е-Полиця

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ інформаційні ресурси бібліотеки ІДГУ розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою за умов обов’язкового зазначення авторства твору, без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів. Всі матеріали були одержані з відкритих джерел.

Якщо ви вважаєте, що розміщення цього ресурсу порушує ваші авторські права просимо звернутись за адресою idgulibrary@ukr.net

Користувачі зобов’язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.

 Детальніше про ресурси відкритого доступу

Чим відкривати документ

Щоб відкрити документи у форматі .pdf потрібно завантажити программу Adobe Acrobat Reader або Foxit Reader (Рекомендовано!) Їх можна знайти на сайтах:
Adobe Acrobat Reader
www.download.com
www.adobe.com
Программа виходить на платформах Windows, Macintosh, Linux – UNIX, Mobile та інших.

FoxIt! Reader (Є версія без інсталляції – розмір 1.5MB)
www.foxitsoftware.com
Программа виходить на платформах Windows, Linux – UNIX, Mobile та інших.

DJVU
Щоб відкрити документи у форматі .djvu потрібно завантажити программи DjVu Browser Plug-in або WinDjView які можна знайти на сайтах:
DjVu Browser Plug-in
www.lizardtech.com
Программа виходить на платформах: Windows, Macintosh, Linux – UNIX.
WindjView
windjview.sourceforge.net
Программа виходить на платформах: Windows, Macintosh

FB2
Щоб відкрити документи у форматі .fb2 потрібно завантажити программи Haali ReaderICE Book ReaderCool Reader чи QReader
Haali Reader
http://haali.cs.msu.ru/
Працює під Windows, PocetPC, WindowsMobile, читає TXT, FB2, файли у архіві (ZIP/LZA)
ICE Book Reader
http://www.ice-graphics.com/
WIN 98/ME/2000/XP/2003/Vista, читає TXT, HTML, XML, RTF, Microsoft Word, книжки PALM (.PDB и .PRC), PSION/EPOC (.TCR), Microsoft Reader (.LIT), Microsoft HELP files (.CHM), FictionBook (.FB2, .XML)
Cool Reader
http://coolreader.org/
Windows, Linux, Mac
QReader
http://www.qreader.com/
Symbian (Nokia S60)
PyBookReader
http://sourceforge.net/projects/pybookreader/
Читалка для POSIX-сумісних ОС (Linux/BSD/UNIX-like OSes) по GNU GPL ліцензії

Документознавство & Бібліотечна справа & Архівна справа & Інформаційна діяльністьУкраїнська мова і лтератураІноземна моваІсторичні наукиСуспільно-політичні наукиЕкономічні наукиТуризмознавствоМенеджмент & МаркетингІнформатикаФізико-математичні наукиПедагогіка & ПсихологіяФізичне виховання і спортМистецтво
 
Назва & Опис
 
Аналітико-синтетична обробка документів

: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.020105 – Документознавство та інформаційна діяльність денної та заочної форми навчання / уклад. Т. Ф. Коляда. - Одеса: ОНПУ, 2007. - 133 с.

«Аналітико-синтетична обробка документів» – один з основних фахових курсів для зазначеної спеціальності. Значення курсу обумовлено роллю аналітико-синтетичної обробки документів в діяльності документно-інформаційних структур: у створенні довідково-пошукового апарату, документних баз даних і документно-інформаційних систем взагалі, для забезпечення різноманітних інформаційних послуг.
Курс лекцій з «Аналітико-синтетичної обробиа документів» покликаний дати в стислій формі студентам необхідні теоретичні знання щодо процесів семантичної обробки документів:
складання бібліографічного опису документів;
методики предметизації документів;
методики систематизації документів;
методики анотування документів;
методики реферування документів залежно від об’єкту опису і характеру інформації


Архівознавство

Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. Калакура та ін. - Київ : ВД «КМ Академія», 2002 . - 316 с.

Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність

Навч. посіб. – Київ : Університет «Україна», 2014. – 417 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.
Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв'язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться аналітикою

Власова Г. В. Аналітико-синтетична переробка інформації

: Навчальний посібник / Г. В. Власова, В. І. Лутовинова, Л. І. Титова. – Київ: ДАКККіМ, 2006. – 290 с.

Навчальний посібник включає матеріали розділів курсу відповідно до навчальної програми. Це одна з фахових дисциплін, що вивчається студентами спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність.

Значення курсу визначається сутністю процесів АСПІ в інформаційній діяльності. Кінцевим результатом і метою АСПІ є підготовка та доведення до користувача згорнутої інформації про документи, аналітичної інформації відповідно до інформаційних потреб користувача. У зв’язку з цим в основу курсу покладено два основних методи: аналіз і синтез. Це обумовлює необхідність вивчення макро-та мікроаналітичного згортання інформації з метою представлення нової інформаційної продукції як в традиційному, так і в електронному вигляді.

Тому змістом курсу передбачено вивчення теорії та методики АСПІ з використанням інформаційних систем, враховуючи специфіку спеціалізації Міжнародні інформаційні системи.

Суттєва увага приділена найбільш розповсюдженим видам згортання і розгортання інформації – анотуванню, реферуванню та створенню оглядових документів. Основний наголос при цьому було зроблено на питаннях теорії та сучасних методах формалізованого згортання інформації


Вступ до фаху

навч. посіб для студентів спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність / Панченко П.П., Захарова І.В., Клименко. - Черкаси. - СУЕМ, 2007. – 88 с.

Мета курсу Вступ до фаху - сприяти формуванню у студента цілісного, системного уявлення щодо обраної ним спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність.
Завдання курсу – прослідкувати історію становлення і розвитку спеціальності, визначити її місце в системі знань, ознайомити з загальними вимогами щодо рівня підготовки спеціаліста, його знань і умінь

Гапоненко В. А. Зв’язки з громадськістю

[Електронний ресурс]: навч. посіб. /В. А. Гапоненко, В. А. Рихлік ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 238 с.

У посібнику розкрито особливості зв'язків із громадськістю як комунікативної, управлінської діяльності, науки і навчальної дисципліни, визначено й охарактеризовано їх основні категорії, провідні сфери і напрями діяльності PR-фахівців, показано суспільну роль комунікації як у системі світових процесів, так і в умовах демократизації політичної системи в Україні

Данюк В. М. Кадрове діловодство

: Навч. посіб / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська - Київ: Каравела, 2006. - 240 с.

У посібнику висвітлені питання організації загального та кадрового діловодства; класифікації кадрової документації; роботи з різними документами; атестації спеціалістів і керівників; підготовки звітності, що складається працівниками кадрових служб; порядку оформлення документів для призначення пенсій; виготовлення документів за допомогою інформаційних технологій. Текст проілюстровано зразками документів, таблицями та схемами. Структура і зміст навчального посібника відповідають програмі з дисципліни «Кадрове діловодство» чинного Галузевого стандарту вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 - Економіка і підприємництво» за спеціальністю 6.050100 «Управління персоналом і економіка праці»

Діденко А.Н. Сучасне діловодство

: Навчальний посібник / А. Н. Діденко. – Київ: Либідь, 2006 - 384 с.

У книзі дана класифікація документів, загальна їх характеристика та правила складання. Зразки документів винесені у додатки, що полегшує їх пошук. Книга буде корисною для учнів та працівників, що мають справу з документообігом

Документне забезпечення управлінської діяльності організацій

навч.-метод. посіб. / уклад. О. В. Попчук ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2012. – 116 с.

Навчальна дисципліна “Документне забезпечення управлінської діяльності організацій” є важливим компонентом у системі професійної підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”. Матеріал, представлений у посібнику, допоможе у самостійному вивченні даного курсу, виконанні практичних і контрольних робіт та завдань самостійної роботи студентів

Долбенко Т. О. Документні ресурси бібліотек

: навч. посіб. / Т. О. Долбенко, Ю. І. Горбань. - Київ : Ліра-К, 2016. - 340 с.

Навчальний посібник містить чотири розділи. До кожного з них входить три, чотири теми. Кожний розділ передбачає роботу в аудиторії та поза нею, включає тексти лекцій, семінарські, практичні заняття, самостійну роботу до кожної теми на закріплення вивченого матеріалу. До навчального посібника увійшли теми рефератів і контрольних робіт, запитання до підсумкового контролю знань та термінологічний словник. Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, слухачів інститутів підвищення кваліфікації бібліотечних працівників та працівників бібліотечних установ

Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності

навчальний посібник /І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 336 с.

Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність». Основна мета навчального курсу – опанування знань щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, методики їх створення і надання користувачам, підготовки інформаційно-аналітичних документів

Іванова Т.В. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування

: Навчальний посібник / Т. В. Іванова, Л. П. Піддубна. - Київ: Центр учбової літератури, 2007. - 360 с.

З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються побудова служб документаційного забезпечення управління, організація документообігу установи, документування діяльності колегіальних органів управління. Значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням документування діяльності роботи з кадрами, зокрема організації кадрової роботи з державними службовцями. Подані матеріали щодо історичних аспектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів

Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології

/ НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [уклад.: П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля, І. Г. Лобановська]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. - 283 с.

У словнику представлено поняття та терміни, уніфіковані в Законах України, міждержавних і державних стандартах з інформаційної, бібліотечної, видавничої й архівної справи та суміжних галузей. Обсяг словника – понад 1700 термінів із визначеннями, що становлять систематизований виклад термінології, вживаної у сфері інформаційних ресурсів. Розрахований на працівників бібліотек та інших інформаційних установ, науково-педагогічних і наукових працівників, докторантів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і коледжів

Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

бібліографічний опис : навч. посіб. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису надруковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Козловська Л. С. Як досягти успіху в діловій комунікації

Мовний тренінг: [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 216 с. – Назва з титул. екрану.

Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння використовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими рубриками-запитаннями, подано тренувальні вправи та завдання для самоконтролю

Козоріз В.П. Загальне і кадрове діловодство

: Навч. посіб. / В. П. Козоріз, Н. І. Лапицька - Київ: МАУП, 2002. - 168 с.

У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом згідно з Примірною інструкцією з діловодства №1153 від 17.10.97, а також практичні питання кадрового (спеціального) діловодства. Наведено сучасні типові документи, технологію їх оформлення і практичні рекомендації щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.

Посібник підготовлено з урахуванням сучасних директивних, методичних та інструктивних матеріалів, практики організації діловодства й документування.

Для слухачів і викладачів системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів, спеціалістів, керівників організацій, працівників канцелярій, відділів кадрів


Комова М. В. Документознавство

Навч. посібн. - Львів : Тріада плюс, 2007. - 296 с.

У навчальному посібнику висвітлено загальнотеоретичні проблеми документознавства як комплексної науки про документ: функційний аналіз документів, осоливості документів як матеріальних об'єктів із зафіксованою в них соціальною інформацією, видову і типологічну класифікацію документів, функціонування документно-комунікаційної системи.
Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям сфери документної комунікації

Концепції сучасного документознавства

навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів напряму 8.020105 “Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. — Рівне : РДГУ, 2010. — 120 с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму курсу, завдання для самостійної роботи студентів, плани практичних і семінарських занять, контрольні питання до заліку та екзамену і додаткові навчально-методичні матеріали. Навчальна програма курсу “Концепції сучасного документознавства” визначає зміст цієї дисципліни та послідовність вивчення окремих тем. Курс складається з двох розділів: “Трактування документознавства як науки” і “Основні концептуальні проблеми документознавства”. Курс спрямований на формування знань щодо генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ

Кулешов С. Управлінське документознавство

Навч. посіб. - Київ : ДАККІМ, 2003 - 57 с.

У навчальному посібнику викладено зміст основних тем курсу "Управлінське документознавство". Дана характеристика періодам розвитку управлінського документознавства як наукової дисципліни.
Посібник призначений для студента вищих навчальних закладів, які вивчаються за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність"

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів

Підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — Київ : Знання, 2006. — 334 с.

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в-Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, установ, організацій, широкого кола читачів

Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу

Навч. пос. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 112 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу в організаціях, основні підходи до впровадження систем електронного документообігу, подано принципи побудови систем електронного документообігу, сформульовано вимоги до їх функціональних можливостей. Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів

Палеха Ю. Загальне діловодство

: теорія та практика керування документацією із загальних питань : навчальний посібник. – Київ : ЛіраК, 2018. 624. – (Серія посібників з культури діловодства)


У посібнику в документознавчому аспекті висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об’єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
Посібник включає питання як безпосереднього створення і оформлення документів, так і висвітлення організації діловодного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації, особливостям керування документацією. В посібнику вперше деталізовано технологічні аспекти роботи як з традиційними так і електронними документами. Посібник допоможе студентам при вивчення дисциплін «Діловодство», «Документаційне забезпечення управління» та «Керування документацією». Практичні завдання і тести дозволять про- контролювати ступінь засвоєння знань.
Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників діловодних служб, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури роботи з документами, як настільна книга

Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства

Навч. посібник. — Київ : Кондор, 2007. — 194 с.

Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного
діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напряму досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. У ньому проаналізовано історичні умови формування сучасного діловодства в Україні. Запропоновано людино центристські шляхи практичного впровадження в організації засобів досконалого документаційного забезпечення управління.
Для керівників установ, працівників служб документальних комунікацій, загальних відділів, канцелярій підприємств та організацій, студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, усіх тих, хто працює з документами

Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство

навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.
Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Палеха Ю. Кадрове діловодство

навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). — К.: Ліра-К. — 2009. — 475 с.

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документаційного забезпечення кадрового менеджменту. Наведені зразки оформлення основних документів з роботи з персоналом. Детально описані технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів.
Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з кадровою документацією й прагне до високої культури діловодства

Салухіна Н. Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг

: підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 426 с.

Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг). Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).
Підручник розрахований на студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, торговців.
Книга зацікавить широке коло читачів, які цікавиться проблемами управління якістю продукції, процесів, послуг

Сидун І. В. Документознавство та архівознавство

Методичні вказівки та завдання для студентів першого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності «журналістика» / І. В. Сидун– Одеса, 2015. – 25 с.

Струтинська О. В. Інформаційні системи та мережеві технології

: Навч. посіб. для дистанційного навчання / За наук. ред. М. І. Жалдака.— Київ: Університет «Україна», 2008. — 211 с.

У навчальному посібнику розглянуто особливості роботи з інформаційними системами та комп’ютерними мережами, висвітлено основи інфор маційних, зокрема бібліотечно архівних інформаційних систем, а також основи роботи з локальними та глобальними комп’ютерними мережами. Посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів спеціальностей «Діловодство» і «Документознавство та інформаційна діяльність», а також на всіх, хто цікавиться проблемами інфор маційних систем та мережевих технологій

Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент)

: Навчальний посібник / С. П. Шевчук, В. А. Скороходов, В. М. Жуковська та ін — Київ: ВД «Професіонал», Центр учбової літератури, 2010. — 184 с.

У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з документами.
Навчальний посібник призначається студентам і магістрам за напрямом підготовки «Менеджмент», має міждисциплінарне призначення у вивченні таких навчальних дисциплін, як «Організація праці менеджера», «Бізнес-комунікації», «Діловий етикет», «Практикум з комп’ютерних дисциплін», а також може бути корисним широкому колу офіс-менеджерів, секретарів і помічників керівників, які опікуються питаннями управління й організації роботи офісу

Чередник Л. А. Курс лекцій із дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства»

для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання за напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» / Л. А. Чередник. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 224 с.

У конспекті лекцій розкриваються основні питання документної лінгвістики, розглядаються орфографічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні норми оформлення документів

Чорней Н. Б. Теорія систем і системний аналіз

Навч. посіб. для студ. ВНЗ. - Київ : МАУП, 2005. - 256 с.

У навчальному посібнику викладено відповідні теоретичні положення та основні напрями розвитку сучасної теорії систем і системного аналізу. Розглянуто основні принципи системного аналізу, найпоширеніші методи, які зарекомендували себе на практиці

Швецова-Водка Г. М. Документознавство

навч. посіб. — Київ: Знання, 2007. — 398 с.

У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства — від визначення поняття "документ" до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених — фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Документознавство".
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які на­вчаються за спеціальностями "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" та "Документознавство та інформаційна діяльність", а також аспірантів, викладачів, практичних працівників, діяльність яких пов'язана з бібліотечною, архівною або видавничою

Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги

учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. — М. : Рыбари ; К. : Знания, 2009. — 487 с.

В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоведения — от определения "документа" до классификации печатных изданий. Изложение учебного материала отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными представлениями о документе и книге, а также с исследованиями разных ученых, изучавших проблемы документоведения и книговедения. Пособие содержит теоретические материалы, соответствующие программе курса "Документоведение". Учебное пособие состоит из двух частей: "Основы теории документа" и "Книга как вид документа".
Пособие предназначено студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям документоведческих, книговедческих и библиотековедческих специальностей университетов и академий, библиоточно-информационныхфакультетов вузов культуры и искусств

Шпортько О. В. Комп’ютерні технології в діловодстві

навч. посіб. / О. В. Шпонько, О. В. Попчук. - Рівне : РДГУ, 2013. - 100 с.

Якимчук А. Ю., Валюх А. М. Документно-інформаційні комунікації

навч. посіб. - Рівне : НУВГП, 2015. - 246 с.

У посібнику наведено основні засади здійснення документно-інформаційних і ділових комунікацій в Україні, систематизовано комунікації за видами, уточнено поняття «ділових комунікацій», «документно-інформаційних комунікацій». Досліджено кращий міжнародний досвід системи ділових комунікацій. Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації», плани практичних занять, тематику самостійної роботи, контрольно-тестову програму, завдання до написання рефератів з дисципліни, термінологічний словник, перелік запитань, які виносяться на екзамен та список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник може стати у нагоді фахівцям органів регіонального управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Державне управління» та «Менеджмент»


Яковенко Л.В. Діловодство з використанням ПК

: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення / Л. В. Яковенко. - Херсон: Арміда, 2013. - 72 с.

Офісний працівник, чи то секретар, чи то офіс менеджер, або керівник структурно-го підрозділу кожен повинен знати та вміти створювати службові документи. Якщо у вас стоїть проблема щодо створення службової документації то посібник призначений саме для вас. Також корисно прочитати не тільки початківцям, а й фахівцям що працюють в офісах зі службовою документацією.


