е-Полиця

Згідно зі ст. 22 Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ інформаційні ресурси бібліотеки ІДГУ розміщуються на умовах використання з навчальною та науковою некомерційною метою за умов обов’язкового зазначення авторства твору, без права подальшого повторного відтворення повних текстів документів. Всі матеріали були одержані з відкритих джерел.

Якщо ви вважаєте, що розміщення цього ресурсу порушує ваші авторські права просимо звернутись за адресою idgulibrary@ukr.net

Користувачі зобов’язуються шанобливо ставитися до авторських та інших виняткових прав на розміщені матеріали.

 Детальніше про ресурси відкритого доступу

Чим відкривати документ

Щоб відкрити документи у форматі .pdf потрібно завантажити программу Adobe Acrobat Reader або Foxit Reader (Рекомендовано!) Їх можна знайти на сайтах:
Adobe Acrobat Reader
www.download.com
www.adobe.com
Программа виходить на платформах Windows, Macintosh, Linux – UNIX, Mobile та інших.

FoxIt! Reader (Є версія без інсталляції – розмір 1.5MB)
www.foxitsoftware.com
Программа виходить на платформах Windows, Linux – UNIX, Mobile та інших.

DJVU
Щоб відкрити документи у форматі .djvu потрібно завантажити программи DjVu Browser Plug-in або WinDjView які можна знайти на сайтах:
DjVu Browser Plug-in
www.lizardtech.com
Программа виходить на платформах: Windows, Macintosh, Linux – UNIX.
WindjView
windjview.sourceforge.net
Программа виходить на платформах: Windows, Macintosh

FB2
Щоб відкрити документи у форматі .fb2 потрібно завантажити программи Haali ReaderICE Book ReaderCool Reader чи QReader
Haali Reader
http://haali.cs.msu.ru/
Працює під Windows, PocetPC, WindowsMobile, читає TXT, FB2, файли у архіві (ZIP/LZA)
ICE Book Reader
http://www.ice-graphics.com/
WIN 98/ME/2000/XP/2003/Vista, читає TXT, HTML, XML, RTF, Microsoft Word, книжки PALM (.PDB и .PRC), PSION/EPOC (.TCR), Microsoft Reader (.LIT), Microsoft HELP files (.CHM), FictionBook (.FB2, .XML)
Cool Reader
http://coolreader.org/
Windows, Linux, Mac
QReader
http://www.qreader.com/
Symbian (Nokia S60)
PyBookReader
http://sourceforge.net/projects/pybookreader/
Читалка для POSIX-сумісних ОС (Linux/BSD/UNIX-like OSes) по GNU GPL ліцензії

Українська мова і лтератураІноземна моваІсторичні наукиСуспільно-політичні наукиЕкономічні наукиТуризмознавствоМенеджмент & МаркетингІнформатикаФізико-математичні наукиДокументознавство & Бібліотечна справа & Інформаційна діяльністьПедагогіка & ПсихологіяФізичне виховання і спортМистецтвоНаш крайІнше
 Назва & Опис 
Видатні особистості з українського мовознавства. Хрестоматія

/за заг. ред. М.Навальної ; укл.: Т.Левченко, Т.Чубань. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2016. – 172 с.

У хрестоматії коротко систематизовано відомості про українських мовознавців, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної граматики, стилістики, культури
української мови, історії мови, документознавства, термінології тощо.

Видання орієнтоване на всі категорії студентів вищих
навчальних закладів гуманітарних спеціальностей, зокрема документознавців та філологів, науковців, викладачів, вчителів-словесників, а також на всіх, хто цікавиться українською мовою, наукою в цілому, її історією та сучасним станом

Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі

Підручник / Г.Л.Токмань. — К.: ВЦ «Академія», 2012. — 312 с. — (Серія «Альмаматер»)

Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості


Шифр бібліотеки: ПП0002
Железняк І.М. Київський топонімікон

К.: Кий, 2014. 224 с.

Книгу присвячено етимології, семантиці основ та словотвору географічних назв, зниклих та сучасних, у межах міста Києва.

Для лінгвістів, фахівців у галузі ономастики та етимології, всіх, хто цікавиться походженням та історією київських топонімів


Українська лінгвокультурологія

Навчальний посібник для студентів зі спеціальності «Українська мова і література»/ кол. авт. : О.І.Потапенко, Я.О.Потапенко, Л.П.Кожуховська, Т.В.Чубань, Т.М.Левченко, Г.І.Потапенко; за заг. ред. проф. О.І.Потапенка. – К.: Міленіум, 2015. – 350 с.

Навчальний посібник є першою спробою систематизації раніше напрацьованих теоретичних і практичних інноваційних блоків з дисциплін лінгвістичного спрямування. Розрахований на студентівОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» філологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ, викладачів ліцеїв, коледжів, інститутів, університетів, слухачів відділень ПДО

Іщенко О.С. Голосні звуки української мови залежно від темпу мовлення

К.: "Аграр Медіа Груп", 2012. 222 с.

Сучасна українська літературна мова. Частина IV. Синтаксис

Навчально-методичний посібник / Кулик О.Д., Овсієнко Л.М., Кардаш Л.В. – Переяслав-Хмельницький : ФОП «Лукашевич», 2013. – 142 с.

У посібнику подано теоретичний і практичний матеріал з питань синтаксису словосполучення, простого і складного речення.

Навчально-методичний посібник рекомендований для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарних спеціальностей.

Матеріали можуть бути використані старшокласниками для поглибленого вивчення курсу синтаксису сучасної української літературної мови

Літературна норма і мовна практика

/Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Коць Т..А. та ін./ за ред. С.Я.Єрмоленко, 2013. - 320 с.

У монографії розглянуто теоретичні і практичні питанняспіввідношення ліературної мови й сучасної мовної практики, простежено динаміку лексичної та граматичної форми з погляду її кодифікації. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, учителів


Масенко Л.Т. Суржик: між мовою і язиком

К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2011. 135 с.

Руда О.Г. Мовне питання як об’єкт маніпулятивних стратегій у сучасному українському політичному дискурсі

Монографія / Олена Руда; НАН України, Ін-т укр. мови. – К., 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 208-224. ISBN 978-966-02-6700-8

Монографія є дослідженням реалізації маніпулятивних стратегій у дискурсах сучасних українських політичних сил з різними поглядами на питання мовного будівництва в державі. У книзі висвітлено зміст, структуру й характер застосування прийомів маніпулятивного впливу в політичному дискурсі, подано конкретні приклади маніпулювання суспільною свідомістю щодо мовного питання. На розмаїтому матеріалі показано шляхи інтенсифікації впливу на суспільну свідомість щодо питання мови в засобах масової інформації, що поширюють ідеологію політичних сил.

Особливу увагу приділено аналізові маніпулятивного потенціалу різних мовних засобів, уживаних у тих чи тих комунікативних стратегіях.
Книга адресована широкій аудиторії дослідників зв’язку мови та суспільства. Стане в пригоді викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться проблемами мовної політики

Територія мови Тараса Шевченка

Монографія / [С.Я. Єрмоленко, Г.М. Вокальчук, А.Ю. Ганжа, Л.П. Гнатюк, Г.М. Сюта]; за ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – 348 с.ISBN 978-966-489-356-2

У книжці йдеться про нове бачення мовотворчості Тараса Шевченка як філософії українськогоСлова. Вміщено інформацію про лінгвокультурні орієнтири творчості Кобзаря: книжно-історичні, народнопісенні, усно-розмовні, літературні, про життя Шевченкового слова в сучасній українській літературній мові. Серед численних праць із шевченкознавства книжку вирізняє сучасний погляд на місію Шевченка в утвердженні нової української літературної мови.

Видання розраховане на найширше коло читачів

Кулик О.Д. Основи журналістики

Навчальний посібник для студентів спеціальності «Українська мова і література» (спеціалізація «Редагування освітніх видань»). – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – 152 с.

Навчальний посібник відображає основні напрями вивчення дисципліни «Основи журналістики». Для зручності роботи з матеріалом і більш ефективної організації занять посібник умовно поділяється на чотири блоки: лекційний матеріал; теоретичні питання, що висуваються на практичні заняття; практичні завдання, які студент має виконати з метою засвоєння теоретичного матеріалу і вміння його застосовувати в практичній діяльності
та контрольні питання до кожної теми.

Посібник розрахований на студентів спеціальності «Українська мова і література», які отримують спеціалізацію «Редагування освітніх видань», та учнів, які закінчують середні навчальні заклади гуманітарного типу

Тарас Береза. Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови

Львів: Апріорі, 2015. – 420 с. ISBN 978-617-629-257-9

Словник вишуканої української мови – данина великій мовній спадщині, яку у різні часи з нами щедро розділяли майстри художнього пера. Автор опрацював кращі твори української та світової літератури, вибрані уривки з яких слугують доладними ілюстраціями до цього видання. Від Пантелеймона Куліша до Мирослава Дочинця, від Даніеля Дефо до Джеймса Паттерсона, – таким є безмежжя авторського лету упродовж XVIII–XXI століть. Понад 1500 словникових одиниць дозволять користувачам поглибити знання рідної мови, збагатити активний словниковий запас, розмовляти і писати українською мовою якнайвишуканіше


Шифр бібліотеки: УФ0001
Сучасний тлумачний словник української мови: 60 000 слів

Укладачі Н.Кусайкіна, Ю.Цибульник. Х.: ВД Школа, 2011. – 784 с.

