчеты, письма, служебные записки, сообщения электронной почты и т. д. - они имеют свойство «размножаться» в геометрической прогрессии, погребая под собой и рабочие столы менеджеров, и их компьютеры, и корпоративную информационную систему в целом. Если вам знакома эта ситуация, книга М. Саттона «Корпоративный документооборот: принципы, технологии, методология внедрения» - предназначена именно для вас! Эта простая, легкая в чтении книга последовательно, шаг за шагом поможет вам выстроить стройную и высокоэффективную систему документооборота предприятия и избежать при этом досадных (и весьма дорогих!) ошибок. Важно, что книга содержит не только теоретические концепции, но и многочисленные практические рекомендации по оптимизации архитектуры системы управления документооборотом, распределению обязанностей между менеджерами и техническим персоналом как на этапе создания, так и при эксплуатации системы, организации экономичного хранения и высокоэффективного поиска документов и многое другое

Діловодство
Документообіг
Пашутинський Є. К. Діловодство кадрової служби

: практ. посіб. / Є. К. Пашутинський — 5-те вид., стереотип. — Київ : КНТ, 2010. — 332 с.

У виданні "Діловодство кадрової служби" наведені зразки основних документів, що використовуються у діловостві кадрової служби підприємства. Представлені також акти законодавства України, що регламентують ведення кадрової документації. Структура кадрової служби залежить від організаційної структури підприємства, напрямків діяльності, а також чисельності працюючих.
Видання призначене для співробітників кадрових служб, керівникі підприємств, а також усіх, хто цікавиться питанням ведення діловодства

Діловодство
Документообіг
Шевцова-Водка, Г. М. Загальне бібліографознавство

: навч.-метод. посіб. / Г. М. Шевцова-Водка ; Мін-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Київ : Кондор, 2018. — 204 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали, які допоможуть студентам спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», спеціалізації «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» в організації самостійної роботи з курсу: програму курсу, плани семінарських занять зі списками літератури до кожної теми, методичні рекомендації для виконання практичних робіт, поради з написання курсових робіт тощо

Бібліотечна справа
Архівна справа
Інформаційна діяльність
Матвіенко О. В. Концепція професійного спрямування за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

: метод. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 101 с.

Методичний посібник призначений для наукових і педагогічних працівників навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». У методичному посібнику розкривається точка зору на концепцію професійного спрямування студентів, які навчаються за новоутвореною спеціальністю.
Методичний посібник презентує розуміння професії інформаційного фахівця відповідно до сучасних інформаційно-технологічних умов функціонування всіх сфер соціальної практики, висвітлює мету освіти за обраною спеціальністю, напрями професійної діяльності у інформаційній сфері, окреслює можливе поле застосування професії на ринку праці, має на меті окреслити орієнтири формування образу майбутньої професійної діяльності фахівця інформаційного профілю.
У посібнику викладено авторську методологічну позицію стосовно професійного спрямування студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у просторі завдань і проблем діяльності майбутнього фахівця

Бібліотечна справа
Архівна справа
Інформаційна діяльність
Шевцова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України

навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Київ : Кондор, 2017. — 219 с.

У навчальному посібнику охарактеризовано сучасний стан бібліографічних ресурсів України відповідно до їх поділу за видами бібліографії. Найбільшу увагу приділено поточній та ретроспективній національній (державній) бібліографії. Розглянуто також ресурси науково-допоміжної, рекомендаційної, видавничо-книготорговельної, бібліотечно-каталожної бібліографій та метабібліографії.
Навчальний посібник призначається студентам, які вивчають дисципліну «Бібліографознавство» за навчальним планом підготовки бакалаврів з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Бібліотечна справа
Книгознавство
Новальська Т. В. Бібліотечне читачезнавство в Україні: історія, теорія, практика

: монографія / Т. В. Новальська ; М-во освіти і науки України [та ін.] — Київ : Ліра-К, 2018. — 352 с.

Монографію присвячено історії, теорії та практиці вивчення читачів і читання в бібліотеках, що узагальнюється поняттям бібліотечне читачезнавство, яке репрезентує самостійну галузь знань бібліотечної науки.
На основі узагальнення досвіду діяльності бібліотек із вивчення читачів визначено передумови та етапи розвитку бібліотечного читачезнавства. Подано концепцію бібліотечного читачезнавства як однієї із складових спеціального бібліотекознавства.
Накреслено шляхи розвитку українського бібліотечного читачезнавства в контексті бібліотекознавства.
Видання розраховане на бібліотекознавців, книгознавців, бібліографів, істориків української науки та культури, аспірантів, студентів


Бібліотечна справа
Палеха Ю.І. Менеджмент персоналу

: навч. посібник. – К.: Вид-во Ліра-К. – 2015. – 338 с.

Мета навчального посібника — розкрити суть основних категорій кадрового менеджменту, розглянути роботу з кадрами як систему і пояснити кожну її складову. Викладений матеріал допоможе студентам детальніше з’ясувати особливості сучасного процесу управління персоналом, оволодіти знаннями, необхідними для побудови ефективно діючої організації. Практичні завдання і тести в кінці посібника дозволять проконтролювати ступінь засвоєння знань.
Для слухачів курсів початкової економічної освіти, університетських курсів, студентів вищих навчальних закладів, документознавців, правознавців, менеджерів, усіх, хто хоче ознайомитися з основами кадрової роботи

Менеджмент
Ломачинська І. М. Документально-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій

: навч. посіб. / І. М. Ломачинська, Ю. П. Якимюк, Л. В. Ломачинська ; за заг. ред. І. М. Ломачинської ; М-во освіти і науки України. — 3-тє вид., прероб. і доп. — Київ : Центр учбової літератури, 2017. — 336 с.

В навчальному посібнику на системній основі розглядається широке коло питань, пов’язаних з документальними комунікаціями як складовою соціальних комунікацій. Зміст посібника містить розділи про сутність теорії комунікації, аналіз її історії та сучасного стану, аналізуються філософські, соціальні та лінгвістичні підходи до вивчення комунікаційних процесів. Досліджуються історичні засади розвитку документальних комунікацій та їх сучасний стан, аналізується нормативна база з означеного питання.
Матеріали посібника методологічно забезпечені та пристосовані для денного, заочного та дистанційного навчання студентів. Вміщені в книзі словник термінів та бібліографія покликані відповідно систематизувати і поглибити наукові знання з соціально-комунікативної проблематики.
Посібник адресований насамперед студентам гуманітарних факультетів, які вивчають соціально-комунікаційні процеси. Книга також буде цікавою спеціалістам, викладачам гуманітарних дисциплін, усім, хто цікавиться соціальними комунікаціями

Документознавство
Інформаційна діяльність
Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності

: навч. посіб. / І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова — Київ : Центр учбової літератури, 2016. — 336 с.

Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність». Основна мета навчального курсу – опанування знань щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, методики їх створення і надання користувачам, підготовки інформаційно-аналітичних документів


Документознавство
Інформаційна діяльність