Матеріал викладений з усіма вимогами до створення документів, відсутність необ-хідних реквізитів або не правильне оформлювання їх може призвести до того, що документ не матиме юридичної сили. Отже, щоб документи мали юридичну силу, їх слід пра-вильно складати як за формою, так і за змістом.


В посібнику описані покрокові дії створення документів в текстовому редакторі MS Word 2007. Саме текстовий редактор MS Word 2007 дає змогу створити документ лю-бої складності.


Викладений у посібнику матеріал відповідає вимогам ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої доку-ментації. Вимоги до оформлення документів, іншим нормативно-правовим актам України у сфері діловодства. Особливу увагу приділено складанню та оформленню основних видів документів із використанням текстового редактора Microsoft Word.Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення


 
Назва & Опис
 
Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія

Переклад з англійської О.Погинайко. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с.

Книга «Вступ до теорії: літературознавство та культурологія» — це своєрідний компас, котрий дасть змогу студентам-гуманітаріям зорієнтуватися серед різноманіття інтерпретаційних методик XX сторіччя. Пітер Баррі, викладач англістики Уельського університету, запрошує розібратися у головних постулатах літературних теорій: від ліберального гуманізму та структуралізму до новітніх «модних» методів на кшталт ґей-лесбійських студій чи екокритики. Автор фокусує увагу на найбільш каверзних моментах теорії, пропонує конкретні приклади аналізу текстів за допомогою того чи іншого методу, надає анотовані бібліографії. Цей блискучий і доступний підручник — прекрасна нагода як уперше підступити до осмислення сучасних теорій гуманітаристики, так і впорядкувати вже наявні знання з культурології та літературознавства

Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах

Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 140 с.

У посібнику розглянуто проблеми, пов’язані з використанням української мови в інформаційних системах, у локальних мережах та Інтернеті. Подано аналіз сучасного програмного забезпечення па мовному рівні; подано способи розв’язання проблем локалізації інтерфейсів, баз даних, операційних систем тощо в умовах мовної інтерференції.

Для студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку української мови у віртуальних та реальних системах сучасного інформаційного простору

Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури

Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 255 с.

«Нариси з теорії літератури» — плід багатолітньої праці В. Іванишина над концептуалізацією й інтерпретуванням базових для студента-філолога теоретико-літературних знань. Написаний цей навчальний посібник з урахуванням досягнень вітчизняного і зарубіжного літературознавства, передусім — національно-екзистенціальної методології. Смислову структуру його утворює розгляд проблем, що стосуються літературної історіографії, літератури як виду мистецтва, літературного твору як естетико-інтенціональної системи, літературного процесу, літературної генології тощо. Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисним буде вчителям-словесникам, учням старших класів, усім, хто цікавиться теоретичними проблемами буття літератури

Іщенко О.С. Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення

К.: "Аграр Медіа Груп", 2012. 222 с.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови

Львів: БаК, 2014. – 530 с.

Практичний словник синонімів української мови - це мовознавчий довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі царини людської діяльності, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіантних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вислови української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується двома правописами водночас: сучасним проколоніяльним правописом та правописом 1928 р. Читач має можливість вибору. Словник адресовано широкому колові читачів: від школярів до державних діячів

Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів

Підручник. 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Алерта, 2008. - 320 с. ISBN 978-966-8533-87-7

Цей підручник є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено у систему освіти предметний курс з ділової мови.

У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.

Подається опис синтаксичних особливостей побудови словоспо­лучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.

Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови.

Звернено увагу на вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів і словосполучень в діловій мові.

Пропонується окремий розділ, що знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та зразки ділових паперів.

Для студентів вищих навчальних закладів

Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір

Підручник. - К.: Центр учбової літератури. 2008. - 196 с.

Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальним спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній словесній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей. Також допоможе оволодіти тонкощами українського правопису: зорієнтує як правильно вживати терміни, синонімічні засоби, усталені конструкції та складати ділові папери. Для студентів вищих навчальних закладів та працівників місцевого самоврядування. Також стане у нагоді всім, хто хоче добре знати сучасну українську ділову мову

Коротя-Ковальська В. Українська народна пісня у творчості видатних письменників України ХІХ–ХХ ст.

Нариси. — К.: УАІД «Рада», 2010. – 60 с. ISBN 978-966-2909-53-6

Брошуру «Українська народна пісня у творчості видатних письменників України ХІХ–ХХ ст. Нариси» укладено як базовий практичний посібник, що висвітлює погляди видатних мислителів ХІХ–ХХ ст. на значення української народної пісні як українознавчого виховного методу. Розрахована на фахівців з українознавства, викладачів навчальних закладів, студентів педагогічних закладів, батьків, учнів середніх шкіл тощо

Кочерган М.П.Загальне мовознавство

Підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ. – К.: Видавничий центр "Академія", 2006. – 463 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-161-9.

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, місце загального мовознавства у системі наук про мову, основні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, взаємозв’язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Широко розкрито суспільну природу, суспільні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, національно-етнічні особливості буття мови, а також методи і прийоми її наукового дослідження. Характерною особливістю другого видання підручника є висвітлення розвитку лінгвістичної думки від початків до XXI ст., утвердження мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучасної мовознавчої науки. Допоміжний апарат підручника охоплює іменний, предметний покажчики, покажчик мов, короткий словник лінгвістичних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів

Літературознавча енциклопедія

У двох томах. Т.1 / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. — 624 с.

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо.

Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою.

Том 1 містить 3180 статей


Літературознавча енциклопедія

У двох томах. Т.2 : М (Маадай-Кара) — Я (я-форма) / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. — К: ВЦ «Академія», 2007. — 624 с.

У «Літературознавчій енциклопедії» розкрито понятійний апарат, що охоплює необхідну для розуміння і фахового аналізу художніх, аналітичних текстів літературознавчу проблематику, а також дотичні до неї аспекти філософії, психології, мовознавства, фольклористики, журналістики та інших наук. Синтезована в ній інформація сприяє осмисленню сутності літературного життя, досвіду вітчизняного і світового письменства, тенденцій творчого процесу, поетики, елементів конструкції художніх творів, їх рецепції, аналізу та інтерпретації тощо.

Прислужиться письменникам, літературознавцям, фольклористам, лінгвістам, журналістам, викладачам вищих і середніх загальноосвітніх навчальних закладів, студентам, учням, усім, хто цікавиться літературознавчою проблематикою.

Том 2 містить 3383 статті


Лучик В. Етимологічний словник топонімів України

К.: ВЦ «Академія», 2014. – 544 с.

У словнику, що містить понад 2600 етимологічних статей, пояснено походження близько 3700 сучасних та історичних топонімів, які називають або називали раніше найвідоміші географічні об’єкти України: міста, селища міського типу, річки, озера, болота, гори, печери, ліси, заповідники, фізико-географічні та історико-етнографічні території тощо. Етимологія цих назв відображає формування топонімного простору на українських землях від часів існування трипільської культури та індоєвропейської етномовної спільноти до сьогодення, а також багатовікову лінгвальну і позалінгвальну (історичну, географічну, етнографічну, культурну) інформацію, що репрезентує в динаміці фрагменти мовної картини світу.

Для науковців, освітян, студентів, учнів і всіх тих, хто цікавиться походженням власних географічних назв України

Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики

Посібник. – Київ: Києво-Могилян. акад., 2010. – 242 c.

У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Навчальний матеріал орієнтовано передусім на специфіку сучасної соціолінгвістичної ситуації в Україні. Додані до книжки студентські есеї, написані впродовж 2002-2009 років, дають уявлення про мовну ситуацію міст, містечок і селищ різних областей країни. Посібник призначено викладачам, аспірантам і студентам філологічних факультетів, але він може зацікавити й ширше коло читачів, яким не байдужі проблеми мовного життя сучасної України

Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя

Підручник - К.: ВЦ «Академія», 2016. — 284 с. — (Серія «Альма"матер»)

Походження національної мови неможливо осягнути без знань про формування її діалектів. В україністиці дотепер немає навчального видання з історичної діалектології української мови та її наріч. Пропонований підручник — одна із спроб подолання цієї проблеми в україністиці. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

Огієнко І. Історія української літературної мови

Упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2004. – 434 c.

Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас переконливо з'ясовується, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках XX століття. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, старшокласників, усіх, кому небайдужий процес ствердження української мови як державної

Словник медійних перифразів ХХІ століття

Укладачі: Я.В.Козачок, В.М.Васильченко, І.А.Костюк та ін. – К.: НАУ, 2014. – 152 с.

Пропонований словник являє собою колективну працю науково-педагогічних працівників і студентів кафедри журналістики Національного авіаційного університету. У ньому зібрано яскраві перифрази медійної сфери соціальної комунікації ХХІ ст., а також творчі спроби майбутніх журналістів

Тарас Береза. Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови

Львів: Апріорі, 2015. – 420 с. ISBN 978-617-629-257-9

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання. Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть. Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше

Українська мова. Практичний довідник

Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 404 с.

Пропонований практичний довідник надасть можливість узагальнити, систематизувати та самостійно перевірити знання правил українського правопису, а також допоможе долучитися до активної самостійної роботи та підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій, зовнішнього оцінювання й вступу до вищого навчального закладу.

Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також студентів першого курсу та вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів вищих навчальних закладів

Шевченківська енциклопедія: В 6 т.

К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, 2012. — Т.1: А–В. — 744 с.; Т. 2: Г–З. — 760 с.; 2013. — Т. 3: I–Л. – 888 с.; Т. 4: M–Па. — 808 с.; 2015. — Т. 5: Пе–С. — 1040 с.; Т. 6: Т–Я. — 1120 с.

Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням

Підручник. – К.: Алерта, 2011. – 696 с.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН України від 21 12 2009 №1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні

 
Назва & Опис
 
English for Historians (Англійська для істориків)

навч. посіб. для вивчення курсу „Англійська мова за професійним спрямуванням” для студ. спец. „Історія” вищ. навч. закл. / О. Б. Некрутенко, Є. М. Санченко ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2011. – 192 с.

У навчальному посібнику наведено автентичні тексти, спрямовані на вдосконалення вмінь і навичок читання й перекладу текстів за фахом та розширення фахової лексики з метою вдосконалення комунікативних умінь студентів. Навчальний посібник побудовано відповідно до вимог програми з вивчення англійської мови студентами немовних факультетів вищих навчальних закладів. Структура і зміст роботи спрямовані на розвиток іншомовної комунікативної та міжкультурної компетенцій, загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей тощо, що відповідає сучасним вимогам до спеціаліста гуманітарного напрямку. Посібник адресовано студентам-історикам І – ІІ курсів, які вивчають англійську мову за професійним спрямуванням

Англійська мова для студентів-істориків:

збірник текстів / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Інститут історичної освіти, Каф.міжнар. туризму та гум. дисциплін ; уклад.: К. О. Кудрик, Т. А. Стоян. - Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. - 75 с/

Збірник навчально-методичних матеріалів містить тексти з історичної тематики з оригінальних та адаптованих англомовних видань, а також вправи для контролю розуміння змісту прочитаного та тематичний словник. Збірник призначений для студентів першого та другого курсів Інституту історичної освіти спеціальності 6.02030201 «Історія» та спрямований на поглиблене вивчення навчального курсу з англійської мови нерпі за все за професійним спрямуванням

EnglishШпак В.К. (ред.) Англійська мова для повсякденного спілкування

Підручник. — К.: Вища школа, 2001. — 302 с.

Мета підручника — забезпечити розвиток навичок усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для немовних вищих навчальних закладів.
Складається із вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника та словника. Уроки основного курсу містять мовленнєві зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для широкого кола осіб, що вдосконалюють свої знання з англійської мови

Рябих Л.М. A guide to English punctuation

Навчально-методичний посібник з англійської пунктуації для студентів факультетів іноземних мов /Л.М.Рябих, М.В.Рябих. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 55 с.

Навчально-методичний посібник призначений для розвитку у студентів молодших та середніх курсів факультетів іноземних мов навичок використання англійської пунктуації. Посібник створено у відповідності до Робочої програми навчання

Сосой Г.С., Тимінська І.М. Збірник тренувальних діалогів «A NEW LANGUAGE — A NEW WORLD»

Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». – Полтава: ПНПУ, 2012. – 132 с.

Навчально-методичний посібник являє собою збірник тренувальних діалогів, складений з урахуванням програми з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». Метою посібника є розвиток навичок усного мовлення, збагачення тематичної лексики та словникового запасу студентів у цілому, закріплення студентами граматичного матеріалу з англійської мови. Посібник складається з діалогів та системи тренувальних вправ на створення та закріплення навичок мовлення, лексико-граматичних пояснень та усних вправ творчого характеру

A practical course in modal verbs

Навчальний посібник з модальних дієслів для студентів факультетів іноземних мов /Л.О.Байбекова, О.І.Гридасова, М.В.Рябих, Л.М.Рябих. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – 79 с.

Навчальний посібник призначений для формування навичок розпізнавання та вживання модальних дієслів студентів середніх курсів факультетів іноземних мов. Посібник складено відповідно до робочої програми навчання

Сосой Г.С. Germany: What? Where? When?

Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». – Полтава: ПНПУ, 2013. - 68 с.

Навчально-методичний посібник «Germany: What? Where? When?» являє собою збірник текстів та вправ, складений з урахуванням програми з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». Мета навч.-метод. посібника — у цікавій, доступній формі допомогти студентам, які почали вивчати англійську мову як другу іноземну, розвивати навички усного мовлення, читання, літературного перекладу, збагатити словниковий запас в цілому, закріпити граматичний матеріал з англійської мови.

Навчально-методичний посібник знайомить із відомими та невідомими фактами зжиття Німеччини.

Посібник складається з текстів та системи тренувальних вправ на створення та закріплення навичок мовлення та усних вправ творчого характеру

Практичні завдання зі стилістики сучасної французької мови

Навчальні матеріали для студентів спеціальностей «мова та література, переклад» / укл. Д.Л.Песоцька – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 60 с.

Навчальні матеріали призначені для студентів 4 курсу французького відділення факультету іноземних мов. Мета практичних завдань полягає у поглибленні розуміння студентами основних проблем стилістики, розвитку творчого мислення та вміння робити самостійні узагальнення й висновки зі спостережень над фактичним матеріалом.

Навчальні матеріали включають стислу теоретичну частину та тренувальні вправи для закріплення матеріалу.

Можуть використовуватися як для аудиторної, так і для самостійної роботи

Додаткові матеріали з німецької мови

Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов /К.В.Бучіна, О.Ю.Малая. — X.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. — 144 с.

У посібнику за курсом подається теоретичний матеріал курсу, пропонуються додаткові вправи до засвоєння навчального матеріалу, подаються зразки контрольних робіт, рекомендації до самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів.

Посібник розроблено для студентів першого курсу факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Може використовуватися студентами інших спеціальностей і факультетів

Черкашина Н.І., Авдєєнко І.М. Preparation Tasks for Masters’ Exam

Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 128 с.

Навчальні матеріали призначені для студентів ІV курсу природничих спеціальностей університету. У посібнику подані лексичні та граматичні тести для підготовки бакалаврів до іспиту з англійської мови. Матеріал організовано відповідно до вимог цього іспиту. Структура посібника дозволяє використовувати його як для аудиторної, так і для самостійної підготовки студентів

Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів

Навчальний посібник / К.В.Вороніна – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 120 с.

Посібник пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з анотування та реферування й виконання анотаційного та реферативного перекладу текстів різних типів і жанрів, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів-референтів.

Навчальний посібник призначено для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов

Luke Prodromou. Grammar and vocabulary for First Certificate with key

Посібник Grammar and Vocabulary for First Certificate призначений в першу чергу для тих, хто готується до здачі FCE. Однак у тих, хто хоче вдосконалити свої знання англійської мови, часто немає іншого виходу, крім як йти на курси підготовки до FCE або використовувати підручники для підготовки до іспиту самостійно. Це відбувається тому, що, за рідкісним винятком, все британські посібники рівня вище, ніж Upper-Intermediate, різною мірою зачіпають питання підготовки до цього іспиту.

Цей посібник: охоплює всю граматику, необхідну для складання іспиту, плавно вписує в граматику необхідний словниковий запас (акцент тут не на нових словах, а на правильному вживанні вже знайомих) і натаскує на екзаменаційні завдання третьої частини іспиту - Use of English

Береза Т.А. Сучасний англо-український словник живої мови

Львів: Апріорі, 2012. – 400 с. ISBN 978-617-629-085-8

«Сучасний англо-український словник живої мови» є яскравим відтворенням сучасної мовної картини світу і покликаний донести до користувачів колоритні вислови, які набули широкого вжитку в українській та англійській мовах упродовж останніх двох десятиліть. Саме завдяки сталим та літературним висловам ми розширюємо свій словниковий запас, робимо нашу мову яскравішою та багатшою. Довідкове лексикографічне видання розраховане на широке коло користувачів і передбачає зручне користування, пошук, та додаткові можливості щодо опрацювання широковживаних висловів сучасної мови. Словник складається з двох частин і налічує 3000 висловів та 9000 контекстуальних ілюстрацій, що широко вживаються у сучасних друкованих джерелах (1990–2012 рр.)

Grammatica Latina

Теоретична частина Навчальний посібник. / Уклад. Г.М. Загайська. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. - 60 с.

Посібник складається із короткого курсу граматики латинської мови. Використано матеріали підручників О.Ю.Дяків, М.Й.Петришин «Via Latina», P.M.Оленича «Латинська мова». Призначений для студентів гуманітарних факультетів

 Назва&опис 
Енциклопедичний словник символів культури України

за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. ISBN 978-966-2464-48-1

У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові сим-воли українців.

Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 520 словникових статей та 600 термінів-символів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв


Палій О. Історія України

3-тє вид. — Київ : К.І.С., 2017. — 596 с. ISBN 978-617-684-166-1

Викладено історію України від давнини до наших днів. Вичерпно подано всі найважливіші події української історії. Широко цитуються історичні документи.

Це дасть змогу читачеві самому оцінювати історію, не покладаючись на інтерпретації. Книжка стане в пригоді студентам, викладачам, школярам, а також усім, хто цікавиться не спотвореною, а справжньою вітчизняною історією

Аркуша О.Г., Кондратюк К.К., Мудрий М.М., СухийО.М. Час народів. Історія України XIX століття

Навчальний посібник / За заг. ред. М.Мудрого. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 408 с.