«Сучасний тлумачний словник української мови» містить близько 60 000 слів і понять. У ньому вдало поєднано компактну гніздову структуру і доволі повне тлумачення майже всіх загальновживаних слів української мови.

Новим для словника є введення сучасної лексики і сленгових фразеологізмів, подання походження іншомовних слів, наведення закінчень кличного відмінка у назвах осіб та окремих іменників-неістот.

Із застарілих слів та діалектизмів до словника включено здебільшого ті, які широко вживаються в художній літературі. У книзі також уміщено наукові терміни і сталі вирази. Видання розраховане на широку читацьку аудиторію


Шифр бібліотеки: УФ0002
Сучасна українська літературна мова: Лексикологія. Фонетика

Підручник /А.К.Мойсієнко, О.В.Бас-Кононенко, В.В.Бондаренко та ін. — К.: Знання, 2010. — 270 с.

У підручнику висвітлено найважливіші питання лексикології, фразеології, фонетики сучасної української мови. Зокрема подано системно-семасіологічну характеристику словникового складу української мови, опис основних системних зв’язків у лексиці, розглянуто природу і структуру лексичного значення слова, проблему типології лексичних значень, смислову структуру слова, види семантичної деривації, актуальні питання української фразеології, а також сучасної української лексикографії. Опис одиниць фонетики здійснено в артикуляційному, акустичному і власне лінгвістичному (функціональному) вимірах. При цьому автори спиралися на здобутки фонетичної теорії, власний досвід викладання, а також на дослідження звукової системи української літературної мови, здійснені в лабораторіях експериментальної фонетики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Інституту мовознавства імені О.О.Потебні НАН України.

Для студентів філологічних факультетів, аспірантів, викладачів ви¬щих навчальних закладів, науковців. Книга буде корисною також усім, кого цікавить сучасна українська літературна мова


Шифр бібліотеки: УФ0003
Крижанівська О. Історія української мови. Історична фонетика. Історична граматика

Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 248 с.

Кілька століть тому мова українців суттєво відрізнялася від теперішньої. Ще більше відмінностей було на різних етапах її буття у глибині віків. Адже розвиток мови — це постійні зміни її звукового ладу, лексичного арсеналу, граматичних виявів. Пізнання джерел, суті, наслідків цих змін допомагає зрозуміти складний природний процес формування українського народу і його сучасної мови, вплив на нього і позамовних чинників. Простір таких знань відкриває пропонований навчальний посібник, у якому на основі синтезу дослідницьких надбань різноманітних мовознавчих дисциплін простежено становлення та еволюцію всіх підсистем сучасної української мови.

Для студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться фахівцям з історії, народознавства, дослідникам української культури


Шифр бібліотеки: УФ0004
Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням

Підручник. – К.: Алерта, 2011. – 696 с.

Підручник укладено відповідно до типової програми дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», затвердженої наказом МОН України від 21 12 2009 №1150. Структурування матеріалу здійснено відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Теоретичний і практичний матеріал згруповано у три змістові модулі. Система вправ і завдань допоможе майбутнім фахівцям набути умінь і навичок професійного спілкування на граматичному, лексичному, стилістичному рівнях. Після кожної теми вміщено запитання і завдання для самоконтролю, індивідуальні проблемні завдання, теми рефератів і наукових повідомлень, які сприятимуть закріпленню вивченого.

Для студентів вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, тих, хто прагне високої культури спілкування на професійному рівні


Шифр бібліотеки: УФ0005
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови

Львів: БаК, 2014. – 530 с.

Практичний словник синонімів української мови - це мовознавчий довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі царини людської діяльності, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіантних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вислови української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується двома правописами водночас: сучасним проколоніяльним правописом та правописом 1928 р. Читач має можливість вибору. Словник адресовано широкому колові читачів: від школярів до державних діячів


Шифр бібліотеки: УФ0006
Карнаух П.М. Чи знаєш ти Т.Шевченка? Цікаві завдання про життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря

Тернопіль: Навчальна книга, 2014. – 144 с.

Для вас, ерудити, вундеркінди, для всіх тих, хто хоче перевірити, поповнити свої знання про Т.Шевченка як поета і художника. Цікаві ребуси, кросворди, зашифровки, головоломки, вікторини про життєвий і творчий шлях Т. Шевченка чекають, щоб ви задумались над ними. Для розв’язання їх вам необхідно буде виявити знання про Великого Кобзаря. А шлях до розв’язання цих завдань цікавий і захоплюючий, хоча нелегкий і тернистий. Однак немає вищого почуття, ніж почуття радості та перемоги. Отож, не гайте часу, ерудити! Вперед, у путь, на «вічний шлях до Шевченка...» Пропоновані завдання можна використовувати як на уроках, так і в позаурочний час, у час відпочинку і дозвілля у сімейному колі. Для учнів загальноосвітніх шкіл, студентів вишів, учителів


Шифр бібліотеки: УФ0007
Масенко Л. Нариси з соціолінгвістики

Посібник. – Київ: Києво-Могилян. акад., 2010. – 242 c.

У посібнику викладено історію соціолінгвістичних студій та головні теми, що становлять предмет соціолінгвістичних досліджень, як-то: форми існування мови, білінгвізм, мовна ситуація і мовна політика. Навчальний матеріал орієнтовано передусім на специфіку сучасної соціолінгвістичної ситуації в Україні. Додані до книжки студентські есеї, написані впродовж 2002-2009 років, дають уявлення про мовну ситуацію міст, містечок і селищ різних областей країни. Посібник призначено викладачам, аспірантам і студентам філологічних факультетів, але він може зацікавити й ширше коло читачів, яким не байдужі проблеми мовного життя сучасної України


Шифр бібліотеки: УФ0022
Лучик В. Етимологічний словник топонімів України

К.: ВЦ «Академія», 2014. – 544 с.

У словнику, що містить понад 2600 етимологічних статей, пояснено походження близько 3700 сучасних та історичних топонімів, які називають або називали раніше найвідоміші географічні об’єкти України: міста, селища міського типу, річки, озера, болота, гори, печери, ліси, заповідники, фізико-географічні та історико-етнографічні території тощо. Етимологія цих назв відображає формування топонімного простору на українських землях від часів існування трипільської культури та індоєвропейської етномовної спільноти до сьогодення, а також багатовікову лінгвальну і позалінгвальну (історичну, географічну, етнографічну, культурну) інформацію, що репрезентує в динаміці фрагменти мовної картини світу.

Для науковців, освітян, студентів, учнів і всіх тих, хто цікавиться походженням власних географічних назв України


Шифр бібліотеки: УФ0008
Бондарчук Л.М. Українська мова в інформаційних системах

Навчально-методичний посібник. – К.: КНЕУ, 2006. – 140 с.

У посібнику розглянуто проблеми, пов’язані з використанням української мови в інформаційних системах, у локальних мережах та Інтернеті. Подано аналіз сучасного програмного забезпечення па мовному рівні; подано способи розв’язання проблем локалізації інтерфейсів, баз даних, операційних систем тощо в умовах мовної інтерференції.

Для студентів, аспірантів, усіх, хто цікавиться сучасним станом та перспективами розвитку української мови у віртуальних та реальних системах сучасного інформаційного простору


Шифр бібліотеки: УФ0009
Ollier T. L'Ukrainien

Страсбург: Assimil, 2012. – 480 с.

Цей революційний метод самонавчання базується на простому і ефективному принципі інтуїтивної асиміляції. У його основі лежить природний процес, який дозволяє кожному вивчати свою рідну мову. Дуже поступово, через пожвавлені діалоги, вправи і прості нотатки, Assimil підведе вас до розмовної мови. Під час першої частини навчання триває пасивна фаза, що дозволяє ввібрати мову, читаючи і повторюючи кожен урок. У другій частині, ви наближаєтеся до активної фази, що дозволяє застосовувати схожі мовні структури та автоматизувати мовлення. Через кілька місяців ви говоритимете без зусиль і коливань, в дуже природній манері.

Хоча даний посібник і є курсом української мови для іноземців, він може бути корисним і україномовним читачам, які вивчають французьку, для засвоєння українсько-французьких мовних відповідностей або сталих виразів


Шифр бібліотеки: УФ0010
Коротя-Ковальська В. Українська народна пісня у творчості видатних письменників України ХІХ–ХХ ст.

Нариси. — К.: УАІД «Рада», 2010. – 60 с. ISBN 978-966-2909-53-6

Брошуру «Українська народна пісня у творчості видатних письменників України ХІХ–ХХ ст. Нариси» укладено як базовий практичний посібник, що висвітлює погляди видатних мислителів ХІХ–ХХ ст. на значення української народної пісні як українознавчого виховного методу. Розрахована на фахівців з українознавства, викладачів навчальних закладів, студентів педагогічних закладів, батьків, учнів середніх шкіл тощо


Шифр бібліотеки: УФ0011
Українська мова. Практичний довідник

Укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2010. – 404 с.

Пропонований практичний довідник надасть можливість узагальнити, систематизувати та самостійно перевірити знання правил українського правопису, а також допоможе долучитися до активної самостійної роботи та підготуватися до тематичних і підсумкових атестацій, зовнішнього оцінювання й вступу до вищого навчального закладу.

Видання розраховане на старшокласників, абітурієнтів, а також студентів першого курсу та вчителів загальноосвітніх шкіл і викладачів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: УФ0012
Караванський С. Практичний словник синонімів української мови

Львів: БАК, 2012. – 536 с.