У посібнику висвітлено формування новочасного українського суспільства, беручи до уваги адміністративно-територіальний, економічний, етносоціальний та культурно-інтелектуальний чинники; показано зміни, які відбулися протягом «довгого» дев’ятнадцятого століття в усіх сферах суспільного життя і в підсумку призвели до розриву зі старими, вибудуваними на аграрному традиціоналізмі цінностями, ставши основою для створення модерної української нації. Змістове наповнення посібника структуроване за тематично-хронологічним принципом і з урахуванням того, що життя українського суспільства тривало не в ізольованому просторі, а в тісній взаємодії з іншими народами. Читачі зможуть ознайомитися з сучасними історіографічними інтерпретаціями та головними напрямками наукових досліджень у галузі історії України XIX століття.

Посібник адресований викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України

Нестеренко П. Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика

Навчальний посібник. – К.: Кондор видавництво, 2014. – 448 с.

Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого самоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників-оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі

Документи комуністичних спецслужб у Європі: Путівник мережею архівів

За ред. Р.Лєськевіч, П.Жачек; О.Ісаюк (укр. вид.), В.Бірчак (укр.вид.) / Центр досліджень визвольного руху. — Львів: Часопис, 2016. — 180 с., іл.

Як європейські країни долали шлях переходу до демократичного суспільства після розпаду СРСР? Чи збереглися до сьогодні документи комуністичних спецслужб? Чи можуть архівні документи розказати нам про характер та діяльність комуністичних тоталітарних режимів? Як законодавство регулює питання доступу до цих документів?

У путівнику подана інформація про архіви колишніх комуністичних спецслужб Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Описані законодавча база, організаційні структури відповідних архівів, збережені архівні фонди та колекції, включно з найпотаємнішими оперативними документами, а також розповідається про права заявників на доступ та поширення цих матеріалів

Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2012. – 446 с.

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Відокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від європоцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти.

Для студентів гуманітарних факультетів. Книга може бути використана як навчальний посібник також учнями ліцеїв та гімназій і буде корисною всім, хто цікавиться проблемами історії

Абашина Н.С., Козак Д.Н., Синиця Є.В., Терпиловський Р.В. - Давні словяни. Археологія та історія

Навчальний посібник. – К.: Стародавній світ, 2012. – 366 с.

У навчальному посібнику на основі нових досліджень висвітлено процеси формування та історичного розвитку слов’ян у переддержавний період на території Південно-Східної Європи і України, зокрема. Хронологічно книга охоплює період від перших писемних звісток про слов’ян (III ст. до н.е.) до часу формування слов’янських племінних союзів і державних утворень (IX ст. н.е.). Характеристику археологічних культур, які мають пряме або опосередковане відношення до формування та ранньої історії слов’ян, наведено в контексті подій європейської історії, відтворених за писемними джерелами. У додатку вміщено стислий опис основних пам’яток цих культур, розташованих на території України. Окремі розділи книги присвячені господарству та віруванням давнього населення. Посібник ілюстрований картами і схемами, фото і рисунками.

Для викладачів і студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, а також всіх, хто цікавиться історією

Гай-Нижник (упор.) Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики

/авт.кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій.– К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Автори колективної монографії «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України. Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Колективна монографія містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом

Смолій В. (відп.ред.) Крим від античності до сьогодення: Історичні студії

К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 708 с.

На сторінках збірника з сучасних методологічних позицій представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності у Північному Причорномор’ї; взаємовідносинам населення та державних утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами, насамперед Україною, в добу середньовіччя– нового часу; питанням військової, дипломатичної, господарської історії; статусу Криму в імперських та радянських політико-адміністративних структурах та у складі Української держави, а також проблемам охорони пам’яток історії та культури на півострові.

Збірник розрахований на фаховий загал та широке коло читачів

Реєнт О. (упоряд.) Велика війна 1914-1918 рр. і Україна

У двох книгах. – К.: ТОВ «Видавництво КЛІО», 2014.

У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914-1918 рр., яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, утягнутих у них, незворотні зрушення в психології людей. Масштабність соціальних потрясінь простежується у зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас картину доповнюють факти кардинальних змін у свідомості народу, активізації доброчинності, національних рухів, що в українському вимірі каталізували процес формування модерної нації, яка з об’єкта міжнародної політики перетворилася на її безпосередній об’єкт.

Перший том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному вимірі, "українську карту” в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914-1918 рр. та актуалізацію “українського питання”, бойові дії на українських теренах, соціально-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства.

Другий том є збірником документів, у якому контекст Першої світової війни відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку оригінальних фотографічних зображень і карт бойових операцій.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією

Брехуненко В. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року

Науково-популярне видання. ─ К.: Темпора, 2013.

Книга присвячена одній із найбільших битв часів Богдана Хмельницького, яка відбулася неподалік Берестечка на Волині. У науково-популярному форматі розглядаються передумови битви, підготовка сторін, склад і чисельність військ Богдана Хмельницького та Яна Казимира, перебіг битви та її наслідки. Проаналізувавши діяльність українського гетьмана та старшини відразу після Берестечка 1651 p., автор заперечує панівну на сьогодні оцінку битви як катастрофи для українського війська й Гетьманщини загалом.

Для всіх, хто цікавиться українською історією

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ЕІУ)

Енциклопедія історії України: Т.1-10 / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2003. – 688 с.

Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя)

Навчальний посібник / За ред. В.І. Ярового. – К.: Либідь, 2011. -416 с.

Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал систематизовано і впорядковано за хронологічно-територіальним принципом, супроводжено характеристикою джерел та коментарем.

Для студентів вищих навчальних закладів

Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики

За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл. ISBN 978-966-8256-91-2

Підручник висвітлює історію виникнення, розвитку, розквіту і падіння Візантійської імперії, формування візантійської співдружності націй, історію візантійської церкви, культури та мистецтва, економіку, щоденне життя і менталітет візантійців. Окрему увагу приділено зв’язкам Русі та Візантії.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарних напрямів та широкого кола читачів

Сядро В.В. Видатні битви на Україні

— Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2010, — 95 с. іл. ISBN 978-966-404-970-9

У багато ілюстрованому виданні зібрана інформація про історичне минуле України, про битви на її території, які є не лише взірцями воєнного мистецтва, звитяги й мужності, а й своєрідним літописом життя країни. Насичений ілюстративний ряд допоможе поринути в глиб століть та здійснити подорож в історичне минуле. Книга буде корисною для читачів, які цікавляться історією України

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків

У 3-х т. ‒ Т. 1 / Передмова В. А. Смолія; Ред. кол.: П. С. Сохань (голова), В. А. Смолій (заст. голови), В. Г. Сарбей, Г. Я. Сергієнко, М. М. Шубравська (відп. секр.). АН Української РСР. Археографічна комісія, Інститут історії. ‒ К.: Наукова думка, 1990. ‒ 596 с. ‒ (Пам’ятки історичної думки України)

Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т.

редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) [та ін.] ; АН УРСР, Археогр. коміс. [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1990. - (Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні XIX - початку XX ст.)

Т. 1 / упоряд.: І. І. Глизь (голов. упоряд.) [та ін.] ; наук. ред. тому: Г. І. Марахов, В. Г. Сарбей. – 1990. – 540, [2] c.

У виданні вперше якнайповніше зібрано документи і матеріали з історії Кирило-Мефодіївського товариства, діяльність якого була важливим етапом визвольного руху слов’янських народів. До першого тому включено загальні матеріали слідства, слідчі справи М. І. Гулака, М. І. Костомарова, В. М. Білозерського. Для істориків, філософів, викладачів і студентів вузів, всіх, хто цікавиться історією українського та інших слов’янських народів

Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т.

редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) [та ін.] ; АН УРСР, Археогр. коміс. [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1990. - (Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні XIX - початку XX ст.)

Т. 2 / упоряд.: М. І. Бутич (голов. упоряд.) [та ін.] ; наук. ред. тому: І. Л. Бутич, Ф. П. Шевченко. – 1990. – 692, [2] c.

До другого тому видання включені справи П. О. Куліша, О. О. Навроцького, Г. Л. Андрузького та Т. Г. Шевченка. Для істориків, філософів, викладачів та студентів вузів, всіх, хто цікавиться суспільно-політичним рухом на Україні в ХІХ - на початку ХХ ст

Кирило-Мефодіївське товариство : у 3 т.

редкол.: П. С. Сохань (голов. ред.) [та ін.] ; АН УРСР, Археогр. коміс. [та ін.]. - Київ : Наук. думка, 1990. - (Джерела з історії суспільно-політичного руху на Україні XIX - початку XX ст.)

Т. 3 / упоряд.: О. О. Франко (голов. упоряд.) [та ін.] ; наук. ред. тому: Л. З. Гісцова, Г. Я. Сергієнко. – 1990. – 433, [2] c

Третій том містить слідчі справи І. Я. Посяди, М. І. Савича, О. В. Марковича, М. О. Рігельмана, О. Д. Тулуба та інших, звинувачених у причетності до товариства, провокатора О. М. Петрова, документи про "слов'янофільство" і "українофільство" та журнал слідства. Для істориків, філософів, літераторів, викладачів вищих та середніх навчальних закладів, широкої читацької аудиторії

Журавльов Д. В.
Усі гетьмани України

Київ: Гетьман, 2012. — 508 с.

Гетьман. Слово, яке здатне викликати чимало асоціацій практично у кожного українця. Асоціацій героїчних — «гетьманська слава», іронічних — «до булави треба голови», зрештою, самоіронічних — де «два українці, там три гетьмани»... Слово, буквально просякнуте історією і водночас — якоюсь бадьорою, невмирущою енергетикою. Слово, яке звучить майже як «своє», хоча його походження є неукраїнським і взагалі неслов’янським, не маючи нічого спільного з лунким українським «геть». Так, «гетьмани в золотих жупанах» були не тільки в Україні. Але українською специфікою є те, що саме в Українській козацькій державі гетьман став у силу історичних обставин таким собі квазімонархом, майже незалежним володарем...
У цій книжці здійснена спроба зібрати під однією обкладинкою біографічний матеріал про більш ніж 70 ватажків українського козацтва, котрі, згідно з джерелами чи історичною традицією, носили гетьманський титул чи претендували на нього

 Назва & Опис 
Артеменко С. Б. Соціологія

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи /С.Б.Артеменко, А.Б.Фляшнікова. - К.: КНЕУ, 2012. — 188 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Соціологія». Містить методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання до тренінгів, теми рефератів та есе, питання для самоконтролю тощо.

Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчальної дисципліни «Соціологія».

Призначений для студентів усіх форм навчання за програмами бакалаврату та магістратури

Бокань В. Культурологія

Навчальний посібник— К.: МАУП, 2004. — 136 с. ISBN 966-608-481-3

Пропонований посібник висвітлює основи культурології — науки про сукупність результатів людської діяльності, засоби передавання культурної інформації прийдешнім поколінням; дає уявлення про широкий спектр пам'яток духовної та матеріальної історії та культури, зв'язків культурних процесів між народами, про життя й побут різних народів і націй як цілісних соціальних інституцій.
Цілісне опанування культурологічних процесів сприятиме ефективній діяльності майбутніх управлінців щодо розвитку народного господарства держави.

Для студентів бакалаврату, магістратури, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культурології

Бульбенюк С.С. Історія політичної думки

[Електронний ресурс] : практикум. / С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – К.: КНЕУ, 2014. – 190 с. – Назва з титул. екрану.

Практикум адресований студентам, які вивчають вибіркову дисципліну «Історія політичної думки», а також широкому колу читачів, які цікавляться політологією і політикою

Володимир Мослійчук. Геннадій Єфименко. Слобідська Україна. Формування українсько-російського кордону

У брошурі використані карти, розроблені картографом Дмитром Вортманом спеціально для цього тексту та для проекту «LIKБЕЗ. Історичний фронт». Також використано ілюстративні матеріали з відкритих електронних ресурсів із вказівкою у підписах на відповідні сайти. Окрім цього залучено фотографії та малюнки із архіву електронних копій Г.Єфіменка та з книги: Жовтнева революція та громадянська війна на Україні. Альбом склав музей революції УСРР

Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення

/ Павло Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

У новій монографії доктора історичних наук П. П. Гай-Нижника «Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення» висвітлюється комплекс дипломатичних та воєнно-політичних взаємин між Російською Федерацією та Україною в контексті геополітичних інтересів Москви та зовнішньополітичного курсу Києва, внутрішнього політичного і соціально-економічного становища в Україні протягом 1990–2016 рр. У книзі аналізуються міжнародна політика урядів України в контексті національної безпеки, історичні передумови та геополітичні причини агресії Російської Федерації проти України у 2014 р., а також воєнно-політичний і фінансово-економічний аспекти Російсько-української війни крізь призму розвитку глобальних світових процесів і перетворень.

Розглянуто політико-теоретичні, геополітичні, культурно-історичні й зовнішньополітичні аспекти анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі. З огляду та з позицій реалізму проінтерпретовано специфіку міжнародних відносин на постімперському (пострадянському) політичному просторі, в тому числі й місця і ролі України у цивілізаційному протистоянні європейського Заходу та московитського Сходу. Автор подає власну оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсорові міжнародного тероризму, проаналізовано сучасні виклики та шляхи їх розв’язання щодо зміцнення національної ідентичності українців, стратегії реінтеграції та деокупації Криму, посилення системи національної безпеки та оборони України.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної держави Україна

Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. та ін. Культурологія

Навчальний посібник / За ред. Гриценко Т.Б. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. ISBN 9789663648101

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями

Дарморіз О. Міфологія

Навчальний посібник. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 248 с. І8ВМ 978-966-613-784-8

Розглянуто основні питання з теорії міфу, подано головні підходи щодо природи та сутності міфів в історії філософської думки.

З’ясовано роль та місце міфу в структурі духовної культури, зокрема розкрито взаємозв’язок міфу з релігією, ідеологією та художньою творчістю. Висвітлено особливості існування міфологічної свідомості в первісному суспільстві, а також ґенезу та розвиток міфологічних уявлень у європейській культурі (від античності до сьогодення)

Донбас в огні. Путівник зоною конфлікту

/ А.Майорова, М.Балабан, О.Волянюк та ін. – Львів: Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», 2017. – 98 с.

Видання є підсумком багатомісячної праці колективу авторів із різних сфер компетенції — розслідувальної журналістики, регіоналістики, історії та державного управління. Написаний у формі своєрідного «vade mecum», кишеньковий довідник покликаний ознайомити читача з передумовами, проблематикою, термінологією, особливостями війни на Донбасі. Книга розрахована на експертів, журналістів, представників міжнародних місій, що працюють в Україні, а також буде цікавою для широкого кола читачів, які намагаються розібратися та виробити власне бачення щодо ситуації на Сході України

Дудко І.Д. (ред.) Історія українського суспільства

Навчальний посібник. Автори: І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін. — К.: КНЕУ, 2011. — 602 с. — ISBN 978-966-483-446-3.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням концептуальних засад, які відображають напрацювання історичної науки незалежної України щодо становлення та розвитку українського суспільства, народу, нації.

Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують освітньо-професійні програми підготовки бакалавра за всіма галузями знань

Енциклопедичний словник символів культури України

/ за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. ISBN 978-966-2464-48-1

У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові сим-воли українців.

Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії(Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 520 словникових статей та600 термінів-символів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв

Історія політичної думки

Навчальний посібник. / укладач Карасевич А.О. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – 651 с.

Пропонований навчальний посібник розкриває історію політичного вчення, починаючи із Стародавнього світу і до сьогодення, аналізує суть і форми політичного життя, зміст і напрями розвитку політичних процесів та інститутів як вітчизняного політичного знання, так і основних здобутків світової політичної культури.

Посібник розрахований на студентів і магістрантів, викладачів, усіх тих, кому не байдужий цивілізаційний аспект висвітлення політичної мудрості минулих і сучасних поколінь

Історія світової культури

Навчальний посібник / Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с.

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуро творення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття. Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів

Історія світової культури

Навчальний посібник / Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с. ISBN 978-966-611-01-0117-2

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів

Історія філософії: проблема людини та її меж

Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 4-е видання перероблене та доповнене – К:. КНТ, 2016– 396 с.

Автор більшості лекцій – доктор філософських наук, професор Н.В.Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо свої-ми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності і любові, а читачам – своїми книгами «Філософія самотності», «Звільнення від буденності», «Самотність у людському бутті», «Межі чоловічого та жіночого», філософськими романами «Маска», «Володар старості» та ін.

Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології. Переваги даного навчального посібника у наступному:
- доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман;
- підхід до історії філософії як до комунікативної системи;
- виклад історії філософії як історії теоретичної філософії, філософської есеїстики та філософського мистецтва;
- наявність філософського словника, де визначені основні терміни сучасної філософії людини.

Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії

Кирило Галушко. Русь - Малоросія - Україна: назва і територія

Електронний варіант цієї брошури можна безкоштовно скачати на сайті «LIKБЕЗ» та абсолютно вільно поширювати

Культурний простір бессарабських болгар : монографія

Колективна монографія містить наукові розвідки українських та болгарських дослідників, присвячені вивченню культури бессарабських болгар. До кола наукових інтересів потрапили питання духовних пошуків болгарських мешканців Бессарабії, представлені в образотворчому мистецтві, мові, художній літературі та суспільній діяльності. До книги увійшли як нові наукові дослідження авторського колективу, так і раніше опубліковані студії з посиланнями на першоджерело врамках засад академічної доброчесності. В монографії також представлено екскурси в культурну практику Ізмаїльської болгарської громади ім. Святої Софії.
Книгу призначено для гуманітаріїв та всіх, хто цікавиться культурою бессарабських болгар

Лозко Г. Українське народознавство

Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 512 с.

У цій книзі відомого етнолога, доктора філософських наук Галини Лозко подано змістовну інформацію про походження українців, їхню духовну культуру, господарство, побут, родину. Зроблено докладний аналіз Велесової Книги, що її нині вивчають у школі, відтворено давній календар наших Пращурів Коло Свароже. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел.

Для всіх, хто шанує рідну минувшину та дбає про збереження української нації

Лукінюк М.В. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України

2-ге вид., випр. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. — 560 с. ISBN 978-966-355-069-5
Тривалий період перебування нашої країни у складі Російської імперії призвів до брутальної фальсифікації історії українського народу за допомогою впровадження у суспільну свідомість численних історичних міфів, витворених імперськими ідеологами.
Широко використовуючи роботи як відомих учених минулих століть, так і сучасних дослідників, а також документи й архівні матеріали, автор дослідження висвітлює справжню суть і пропагандистську спрямованість імперських історичних міфів, які докорінно перекручують історію України.

Для українознавців, істориків, викладачів вузів, аспірантів, студентів, учнів старших класів — усіх, хто цікавиться історією України

Михайличенко О.В. Історія науки і техніки

Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2013. – 346 с.

У посібнику коротко викладена світова історія розвитку науки і техніки. Особлива увага звернена на виникнення знарядь праці, технічних засобів побуту та виробництва, основні технічні винаходи та наукові відкриття в історії людства.

Здійснена класифікація природничих наук та наук про суспільство, визначені соціально-політичні, гуманітарні та природничі навчальні дисципліни.

Для аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів вищих навчальних закладів, викладачів

Онищук О. Символіка української писанки

/Одарка Онищук. – Торонто, 1985.

Українська писанка здобула світове визнання. Вийшла вона з творчого генія народу, його ранніх традицій, вірувань, мислення і відчування та образного символічного вислову, що його вона зберегла естетичними формами орнаменту. Писанка зайняла гідне їй місце на полицях музеїв, здобула пошану в культурних народів. Писанка, подібно як інші вияви українського мистецтва, ─ ікони, килими і вишивки, ─ прикрашала міжнародні виставки в столицях світу.

Праця Дарії Онищук дає читачеві вичерпну інформацію не лише щодо технології писання писанок, а й розповідає про значення символів в орнаментації писанки, що спираються як на етнографічній та археологічній літературі, так і на власних спостереженнях з життя на рідних землях, зокрема, на її багатій традиціями української духовності Лемківщині.

Праця Одарки Онищук буде корисною не лише митцям, а й діячам культури, організаторам виставок народного мистецтва та викладачам

Палій О. 25 перемог України

К.: К.І.С., 2013. – 84 с.

Книга Олександра Палія «25 перемог України» популярно викладає історичні події, пов'язані з Україною, що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені в книзі факти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане в пригоді студентам, викладачам, учням загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться вітчизняної історією


шифр бібліотеки СПН0051
Політична енциклопедія

Ред. Ю. Дяченко. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

Це перше в Україні енциклопедичне видання, покликане створити всебічне та ґрунтовне уявлення про стан сучасної політичної науки, її категоріальний апарат, про загальноприйняті та альтернативні теорії та підходи. Читачі мають змогу ознайомитися з ідеями найвидатніших представників політичної думки, зрозуміти місце і роль відомих гравців на політичній арені, глибше осягнути сучасні політичні тенденції. Авторами статей є фахівці з України, Росії, Польщі, Франції, Канади, США. Для фахівців, викладачів та студентів, всіх, кого цікавлять соціально-гуманітарні науки

Рассоха-Дісс М.С. Створення української держави

Х.: Веста, 2011, - 64 с.

Енциклопедія розповідає про становлення української держави, про непростий шлях нашого народу до нього. Зараз Україна - незалежна держава, але так було не завжди. Книга стане у пригоді школярам, як джерело необхідних знань з історії держави Україна

Рахманов О. А. Історія соціології (у 2-х кн.)

[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 279 с. – Назва з титул. екрану.

В основу даного посібника покладені напрацювання вітчизняних соціологів з історії соціології – М. Захарченка, О. Погорілого, А. Ручки, В. Танчера, Н. Черниш та ін. Традиційна для даної дисципліни тематика суттєво доповнена важливою інформацією для розуміння становлення науки про суспільство. У навчальному посібнику простежуються головні етапи розвитку світової соціологічної думки від античності до початку нашого сторіччя. У роботі проаналізовано протосоціологічні ідеї мислителів стародавнього світу, середніх віків, нового часу, особливості виникнення і розвитку соціології як окремої науки. Значну увагу приділено аналізові наукових концепцій засновників світової соціології і основних напрямів теоретичної соціології та емпіричних досліджень XIX ст. Курс історії соціології розрахований на набуття студентами системного знання про основні передумови і етапи виникнення, функціонування та розвитку соціологічної науки, про провідні тенденції її зміни, про найзначніші напрямки, течії і школи, що існували на зорі формування науки про суспільство

Регіональна політика Європейського Союзу

[Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2016. – 496 с. – Назва з титул. екрану.

Розглядаються особливості динаміки розвитку регіонів в умовах глобальної економічної асиметрії. З’ясовані особливості та сутність політики регіонального і локального розвитку ЄС, механізми та інструменти. Приділено увагу креативній трансформації регіонів Європейського Союзу та моніторингу його регіонального розвитку. Визначено способи та напрями конвергенції регіональних моделей України й ЄС та окреслено перспективи регіонального розвитку в Європі. Підручник адресований студентам, що вивчають міжнародну економіку, і тим, хто спеціалізуються на відносинах Україна – ЄС. Може бути використаний також державними службовцями, фахівцями з просторового планування, політологами і соціологами, що досліджують регіональні асиметрії

Розвиток філософської думки в Україні

Навчальний посібник /за ред. Ю.М.Вільчинського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». - 3-тє вид., перероб. і допов. — К.: КНЕУ, 2014. — 327 с.

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного авторами провідних університетах України. Враховано двадцятирічний досвід спілкування итача з цією книгою, а акож досвід викладання історії української філософської думки у вищій школі

Ситник О. Культурна антропологія: походження людини і суспільства

Навчальний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2012. – 180 с.

У посібнику викладено основні теоретичні та методологічні положення про проблеми походження людини і суспільства. Проаналізовані основні гіпотези про появу, становлення і розвиток первісної людини/людства.
Головну увагу зосереджено на ранніх етапах розвитку пралюдей і їх переходу від примітивного стада до людського суспільства, оскільки в цій галузі науки з’явилося багато нових фактичних даних, які спонукають до перегляду старих концепцій.

На жаль, автор не зміг подолати стереотипи і виводить походження людини від мавпи, для цього і наведено стандартну кількість джерельних матеріалів, почерпнутих з різних розпропагованих еволюціоністами джерел

Скрипник О.М. Історія міжнародних організацій

Навчальний посібник. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011 – 226 c.

У навчальному посібнику розглядається історія виникнення міжнародних організацій. Подано матеріал, щодо створення перших міжнародних організацій, а також описана історія ООН та організацій «системи ООН», регіональних організацій та міждержавних об’єднань. Подано матеріал з історії фінансових, торгівельних, неурядових організацій, та історія організацій країн Африки.

Навчальний посібник з курсу «Історія міжнародних організацій» укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи для студентів історичного факультету. Він включає програму курсу, розроблено згідно вимог кредитно-модульної системи, а також – теми семінарських занять, тематику лекційних, завдання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання знань студентів, теми рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчення курсу.

Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам’ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії міжнародних організацій. Посібник розрахований для студентів історичних факультетів, усіх хто захоплюється всесвітньою історією

Соціальна відповідальність

[Электронный ресурс] : Навчальний посібник /[А.М.Колот, О.А.Грішнова, О.О.Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А.М.Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 519 с. – Назва з титул. екрану.

У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої практики соціальної відповідальності, що склалася на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства. Висвітлено прикладні аспекти імплементації інституту соціальної відповідальності в систему управління на корпоративному і державному рівнях

Сошніков А. О. Історія філософії

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей /А.О.Сошніков. – Харків: Майдан, 2016.– 162 с. ISBN 978-966-372-481-2.

У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти історії філософії від найдавніших часів до сучасної доби. У нього включені, як філософські системи окремих філософів, так і розвиток їхніх поглядів у рамках певних філософських шкіл, розкрито розвиток філософської думки в цілому, згідно з визначеними часовими періодами та існуючими в них філософськими тенденціями.

До кожної теми пропонуються питання для самостійної підготовки, список рекомендованої літератури.

Для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться історією філософії

Стадник О.Г. Україна на карті світу

К.: Веста, 2010. – 64 с.

Читачі книги отримають докладні відомості про географічне положення нашої країни, про її рельєф і корисні копалини, про народні звичаї та систему господарювання в усіх регіонах - від Полісся до Криму. Окрему увагу приділено кожній із семи країн, які мають спільні кордони з Україною

Тимчик Г.С., Котикова О.М. Університетська освіта та юридична деонтологія

Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 210 с.

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу «Університетська освіта та юридична деонтологія», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлено найбільш важливі аспекти сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу, аналізується значення дисципліни «Університетська освіта та юридична деонтологія» для студентів юридичного факультету, розкриті основні види юридичної діяльності. Звертається увага на різні види культури юриста та формуються вимоги, які висуваються до різних видів юридичної діяльності

Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції, 21 травня 2020 р.

До збірника увійшли тези учасників Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки» (21 травня 2020 року), присвяченої Всесвітньому дню вишиванки. У роботах розглянуто питання, пов’язані з різними аспектами етнокультурного та освітньо-виховного потенціалу української вишиванки: традиційні техніки вишивки різних регіонів; культура носіння й дослідження вишиванки українською інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ століття; формування національно-культурної ідентичності сучасної молоді; інтерпретація та використання символів вишиванки в шкільному освітньому процесі; потенціал української вишивки в системі інклюзивної освіти дітей із особливими потребами; вишиванка в культурі України та національних спільнот; досвід збереження українських традицій у діаспорі та багато інших питань.
Збірник адресовано науковцям, науково-педагогічним працівникам, педагогам, докторантам, аспірантам, студентам, практикам освітянської галузі та всім, хто цікавиться долею України, її традиціями та культурою

Філософія як історія філософії

Підручник / За заг. Ред. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

У підручнику здійснена перша спроба в Україні створити цілісне, ґрунтовне і доступне розуміння філософії як історії філософії. Розкривається природа філософського знання в різні історичні епохи, застосовується парадигмальний підхід до розуміння філософії та історії філософії, використовується плюралізм філософської методології.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти і всіх тих, хто цікавиться філософією та історією філософії

Хома І.Я. Історія української культури

Навчальний посібник / І.Я.Хома, А.О.Сова, Ж.В.Мина; за ред. І.Я.Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 356 с. ISBN 978-617-607-235-5

Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянено найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.

Для студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історією української культури

Шейкіна К.О. Українські традиції

Харків: Ранок, 2010. – 66 с.

Енциклопедія розповідає про стародавні українські традиції, про самобутнє українське життя, звичаї, що народжувалися та передавалися від поколінь до поколінь

Шейніна О.Я. Рекорди та досягнення України

Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2011. – 95 с. ISBN 978-617-030-165-9

У цьому багато ілюстрованому виданні йдеться про те, чим відома Україна в усьому світі, крім мальовничої природи та природних ресурсів. Що вплинуло на розвиток самосвідомості та підвищення національного духу українців? Що сприяло формуванню окремої нації з особливою самобутньою культурою та патріотичним духом? Розповідається про тих, хто створив нашу історію, хто зробив крок уперед до кращого майбутнього, до формування незалежної держави, хто уславив нашу країну в усьому світі. Видання призначене вихованню самосвідомості українців на основі культурної спадщини предків. Книга буде корисною для тих, хто цікавиться історією та культурою України

 Назва & опис 
Блудова Т.В. Аналітична геометрія та її застосування в економічних дослідженнях

[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для СРС / Т.В.Блудова, В.П.Лісовська, О.В.Магда ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 92 с. – Назва з титул. екрану.

У посібнику для СРС розглядаються елементи векторної алгебри і аналітичної геометрії та їх застосування в економічних дослідженнях

Бойчук І.В., Музика О.М. Інтернет в маркетингу

Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с. ISBN 978-611-01-0099-1

У підручнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу, як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування Всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетингу підприємства в її середовищі. Висвітлюються маркетингові підходи до оцінки ефективності використання веб-сервера підприємства і методи проведення рекламних заходів у Інтернеті.

Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицями і схемами. Наводиться значна кількість інформаційно-аналітичних матеріалів із корисними статистичними даними, що сприяє кращому розумінню сутності напрямів застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств. Подано ряд практичних і розрахункових завдань, запропоновано різні ситуаційні вправи. Книга забезпечена питаннями для самоконтролю і контрольними тестами, а наприкінці представлено короткий термінологічний словник і додатки.

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних працівників різних сфер бізнесу, де мережа Інтернет може використовуватись для вирішення маркетингових завдань


Шифр бібліотеки: ЕН00120
Глущенко В.В., Глущенко А.С., Глущенко О.В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях

Навч. посіб., «Магнолія 2006», 2012,- 341с.

У навчальному посібнику у графічному виді викладені теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо - професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво». Розкрито історичні етапи становлення фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії, та їх роль у процесі відтворення. Розглянуто особливості фінансової, бюджетної та податкової систем, а також роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики. Велику увагу приділено висвітленню змісту та призначенню фінансів суб'єктів господарювання, домогосподарств, міжнародним фінансам, характеристиці фінансового і страхового ринків, механізму державного кредиту та соціальним позабюджетним фондам. Графічне викладення матеріалу допоможе студентам досконало вивчити курс «Фінанси» як базовий у підготовці фахівця зі спеціальності «Фінанси і кредит»

Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності

Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. ISBN 978 611 01 0140 0

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи економічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства.

Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговельного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери торгівлі

Гроші та кредит : підручник

/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» ; [М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М.Лазепко та ін.] ; за наук. ред.М.І.Савлука. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 592 с.

У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Розкриті механізм формування пропозиції грошей та роль грошей у ринковій економіці

Економічне управління підприємством

Навчальний посібник / А.М.Колосов, О.В.Коваленко, С.К.Кучеренко, В.Г.Бикова; за заг. ред. А.М.Колосова. - Старобільськ : Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. - 352 с. ISBN 978-966-617-371-6

Навчальний посібник розкриває основні положення сучасного економічного управління підприємством як системи встановлення, коректування й досягання фінансово-економічних показників його діяльності в умовах мінливого середовища.

Інструменти економічного управління подано в розрізі функцій установлення цілей, планування, організації, мотивації, контролю й регулювання.

Посібник призначений для викладання лекцій та самостійного вивченні дисципліни «Економічне управління підприємством» студентами й магістрантами, а також для науковців, працівників економічних і фінансових служб підприємств, керівників і підприємців


Шифр бібліотеки: ЕН00114
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг

М.: ИНФРА-М, 2011. — 400 с. ISBN 978-5-16-004926-7

Книга містить методики та успішні практики їх застосування за основними областям банківського менеджменту та бізнес-інжинірингу: стратегічне управління, управління бізнес-процесами, управління організаційної структурою і персоналом, менеджмент якості та стандарти ISO 9000, управління проектами, розробка банківських продуктів тощо.

Кожна методика підкріплена великою кількістю бізнес-моделей, рішень і реальних прикладів з банківської галузі. В кінці книги представлені зразки найбільш важливих банківських і проектних документів.

Книга написана мовою практика. Це означає, що всі запропоновані методики і матеріали служать виключно для вирішення практичних завдань банку, успішно апробовані і використовуються в різних банках, а також на консалтингових проектах.

Книга призначена для банківських фахівців і керівників, а також для фахівців з бізнес-інжинірингу, викладачів вузів і студентів.

Особливу цінність і інтерес книга представляє для наступних підрозділів банку: управління бізнес-процесів, методології, інформаційних технологій, стратегічного і організаційного розвитку, якості та стан-стандартизації, служба персоналу, служба внутрішнього контролю

Козак Ю.Г. (ред.) Міжнародні економічні відносини : запитання та відповіді

Навчальний посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Спорека Т., Зайця М.А. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 332 с. ISBN 978-611-01-0818-8

Міжнародні економічні відносини розглядаються в системі сучасної економічної теорії. Наголос робиться на запитання та відповіді щодо мікроекономічного та макроекономічного механізм i в здійснення міжнародних економічних відносин в умовах світової інтеграції та глобалізації.

Для студентів економічних вузів та факультетів

Кущенко О.І. Історія статистичної думки

Навчально-методичний посібник / О.І.Кущенко. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 88 с.

Навчально-методичний посібник сприятиме формуванню у майбутніх фахівців серйозного підходу та зацікавленості до процесу зародження, становлення і розвитку статистичної думки. Статистичну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених кафедри статистики, які є складовою економіко-статистичної школи, започаткованої О.Г.Ліберманом.

Для студентів економістів вищих навчальних закладів

Кущенко О.І. Статистика ринку товарів

Навчально-методичний посібник / О.І.Кущенко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 92 с.

Навчально-методичний посібник сприятиме формуванню у майбутніх фахівців теоретичних та практичних знань зі статистичної методології вивчення кон’юнктури, тенденцій і закономірностей розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Для студентів вищих навчальних закладів

Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с. ISBN 978 966 364 676 3

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг». В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті.

Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web сайту підприємства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців

Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка : підручник

/ Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с.

У підручнику викладено основні питання сучасної міжнародної економіки як науки, узагальнено її теоретико-методологічний арсенал, розкрито історичну еволюцію та особливості розвитку в глобалізаційну епоху. Міжнародна економіка розглядається як економічна система, що об’єднує традиційні та новітні форми, механізми й інструменти реалізації міжнародних відносин між суб’єктами економічної діяльності різного рівня. Особлива увага приділяється аналізу трансформацій, яких зазнали класичні форми міжнародних економічних відносин, — міжнародна торгівля, міжнародний рух інвестиційного та кредитного капіталу, міжнародна міграція робочої сили та міжнародні валютно-фінансові відносини. Важливе місце відведено вивченню процесів регіональної економічної інтеграції та глобального економічного розвитку. Кожний розділ підручника містить комплекс питань, пов’язаних з участю України в міжнародних економічних відносинах

Лютий І.О. Банківський маркетинг

Підручник для студентів вищих навчальних закладів /І.О.Лютий, О.О.Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. ISBN 978-966-364-881-1

Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Деталь-но розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов’язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів

Математична статистика

Навч. посіб. [Електронне видання] / [С.М.Григулич, В.П.Лісовська, О.І.Макаренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 203 с. – Назва з титул. екрану.

Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, відповідає програмі з математичної статистики, чинній у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Розв’язано багато задач економічного характеру та прикладів, за допомогою яких студенти зможуть набути відповідних практичних навиків з використання методів математичної статистики для обробки економічної інформації

Микитюк П.П. (ред.) Інноваційний розвиток підприємства

Навчальний посібник / За ред. П.П.Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Навчальний посібник «Інноваційний розвиток підприємства» підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» з урахуванням її місця в структурі освітньо -професійної програми підготовки студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр.

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсу, крім теоретичних питань, рукопис містить практичні і тестові завдання, глосарій, бібліографічний список. Суттєвою перевагою даного навчального посібника є те, що пропоновані у посібнику контрольні питання до кожної із тем мають дискусійний характер і вимагають від студентів їх творчого опрацювання. Це сприяє виробленню у студентів економічного мислення та використання не лише репродуктивних, але й продуктивних підходів до вивчення та відтворення навчального матеріалу.

Навчальний посібник розрахований, насамперед, для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, може бути корисним для науковців, викладачів дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», аспірантів, студентів та може бути рекомендованим до друку

Окландер М.А. Поведінка споживача

Навчальний посібник / М.А.Окландер, І.О.Жарська – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 208 с. ISBN 978-617-673-269-3

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення поведінки споживача. Розглянуто відповідні чинники впливу. Визначені етапи процесу прийняття рішення про купівлю товару.

Приділено увагу методам оцінки реакції споживача на маркетингові дії.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців

Петренко Н.О. Управління проектами

Навчальний посібник /Н.О.Петренко, Л.О.Кустріч, М.О.Гоменюк. – К.: Центр учбової літератури, 2015.

У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди.

Посібник розроблений для опанування студентами економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» дисципліни «Управління проектами»

Підприємництво і бізнес-культура

[Електронний ресурс] : практикум / [В.М.Колот, І. М.Рєпіна, Л.А.Шергіна та ін.]. — К.: КНЕУ, 2014. — 244 с.

Практикум охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для вивчення дисципліни. Основними елементами практикуму є навчальна програма, матеріали для закріплення знань, практичні завдання, міні- кейси, імітаційні завдання за окремими темами, тематика рефератів, критерії оцінювання знань студентів.

Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Буде корисним і всім тим, хто має намір поглибити знання з теоретичних і практичних основ ведення підприємницької діяльності та формування бізнес- культури підприємств

Підприємницька освіта як ключ до успіху

/ А.Колот, В.Петюх, А.Василик [та ін.]. – К.: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 468 с. – (Серія дидактичних матеріалів підприємницької освіти закладах професійної освіти України).

Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Придбання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців» (BUSEEG) для учнів технікумів і коледжів різних напрямків, які хотіли б доповнити своє основне освіту підприємницької підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу

Предпринимательское образование как ключ к успеху. Бизнес-планирование деятельности

/ Г.Швыданенко, Е.Бойченко, Р.Фортмюллер [и др.]. – К.: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 105 с. – (Серия дидактических материалов по предпринимательскому образованию в учреждениях высшего образования Украины).

Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Придбання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців» (BUSEEG) для учнів технікумів і коледжів різних напрямків, які хотіли б доповнити своє основне освіту підприємницької підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу

Предпринимательское образование как ключ к успеху. Персонал

/ А.Колот, В.Петюх, А.Василик, Р.Фортмюллер. – К.: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 72 с. – (Серия дидактических материалов по предпринимательскому образованию в учреждениях высшего образования Украины).

Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Придбання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців» (BUSEEG) для учнів технікумів і коледжів різних напрямків, які хотіли б доповнити своє основне освіту підприємницької підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу

Решетнікова І. Л. Маркетинг: кейси, ситуаційні вправи, тестові завдання

: практикум / І.Л.Решетнікова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 479 с. – Назва з титул. екрану.

У практикуму значна увага приділена практичним завданням, ситуаційним вправам і тестовим завданням відповідно до кожної теми типової програми маркетингу для маркетологів. Кросворди полегшують сприйняття основних категорій маркетингу і роблять процес самостійної підготовки невимушеним. Наприкінці посібник містить термінологічний словник, кейси, список рекомендованої літератури

Семикіна М.В., Петіна О.М. Інтелектуальний бізнес

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання: Кіровоград: КНЕУ, 2015. – 141 с.

Навчальний посібник рекомендовано для вивчення студентами економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання, зокрема студентами магістерського рівня підготовки зі спеціальності «Економіка підприємства». У посібнику висвітлено сутність та види інтелектуального бізнесу, основи управління таким бізнесом, значення інтелектуальної власності, роль її правового захисту, обґрунтовано сутність комерціалізації інтелектуальної діяльності, розкрито механізм здійснення інвестицій в інтелектуальний бізнес

Створення власного бізнесу

: практикум / [А.М.Колот, Г.О.Швиданенко, В.М.Петюх] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 328 с. – Назва з екрану.

Практикум підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». Матеріал практикуму допоможе студентам, викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти компетенціями у сфері організації господарської діяльності підприємств, бізнес- проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти та бізнесмени-початківці набудуть умінь по проведенню бізнес-діагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик

Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії

Навч. посіб. / В.М.Фещенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 474 с.

В навчальному посібнику розкрито суперечливий розвиток новітньої економічної думки країн Європейської цивілізації впродовж останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. Проаналізовано найважливіші економічні концепції, сформовані в межах основних і альтернативних течій світової економічної теорії. Показано багатогранність сучасної економічної думки в теоретичних надбаннях, методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Акцентується увага на новаторських дослідженнях прихильників сучасного інституціоналізму, еволюційної теорії, розробках лауреатів Нобелівської премії з економіки

Фінанси

(для студ. спец. «Фінанси і кредит») : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Р.Романенко, Л.П.Даниленко, Л.П.Гладченко, А.А.Славкова. — 2-ге вид. змін. та допов. — К: КНЕУ, 2013. — 136 с.

У посібнику викладені навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Представлено зміст програми курсу за темами, методичні поради до їх вивчення, виділено ключові поняття, подається короткий термінологічний словник, розроблені плани семінарських (практичних) занять, завдання для індивідуальної роботи та для самостійного дослідження студентів. Крім того, подається сучасна тематика курсових робіт і вимоги до їх виконання.

Посібник може бути корисним для викладачів вищих навчальних закладів і студентів економічних спеціальностей

Фінанси

Практикум для студ. усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1) [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. / О.Р.Романенко, Л.П.Даниленко, Л.П.Гладченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана», Каф. фінансів. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 162 с. – Назва з титул. екрану.

У даному виданні вперше за кожною темою базового бакалаврського теоретичного курсу «Фінанси» розроблено комплексний пакет завдань, призначених для опрацювання теоретичних, нормативно-правових і наукових фінансових питань. Інноваційний характер практикуму зумовлений компетентісно-орієнтовним підходом та надзвичайно широким спектром завдань. Зокрема, пакет завдань за темою охоплює: роботу з категоріальним і понятійним апаратом, складання інтелект-карт, схематичні завдання, тести різного рівня складності, ситуаційні та аналітичні завдання (порівняльний і причинно-наслідковий аналіз, SWOT-аналіз), роботу із фінансовим законодавством, завдання для роботи в малих групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. З метою сприяння формуванню високої якості компетентностей студентів кожна тема супроводжується коротким викладом змісту основних її питань

Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль

Підручник / А.В.Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –228 с.
ISBN 978-966-285-436-7

Підручник підготовлено відповідно до навчальної пограми з дисципліни «Державний фінансовий контроль». За допомогою теорії розкривається сутність державного фінансового контролю та його структурних елементів: суб’єктів, об’єктів, предмету, видів, форм і методів.

Прикладний зміст полягає у застосувані набутих теоретичних знань до розв’язання складних задач і проблем під час функціонування суб’єктів державного фінансового контролю. Досліджено та проаналізовано національне законодавче підгрунття та досвід міжнародних інституцій щодо питань функціонування державного фінансового контролю.

Підручник сприяє у набутті здобувачем вищої освіти, фахових компетентностей з такої галузі професійної діяльності, як – державний фінансовий контроль.

Підручник буде корисним для здобувачів вищої освіти з галузі знань «Управління та адміністрування», науковців, фахівців у сфері державного фінансового контролю та працівників фінансових служб підприємств, установ, органів державної влади і місцевого самоврядування

Храбатин О.І., Яворська Л.В. Маркетинг

Навчальний посібник. / За наук. ред. О.А.Тимчик. – К.: Видавництво, 2014. 284 с.

Посібник призначено для учнів/студентів професійних навчальних закладів за спеціальністю «Комерційна діяльність», для вивчення дисципліни «Маркетинг», а також рекомендовано фахівцям, чия діяльність пов’язана з маркетингом


 Назва & Опис 
Архипов В.В. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах

Учебное пособие. 2-е издание. — Киев: Центр учебной литературы, 2016. - 240 с.

Данное учебное пособие содержит основные сведения о классификации баров, по рядке подготовки бара к приему посетителей, требования к персоналу по их обслуживанию, а также классификацию базовых алкогольных и безалкогольных напитков, особенности их производства, подачи и потребления в барах. Рассмотрены основные методы и особенности приготовления коктейлей и других напитков в баре, способы их оформления и подачи.

Предназначено для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности «Менеджер гостинично-ресторанного бизнеса» и другим специальностям индустрии гостеприимства. Может быть полезным персоналу баров и ресторанов

Архипов В.В., Крюковская В.Г. Организация работы сомелье

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — К.: Центр учебной литературы, 2009. — 304 с.

Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления. Включает информацию о правилах формирования винного ассортимента и составления карты вин в ресторанах и барах. Подробно рассматриваются также техника и технология обслуживания гостей.

Предназначено студентам специальностей: «Гостиничное хозяйство», «Менеджер гостинично - ресторанного бизнеса», «Технология питания»

Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства

Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. - 280 с.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання раціональної організації праці.

Матеріал, поданий з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, дозволяє успішно засвоїти курс організації ресторанного господарства.

Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, керівників і працівників ресторанного господарства

Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури; Фірма лінкос, 2008. - 384 с.

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного гос-подарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів хар-чування, питання керування якістю

Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування

Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.

Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс»

Зубар Н.М. Фізіологія харчування

Практикум / Н.М.Зубар, Ю.В.Руль, М.К.Булгакова. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 208 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук про харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з груп ризику та хворих.

Практикум сприяє підготовці спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань та практичних навичок. Забезпечує дистанційне навчання, містить блок інформації, самостійну практичну роботу і спрямований на самовдосконалення та творчий пошук.

Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.091711 - технологія харчування та 7.050201 - менеджмент організацій

Зубар Н.М., Григорак М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві

Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с.

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у закладах ресторанного господарства.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс»

Кудла H.Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 152 с.

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів.

Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму

Кулєшова Г.О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 60 с.

Методичні вказівки розроблено для самостійної роботи студентів 5 курсу денного та 6 курсу заочного відділень з метою виконання ними робочої програми навчальної дисципліни «Туристсько-рекреаційні ресурси світу», передбаченої навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр».

Методичні вказівки містять структуру курсу та теми змістовних модулів, тези лекцій, словник основних термінів, завдання для практичних робіт, теми для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, список основної і додаткової літератури, вимоги до оцінюванні навчальних досягнень студентів

Кущенко О.І. Статистика туризму

Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» та 6.140103 «Туризм» / О.І.Кущенко. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 74 с.

Навчально-методичний посібник передбачає формування у майбутніх фахівців знання методології застосування статистичних методів аналізу стану, існуючих тенденцій і закономірностей у туристському бізнесі. Для студентів вищих навчальних закладів

Мальська М.П. Основи маркетингу у туризмі

Підручник /М.П.Мальська, Н.Л.Мандюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

Підручник “Основи маркетинг у туризмі” передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в турис-тичній сфері. Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, опти-мального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю,
встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, про-ведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних за-кладів спеціальностей туристичного спрямування та спеціалістів сфери маркетингу


Шифр бібліотеки ТЗ0018
Мальська М.П. та ін. Економіка туризму: теорія та практика

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2014. — 544 с. Автори: Мальська М.П., Рутинський М.Й., Білоус С.В., Мандюк Н.Л.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародної маркетингової діяльності. Висвітлено суть, принципи, функції, структуру та форми міжнародного маркетингу у зв'язку із стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства. Подано тестові та практичні завдання з курсу "Міжнародний маркетинг" з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів міжнародної маркетингової діяльності.

Призначено для студентів спеціальності 6050200 "Менеджмент організацій", а також студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з туризму

Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с.

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес. Теорія та практика

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності

Організація готельного господарства

Підручник / Байлік С.І., Писаревський І.М.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2015. – 329 с.

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання щодо організації готельного господарства.

Підручник рекомендовано студентам, які навчаються за спеціальністю «менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», та тим, хто вивчає дисципліну «Організація готельного господарства». Може бути використаний студентами зі спеціальностей «готельне господарство», «готельно-ресторанна справа», «туризм», а також працівниками сфери готельного господарства


Поколодна М.М. Рекреаційна географія

Навчальний посібник / М.М. Поколодна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. - 275 c.

В посібнику викладені узагальнені теоретичні та практичні питання рекреаційної географії. Систематично відображений основний зміст навчальної дисципліни, який розкриває сутність сучасного наукового напряму рекреаційно-географічних досліджень та їх практичну спрямованість, фактори розвитку рекреаційної діяльності, поняття та структуру видів рекреаційної діяльності, класифікацію рекреаційних ресурсів, методи їх оцінки. Висвітлені питання рекреаційного природокористування та охорони природи, теоретичні аспекти рекреаційного районування, подано характеристику основних рекреаційних районів світу.

Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Рекреаційна географія», викладачів Вищих навчальних закладів, вчителів середньої школи та практичних робітників, які займаються плануванням та організацією відпочинку та туризму

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

Навчальний посібник для вищ.нав.закл. видання 2-е перероблене і доповнене /за заг.ред. Н.О.П'ятницької, Н.М.Зубар. -К.: КУТЕП, 2013. - 407 с.

Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведено методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обгрунтування прийнятих рішень. Навчальний посібник призначений для студентів , які навчаються за напрямом 14010101 "Готельна і ресторанна справа", а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

Навчальний посібник: [для вищ. нав. закл.] видання 2-е перероблене і доповнене/ [Н.О.П’ятницька, Н.М.Зубар, Г.Т.П’ятницька, Л.Г.Агафонова, Н.В.Бунтова та ін.]; за заг. ред. Н.О.П’ятницької, Н.М.Зубар. - К.: КУТЕП, 2013. – 407 с.

Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обґрунтування прийнятих рішень.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 14010101 „Готельна і ресторанна справа”, а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам

 Назва & опис 
Виноградський М. Управління персоналом

Навч. посіб. / М. Виноградський, С. Беляєва, А. Виноградська, О. Шканова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.

У навчальному посібнику з курсу Управління персоналом послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою карєрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом

Гаєвський Б.А. Соціальне управління

Підручник / Б.А.Гаєвський, О.Б.Гаєвська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2012. – 250 с.

Перший вітчизняний підручник з соціального управління, в якому досить повно представлене управління як соціально-системний феномен, визначене місце науки соціального управління в системі наук, які формують організаційне мислення суспільства. Викладені методологічні та науково-організаційні засади соціального управління як знання, користуючись яким функціонування і розвиток системи управління Україною має більш надійні засади розрахованої соціальної ефективності

Дем’яненко С.І. Менеджмент агропромислових формувань

[Электронный ресурс] : практикум : навч. посіб. / С.І.Дем’яненко, В.Г.Кудлай ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2014. – 262 с. – Назва з титул. екрану.

Навчальний посібник (практикум) складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент агропромислових формувань» і призначено для роботи студентів на аудиторних і практичних заняттях. Видання сприятиме підвищенню якості роботи студентів під час вивчення дисципліни, зокрема розвитку мислення та інноваційного підходу при розв’язанні практичних завдань в діяльності менеджера агропромислових формувань. Практикум містить практичні, ситуаційні та тестові завдання з менеджменту агропромислових формувань. Ці завдання розкривають основний зміст та сутність дисципліни, допоможуть студентам набувати практичних навичок самостійного вивчення окремих тем дисципліни і будуть спонукати до опрацювання з додатковою літературою

Евич Ю.Ю. Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины

(на примере образовательных продуктов МВА): монография / Ю.Ю.Евич, И.Г.Бритченко ; под ред. И.Г.Бритченко; Высш. учеб. заведение Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). - Полтава: Техсервис, 2014. - 450 с.

В монографии изложены актуальные вопросы продвижения образовательных продуктов в национальном интернет-пространстве Украины. Рассмотрены интернет-продукты образовательных учреждений, продвигающих продукты МВА на рынке образовательных услуг Украины.

Для преподавателей, аспирантов, магистров и специалистов, а также для научных работников, работников высших учебных заведений, рекламных работников, предпринимателей и тех, кто интересуется маркетинговыми стратегиями продвижения образовательных продуктов в Интернете

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Монографія /В.П.Мікловда, І.Г.Брітченко, Н.Ю.Кубіній, Ю.О.Дідович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 230 c.

У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління та досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в сучасних умовах господарювання.

Визначені умови та принципи впровадження стратегічного менеджменту на промислових підприємствах України.

Проведено оцінку показників ефективності діяльності підприємств з виробництва мінеральної води Закарпатської області та показано значення стратегічного управління у досягненні високого рівні прибутковості.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, наукових працівників, підприємців та тих, хто займається впровадженням стратегічного управління на підприємствах

Колот А.М. Мотиваційний менеджмент

Підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана» ; А.М.Колот, С.О.Симбалюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 479 с.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти мотивації персоналу, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються теорії мотивації та вплив їх на практику управління персоналом. Аналізуються сучасні підходи, методи, засоби, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності персоналу, досягається максимально можливе використання людського капіталу

Колот А.М. Мотивація персоналу : практикум

[Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2013. – 348 с. – Назва з титул. екрану.

Практикум містить структуровані рисунки, схеми й таблиці, завдання, вправи, ситуації, тренінги, питання й тестові завдання для перевірки знань, рекомендовану літературу до кожного розділу

Кудлай В.Г. Менеджмент персоналу підприємства. Практикум

Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2012. — 205 с.

Практикум складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства». Він призначений для аудиторних і практичних занять, а також для самостійного вивчення дисципліни.