Практичний словник синонімів української мови - це лексикографічний довідник для підшукування синонімів, тобто слів з однаковим чи приблизно однаковим значенням. Лексика словника охоплює всі сфери людської діяльності, надаючи користувачам широкий вибір можливих синонімів та варіантних форм. Крім твердо запроваджених у практику лексичних одиниць, словник фіксує також рідковживані та безпідставно занедбані терміни й вирази української мови. Подекуди цитовано й оказіоналізми: новотвори та слова-пропозиції. Словник послуговується правописом 1928 p., але наводить і форми усталені колоніальним правописом.

Словник адресовано широкому колові читачів: від учнів до державних діячів


Шифр бібліотеки: УФ0013
Кацавець Р. Ділова мова: сучасний вимір

Підручник. - К.: Центр учбової літератури. 2008. - 196 с.

Підручник містить матеріали з усної і писемної ділової мови з погляду сучасних вимог. Він охоплює загальним спектр мовних знань і навичок, які мають здобути студенти у процесі навчання відповідно до програми чинного курсу. Підручник складається з чотирьох розділів і додатків. Він навчить виражати думку у грамотній словесній формі, говорити суттєво і ефективно впливати на свідомість людей. Також допоможе оволодіти тонкощами українського правопису: зорієнтує як правильно вживати терміни, синонімічні засоби, усталені конструкції та складати ділові папери. Для студентів вищих навчальних закладів та працівників місцевого самоврядування. Також стане у нагоді всім, хто хоче добре знати сучасну українську ділову мову


Шифр бібліотеки: УФ0014
Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів

Підручник. 4-те вид., перероб. і доп. - К.: Алерта, 2008. - 320 с. ISBN 978-966-8533-87-7

Цей підручник є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено у систему освіти предметний курс з ділової мови.

У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови - усної та писемної.

Подається опис синтаксичних особливостей побудови словоспо­лучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні, виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.

Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови.

Звернено увагу на вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів і словосполучень в діловій мові.

Пропонується окремий розділ, що знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та зразки ділових паперів.

Для студентів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: УФ0015
Словниковий дивосвіт

Упорядник О.В.Ісаєнко. – Чернигів: Країна мрій, 2012. – 352 с.

Словник складається з восьми розділів, кожний з яких є окремою книжкою, водночас усі вони об’єднані спільною метою: допомогти маленькому читачу оволодіти даром слова, розширити уявлення про матеріальну і духовну культуру українського народу. Написання слів, їхнє наголошування та відмінювання узгоджено з новим українським правописом. Ця книжка стане добрим помічником і вчителям, і батькам, і дітям


Шифр бібліотеки: УФ0016
Словник медійних перифразів ХХІ століття

Укладачі: Я.В.Козачок, В.М.Васильченко, І.А.Костюк та ін. – К.: НАУ, 2014. – 152 с.

Пропонований словник являє собою колективну працю науково-педагогічних працівників і студентів кафедри журналістики Національного авіаційного університету. У ньому зібрано яскраві перифрази медійної сфери соціальної комунікації ХХІ ст., а також творчі спроби майбутніх журналістів


Шифр бібліотеки: УФ0017
Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія

Переклад з англійської О.Погинайко. – К.: Смолоскип, 2008. – 360 с.

Книга «Вступ до теорії: літературознавство та культурологія» — це своєрідний компас, котрий дасть змогу студентам-гуманітаріям зорієнтуватися серед різноманіття інтерпретаційних методик XX сторіччя. Пітер Баррі, викладач англістики Уельського університету, запрошує розібратися у головних постулатах літературних теорій: від ліберального гуманізму та структуралізму до новітніх «модних» методів на кшталт ґей-лесбійських студій чи екокритики. Автор фокусує увагу на найбільш каверзних моментах теорії, пропонує конкретні приклади аналізу текстів за допомогою того чи іншого методу, надає анотовані бібліографії. Цей блискучий і доступний підручник — прекрасна нагода як уперше підступити до осмислення сучасних теорій гуманітаристики, так і впорядкувати вже наявні знання з культурології та літературознавства


Шифр бібліотеки: УФ0018
Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури

Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 255 с.

«Нариси з теорії літератури» — плід багатолітньої праці В. Іванишина над концептуалізацією й інтерпретуванням базових для студента-філолога теоретико-літературних знань. Написаний цей навчальний посібник з урахуванням досягнень вітчизняного і зарубіжного літературознавства, передусім — національно-екзистенціальної методології. Смислову структуру його утворює розгляд проблем, що стосуються літературної історіографії, літератури як виду мистецтва, літературного твору як естетико-інтенціональної системи, літературного процесу, літературної генології тощо. Виклад теоретичного матеріалу доповнений прикладами з художньої літератури, термінологічним словником. Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисним буде вчителям-словесникам, учням старших класів, усім, хто цікавиться теоретичними проблемами буття літератури


Шифр бібліотеки: УФ0019
Кочерган М.П.Загальне мовознавство

Підручник для студентів філологічних спеціальностей ВНЗ. – К.: Видавничий центр "Академія", 2006. – 463 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-161-9.

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, місце загального мовознавства у системі наук про мову, основні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, взаємозв’язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Широко розкрито суспільну природу, суспільні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, національно-етнічні особливості буття мови, а також методи і прийоми її наукового дослідження. Характерною особливістю другого видання підручника є висвітлення розвитку лінгвістичної думки від початків до XXI ст., утвердження мовознавства як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напрямів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучасної мовознавчої науки. Допоміжний апарат підручника охоплює іменний, предметний покажчики, покажчик мов, короткий словник лінгвістичних термінів. Для студентів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: УФ0020
Огієнко І. Історія української літературної мови

Упоряд., авт. передм. і комент. М. С. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2004. – 434 c.

Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків, і обмежень, дослідив феномен незнищенності її як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас переконливо з'ясовується, яких негативних наслідків завдали процесові творення літературної мови репресії цензурних відомств царської Росії та політика партійно-більшовицького терору проти українського відродження в 20-30-х роках XX століття. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, учителів, старшокласників, усіх, кому небайдужий процес ствердження української мови як державної


Шифр бібліотеки: УФ0021
Мойсієнко В. Історична діалектологія української мови. Північне (поліське) наріччя

Підручник - К.: ВЦ «Академія», 2016. — 284 с. — (Серія «Альма"матер»)

Походження національної мови неможливо осягнути без знань про формування її діалектів. В україністиці дотепер немає навчального видання з історичної діалектології української мови та її наріч. Пропонований підручник — одна із спроб подолання цієї проблеми в україністиці. Для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів


Шифр біблітеки УФ0023
Дзюба І.М. Тарас Шевченко: Життя і творчість

К.: ВД "Києво-Могилянська академія", 2008, - 718 с.

Праця Івана Дзюби поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характернирх мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах.

У цій праці, автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з"ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців


Шифр бібліотеки УФ0024
Шевченківська енциклопедія: В 6 т.

К.: НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка, 2012. — Т.1: А–В. — 744 с.; Т. 2: Г–З. — 760 с.; 2013. — Т. 3: I–Л. – 888 с.; Т. 4: M–Па. — 808 с.; 2015. — Т. 5: Пе–С. — 1040 с.; Т. 6: Т–Я. — 1120 с.


Шифр бібліотеки УФ0025
 Назва&опис 
EnglishШпак В.К. (ред.) Англійська мова для повсякденного спілкування

Підручник. — К.: Вища школа, 2001. — 302 с.

Мета підручника — забезпечити розвиток навичок усного мовлення на теми, передбачені програмою з іноземних мов для немовних вищих навчальних закладів.
Складається із вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника та словника. Уроки основного курсу містять мовленнєві зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для широкого кола осіб, що вдосконалюють свої знання з англійської мови

Тучина Н. A Way to Success. English for University Students

Year 1 (Teacher's Books). Путь к успеху. Книги для учителя/ Н.В.Тучина, Ю.В. Невская, Я.Ю. Сазонова. – Харків: Фоліо, 2010. – 232 с.

Посібник є складовою частиною навчального комплексу, до якого входить посібник з практики усного та писемного мовлення, диски з текстами для аудіювання та посібник для домашнього читання для студентів І курсів факультетів іноземних мов.

Підручник складається з 10 уроків, глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 4 частини: «Вивчаємо граматику», «Практикуємось у граматиці», «Застосовуємо граматику у життєвих ситуаціях», «Виконуємо вправи дома». Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам’ятовування таблиць і схем.


Зміст:


1) Тучина Н. - A Way to Success (Year 1) Teacher's Book 2011, 81 стр., ISBN: 978-966-03-4625-3 ( DjVu)
2) Тучина Н. - A Way To Success. Grammar TB (black&white) 2010, 233 стр., ISBN: 978-966-03-5094-6 ( DjVu)
3) Тучина Н. - A Way To Success. Grammar TB (in colour) 2010, 234 стр., ISBN: 978-966-03-5094-6 (PDF)


Шифр бібліотеки: ІМ0003
Тучина Н.В. A Way to Success. English for University Students

Year 1 (Student's Books). Путь к успеху / Н.В.Тучина, Ю.В. Невская, Я.Ю. Сазонова., Жарковська, В.В.Перлова. – Харків: Фоліо, 2010. – 208 с.

Student's Book (основний підручник) містить 19 мовних уроків, відповідних програмі першого курсу інституту іноземних мов. Теми вправ підібрані таким чином, щоб вивчення англійської мови було цікаво студентам. Матеріал викладено відповідно до чіткої схеми поступового розширення знань і накопичення словникового запасу, все правила супроводжуються докладними і зрозумілими схемами-ілюстраціями для їх легкого засвоєння. Рівень складності відповідає рівню В + за європейською шкалою. Комплекс рекомендовано Міністерством освіти України як навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

Підручник для читання (Reader): У запропонованому підручнику надаються тексти англомовних авторів і завдання для перевірки їх засвоєння. Підручник призначений для формування навичок усної мови, розширення лексичного запасу. Його можна використовувати для домашнього індивідуального читання, а також у навчальному процесі для вдосконалення знань учнів загальноосвітніх навчальних закладів і студентів вузів, які мають поглиблений рівень володіння англійською мовою.

Підручник з граматики (English Grammar. Student's Book): Підручник складається з 10 уроків, глосарію граматичних термінів та додатку з таблицею неправильних дієслів. Кожен урок має чітку побудову і містить 4 частини: «Вивчаємо граматику», «Практикуємося у граматиці», «Застосовуємо граматику у життєвих ситуаціях», «Виконуємо вправи вдома». Матеріал кожної частини повністю відповідає програмі першого курсу факультетів іноземних мов ВНЗ України, віковим особливостям студентів і поданий у формі зручних для опрацювання та запам'ятовування таблиць та схем.


Зміст:


Тучина Н. - A Way to Success. Year 1. Student's Book (2011 г., 337 стр., PDF, ISBN: 978-966-03-4624-6)
Тучина Н. - A Way to Success. Year 1. Reader with Key (2008 г., 273 стр., DjVu, ISBN: 966-03-4110-5, 978-966-03-4110-4)
Тучина Н. - A Way to Success. Year 1. English Grammar. Student's Book (2010 г., 244 стр., PDF, ISBN: 978-966-03-5093-9)
Переклад слів до основного підручника


Шифр бібліотеки: ІМ0004
Тучина Н.В. Speak English With Pleasure

Говори по-английски с удовольствием (2008),

Навчальний посібник призначений для розвитку діалогічного і монологічного мовлення. Він зручний у застосуванні як в режимі самостійної роботи, так і в групах з викладачем. У посібнику представлені 80 тем. Кожна містить тексти, предтекстові та післятекстові вправи навчального та контрольного характеру.


Шифр бібліотеки: ІМ0006
О.Б.Скляренко Загальнотеоретичний курс німецької мови

Навчально-методичний посібник/ О.Б. Скляренко. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 202 ст.

У навчально-методичному посібнику, відповідно до концепції гуманітарної освіти, затвердженої Міністерством освіти і науки України, і до програми курсу «Загальнотеоретичний курс німецької мови» для вищих навчальних закладів України в систематизованому викладі подано програму курсу, лекційний матеріал, що охоплює тематику історії німецької мови, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, лексикології та стилістики німецької мови, матеріали практичних занять, орієнтовні питання для самоконтролю, орієнтовні питання до іспиту. Для студентів спеціалітету вищих навчальних закладів освіти України I-IV рівній акредитації та тих, хто цікавиться німецьким мовознавством та німецькою мовою

Посібник з педагогічної практики для студентів факультету іноземних мов

С.Г.Мащенко, І.О.Свердлова, П.Т.Гусєва, А.С.Птушка, І.Ю.Скрипник, Т.М. Рашевська, Я.В. Долгополова, В.С. Кузьміна, C.І. Сотнікова, О.Є. Дробязко, Г.М. Золотарьова. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 100 с.

У посібнику викладаються основи проходження педагогічної практики студентами четвертого та п’ятого курсів факультету іноземних мов.

У розділах у стислій формі висвітлено професійно-методичні вміння студентів-практикантів; сформульовано дидактичні, методичні та психологічні принципи проведення уроків з іноземної мови і позакласних заходів; запропоновано практичні рекомендації майбутнім вчителям; надано зразки звітних документів. Приводяться типові психолого-педагогічні ситуації, які виникають у навчальному процесі.

У посібник включено перелік лексики, що є найбільш вживаною на уроках іноземної мови – англійської, німецької та французької.

Посібник призначений для роботи в аудиторії під керівництвом викладача і для самостійної роботи.

Для викладачів, вчителів, студентів

Рябих Л.М. A guide to English punctuation

Навчально-методичний посібник з англійської пунктуації для студентів факультетів іноземних мов /Л.М.Рябих, М.В.Рябих. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 55 с.

Навчально-методичний посібник призначений для розвитку у студентів молодших та середніх курсів факультетів іноземних мов навичок використання англійської пунктуації. Посібник створено у відповідності до Робочої програми навчання

Сосой Г.С., Тимінська І.М. Збірник тренувальних діалогів «A NEW LANGUAGE — A NEW WORLD»

Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». – Полтава: ПНПУ, 2012. – 132 с.

Навчально-методичний посібник являє собою збірник тренувальних діалогів, складений з урахуванням програми з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». Метою посібника є розвиток навичок усного мовлення, збагачення тематичної лексики та словникового запасу студентів у цілому, закріплення студентами граматичного матеріалу з англійської мови. Посібник складається з діалогів та системи тренувальних вправ на створення та закріплення навичок мовлення, лексико-граматичних пояснень та усних вправ творчого характеру

A practical course in modal verbs

Навчальний посібник з модальних дієслів для студентів факультетів іноземних мов /Л.О.Байбекова, О.І.Гридасова, М.В.Рябих, Л.М.Рябих. – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2016. – 79 с.

Навчальний посібник призначений для формування навичок розпізнавання та вживання модальних дієслів студентів середніх курсів факультетів іноземних мов. Посібник складено відповідно до робочої програми навчання

Сосой Г.С. Germany: What? Where? When?

Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». – Полтава: ПНПУ, 2013. - 68 с.

Навчально-методичний посібник «Germany: What? Where? When?» являє собою збірник текстів та вправ, складений з урахуванням програми з англійської мови для студентів ІІ-ІV курсів факультету філології та журналістики, спеціальність «Філологія. Мова та література (німецька)». Мета навч.-метод. посібника — у цікавій, доступній формі допомогти студентам, які почали вивчати англійську мову як другу іноземну, розвивати навички усного мовлення, читання, літературного перекладу, збагатити словниковий запас в цілому, закріпити граматичний матеріал з англійської мови.

Навчально-методичний посібник знайомить із відомими та невідомими фактами зжиття Німеччини.

Посібник складається з текстів та системи тренувальних вправ на створення та закріплення навичок мовлення та усних вправ творчого характеру

Практичні завдання зі стилістики сучасної французької мови

Навчальні матеріали для студентів спеціальностей «мова та література, переклад» / укл. Д.Л.Песоцька – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – 60 с.

Навчальні матеріали призначені для студентів 4 курсу французького відділення факультету іноземних мов. Мета практичних завдань полягає у поглибленні розуміння студентами основних проблем стилістики, розвитку творчого мислення та вміння робити самостійні узагальнення й висновки зі спостережень над фактичним матеріалом.

Навчальні матеріали включають стислу теоретичну частину та тренувальні вправи для закріплення матеріалу.

Можуть використовуватися як для аудиторної, так і для самостійної роботи

Додаткові матеріали з німецької мови

Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов /К.В.Бучіна, О.Ю.Малая. — X.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2015. — 144 с.

У посібнику за курсом подається теоретичний матеріал курсу, пропонуються додаткові вправи до засвоєння навчального матеріалу, подаються зразки контрольних робіт, рекомендації до самостійної роботи студентів, список рекомендованої літератури та інформаційних ресурсів.

Посібник розроблено для студентів першого курсу факультету іноземних мов, які вивчають німецьку мову як другу іноземну. Може використовуватися студентами інших спеціальностей і факультетів

Черкашина Н.І., Авдєєнко І.М. Preparation Tasks for Masters’ Exam

Навчальний посібник. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 128 с.

Навчальні матеріали призначені для студентів ІV курсу природничих спеціальностей університету. У посібнику подані лексичні та граматичні тести для підготовки бакалаврів до іспиту з англійської мови. Матеріал організовано відповідно до вимог цього іспиту. Структура посібника дозволяє використовувати його як для аудиторної, так і для самостійної підготовки студентів

Вороніна К.В. Основи перекладацького анотування та реферування текстів різних типів і жанрів

Навчальний посібник / К.В.Вороніна – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 120 с.

Посібник пропонує теоретичні засади та практичні рекомендації з анотування та реферування й виконання анотаційного та реферативного перекладу текстів різних типів і жанрів, що є необхідною складовою формування професійної компетенції майбутніх перекладачів-референтів.

Навчальний посібник призначено для студентів 4 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання факультету іноземних мов

Dr. Lin Lougheed. Essential Words for the IELTS

(Основні слова для IELTS)

Книга допоможе розширити словниковий запас і досягти високих балів на IELTS тесті.