Практикум включає практичні завдання та виробничі ситуації з менеджменту персоналу підприємств.

Видання розраховане на студентів, магістрів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів, науковців, спеціалістів і керівників сфери управління АПК

Кулешова А.А. Основы менеджмента

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – Харьков, 2013. – 55 с.

Учебное пособие разработано для самостоятельной работы иностранных студентов 4 курса дневного отделения по дисциплине «Основы менеджмента», предусмотренной учебным планом подготовки студентов образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» по направлению подготовки «География».

Пособие содержит структуру курса и темы модулей, тезисы лекций, словарь основных терминов, задания для практических работ, темы для самостоятельной работы студентов, вопросы для самоконтроля, список основной и дополнительной литературы, требования к оценке знаний студентов


Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Основи менеджменту інформаційних систем

Навч. посіб.-Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

Навчальний посібник призначено для вивчення нового напряму в управлінні впровадженням нових інформаційних технологій - менеджменту інформаційних систем.
В навчальному посібнику викладено узагальнюючу концепцію менеджменту інформаційних систем, наведено функції і завдання менеджерів інформаційних систем як управлінців, які відповідають за підтримку бізнеспроцесів підприємства за допомогою інформаційних технологій і виконують довготермінове планування інфраструктури корпоративної інформаційної системи, висвітлено історію розвитку інформаційних систем, розглянуто соціально-культурні аспекти інформатизації, в тому числі проблеми формування інформаційної культури особистості, інформаційно-технологічної компетентності, інформаційної безпеки особистості.
Викладено методологію нового напряму в галузі управління – менеджменту проектів, розглянуто його застосування до процесу впровадження інформаційних систем в організаціях. Сформульовано основні підходи до вибору програмного і апаратного забезпечення “електронного офісу”, використання засобів телекомунікацій для організації інформаційної діяльності підприємств, до заходів щодо забезпечення безпеки інформації в
комп’ютерних системах.
Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі організації інформаційної діяльності, педагогічних працівників навчальних закладів.
Перше видання навчального посібника було здійснено під назвою “Менеджмент інформаційних офісних систем”

Менеджмент: прийняття управлінських рішень: практикум

Навчальний посібник /О.В.Щербина, А.В.Вакуленко, М.Ю.Кужель, В.В.Сироватко; М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – 189 с.

Практикум містить методичне забезпечення тренінгу «Прийняття управлінських рішень» та комплект ситуаційних вправ з дисципліни «Менеджмент». Навчальний посібник дозволить підвищити якість та вмотивованість роботи студентів під час вивчення дисципліни, сприятиме засвоєнню ними набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню. Це видання адресоване студентам закладів бізнес-освіти та вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей, котрі поглиблено опановують проблематику прийняття та обґрунтування управлінських рішень; широкому колу практиків, які прагнуть розширити свій досвід знаннями сучасних методів та інструментів управління організаціями; викладачам дисциплін управлінського спрямування

Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: презентаційний курс

[Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т.В.Омельяненко, А.В.Осокіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана», Ін-т бізнес-освіти. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2016. – 197 с. – (Серія «MBA-Studio»). – Назва з титул. екрану

Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент

Навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007

Управление персоналом

Учебник. / М-во образования и науки Украины, ГВУЗ «Киев. нац. эконом. ун-т им.В.Гетьмана», ПАО «Новокрамат. машиностроит. завод»; [В.М.Данюк, А.М.Колот, Г.С.Суков и др.]; под общ. и науч. ред. В.М.Данюка. – К.: КНЭУ; Краматорск: НКМЗ, 2015. – 693 с.

На базе системного подхода рассматриваются сложные вопросы теории и практики управления персоналом организаций, функционирующих в конкурентной среде. В первой части учебника освещаются теоретико-методические основы управления персоналом на современном предприятии. Вторая часть включает главы, в которых раскрываются важнейшие технологии управления персоналом. Учебник содержит множество рисунков и примеров решения сложных проблем управления персоналом как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях

Управління розвитком персоналу

Навч. посіб. /Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська; За заг. ред. М. С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.

Навчальний посібник присвячено висвітленню питань, пов'язаних із розвитком персоналу на підприємствах, в організаціях та установах. Розглянуто окремі аспекти компетентнісного підходу до розвитку працівників, а також системного управління проектами та програмами розвитку співробітників організацій. У посібнику знайшли відображення і новітні тенденції в практиці управління розвитком персоналу, зокрема становлення і формування системи внутрішнього маркетингу та маркетингу навчання в організації. Важливе місце в посібнику відведено розгляду тих аспектів атестації персоналу, на базі яких можливий його ефективний розвиток. Висвітлено питання планування трудової кар'єри, ефективного формування кадрового резерву, стимулювання розвитку персоналу. Увага також приділена проблемі забезпечення соціального розвитку персоналу.
Для студентів, слухачів і викладачів економічних ВНЗ. Посібник буде корисним і для працівників служб управління персоналом організацій та наукових установ

Щербина О. В. Менеджмент. Презентаційний курс

Навч. посіб. / О.В.Щербина ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2012. – 229 с.

У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено теоретичні та прикладні аспекти сучасної науки про управління організаціями. Мета посібника — підвищення вмотивованості студентів до вивчення дисципліни «Менеджмент», систематизації та узагальнення знань і вмінь

 Назва&Опис 
Гиря Н.П.Симетричнi многочлени

Навчально-методичний посiбник з алгебри для студентiв I курсу механiко-математичного факультету / Н. П. Гиря, Л. Ю. Полякова. — Х. : ХНУ iм. В. Н. Каразiна, 2012. — 28 с.

Методичнi вказiвки за темою «Симетричнi многочлени» призначенi надати допомогу студентам I курсу при вивченнi поняття симетричного многочлена та пiд час виконання завдань модульного контролю за вiдповiдним роздiлом курсу вищої алгебри

Дибкова Л. М. Інформатика

Практикум на основі аналітико-реконструктивного методу / Л.М.Дибкова, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2016. – 216 с.

У практикумі подано комплекс оригінальних навчальних завдань, що відповідають сучасному тренду реформування освітнього простору — активізації студентів у навчальній діяльності. Наведені завдання можуть використовуватись як під час проведення навчальних занять, так і в процесі самостійної роботи студентів. Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, а також для всіх, хто використовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології, цікавиться освітніми новаціями

Інформатика та комп’ютерна техніка

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц // Д. О. Рзаєв, О. Д. Шарапов, В. М. Ігнатенко, Л. М. Дибкова. - — К.: КНЕУ, 2002. — 486 с.

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання основних положень інформатики. Викладено методичні вказівки та рекомендації щодо вивчення основ інформатики, побудови та використання операційних систем, які використовуються в роботі електронно-обчислювальних машин, основні елементи та прийоми в роботі з різними прикладними програмами, використання мереж електронно-обчислювальних машин як у локальному, так і в глобальному масштабі, основи збереження та безпека інформації в інформаційних системах.
Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання та завдання для перевірки знань. Наведені завдання для блочно-модульного контролю. Подана широка тематика лабораторних робіт для самостійного виконання.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та гуманітарного профілю. Може бути широко використаний під час самостійного освоєння персонального комп'ютера та роботи на ньому, як для початківців, так і для вищого рівня

Інформатика: інноваційні технології навчання : Практикум

Навчальний посібник /М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна; за ред. О.Д.Шарапова; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2010. – 467 с.

Практикум дає можливість закріпити знання, засвоєні на лекціях або під час самостійного опрацювання навчального матеріалу та формувати відповідні уміння та навички використання відповідних програмних засобів для вирішення конкретних економічних ситуацій

Інформатика: комплексні кейси

Ю.М.Красюк, М.В.Сільченко, І.В.Шабаліна, Т.О.Кучерява; за ред. О.Д.Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 267 с.

Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та творчості

Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань

Збірник практичних завдань /М.В.Сільченко, Т.О.Кучерява, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. - К.: КНЕУ, 2013. – 354 с. – Назва з титул. екрану.

Збірник містить набори тестових завдань відкритої та закритої форми, спрямованих на перевірку теоретичної та практичної підготовки, письмові завдання та для виконання на комп’ютері стандартного та підвищеного рівня складності. Після кожного комплекту варіантів завдань з кожного навчального елементу дисципліни наведено приклад розв’язання завдання з його детальним обґрунтуванням. Також подано зразки завдань для модульного контролю. Запропонований авторами та реалізований у виданні підхід до організації поточно-модульного контролю дає можливість всебічно та об’єктивно оцінити рівень знань з інформатики та системології

Лисиця В.Т. Колірні моделі та закони поширення світла

Навчально-методичний посібник для студентів механіко-математичного факультету, спеціальність «інформатика» /В.Т.Лисиця – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 82 с.

У запропонованому навчально-методичному посібнику викладаються основні відомості, що стосуються колірних моделей та законів поширення світла у комп’ютерній графіці, дано фізичні, фізіологічні та математичні основи теорії колірного зору та побудови колірних моделей, реалістичних зображень. Мета видання – дати студентам можливість більш якісно засвоїти теоретичні основи курсу «Обробка зображень та мультимедіа», який передбачено програмою підготовки фахівців за спеціальністю «інформатика».

Основи інформатики

Навчальний посібник / укл. І. О. Яковлева. - Харків, 2003 (укр.)

У виданні розглянуто основні категорії апаратних і програмних засобів комп'ютерної техніки. Приведено ефективні прийоми роботи з найуживанішими програмними продуктами. Приділено увагу спеціальним технологіям роботи з інформацією - мультимедіа, локальним мережам, глобальній комп'ютерній мережі Іnternet.
Підручник призначений для підготовки в технічному вузі спеціалістів, що вивчають інформаційні технології в рамках дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка". Може бути рекомендований для викладачів інших спеціальностей, що використовують засоби комп'ютерної техніки в навчальній і методичній роботі зі своєї предметної області, а також для усіх, хто самостійно освоює основи інформатики і комп'ютерні технології

 Назва & опис 
Богданов В.Л., Жук Я.О., Богданова О.С.та ін. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла

К.: Академперіодика, 2016. – 280 с.

Посібник містить стислий систематизований виклад фізичних основ міцності та руйнування матеріалів, деталізований набір і опис експериментальних методів дослідження напружено-деформованого стану твердих тіл та основних видів експериментальних випробувань механічних характеристик матеріалів, докладну інформацію про будову та фізико-механічні властивості реальних конструкційних матеріалів. Наведено сучасні уявлення про фізичну будову деформівних твердих тіл та природу пружних і пластичних деформацій, що в них виникають за певних умов навантаження або деформування, проаналізовано процеси зародження та розвитку внутрішніх дефектів у твердих тілах, які призводять до втрати працездатності елементів конструкцій, описано засоби виявлення дефектів методами неруйнівного контролю. Викладено основні відомості з механіки деформівного твердого тіла, теорії міцності та механіки руйнування.

Для студентів, аспірантів і викладачів відповідних спеціальностей

Вакарчук I.О. Квантова механіка

Пiдручник / I.О.Вакарчук. — Львiв: ЛНУ iм. Iвана Франка, 2012. — 872 с.: 78 iл. ISBN 978-966-613-921-7

У підручнику подано послідовний виклад фізичних основ i математичного апарату квантової механіки та її застосування до різних задач.

Велика увага приділена численним ілюстраціям зв’язку фізичних явищ із фундаментальною величиною – хвильовою функцією та її фазою, філософському трактуванню ймовірнісної концепції квантової механіки, квантової інформації. Подано також багато прикладів задач, серед яких поряд iз традиційними є оригінальні та такі, що їх звичайно не включають до підручників. Нарис творення квантової механіки та історичні екскурси, що супроводжують основний матеріал, містять знання, які є необхідним елементом культури фізика. Невід’ємною частиною підручника є відступи та виноски, де подано цікаві задачі, часом несподівані, наведено аналогії з класичної механіки, теорії музики, мистецтва.

Для студентів, аспірантів, науковців. Буде корисний для викладачів і всіх, хто цікавиться квантовою фізикою

Джалладова І.А. Дискретна математика

К.: КНЕУ, 2012. – 245 с.

Дискретну математику як науку вивчають у розширеному та більш вузькому обсязі. У ширшому обсязі вона охоплює знання про всі види дискретних об’єктів з теорії чисел, алгебри, геометрії, математичної логіки, теорії ймовірностей, чисельного аналізу та ін. Дискретна математика у вужчому обсязі вміщує низку спеціальних розділів, найважливішими з яких є комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія дискретних функцій, теорія автоматів і алгоритмів, теорія труднощів, теорія формальних мов, теорія дискретних екстремальних задач, теорія кодування, дискретна геометрія тощо. Сфери застосування дискретної математики становлять основу сучасних комп’ютерних наук та інформатики. Матеріал посібника подано простою, зрозумілою мовою завдяки логічно взаємозв’язаній лінії викладу. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, тих, хто здобуває другу вищу освіту, а також для інженерів-практиків

Загороднюк С.М. Ортогональные многочлены на радиальных лучах в комплексной плоскости

Методические указания к лекциям и практическим занятиям /С.М.Загороднюк. – Х.: ХНУ ім.В.Н.Каразина, 2014. – 32 с.

Учебно-методическое пособие содержит основные теоретические сведения, необходимые для овладения основами курса по ортогональным многочленам на радиальных лучах в комплексной плоскости и практическими навыками для решения задач. Приведены упражнения различной степени сложности для составления текущих и итоговых тестов и для самостоятельной работы студентов

Зорич В.А. Математический анализ

В 2-х ч. - – М.: МЦНМО, 2012. - 720+833 с.

Найбільш вдалий із наявних підручників аналізу для математиків і фізиків. Основні відмінності від традиційних викладів складаються, з одного боку, в більшій близькості до природно-наукових програмам, а з іншого - в більшому, ніж це зазвичай прийнято, використанні ідей і методів сучасної математики: алгебри, геометрії, топології.

Курс багатий ідеями і ясно показує могутність ідей і методів сучасної математики при дослідженні конкретних питань. Особливо нестандартний другий том, що включає векторний аналіз, теорію диференціальних форм на многовидах, введення в теорію узагальнених функцій і в теорію потенціалу, ряди і перетворення Фур'є, а також початки теорії асимптотичних розкладів

Локшин А.А., Иванова Е.А. Математическая смесь

Пособие. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 2-е изд., испр. и доп. – 112 с.: ил. ISBN 978-5-317-04878-5

Посібник адресовано шкільним учителям, а також студентам педвузів і педагогічних коледжів, які вивчають математику. Розглянуто питання моделювання при вирішенні текстових завдань, а також обрані авторами теми з комбінаторики, логіки, алгебри, геометрії і теорії чисел. У порівнянні з першим виданням, що вийшли в 2014 році, книжка істотно розширена: додані нові розділи, присвячені математичним іграм, а також методу «діагональної індукції»

Медведская, В.Н. Дидактические материалы по методике преподавания математики в начальных классах

Брест. гос. ун-т имени А.С. Пушкина, каф. естеств.-мат. дисциплин. – Брест: Изд-во БрГУ, 2010. – 144 с.

В пособии предлагается различные по форме информационносодержательные средства осмысления, систематизации, обобщения знаний по методике преподавания математики и их практического применения в педагогической деятельности. Пособие может быть использовано для организации учебной деятельности студентов, оценки уровня освоения дисциплины, подготовки экзаменационных материалов. Адресовано студентам, обучающимся по специальности 1-01 02 01 «Начальное образование», и преподавателям курса «Методика преподавания математики в начальных классах»

Моментна теорія пружності

Учбовий посібник для студентів III-IV
курсів спеціальності “Механіка” /Укладач І.І.Ієвлев – Харків: ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2015. – 31 с.

Учбовий посібник містить опис термодинаміки пружно деформуємого твердого тіла в наближенні лінійної теорії пружності, коли враховуються внутрішній момент кількості руху та розподілені моменти пар сил. Використовуються методи термодинаміки для побудови головних співвідношень, рівнянь рівноваги та динаміки пружного тіла. Наведен приклад розв’язання задачі розповсюдження плоских хвиль у просторі

Перельман Я.І. Захоплююча алгебра

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. – 336 с.

«Захоплююча алгебра» Я. І. Перельмана — одна з найзахопливіших книжок про алгебру. У ній ця наука ніби відокремлюється від класної дошки, з якою вона тісно «зрослася» у свідомості більшості читачів, і переноситься у вільний простір, де знаходить найрізноманітніші застосування. Основне своє завдання автор вбачає у тому, аби прищепити читачеві інтерес до занять алгеброю та викликати у нього бажання самостійно усунути прогалини своєї математичної підготовки. Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно більше про основні ідеї алгебри та про її застосування, ніж про це можна довідатися з десятків «шкільних» підручників та посібників. Книга перекладена багатьма мовами світу. Повний переклад українською мовою виходить уперше.

Книга зацікавить усіх, хто хоче мати правдиве уявлення про математику, зокрема, — переконливі свідчення про можливості її практичного застосування


Стюарт И. Величайшие математические задачи

Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 460 с.

Закономірності простих чисел і теорема Ферма, гіпотеза Пуанкаре і сферична симетрія Кеплера, загадка числа π і орбітальний хаос в нібесній механіці. Багато з нас лише краєм вуха чули про таємничі і незбагненні загадки сучасної математики. Тим часом фундаментальна мета цієї науки - розкривати внутрішню простоту найскладніших питань. Англійський математик і популяризатор науки, професор Ієн Стюарт, допомагає читачеві подолати психологічний бар'єр. Цікаво і доступно він розповідає про найважчі завдання, над якими билися і продовжують битися найвидатніші вчені, про витоки таких проблем, про те, чому вони такі важливі і яке місце займають у загальному контексті математики і природничих наук. Ця книга - провідник в дивовижний і загадковий світ чисел, теорем і гіпотез, на передній край математичної науки, яка новими методами намагається вирішити завдання, поставлені перед нею тисячоліття назад

Табачников С.Л., Фукс Д.В. Математический дивертисмент. 30 лекций по классической математике

Пер. с англ. под ред. С.М.Львовского. – М.: МЦНМО, 2011. – 512 с. ил.

Книга складається із тридцять лекцій, присвячених різноманітним сюжетам із алгебри, комбінаторики, геометрії і топології, як класичним, так і сучасним. Лекції незалежні одна від одної, їх можна читати в будь-якому порядку.