- Акцент на 600 англійських слів, які часто зустрічаються на IELTS іспитах.
- Вправи, які навчать визначати значення слова, досліджуючи контекст, в якому воно використовується.
- самонавчальні вправи, спрямовані на розширення словникового запасу.
- Поради з аналізу незнайомих складних слів, щоб визначити їх значення.
- Всі вправи за зразком питань, які зустрічаються на IELTS іспиті


Шифр бібліотеки: ІМ0007
ETS - The Official Guide to the TOEFL iBT

4th edition Book + CD-Rom (Официальное руководство по сдаче экзамена TOEFL) (2012)

The Official Guide is the only authentic TOEFL test preparation guide created by ETS, developer of the TOEFL test. This guide provides a comprehensive range of tips, practice exercises and skill-building methods to prepare you thoroughly for the TOEFL test. This bestselling guide features: hundreds of real TOEFL test questions and essay topics 3 full-length, authentic tests valuable tips and practice exercises for all 4 language skills tested — listening, reading, speaking and writing detailed explanation of scoring and measurement criteria rater comments

Writer’s Handbook The Official Guide is the most reliable source for all you need to know to succeed on the TOEFL test!


Шифр бібліотеки: ІМ0008
Hewings Martin - Advanced Grammar in Use With Answers

3rd edition (Гевингс Мартин. Продвинутая грамматика в примерах) (2013)

Advanced Grammar in Use Third edition is a fully updated version of this best-selling grammar title. Now in full colour, and with an updated page design, this Third edition retains all the key features of clarity and ease-of-use that have made the book so popular with learners and teachers alike. Designed to be flexible, Advanced Grammar in Use is available both with and without answers, making it ideal for self-study, but also suitable for reinforcement work in the classroom. It is informed by the Cambridge International Corpus, to ensure the language is authentic and up-to-date, and with 100 units of advanced grammar reference and practice materials, it is ideal for anyone preparing for IELTS, Cambridge English: Advanced and Cambridge English: Proficiency examinations


Шифр бібліотеки: ІМ0009
Raymond Murphy. Grammar in Use 4th

(eBook edition. Elementary + Intermediate) (2015), (PDF+MP3)(eBook edition. Elementary + Intermediate) (2015), (PDF+MP3) Англійська граматика. Рівень Elementary і Intermediate.

- Perfect for self-study and grammar reference
- Ідеально для самостійного вивчення і як граматичний довідник
- Наочні приклади і пояснення
- Інтерактивні вправи з відповідями
- Аудіо, щоб допомогти поліпшити Ваше сприйняття на слух і вимову
- Закладки сторінок, конспект основних моментів і додавання приміток


Шифр бібліотеки: ІМ0010
Практикум но теоретической грамматике английского языка

/Блох М.Я., Семенова Т.Н., Тимофеева С.В. - М.: Высшая школа, 2010. - 471 с. ISBN: 978-5-06-006179-6

Книга для студентів філологічних факультетів університетів і факультетів іноземних мов педагогічних вузів в якості керівництва для практичних занять по курсу теоретичної граматики англійської мови. Практикум містить тезове представлення основних положень граматичної теорії, яке розбите за семінарськими теми, завдання для самостійної роботи з основних розділів морфології, синтаксису і граматики тексту, витяги із робіт лінгвістів з кардинальних проблем граматики англійської мови, тести і глосарії.

Виходить в комплекті з підручниками М.Я. Блоха «Теоретична граматика англійської мови» (англійською мовою) та «Теоретичні основи граматики»


Шифр бібліотеки: ІМ0011
Точилина А.К., Шинкарева О.А. Английские фразовые глаголы в примерах и упражнениях

Пособие для подготовки к тестированию и экзамену. – Минск: ТераСистемс, 2011, - 208 с.

Посібник із застосування фразових дієслів в англійській мові (одна із найскладніших для засвоєння категорій лексики). Містить довідковий матеріал, приклади та вправи з розвитку навичок використання фразових дієслів в усній і письмовій мові, які є необхідними при підготовці до занять, тестування і іспитів. Є ключі до вправ.

Призначено для абітурієнтів, буде корисно студентам гуманітарних вузів і коледжів, учням старших класів, а також всім бажаючим поглибити свої знання англійської мови


Шифр бібліотеки: ІМ0012
Попова Л.П. Английская грамматика и пунктуация

М.: Издательство АСТ, 2015. – 221 с. – (Элементарный английский). ISBN 978-5-17-090757-1

Книга є довідником з англійської граматики. Це одне з небагатьох видань, у якому граматичний матеріал викладено наочно, у стислій формі. Його відрізняє чітка і ясна структура, що дозволяє з легкістю знаходити потрібні відомості. Вперше, крім основних граматичних понять, даються правила англійської пунктуації. У Додатку міститься Список неправильних дієслів, фразові дієслова і фонетичний курс з описом звуків англійської мови.

Видання призначене для школярів, студентів, слухачів мовних курсів і тих, хто самостійно займається англійською мовою


Шифр бібліотеки: ІМ0013
Буша А., Сита С., Равен С. Упражнения по грамматике с ключами

Buscha A., Szita S., Raven S. Grammatik. Übungsgrammatik + Lösungen (уровни C1 - C2) (2013)

Збірник вправ з граматики німецької мови рівня C1 - C2. На початку кожної теми - невелике пояснення. В окремій книзі - ключі до вправ


Шифр бібліотеки: ІМ0014
Листвин Д.А. Современный немецкий. Практический курс для начинающих

Учебное пособие / Д.А.Листвин. – М.: АСТ, 2013. – 318 c.: ил. ISBN 978 5 17 079385 3

Пропонований навчальний посібник призначений для широкого кола учнів, що приступають до освоєння німецької мови як другої або першої іноземної. Застосовуваний в посібнику підхід до відбору і порядку введення лексичного і граматичного матеріалу, оптимальна кількість теоретичних пояснень і тренувальних вправ дозволяють у короткий термін системно освоїти парадигматичні явища німецької мови, забезпечуючи надійний фундамент і ефективне освоєння комунікативних навичок і умінь


Шифр бібліотеки: ІМ0015
Хаусшильд А. Немецкий язык. 250 грамматических упражнений


Перевод с немецкого К.Шевякова – М.: Живой язык, 2017. – 176 с.

Навчальний посібник містить граматичні вправи німецької мови. Книга призначена для всіх, хто вивчає німецьку мову. Матеріал супроводжується великою кількістю ілюстрацій. Наприкінці є ключі


Шифр бібліотеки: ІМ0016
Тучина Н.В. Карманный самоучитель

Английский за 15 минут (+CD). Начальный уровень / Н.В.Тучина – М.: Эксмо, 2015. – 320 с.

Комплект з книги і аудіоматеріалів підготовлений для тих, у кого мало вільного часу і кому необхідно швидко отримати або відновити розмовні навички з англійської мови. Короткі інформативні тексти, пояснення базової граматики у доступній і стислій формі, лексика, необхідна для повсякденного спілкування, вправи для тренування допоможуть швидко освоїти початковий курс англійської мови. Тексти і завдання в аудіоматеріали допоможуть навчитися розуміти чуже мовлення на слух.

Книга призначена для самостійних занять англійською мовою


Шифр бібліотеки: ІМ0005
French-English Bilingual Visual Dictionary

Французско-английский словарь с картинками (2015)

Навчальний словник французької мови з картинками. Переклади англійською мовою.

Опис англійською: Newly revised and updated, the French-English Bilingual Visual Dictionary is a quick and intuitive way to learn and recall everyday words in French.

The French-English Bilingual Visual Dictionary introduces a range of useful current vocabulary in thematic order, using full-color photographs and artworks to display and label all the elements of everyday life — from the home and office to sport, music, nature, and the countries of the world — with panel features on key nouns, verbs, and useful phrases.

The French-English Bilingual Visual Dictionary features:A quick and intuitive way to learn and remember thousands of words. A complete range of illustrated objects and scenes from everyday life. Fast and effective learning for any situation, from home and office to shopping and dining out. Detailed index for instant reference. Handy size ideal for travel.

The illustrations in the French-English Bilingual Visual Dictionary provide a quick and intuitive route to learning a language, defining the words visually so it is easier to remember them and creating a colorful and stimulating learning resource for the foreign-language and EFL/ESL student


Шифр бібліотеки: ІМ0017
Gregoire M., Kostucki A. Grammaire progressive du francais (Perfectionnement)

Грегуар М., Костюцки А. Грамматика французского для совершенствующихся (2012)

Grammaire progressive du Français (Niveau Perfectionnement) від Maîa Grégoire – це підручник граматики французької мови. У кожній темі підручника спочатку йде пояснення граматичних правил, потім - вправи для закріплення матеріалу. В окремій книзі зібрані ключі для самоперевірки.

Підручник розрахований на рівні B2-C1-C2, але він підходить і для більш низьких рівнів, тому що тут розкриваються досить важливі теми, а пояснення - наочні і доступні


Шифр бібліотеки: ІМ0018
Шарикова Г. В. Все правила в схемах и таблицах

Справочник по грамматике / Г.В.Шарикова. – М.: АСТ, 2014. – 319 с. – (Все правила в схемах и таблицах). ISBN 978-5-17-078191-1

Повний граматичний довідник містить інформацію за всіма правилами фонетики, орфографії, морфології та синтаксису французької мови. Всі правила проілюстровані прикладами з перекладом російською мовою. Доступність, наочність, чіткість викладу дозволять в найкоротші терміни освоїти (або повторити) будь-яку граматичну тему. Ідеальний за змістом та обсягом довідник сучасної французької мови як для початківців, так і для тих, хто хоче освіжити і систематизувати свої граматичні навички


Шифр бібліотеки: ІМ0019
Горина В.А. Французский язык. Практикум по грамматике, лексике и межкультурной коммуникации

– М : Издательство АСТ, 2017. – 447 с. – (Современный практикум по грамматике).

Посібник містить 22 навчальних циклів (Unité), кожен з яких має чітку структуру, що сприяє швидкому й ефективному навчанню. Цикл включає чотири розділи: граматичні відомості з практичними завданнями; словник і вправи, що допомагають опанувати нову лексику; тексти для читання, які містять інформацію країнознавчого характеру; і нарешті, завдання на відпрацювання мовних навичок. Всі вправи супроводжуються ключами.

Видання призначене всім, хто хоче освоїти французьку мову самостійно. Також книгу можна рекомендувати як додаткову допомогу студентам вузів, що вивчають французьку як другу іноземну мову


Шифр бібліотеки: ІМ0020
Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка

Практический курс.— М.: Нестор Академик Паблишерз, 2010. — 480 с. ISBN 978-5-903262-49-6, 978-5-903262-47-2

Підручник носить практичний характер. Його мета - допомогти тим, хто вивчає французьку мову опанувати найбільш вживані граматичні форми і конструкції. Граматичні визначення даються французькою мовою у доступній для розуміння формі. Велика частина мовного матеріалу, який використаний в поясненнях і вправах, запозичений з творів французьких авторів


Шифр бібліотеки: ІМ0021
Luke Prodromou. Grammar and vocabulary for First Certificate with key

Посібник Grammar and Vocabulary for First Certificate призначений в першу чергу для тих, хто готується до здачі FCE. Однак у тих, хто хоче вдосконалити свої знання англійської мови, часто немає іншого виходу, крім як йти на курси підготовки до FCE або використовувати підручники для підготовки до іспиту самостійно. Це відбувається тому, що, за рідкісним винятком, все британські посібники рівня вище, ніж Upper-Intermediate, різною мірою зачіпають питання підготовки до цього іспиту.

Цей посібник: охоплює всю граматику, необхідну для складання іспиту, плавно вписує в граматику необхідний словниковий запас (акцент тут не на нових словах, а на правильному вживанні вже знайомих) і натаскує на екзаменаційні завдання третьої частини іспиту - Use of English


Шифр бібліотеки: ІМ0022
New Headway, fourth edition (Elementary, Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced)

Курс англійської мови для іноземців New Headway, четверте видання. Рівні Elementary, Beginner, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced

Clear, structured approach to grammar. Grammatical structures are introduced in context, with questions that encourage students to work out the rules for themselves. A comprehensive ‘Grammar section’ at the back of the Student’s Books provides a useful reference before, during or after the lesson.

A well-defined vocabulary syllabus concentrates on three key areas: learning new words in lexical sets; acquiring good habits for learning vocabulary; and developing vocabulary ‘systems’ such as sound and spelling relationships.

Integrated skills work. In every unit the reading and listening activities contextualize and bring together much previously introduced language. The unit-by-unit writing sections in the Student’s Books help to develop students’ written English in a range of situations and registers.

Supportive Teacher’s Books at each level include an explanation of the methodology, step-by-step lesson guidance, additional activities, photocopiable tests, cultural notes, and detailed answer keys.
Teacher’s Resource Books provide photocopiable games and activities to supplement the main course materials.

Workbooks at each level offer a range of exercises to revise and extend the grammar and vocabulary covered in the Student’s Book, plus extra related input where appropriate.


Шифр бібліотеки: ІМ0001
Phrasal Verbs and Idioms, Making headway (Upper-Intermediate)

The book is for adult upper-intermediate learners who want to study and learn to use English multi-word verbs, prepositions, and idiomatic expressions. The book:
- deals systematically with the four basic types of multi-word verbs;
- introduces verbs and idioms in lively and amusing contexts;
- is ideal for class work, self-study, or a combination of both;
- contain thirteen self-standing units, tapescripts, and an answer key


Шифр бібліотеки: ІМ0023
Береза Т.А. Сучасний англо-український словник живої мови

Львів: Апріорі, 2012. – 400 с. ISBN 978-617-629-085-8

«Сучасний англо-український словник живої мови» є яскравим відтворенням сучасної мовної картини світу і покликаний донести до користувачів колоритні вислови, які набули широкого вжитку в українській та англійській мовах упродовж останніх двох десятиліть. Саме завдяки сталим та літературним висловам ми розширюємо свій словниковий запас, робимо нашу мову яскравішою та багатшою. Довідкове лексикографічне видання розраховане на широке коло користувачів і передбачає зручне користування, пошук, та додаткові можливості щодо опрацювання широковживаних висловів сучасної мови. Словник складається з двох частин і налічує 3000 висловів та 9000 контекстуальних ілюстрацій, що широко вживаються у сучасних друкованих джерелах (1990–2012 рр.)


Шифр бібліотеки: ІМ0025
Grammatica Latina

Теоретична частина Навчальний посібник. / Уклад. Г.М. Загайська. – Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. - 60 с.

Посібник складається із короткого курсу граматики латинської мови. Використано матеріали підручників О.Ю.Дяків, М.Й.Петришин «Via Latina», P.M.Оленича «Латинська мова». Призначений для студентів гуманітарних факультетів


Шифр бібліотеки: ІМ0026
Лазарєва О.Я. ENGLISH FOR TECHNICAL STUDENTS

(Англійська мова для студентів технічних ВНЗ). Навчальний посібник з англійської мови для студентів 1 курсу всіх спеціальностей / О.Я. Лазарєва, О.О.Ковтун, С.С.Мельник – Х.: НТУ «ХПІ», 2011. – 256 c.

Наведено теоретичний та практичний матеріал з граматики, лексики, усного мовлення англійською мовою. Тематика посібника відповідає вимогам навчальної програми та охоплює широке коло ситуацій, що виникають у повсякденному житті та у професійній діяльності. Кожний тематичний підрозділ містить блоки завдань з усного мовлення, читання, письма, граматики та підсумкові завдання підрозділу, а також ілюстративний мовний матеріал у вигляді прислів’їв, приказок, жартів, тощо. В окремому розділі надано низку автентичних текстів з різних галузей науки й техніки, споряджених розмовними моделями та завданнями.

Призначений для студентів 1-го курсу технічних ВНЗ усіх спеціальностей


Шифр бібліотеки: ІМ0002
 Назва&опис 
Енциклопедичний словник символів культури України

за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. ISBN 978-966-2464-48-1

У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові сим-воли українців.

Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії (Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 520 словникових статей та 600 термінів-символів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв


Палій О. Історія України

3-тє вид. — Київ : К.І.С., 2017. — 596 с. ISBN 978-617-684-166-1

Викладено історію України від давнини до наших днів. Вичерпно подано всі найважливіші події української історії. Широко цитуються історичні документи.

Це дасть змогу читачеві самому оцінювати історію, не покладаючись на інтерпретації. Книжка стане в пригоді студентам, викладачам, школярам, а також усім, хто цікавиться не спотвореною, а справжньою вітчизняною історією


Шифр бібліотеки: ІСТ0001
Аркуша О.Г., Кондратюк К.К., Мудрий М.М., СухийО.М. Час народів. Історія України XIX століття

Навчальний посібник / За заг. ред. М.Мудрого. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 408 с.

У посібнику висвітлено формування новочасного українського суспільства, беручи до уваги адміністративно-територіальний, економічний, етносоціальний та культурно-інтелектуальний чинники; показано зміни, які відбулися протягом «довгого» дев’ятнадцятого століття в усіх сферах суспільного життя і в підсумку призвели до розриву зі старими, вибудуваними на аграрному традиціоналізмі цінностями, ставши основою для створення модерної української нації. Змістове наповнення посібника структуроване за тематично-хронологічним принципом і з урахуванням того, що життя українського суспільства тривало не в ізольованому просторі, а в тісній взаємодії з іншими народами. Читачі зможуть ознайомитися з сучасними історіографічними інтерпретаціями та головними напрямками наукових досліджень у галузі історії України XIX століття.

Посібник адресований викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією України


Шифр бібліотеки: ІСТ0003
Нестеренко П. Допоміжні історичні дисципліни геральдика, фалеристика

Навчальний посібник. – К.: Кондор видавництво, 2014. – 448 с.

Видання розраховане на спеціалістів і керівників організацій, працівників управління культури, установ місцевого самоврядування, викладачів і студентів закладів культури, художніх і художньо-педагогічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, художників-оформлювачів, живописців і графіків, дизайнерів, архітекторів, а також для культурологів та істориків мистецтва, всіх зацікавлених проблемами геральдичної спадщини минулого й реалізації здобутків геральдики на сучасному етапі


Шифр бібліотеки: ІСТ0004
Документи комуністичних спецслужб у Європі: Путівник мережею архівів

За ред. Р.Лєськевіч, П.Жачек; О.Ісаюк (укр. вид.), В.Бірчак (укр.вид.) / Центр досліджень визвольного руху. — Львів: Часопис, 2016. — 180 с., іл.

Як європейські країни долали шлях переходу до демократичного суспільства після розпаду СРСР? Чи збереглися до сьогодні документи комуністичних спецслужб? Чи можуть архівні документи розказати нам про характер та діяльність комуністичних тоталітарних режимів? Як законодавство регулює питання доступу до цих документів?

У путівнику подана інформація про архіви колишніх комуністичних спецслужб Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Описані законодавча база, організаційні структури відповідних архівів, збережені архівні фонди та колекції, включно з найпотаємнішими оперативними документами, а також розповідається про права заявників на доступ та поширення цих матеріалів


Шифр бібліотеки: ІСТ0005
Орлова Т.В. Всесвітня історія. Історія цивілізацій

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2012. – 446 с.