Обсяг передбачуваних знань варіюється від лекції до лекції, але ніколи с не виходить за рамки шкільного курсу. Значної частини матеріалу немає в стандартних підручниках, але тим не менше вона входить в мінімум знань, необхідних кожному математіку. Кожна лекція містить математичні сюрпризи навіть для досвідчених дослідників. Майже всі лекції містять завдання; рішення яких наведені в кінці книги. Обрані для викладу теми об'єднує математична краса і витонченість: єдність математики - лейтмотив книги. Книга багато ілюстрована: в ній понад 400 малюнків, близько 40 ілюстрацій і 90 портретів математиків, про результати яких йде мова

Теория и методика обучения математике в средней школе

Малова И.Е., Горохова С.К. и др. - М.: 2009. - 446 с.

В пособии рассматривается содержание лекций, практических занятий и лабораторных работ, вопросы зачетов и экзаменов по курсу теории и методики обучения математике в средней школе. Оно направлено на формирование и совершенствование базовых методических умений и творческого подхода к организации и проведению урока в средней школе у будущего учителя математики, к осуществлению личностно ориентированного обучения учащихся. Адресовано студентам физико-математических факультетов педвузов, учителям математики общеобразовательных школ

Теорія ймовірностей та математична статистика

Збірник задач /С.М.Григулич, В.П.Лісовська, О.І.Макаренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2014. – 277 с. – Назва з титул. екрану.

Збірник задач складається з двох розділів: у першому розглядаються задачі з теорії ймовірностей про випадкові події та випадкові величини, а в другому — задачі з математичної статистики

Трофимова Е.А. Математические методы анализа

Учебное пособие /Трофимова Е.А., Плотников С.В., Гилев Д.В. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. – 272 с.

Розділи навчального посібника включають блок теоретичного матеріалу і завдання, призначені як для аудиторних занять, так і для самостійної роботи. Дається економічна інтерпретація математичних понять.

Для студентів, які вивчають дисципліни «Математичний аналіз», «теорія ймовірностей і математична статистика», «Методи оптимальних рішень»

Шень А.Х. Практикум по методам построения алгоритмов

М.: Интуит, 2016. – 336 с.

Курс містить завдання з програмування. Більшість завдань наводяться з рішеннями. Мета курсу - навчити основним методам побудови коректних і швидких алгоритмів.

Курс буде корисний вчителям інформатики, старшокласникам, студентам молодших курсів вищих навчальних закладів. Курс може бути використаний на гурткових і факультативних заняттях в загальноосвітніх установах, в школах з поглибленим вивченням математики та інформатики

 Назва & Опис 
Аніщук А. М. Актуальні проблеми дошкільної освіти

навч. посіб. для студентів вищих педагогічних навчальних закладів спеціальності 8.01010101 "Дошкільна освіта" / А. М. Аніщук. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 152 с.

Навчальний посібник містить теоретико-методологічні основи сучасної до¬шкіль¬ної освіти, систему роботи щодо підготовки педагогів до вирішення актуаль¬них проблем дошкільної освіти. Матеріали посібника розкривають зміст нав¬чальної дисципліни "Актуальні проблеми дошкільної освіти". Змістове напов¬нен¬ня сприяє формуванню цілісному погляду на проблеми навчальної дисципліни та розвитку достатнього рівня узагальнення матеріалів.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 8.01010101 "Дошкільна освіта"

Аніщук А. М. Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку

:[тексти лекцій для студентів спеціальності «Дошкільне виховання; практична психологія» денної та заочної форм навчання] / А. М. Аніщук. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 102 с.

Посібник містить цикли лекцій з усіх тем, передбачених тематичним планом навчальної дисципліни “Індивідуалізація виховання і навчання дітей дошкільного віку”. У лекціях розкриті загальні питання щодо індивідуалізації виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля”

/О. І. Білан; за заг ред. О. В. Нізьковської. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256 с.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.
Програма містить розділи:
“Ранній вік (третій рік життя)”
“Молодший дошкільний вік (четвертий рік життя)”
“Середній дошкільний вік (п’ятий рік життя)”
“Старший дошкільний вік (шостий рік життя)”

Величко Т. Д. Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу

навч. посібн. / Т. Д. Величко – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. - 206 с.

У навчальному посібнику стисло подано основний зміст курсу «Теорія і технологія соціалізації дитини в умовах дошкільного навчального закладу» згідно з чинною навчальною програмою. Матеріали посібника можуть бути використані під час аудиторного опрацювання курсу, а також для організації самостійної роботи студентів.
Видання адресоване студентам, батькам, викладачам, вихователям та усім, хто цікавиться питаннями соціалізації дитини

Виноградова Н. А. Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей

/ Н. А. Виноградова, Е. П. Панкова. — М.: Айрис-пресс, 2008. — 208 с. — (Дошкольное воспитание и развитие).

В книгу вошел разнообразный теоретический и практический материал, направленный на повышение уровня профессиональной компетентности каждого педагога через овладение инновационными технологиями организации педагогического процесса. В пособии подробно представлен опыт проведения семинара-практикума на тему «Метод проектов в ДОУ как инновационная педагогическая технология».
Для воспитателей предложены практические образцы разработки А проведения с детьми разного возраста групповых и межгрупповых проектов по содержанию единого тематического пространства «Экология человека» (эколого-исследовательской, продуктивной и социальной направленности деятельности).
Пособие адресовано воспитателям детских садов

Вознюк О. В. (2014) Порівняльна дошкільна педагогіка.

[Навчальний матеріал]

Метою курсу є ознайомлення майбутніх професіоналів з загальними і відмінними рисами і тенденціями педагогічних теорій і практик виховання і навчання дітей дошкільного віку в різних країнах світу, з урахуванням їх історичних, економічних та національних особливостей.

Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів

5-9 клас. Посібник для вчителя /Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Х.: Вид. група “Основа”, 2017. – 136 с. ISBN 978-617-00-3211-9

Збірник містить методичні рекомендації та приклади вправ для реалізації наскрізної змістової лінії “громадянська відповідальність” в рамках оновлених навчальних програм для 5-9 класів. На практиці показано, як через компетентний підхід поєднати предметні навчальні цілі із завданням виховання відповідальних та активних громадян. Пропоновані матеріали також покликані слугувати прикладом для вчителів для розробки власних авторських матеріалів із формування громадської компетентності у школі.

Посібник розроблений для вчителів 5-9 класів середніх навчальних закладів

Діагностика сектору дошкільної освіти

Звіт за результатами комплексного дослідження

Діти в інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі

Литовченко І.В., Максименко С.Д., Болтівець С.І., Чепа М.А., Бугайова Н.М. – К.: Тов «Видавничий будинок «аванпост-Прим», 2010. - 48 с. (Посібник для батьків).

У посібнику розкрито можливості сучасних інформаційних технологій інтернету, мобільного зв’язку та висвітлено способи безпечної поведінки дитини у віртуальному просторі, що убезпечать від негативного впливу на її психічне і фізичне здоров’я.

Посібник адресовано батькам, дідусям і бабусям, педагогам, працівникам соціальних служб для дітей і молоді


Шифр бібліотеки ПП0014
Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят

Н.В.Кулинич, Л.В.Савченко. - Х.: Вид. група "Основа", 2009 – 271 с.

Видання містить значний за обсягом матеріал, що висвітлює всі етапи підготовки до дитячих свят у дошкільному навчальному закладі: сценарії, методичні поради, щодо організації свят

Заболотна О. А. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу

: монографія / О. А. Заболотна. – Умань : ФОП Жовтий, 2013. – 372 с.

Монографію присвячено теорії і практиці альтернативної освіти дітей та молоді шкільного віку у країнах Європейського Союзу. Здійснено порівняльний аналіз стану та визначено перспективи розвитку альтернативної освіти у країнах ЄС.
Для розробників освітньої політики, представників шкільної адмініс-трації, учителів, студентів педагогічних вищих навчальних закладів


Каньоса Н. Г. Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами

Навчально-методичний посібник / Н.Г. Каньоса. - Кам’янець-Подільський, 2015. – 121 с.

У навчально-методичний посібнику розглянуто особливості підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до здійснення співпраці з родинами вихованців дитячих навчальних закладів, планування та проведення просвітницької роботи з батьками дітей дошкільного віку з різних питань виховання та навчання дитини. У посібнику вміщено тексти лекцій, завдання та питання для самостійної роботи, методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів, короткий термінологічний словник, список літератури, короткий довідник.
Посібник адресований студентам – майбутнім вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам ВНЗ, котрі читають курс «Теорія та методика співпраці ДНЗ з родинами»

Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти

: монографія / О. В. Ковшар ; Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2015. — 270 с.

Монографія висвітлює результати досліджень широкого кола теоретико-методичних засад організації передшкільної освіти, результати вивчення проблем дитинства, теоретико-методологічні підходи до процесу підготовки дітей до школи. Охарактеризовано педагогічні умови організації передшкільної освіти на основі наступності, неперервності та перспективності та набуття старшими дошкільниками дошкільної зрілості.
Монографія адресована викладачам вищих педагогічних навчальних закладів, студентам факультетів дошкільної освіти ВНЗ, коледжів, педучилищ, педагогам-практикам, вихователям дошкільних навчальних закладів

Країна знань: Довідник молодшого школяра

Авт.-упоряд.: Т.М.Огієнко, Н.А. Філіпова, Л.Ф.Богданова, Н.М.Кириченко. — Чернігів: Країна мрій, 2012. — 208 с. ISBN 978-966-431-813-3

Довідник містить матеріали курсу початкової школи з предметів: «Українська мова», «Математика», «Я і Україна» та «Основи здоров'я» згідно з чинною програмою. Робота з до-відником дозволить систематизувати і доповнити знання учнів. Схеми, таблиці, алгоритми міркування, ілюстрації, точні формулювання понять з прикладами зроблять навчання дитини доступним і цікавим. Учень зможе самостійно орієнтуватися у матеріалі довідника під час виконання домашніх завдань, підготовки до контрольних робіт.

Довідник призначений для учнів, учителів молодших класів, батьків

Курсінка Мері Шіді. Виховання надзвичайної дитини

Порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей. Пер. з англ. Ольги Синиці. — К.: Наш Формат, 2016. — 432 с. ISBN 978-617-7279-46-3

Що робити, якщо ваша дитина надто активна, емоційна, вразлива, чутлива... словом, надзвичайна? У цій книжці талановитий педагог і дбайлива мама Мері Шіді Курсінка ділиться з батьками унікальним досвідом, інформацією і стратегіями виховання, набутими за багато років роботи в дитячому центрі. Вона допоможе вам зрозуміти причини дивної поведінки дитини, знайти її сильні та слабкі сторони, гасити конфлікти й емоційні атаки, обрати школу, вирішити проблеми із засинанням і прокиданням тощо. Кредо авторки — «Розвиток, а не досконалість!» — вже стало базовим принципом виховання у мільйонах сімей по всьому світі

Леонова В. І. Технологія роботи соціального гувернера.

Присвячено 200-річчю ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» : навч. посібник / В. І. Леонова. – Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2017. – 244 с.

У навчальному посібнику стисло подано основний зміст курсу «Технологія роботи соціального гувернера» згідно з чинною навчальною програмою. Матеріали посібника можуть бути використані під час аудиторного опрацювання курсу, а також для організації самостійної роботи студентів. Видання адресоване студентам, гувернерам, батькам, викладачам, вихователям та усім, хто цікавиться питаннями домашнього навчання і виховання.

Маричева О.Б. «STREAM-освіта в дошкільному закладі. Система роботи з формування у дітей інженерного мислення». Навчально-методичний посібник

/О.Б. Маричева, – Вінниця: ММК, 2017. - 47с.

Даний посібник містить методичні рекомендації щодо створення STREAM-осередків в ДНЗ. Одним із розділів є добірка інтегрованих занять, під час яких у дітей формується критичне, продуктивне мислення, демонструється краса інженерних рішень, використовуються набуті знання на практиці. Цікавими є розробки різних форм роботи з педагогами і батьками щодо виховання маленьких інженерів

Музика О.Л., Никончук Н.О. Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. – 200 с.

У навчальному посібнику представлені результати психологічних досліджень впливу усної народної творчості на розвиток здібностей молодших школярів. Наводяться авторська модель рефлексивно-ціннісної регуляції розвитку учневих здібностей учнів початкових класів та програма ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості. Обґрунтовується доцільність застосування українських приказок і прислів’їв у навчально-виховному процесі початкової школи.

Навчальний посібник призначено для студентів напрямів підготовки «Психологія», «Практична психологія», «Початкове навчання». Книга може бути корисною для психологів, вчителів та батьків, які виховують дітей дошкільного та молодшого шкільного віку

Навчання і виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: актуальні питання теорії і методики

/ за заг. ред. О.О.Максимової, М.А.Федорової. – Житомир: ФОП Левковець, 2016. – У 2-х ч. – Ч. І. – 216 с.)

У збірнику науково-методичних праць представлено результати науково-дослідної та навчально-методичної діяльності майбутніх вихователів ДНЗ та вчителів початкової школи; висвітлено теоретичні та методичні засади сучасної освіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку; окреслено особливості морального, валеологічного, естетичного, розумового виховання підростаючого покоління; проаналізовано типові проблеми, які виникають у процесі навчання у початковій школі.
Збірник науково-методичних праць адресується молодим науковцям, педагогам-практикам, майбутнім вихователям ДНЗ та вчителям початкових класів, методистам дошкільної і початкової ланок освіти

Нова українська школа: порадник для вчителя

Під заг. ред. Бібік Н. М. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» є продовженням навчальних тем, які опрацьовувались вчителями під час тренінгів. Посібник містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть вчителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів

Онишків З.М. Основи школознавства


Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. —Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. — 176 с. ISBN 966-7437-26-4

У посібнику розкрито основні питання управління загальноосвітнім навчальним закладом: принципи, методи, функції, структура органів управління освітою, планування та облік роботи, зміст, види і методи внутрішньо шкільного контролю, система державного контролю за діяльністю закладу освіти, а також питання організації методичної роботи з педагогічними працівниками, вивчення та впровадження у практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.
Особливу увагу приділено розкриттю специфіки організації методичної роботи, керівництва навчально-виховним процесом в умовах малокомплектної школи.

Розрахований на студентів педагогічних вузів, слухачів інститутів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників районних/міських методкабінетів

Педагогічна майстерність: Хрестоматія

Навчальний посібник / Упор. І.Зязун та ін. – К.: СПБ Богданова А.М. – 2008, 462 с.

Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу «Основи педагогічної майстерності» (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

Для молодих вчителів, педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів

Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід

/ За загальною редакцією Г.В. Бєлєнької, О. А. Половіної / – Монографія – К. – 244 с.

Монографія присвячена проблемі підготовки фахівців у галузі дошкільної освіти: висвітлені теоретичні аспекти проблеми формування професійної компетентності вихователя; розкрито актуальні вектори формування особистості дошкільника; представлено зміст формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти в умовах навчання.
Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, викладачів педагогічних навчальних закладів, аспірантів, магістрантів, студентів спеціальності «Дошкільна освіта», батьків дітей дошкільного віку

Природознавство. Практичний посібник учня початкової школи

Уклад. Т.О.Сало, Т.О.Сало. – Тернопіль: Країна мрій, 2013. – 192 с.

Основна мета цього посібника - формування елементарних уявлень про об'єкти та явища живої і неживої природи, дослідницьких умінь, здатності учнів спостерігати за змінами в навколишньому світі, а також здобуття практичних навичок природоохоронної діяльності. Посібник містить розділ «Запитання до природи», який є складовою програми «Природознавство», 1-4 класи (2012). У ньому запропоновані можливі запитання до природи (20) та 9 міні-проектів, передбачених програмою. Використовуючи матеріал посібника, учень навчиться моделювати відповіді на поставлені запитання, а також знайде необхідну інформацію, яка допоможе у виконанні проектних завдань

Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу

Посібник /Л.А.Гуцан, О.Л.Морін, З.В.Охріменко, О.М.Пархоменко, Л.І.Гриценок, І.І.Ткачук. - Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 220 с.

Монографія відображає узагальнені результати, отримані співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту проблем виховання НАПН України на організаційно-пошуковому етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: “Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу” (2014-2016).

У праці обґрунтовано зміст і педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу у процесі урочної, позаурочної і позашкільної предметно-перетворювальної діяльності, допрофільної підготовки, профільного навчання, роботи практичних психологів і соціальних педагогів, а також суб’єктів психологічної служби у взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Матеріали монографії можуть бути застосовані під час створення і подальшої діяльності ресурсних центрів професійної орієнтації учнівської молоді освітніх округів, розроблення рекомендацій для засідань методичних об’єднань учителів природничо-математичного циклу, класних керівників, у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів із загальної педагогіки, методики виховної роботи у педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації; у структурі підвищення фахової підготовки через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо

Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19

: інтернет-посібник / за наук. ред. В. Г. Кременя ; [координатор інтернет-посібника В. В. Рибалка ; колектив авторів]. – Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. – 243 с.
В інтернет-посібнику представлено праці психологів, педагогів, освітян-практиків, зміст яких спрямовано на збереження психологічної стабільності українського суспільства в умовах глобальної дестабілізації соціально-економічної реальності, спричиненою пандемією COVID-19. Наголошено, що психологічна неготовність і тривожність громадян у сприйнятті такої інтенсивності інформаційного потоку в умовах соціально-економічних змін, динамічної перебудови звичного способу й ритму життя і зростання тотальної нестабільності, підтвердили необхідність проведення ґрунтовної психологічної і педагогічної роботи з різними категоріями населення України.

Адресовано педагогічним працівникам, науковцям, практичним психологам, соціальним педагогам, керівникам закладів освіти, фахівцям Державної служби зайнятості України, соціальним працівникам, психотерапевтам, консультантам, працівникам телефонної служби довіри, а також батькам, волонтерам, студентам й усім громадянам, які зацікавлені у збереженні та зміцненні здоров’я в екстремальній пандемічній ситуації

Формування інноваційного простору дошкільної освіти

наук.-метод. посіб. /упоряд. Н. В. Любченко, О. А. Прокопенко; А. С. Виноградова за ред. Є. Р. Чернишової / Ун -т менедж. освіти НАПН України. — К., 2012. — Ч. 1. — 112 с.