Висвітлено розвиток всесвітньої історії від давнини до наших днів. Відокремлено загальні тенденції розвитку людства, розкрито специфіку їх впливу на буття людини в локальних цивілізаціях, які існували й існують на Землі. Особливістю видання є відмова від європоцентричного підходу, а також надлишковості фактів і дат, що подаються в необхідному мінімумі заради створення загальної картини тієї чи іншої культурно-історичної спільноти.

Для студентів гуманітарних факультетів. Книга може бути використана як навчальний посібник також учнями ліцеїв та гімназій і буде корисною всім, хто цікавиться проблемами історії


Шифр бібліотеки: ІСТ0007
Дробаха О. Українські таємниці Франції

К.: Смолоскип, 2012. – 184 с.

Ця третя книжка серійного проекту наукових та художніх вирішень про Гетьманщину-Україну, за жанром мандрівна проза, є наче містком дружніх поривань між окремими громадянами, містами, націями. В історико-літературних нарисах крізь призму неординарних життєписів особистостей, Читачу, ти збагнеш оте історично-непроминальне, як-от: сьогоднішню невеселу ентропію (міру невпорядкованості життя) подолаємо лиш вольовим національно-патріотичним устремлінням усього українства та за сприяння цьому світових сил. Самозрозуміло, що координатором, організатором якісних змін у суспільстві може бути не аристократія багатства, а інтелектуальна, авторитетна, провідна верства


Шифр бібліотеки: ІСТ0013
Книга «Єврейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки» у 2-х т.

Ред. М.Ґудмен. – К.: Дух і літера; Дніпропетровськ: Центр «Ткума», 2012.

Книга «Єврейська цивілізація. Оксфордський підручник з юдаїки» є перекладом The Oxford Handbook of Jewish Studies. Це - унікальне для української гуманітаристики видання, в якому представлено історію науки про єврейство від її зародження до сьогодення. Перед читачем відкривається весь обшир «єврейської цивілізації»: історія громад у різних регіонах (мусульманські країни, християнський Захід, Центрально-Східна Європа та ін.) та за різних часів (талмудичний період, Середньовіччя, модерна доба, новітні часи). Книга знайомить з історією єврейських мов, розмаїттям літератури, єврейським містицизмом, теологією, бібліїстикою. У виданні представлено статті з історії єврейського мистецтва, кіно та музики, соціології, демографії, гендерних студій та інших дисциплін, які об’єднує юдаїка. Видання адресовано викладачам та студентам гуманітарних факультетів, а також усім, хто цікавиться єврейськими історією та культурою


Шифр бібліотеки: ІСТ0015
Абашина Н.С., Козак Д.Н., Синиця Є.В., Терпиловський Р.В. - Давні словяни. Археологія та історія

Навчальний посібник. – К.: Стародавній світ, 2012. – 366 с.

У навчальному посібнику на основі нових досліджень висвітлено процеси формування та історичного розвитку слов’ян у переддержавний період на території Південно-Східної Європи і України, зокрема. Хронологічно книга охоплює період від перших писемних звісток про слов’ян (III ст. до н.е.) до часу формування слов’янських племінних союзів і державних утворень (IX ст. н.е.). Характеристику археологічних культур, які мають пряме або опосередковане відношення до формування та ранньої історії слов’ян, наведено в контексті подій європейської історії, відтворених за писемними джерелами. У додатку вміщено стислий опис основних пам’яток цих культур, розташованих на території України. Окремі розділи книги присвячені господарству та віруванням давнього населення. Посібник ілюстрований картами і схемами, фото і рисунками.

Для викладачів і студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, а також всіх, хто цікавиться історією


Шифр бібліотеки: ІСТ0002
Гай-Нижник (упор.) Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики

/авт.кол.: П.П.Гай-Нижник, Л.Л.Залізняк, І.Й.Краснодемська, Ю.С.Фігурний, О.А.Чирков, Л.В.Чупрій.– К.: «МП Леся», 2016. – 586 с.

Автори колективної монографії «Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики» подали увазі читача власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, здійснили наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася у 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України. Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Колективна монографія містить результати досліджень, проведених за грантової підтримки Державного фонду фундаментальних досліджень за конкурсним проектом


Шифр бібліотеки: ІСТ0016
Смолій В. (відп.ред.) Крим від античності до сьогодення: Історичні студії

К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – 708 с.

На сторінках збірника з сучасних методологічних позицій представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності у Північному Причорномор’ї; взаємовідносинам населення та державних утворень на території Кримського півострова з оточуючими країнами, насамперед Україною, в добу середньовіччя– нового часу; питанням військової, дипломатичної, господарської історії; статусу Криму в імперських та радянських політико-адміністративних структурах та у складі Української держави, а також проблемам охорони пам’яток історії та культури на півострові.

Збірник розрахований на фаховий загал та широке коло читачів


Шифр бібліотеки: ІСТ0017
Реєнт О. (упоряд.) Велика війна 1914-1918 рр. і Україна

У двох книгах. – К.: ТОВ «Видавництво КЛІО», 2014.

У книзі викладено результати новітніх досліджень ключових питань Першої світової війни 1914-1918 рр., яка відкрила нову епоху в історії людської цивілізації. Знайомлячись із ними, будь-хто зможе відчути глибину збройних конфліктів, трагічність долі народів, утягнутих у них, незворотні зрушення в психології людей. Масштабність соціальних потрясінь простежується у зруйнуванні звичного способу життя, деструктивних процесах у господарстві, погіршенні матеріального становища населення, голоді та поневіряннях мільйонів людей. Водночас картину доповнюють факти кардинальних змін у свідомості народу, активізації доброчинності, національних рухів, що в українському вимірі каталізували процес формування модерної нації, яка з об’єкта міжнародної політики перетворилася на її безпосередній об’єкт.

Перший том складається з нарисів про Першу світову війну в історіографічному вимірі, "українську карту” в міжнародних відносинах, політичні сили українства в 1914-1918 рр. та актуалізацію “українського питання”, бойові дії на українських теренах, соціально-економічні, духовні та повсякденні проблеми тогочасного суспільства.

Другий том є збірником документів, у якому контекст Першої світової війни відображено крізь призму міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і оперативних документів армійського командування, зведень спецорганів, матеріалів діловодства різних установ та організацій, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів, пересічних жителів прифронтової зони й тилу. Видання також містить добірку оригінальних фотографічних зображень і карт бойових операцій.

Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться історією


Шифр бібліотеки: ІСТ0018
Брехуненко В. Програна битва виграної війни. Битва під Берестечком 1651 року

Науково-популярне видання. ─ К.: Темпора, 2013.

Книга присвячена одній із найбільших битв часів Богдана Хмельницького, яка відбулася неподалік Берестечка на Волині. У науково-популярному форматі розглядаються передумови битви, підготовка сторін, склад і чисельність військ Богдана Хмельницького та Яна Казимира, перебіг битви та її наслідки. Проаналізувавши діяльність українського гетьмана та старшини відразу після Берестечка 1651 p., автор заперечує панівну на сьогодні оцінку битви як катастрофи для українського війська й Гетьманщини загалом.

Для всіх, хто цікавиться українською історією


Шифр бібліотеки: ІСТ0019
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ЕІУ)

Енциклопедія історії України: Т.1-10 / Редкол.: В.А.Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2003. – 688 с.

Орлова Т.В. Історія нових незалежних держав: Postsovieticum

Навчальний посібник. – К.: Знання, 2010. – 487 с.

Пропонована книга — перший не тільки в Україні, а й на всьому пострадянському просторі навчальний посібник, у якому розглядається історія нових незалежних держав (колишніх республік СРСР) від зародження протестних настроїв та рухів до сьогодення. На основі аналізу політичних, економічних, соціальних та інших процесів показано провідні тенденції, досягнення і проблеми становлення і розвитку цих країн. Висвітлено роль особистісного фактору в історії нових незалежних держав. Окремо проаналізовано історичну спадщину Імперії та Союзу в житті кожної з держав, простежуються спільні риси в їхньому розвиткові та причини відмінностей, підсумовано майже 20-річне незалежне існування.
Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, які спеціалізуються в галузі міжнародних відносин або історії, політології, соціології, журналістики, всіх, кого цікавить історія пострадянських нових незалежних держав


Шифр бібліотеки: ІСТ0011
Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя)

Навчальний посібник / За ред. В.І. Ярового. – К.: Либідь, 2011. -416 с.

Вміщено найважливіші документальні джерела з давньої та середньовічної доби історії слов’ян. Тематично представлені господарство, культура, суспільство, політичні інститути, релігія, повсякденне життя людини та світ речей, що її оточують. Матеріал систематизовано і впорядковано за хронологічно-територіальним принципом, супроводжено характеристикою джерел та коментарем.

Для студентів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: ІСТ0009
Войтович Л.В., Домановський А.М., Козак Н.Б., Лильо І.М., Мельник М.М., Сорочан С.Б., Файда О.В. Історія Візантії. Вступ до візантиністики

За ред. С.Б.Сорочана і Л.В.Войтовича. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2011. – 880 с.: іл. ISBN 978-966-8256-91-2

Підручник висвітлює історію виникнення, розвитку, розквіту і падіння Візантійської імперії, формування візантійської співдружності націй, історію візантійської церкви, культури та мистецтва, економіку, щоденне життя і менталітет візантійців. Окрему увагу приділено зв’язкам Русі та Візантії.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів гуманітарних напрямів та широкого кола читачів


Шифр бібліотеки: ІСТ0006
Енциклопедія історії України: У 10 томах. (Т. 1-10 А-Я)

К.: Наукова думка, 2003-2013.