Посібник розкриває мету, завдання, зміст діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних працівників, яку створено в рамках науково-методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної освіти» державним вищим навчальним закладом «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Авторами запропоновано низку теоретичних питань щодо формування інноваційного освітнього простору дошкільної освіти та висвітлено новаторський досвід дошкільних навчальних закладів України, які є учасниками Школи новаторства.
Призначено для науково-педагогічних, педагогічних працівників обласних закладів післядипломної педагогічної освіти, керівників регіональних експериментально-дослідницьких лабораторій, творчих груп, працівників Р(М)МК(Ц), завідувачів дошкільних навчальних закладів на допомогу з питань підвищення їхнього фахового рівня, впровадження інноваційних педагогічних технологій дошкільної освіти

Чугуєнко М.В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей

Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.-128с.іл.-(Я пізнаю світ).

Наша енциклопедія розповідає про стародавню землю України, про її тисячолітню історію, про неповторні душевні якості її талановитого і стійкого народу. Прекрасна й самобутня природа України, невичерпна багатовікова культурна спадщина українців.

Книга розрахована на широкие коло читачів. Може бути використана як джерело додаткових відомостей при вивченні шкільних курсів географії та історії України


Шифр бібліотеки ПП0018
 Назва & Опис 
Айунц Л. Р. Гімнастика

(Коротко про головне) Методичнi матерiали до теортичної пiдготовки студентiв факультету фiзичного виховання i спорту / Л. Р. Айунц - Житомир: Вид-во ЖДУ, 2008. – 62 с.

У методичних матерiалах вiдображенi основнi теоретичнi положення курсу «Гімнастики з методикою викладання». Матеріали призначені для студентів факультету фізичного виховання і спорту ЖДУ ім. І.Франка, а також вчителям ЗОШ та інших учбових закладів.

В матеріалах визначені актуальні питання методичних особливостей гімнастики, вимоги до проведення занять і уроків та гімнастична термінологія. Розкриті принципи організації навчально-тренувального процесу, умови запобігання травматизму. В роботі подані принципові питання і сучасний погляд на навчання руховим діям і вправам, техніки гімнастичних вправ і особливості методики гімнастики.

Теоретичні матеріали призначені для самостійної роботи студентів


Вербицький В. А. Історія фізичної культури та спорту в Україні

[навчальний посібник] / В. А. Вербицький, І. Г. Бондаренко. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – 340 c.

Навчальний посібник присвячено історії становлення та розвитку вітчизняної фізичної культури і спорту на різних етапах розвитку українського суспільства – з часів виникнення до сьогодення.

Книга буде корисною для студентів, учнів, викладачів і науковців, усіх, хто цікавиться історією розвитку фізичної культури і спорту в УкраїніПрисяжнюк С.І. Курс лекцій з фізичного виховання

навчальний посібник для студентів технічних вищих навчальних закладів / С. І. Присяжнюк, Д. Г. Оленєв.– К.: Видавничий центр НУБіП України, 2015. – 420 с.

В даній праці розглядається значення систематичних занять фізичними вправами, як складової здорового способу життя студентства. Надаються рекомендації впровадження у повсякденний побут студентської молоді фізичної культури і спорту. Рекомендований лекційний матеріал здійснюється на лекційних, практичних, самостійних заняттях фізичними вправами, а також під час тренувальних занять у секціях з видів спорту. Курс лекцій передбачає суттєво підвищити теоретичну підготовку студентів, мотивацію щодо покращення стану їх здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості.

Для науково-педагогічних працівників кафедр фізичного виховання,студентів, магістрантів та аспірантів

Степанюк С. І. Методичний посібник для вивчення дисципліни “Історія фізичної культури” за блочно-модульною системою

Для студентів денної та заочної форми навчання факультету фізичного виховання та спорту / С. І.Степанюк, О. О. Гречанюк, І. В. Маляренко – Херсон: Видавництво ХДУ, 2006. – 236 с.

Мета курсу: формування системи знань щодо виникнення і розвитку засобів, форм, методів, ідей та теорій фізичного виховання та спорту.

Завдання курсу:

1. Методичні: вироблення умінь застосовувати набуті знання у професійній діяльності, для орієнтації в сучасних тенденціях розвитку фізичної культури та спорту, оцінки спортивних явищ та подій.

2. Пізнавальні: прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей історичного розвитку фізичної культури та спорту.

3. Практичні:
а) навчання практичних навичок роботи з історичною та науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел;
б) розвиток професійної самосвідомості майбутніх фахівців;
в) виховання морально-етичних та ідейно-патріотичних переконань фахівця, причетності до світової історичної спадщини та традицій у галузі фізичної культури


Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів

Частина 2 / Б. М. Шиян — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2006. — 248 с.

У підручнику викладено основні поняття теорії і методики фізичного виховання, його мету і завдання, засоби, принципи і методи, загальні основи навчання та методику вдосконалення фізичних якостей.

На основі вивчення сучасного стану фізичного виховання у школі розглянуто шляхи формування національної системи фізичного виховання школярів, виходу на новий рівень їхньої фізкультурної освіти


 Назва&опис 
Гуральник Н. П. Історія музичної освіти України

Курс лекцій для студентів музичних
спеціальностей ВОЗ мистецького спрямування. 2-е вид., виокремлено та конкретизовано історичний дискурс. – Київ: вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2015. – 31 с. ISBN 978-966-660-923-9

У курсі лекцій виокремлено та конкретизовано історичний дискурс, розглянуто сутність музичної освіти та основні теоретичні положення стосовно її змісту як музично-педагогічної категорії у контексті загальнонаукового знання, визначені та розкриті історичні періоди розвитку музичної освіти України, представлені основні тенденції цих періодів та їх зміст.

Курс лекцій може застосовуватись як основний та додатковий матеріал у теоретичних курсах з проблем теорії та історії мистецької освіти, музичного навчання та розрахований на студентів і магістрів мистецьких спеціальностей вищої педагогічної та музичної школи, аспірантів і викладачів музично-освітніх навчальних закладів

Жигінас Т. В. Методика підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності

К., 2014. – 178 с.

Мета посібника – розкрити можливості музичного просвітництва у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Показати, що навчальний потенціал концертно-освітньої діяльності полягає у взаємопоєднанні компонентів педагогічного і музичного, створюючи можливості педагогічної самореалізації у сценічно-виконавській діяльності.

Підготовка до концертно-освітньої діяльності може стати чинником особистісного розвитку майбутніх учителів мистецьких дисциплін, а саме - формування комунікативних здібностей, артистизму, розвитку витримки і уміння зберігати творчий настрой в умовах прилюдної діяльності. Всі ці якості високо поціновуються в різних видах музично-педагогічної роботи

Кэти Джонсон. Наброски и рисунок

М.: Попурри, 2001. - 117 с.

Корисний самовчитель для читачів, які роблять перші кроки у мистецтві малювання, і присвячена вона малюнкам і начеркам з натури. Наведено доступні методики, навчальні процесу створення начерку і малюнка в цілому, від початку і до останніх штрихів. Для широкого кола юних майстрів малювання

Лукичёв А. Ю. Карандашный рисунок по сетке

Мини-курс для начинающих — СПб : Шаг Первый, 2011. — 59с. : ил.

Вашій увазі пропонується покроковий міні-курс малюнка олівцем по сітці. Навіть якщо Ви завжди були впевнені, що художник з Вас ніякої, освоївши дану методику Ви зрозумієте, що помилялися. Будь-який читач, що має бажання або хоча б цікавість до малювання, зможе отримати навички малюнка олівцем, освоївши ряд технічних прийомів малювання по сітці

Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття

Тексти лекцій з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів психолого-педагогічного факультету музичних груп / Укл. Дячук Н.І. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка. – 2009 р. – 103 с.

Тексти лекцій «Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття» укладені відповідно навчального плану і навчальної програми з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів психолого-педагогічного факультету музичних груп (Історія зарубіжної музики)


Шифр бібліотеки: М0011
Рисунок: учебное пособие

Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А.

Видання являє собою популярний підручник з малювання. У навчальному посібнику доступно пояснюється суть малюнка. Наведено великий аналіз образотворчих матеріалів, інструментів, а також їх художні можливості, які роблять можливим реалізацію академічного, тонового малюнка. Описана методика їх реалізації. Наведено способи виконання перспективних зображень плоских предметів і геометричних тел. Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів архітектурних і будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисна всім тим, хто хоче професійно оволодіти навичками малюнка

Соколова О. В., Глазунова І. К., Бордюк О. М., Чугай О. В. Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару

з дисципліни «Гра на музичному інструменті» (фортепіано) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки Хореографія. - К.: НПУ, 2014. - 161 с.

У хрестоматію увійшли музичні твори танцювальних жанрів, музично-хореографічні фрагменти з опер та балетів, зразки популярної музики у спрощеному фортепіанному викладі. Нотний матеріал доповнено словником музичних термінів та словником танцювальних жанрів.

Хрестоматія адресована студентам, викладачам мистецьких дисциплін, а також усім, хто цікавиться танцювальною музикою

Сухорукова Г. В., Дронова О. О., Голота Н.М. , Янцур Л. А.. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільном у навчальному закладі

Підручник. За заг. ред. Г. В Сухорукової. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 376 с.: іл.

Висвітлено загальні питання теорії образотворчого мистецтва: види, жанри, засоби виразності, напрями. З погляду мистецького та особистісно-орієнтованого підходу розкрито варіативні технології різнобічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в процесі опанування ними різних видів образотворчої діяльності. Підручник побудовано за модульним принципом, визначено запитання і завдання для модульного й тематичного контролю знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам та фахівцям у галузі дошкільної освіти

Харрисон Х. Энциклопедия техник рисунка

М.: АСТ, Астрель, 2005. – 164 с, ил.

Дана енциклопедія з області малювання познайомить читача з усіма техніками живопису: портрет, натюрморт, масло і пастель, олівець, квіти, тварини, ландшафт, світлові ефекти, додавання контрасту тощо. Всього більше 50 малювальних технік буде приведено у виданні. Отримані знання допоможуть розширити Ваші уявлення в області малювання, а ілюстрації готових робіт майстрів відкриють світ яскравих фарб, який можна втілювати на папері


Історія українського мистецтва

у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2006 - 2011.

Т. 1 : Мистецтво первісної доби та стародавнього світу / В. Білозор, Є. Гороховський, Р. Забашта [та ін.] ; [ред.: Р. Михайлова, Р. Забашта]. – 2008. – 709 c.

У цьому томі автори поставили за мету реконструювати цілісний образ найдавніших етапів мистецького життя на українських землях, переважно на прикладі тих артефактів, що постали на них та збереглися до наших днів. У ній представлено мистецтво пізньопалеолітичного населення України, енеолітичної людності (зокрема, подано неперевершеної майстерності зразки кераміки носіїв трипільської культури; репрезентовано пам’ятки образотворчості народів бронзової доби, кімерійців, скіфів, сарматів). Розлогі розділи тому присвячені образотворчому мистецтву та художнім ремеслам населення античних держав Північного Причорномор’я, культурна традиція яких мала безпосередній вплив на мистецькі процеси на цих територіях у наступні епохи. Чи не вперше розглянуто в контексті історії мистецтва пам’ятки кельтського населення та латенізованих культур. Значно повніше висвітлено культурну спадщину праслов’янського й готського населення українських земель тощо

Історія українського мистецтва

у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2006 - 2011.

Т. 2 : Мистецтво середніх віків / [В. Александрович, Є. Архипова, О. Брайчевська [та ін.] ; [ред.: Л. Ганзенко та ін.]. – 2010. – 1293 c.

Другий том "Історії українського мистецтва" присвячено історії художніх процесів на українських теренах у добу середньовіччя. Важливим наміром авторів та упорядників стало висвітлення родоводу та стильових особливостей вітчизняного мистецтва, його видової специфіки. У дослідженнях архітектури, монументальної скульптури, мозаїк, фресок, іконопису, оздоблення рукописної книги, художніх ремесел окреслено риси, які й нині маркують процес творення українського світу. Видання зацікавить мистецтвознавців, істориків, етнологів, краєзнавців та широке коло шанувальників історії української культури

Історія українського мистецтва

у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2006 - 2011.

Т. 3 : Мистецтво другої половини XVI-XVIII століття / Н. Акчуріна-Муфтієва, В. Александрович, С. Бушак [та ін.] ; [ред. Д. Степовик]. – 2011. – 1087 c.

У третьому томі "Історії українського мистецтва" висвітлюються розвиток, жанрове й стильове розмаїття української архітектури, образотворчого та декоративного мистецтва козацько-гетьманської доби, що охоплює фактично три століття - XVI, XVII, XVIII, національні варіанти європейських стилів ренесансу й бароко, які стали набутком більшості визначних пам’яток, розглянутих у цьому виданні. Книга розрахована на мистецтвознавців, істориків, етнологів, краєзнавців та широке коло шанувальників української культури

Історія українського мистецтва

у 5 т. / голов. ред. Г. Скрипник ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2006 - 2011.

Т. 5 : Мистецтво XX століття / [наук. ред. Т. Кара-Васильєва]. – 2007. – 1047 c.

Цей том, присвячений мистецтву XX століття, є, власне, першою спробою накреслити і дати об’єктивну оцінку основним процесам, що відбувалися впродовж усього минулого століття в художньому житті на теренах нашої країни, намаганням відтворити цілісну картину мистецького життя, що розвивалося в контексті загальноєвропейського художнього процесу, єдиному річищі світового художнього розвитку

Історія декоративного мистецтва України

у 5 т. / голов. редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2007 -

Т. 1 : Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя / [Архипова Є., Боньковська С., Бурдо Н. та ін.] ; редкол. тому: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – 2010. – 476 с.

У першому томі "Історії декоративного мистецтва України" досліджено перші кроки художньої творчості та розвиток декоративного мистецтва на українських теренах від доби пізнього палеоліту до середньовіччя включно; подано мистецтвознавчий аналіз творів коропластики, художньої кераміки, торевтики та ювелірного мистецтва, гліптики, художнього скла, різьблення по дереву та кістці, які збереглися до нашого часу. Видання зацікавить мистецтвознавців, істориків, етнологів, краєзнавців та широке коло шанувальників історії української культури

Історія декоративного мистецтва України

у 5 т. / голов. редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2007 -

Т. 2 : Мистецтво XVII-XVIII століття / [Білоус Л., Боньковська С., Герус Л. та ін.] ; редкол. тому: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – 2007. – 333 с.

Другий том присвячено декоративному мистецтву України XVII-XVIII ст. Це був складний час, коли відбулося багато зрушень як політичного й економічного, так і культурного характеру. Попри тяжкі військові випробування, роз’єднання українських земель, продовжувалося інтенсивне зростання міст, розвивалися ремесла і торгівля, поглиблювалися культурно-економічні зв’язки між окремими землям

Історія декоративного мистецтва України

у 5 т. / голов. редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2007 -

Т. 3 : Мистецтво XIX століття / [Білоус Л., Боньковська С., Голод І. та ін.] ; редкол. тому: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – 2009. – 344 с.

Це видання "Історії декоративного мистецтва України" присвячене XIX століттю. У колективній праці на тлі суспільно-політичних реалій розглянуто різні аспекти розвитку народного, професійного, промислового та церковного декоративного мистецтва. В усій повноті розкрито художні особливості вишивки, ткацтва, килимарства, вибійки, вбрання, гончарства, різьбярства, малювання, писанкарства, витинанки, плетіння, металообробки, скла, фарфору, фаянсу тощо. В окремих розділах визначено етнорегіональну специфіку народного мистецтва; види і жанри декоративного мистецтва висвітлено в європейському контексті, з погляду еволюції художніх стилів - пізнього класицизму (ампіру), еклектики, історизму, модерну; проаналізовано процес пошуку нових художніх прийомів при одночасному збереженні усталених традиційних засад.

Історія декоративного мистецтва України

у 5 т. / голов. редкол.: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. - Київ : [ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України], 2007 -

Т. 4 : Народне мистецтво та художні промисли XX століття / [Білоус Л., Боньковська С., Герус Л. та ін.] ; редкол. тому: Г. Скрипник (голов. ред.) [та ін.]. – 2011. – 363 с.

У четвертому томі "Історії декоративного мистецтва України" висвітлено історію народного мистецтва XX ст.; охарактеризовано розвиток основних його видів - ткацтва, вишивки, вбрання, килимарства, гончарства, різьблення по дереву, плетення з рослинних матеріалів, художньої обробки металу, хатнього й станкового малювання, витинанки, писанкарства; розглянуто творчість народних майстрів провідних осередків різних регіонів, діяльність земських майстерень та підприємств системи народних художніх промислів. Видання зацікавить мистецтвознавців, художників, істориків, етнологів, краєзнавців та широке коло шанувальників історії української художньої культури

Українська музична енциклопедія

Національна Академія Наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; Редкол.: Г. Скрипник (голова) та ін.

Т. 1 [А - Д]. - 2006. - 680 с.

Українська музична енциклопедія — енциклопедія, що видається Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, починаючи з 2006 року. Станом на 2018 рік видано 5 томів. Ідея та розробка проекту належала академіку О. Костюку. Ядро авторського колективу склали співробітники інституту ім. Рильського — Микола Гордійчук, Марія Загайкевич, Лідія Корній, Антон Муха, Л. Пархоменко, Г. Степанченко, Б. Сюта, А. Терещенко, О. Немкович, Б. Фільц, А. Калениченко, В. Кузик, І. Сікорська, Н. Семененко, Н. Костюк, О. Шевчук, О. Кушнірук.

Українська музична енциклопедія

Національна Академія Наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського; Редкол.: Г. Скрипник (голова) та ін.

Т. 2 [Е - К]. - 2008. - 664 с.

Українська музична енциклопедія — енциклопедія, що видається Інститутом мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України, починаючи з 2006 року. Станом на 2018 рік видано 5 томів. Ідея та розробка проекту належала академіку О. Костюку. Ядро авторського колективу склали співробітники інституту ім. Рильського — Микола Гордійчук, Марія Загайкевич, Лідія Корній, Антон Муха, Л. Пархоменко, Г. Степанченко, Б. Сюта, А. Терещенко, О. Немкович, Б. Фільц, А. Калениченко, В. Кузик, І. Сікорська, Н. Семененко, Н. Костюк, О. Шевчук, О. Кушнірук