Енциклопедія історії України у 10 томах (на початок 2010 року вийшло 6). Енциклопедію видає Інститут історії України Національної академії наук України (Київ). До роботи над енциклопедією долучені Інститут археології Національної академії наук України (Київ) та Інститут українознавства імені І. Крип'якевича Національної академії наук України (Львів), а також багато вчених різних міст України, запрошених до роботи над енциклопедією; є автори з Польщі, Росії, Литви, Канади. Загальна кількість авторів згідно списку робочої групи складає 864 вчені, але це неповні данні, орієнтовно число їх доходить близько тисячі. В енциклопедії представлено відомості про видатних громадських діячів, учених, діячів культури та мистецтва, освіти, основні історичні події України, охарактеризовано життя українців в інших державах, надано відомості про окремих видатних людей планети, тим чи іншим чином пов'язаних з Україною (при цьому цей зв'язок висвітлено у статтях) та про вчених, які істотно вплинули на розвиток історичної науки.

Енциклопедія історії України є працею великого колективу науковців України, в якій підбито підсумок здобуткам національної історіографії. Ілюстративний матеріал до енциклопедії заслуговує окремої уваги. Ретельно підібраний, він нерідко додає нові відомості для уважного читача. Ілюстрації чорно-білі, але це властивість усіх енциклопедій з історії: більшість ілюстрацій складають старі чорно-білі світлини та давні гравюри


Шифр бібліотеки: ІСТ0010
Сядро В.В. Видатні битви на Україні

— Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2010, — 95 с. іл. ISBN 978-966-404-970-9

У багато ілюстрованому виданні зібрана інформація про історичне минуле України, про битви на її території, які є не лише взірцями воєнного мистецтва, звитяги й мужності, а й своєрідним літописом життя країни. Насичений ілюстративний ряд допоможе поринути в глиб століть та здійснити подорож в історичне минуле. Книга буде корисною для читачів, які цікавляться історією України


Шифр бібліотеки: ІСТ0012
 Назва & Опис 
Культурний простір бессарабських болгар : монографія

Колективна монографія містить наукові розвідки українських та болгарських дослідників, присвячені вивченню культури бессарабських болгар. До кола наукових інтересів потрапили питання духовних пошуків болгарських мешканців Бессарабії, представлені в образотворчому мистецтві, мові, художній літературі та суспільній діяльності. До книги увійшли як нові наукові дослідження авторського колективу, так і раніше опубліковані студії з посиланнями на першоджерело врамках засад академічної доброчесності. В монографії також представлено екскурси в культурну практику Ізмаїльської болгарської громади ім. Святої Софії.
Книгу призначено для гуманітаріїв та всіх, хто цікавиться культурою бессарабських болгар

Коцур Н.І. Основи безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах

Навчально-методичний посібник/ Н.І.Коцур, Л.П.Товкун, К.С.Варивода. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 518 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні аспекти безпеки життєдіяльності, безпечні умови життєдіяльності та безпечний супровід організації навчального процесу учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.

У посібнику поглиблено висвітлено профілактику шкільного травматизму та правила надання долікарської допомоги учням при надзвичайних станах і ситуаціях. У допомогу вчителю подано інструктивно-методичні матеріали та рекомендації щодо впровадження основ безпеки життєдіяльності в школі.

Для використання в загальноосвітніх навчальних закладах і альтернативних формах надання шкільної освіти.

Навчально-методичний посібник підготовлений у рамках науково-дослідної роботи (прикладного дослідження) з теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти»

Грищук В.К. Соціальна відповідальність

Навчальний посібник. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 152 с.

Предмет цього дослідження обмежений проблематикою загальних підходів до розуміння поняття, видів, підстав, форм, стадій реалізації та принципів соціальної відповідальності.

Даний навчальний посібник підготовлений для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з курсів «Проблеми теорії держави і права» та «Проблеми філософії права», а також для аспірантів юридичного факультету


Шифр бібліотеки: СПН0001
Історія світової культури

Навчальний посібник / Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с.

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуро творення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття. Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів


Шифр бібліотеки: СПН0002
Політична енциклопедія

Ред. Ю. Дяченко. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с.

Це перше в Україні енциклопедичне видання, покликане створити всебічне та ґрунтовне уявлення про стан сучасної політичної науки, її категоріальний апарат, про загальноприйняті та альтернативні теорії та підходи. Читачі мають змогу ознайомитися з ідеями найвидатніших представників політичної думки, зрозуміти місце і роль відомих гравців на політичній арені, глибше осягнути сучасні політичні тенденції. Авторами статей є фахівці з України, Росії, Польщі, Франції, Канади, США. Для фахівців, викладачів та студентів, всіх, кого цікавлять соціально-гуманітарні науки


Шифр бібліотеки: СПН0003
Горденко С.І. Охорона праці в галузі

Навчально-методичний посібник /С.І.Горденко. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. - 156 с.

У навчально-методичному посібнику викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни.

Подано матеріал, що спрямований на вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання й контролю безпечних умов праці в галузі, та на підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії

Господарське право

Підручник у 2 ч. /Ред. В.Ф.Опришко, Н.С.Хатнюк. К.: КНЕУ, 2011.

У підручнику на основі оновленого господарського законодавства та сучасних наукових концепцій характеризуються юридична природа та організаційно-правові засади здійснення господарської діяльності, головні види господарської діяльності, містяться авторські погляди на шляхи вирішення окремих пов'язаних з ними проблем. Господарське законодавство аналізується станом на 1 серпня 2011 р.

Підручник розрахований на студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, наукових працівників, юристів-практиків, керівників господарських організацій та інших осіб, які цікавляться проблемами господарського права


Шифр бібліотеки: СПН0005
Горденко С.І. Охорона праці в галузі. Цивільний захист

Навчально методичний посібник / С.І.Горденко. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2016. – 145 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріал, що спрямований на вивчення студентами питань, які стосуються створення, підтримання й контролю безпечних умов праці в галузі, та підвищення рівня їх компетентності в майбутній професії.

Висвітлюються питання організації і проведення цивільного захисту населення і працівників в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Наведено законодавче і нормативно-правове забезпечення цивільного захисту держави, установ і організації, розглянуто призначення, завдання і основні заходи у сфері цивільного захисту, а також структуру, режими функціонування, та ситему органів управління цивільного захисту України

Горденко С.І. Цивільний захист

Навчально-методичний посібник /С.І.Горденко. - Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. – 110 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюються питання організації і проведення цивільного захисту населення і працівників в умовах надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Наведено законодавче і нормативно-правове забезпечення цивільного захисту держави, установ і організації, розглянуто призначення, завдання і основні заходи у сфері цивільного захисту, а також структуру, режими функціонування, та ситему органів управління цивільного захисту України


Філософія як історія філософії

Підручник / За заг. Ред. Ярошовця В.І. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 648 с.

У підручнику здійснена перша спроба в Україні створити цілісне, ґрунтовне і доступне розуміння філософії як історії філософії. Розкривається природа філософського знання в різні історичні епохи, застосовується парадигмальний підхід до розуміння філософії та історії філософії, використовується плюралізм філософської методології.

Для студентів вищих навчальних закладів освіти і всіх тих, хто цікавиться філософією та історією філософії


Шифр бібліотеки: СПН0006
Щербина В.С. Господарське право України

Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 640 с.

У 6-му виданні підручника відповідно до програми курсу висвітлено основні правові інститути Загальної частини господарського права, а також питання правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особлива частина) на основі Господарського та Цивільного кодексів України, а також інших нормативно-правових актів господарського законодавства. Головну увагу зосереджено на правових питаннях господарської діяльності та управління нею.

Для студентів і аспірантів, які вивчають курс господарського права, а також юрисконсультів, адвокатів, підприємців і всіх, хто цікавиться питаннями правового регулювання господарської діяльності


Шифр бібліотеки: СПН0007
Рижак Л.В. Філософія сталого розвитку людства

Навчально-методичний посібник. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 518 с.

Мета посібника - розкрити філософський дискурс ідей сталого розвитку як імперативу гідного життя людства в умовах глобалізаційної інтеграції.

Посібник містить оригінальні тексти видатних мислителів ХХ ст.(в перекладі), які підготували світову думку до сприйняття ідей сталого розвитку


Шифр бібліотеки: СПН0008
Лозко Г. Українське народознавство

Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 512 с.

У цій книзі відомого етнолога, доктора філософських наук Галини Лозко подано змістовну інформацію про походження українців, їхню духовну культуру, господарство, побут, родину. Зроблено докладний аналіз Велесової Книги, що її нині вивчають у школі, відтворено давній календар наших Пращурів Коло Свароже. Видання доповнене ілюстративним матеріалом, а також великим списком наукових джерел.

Для всіх, хто шанує рідну минувшину та дбає про збереження української нації


Шифр бібліотеки: СПН0009
Макарчук В.С. Основи римського приватного права

Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2012. – 256 с.

У навчальному посібнику розглянуто регулювання майнових і пов'язаних з ними особистих немайнових відносин різних груп населення Римської держави. Римське приватне право мало величезний вплив на становлення сучасних правових систем держав Європи, Північної та Південної Америки.

Для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією права


Шифр бібліотеки: СПН0010
Стадник О.Г. Україна на карті світу

К.: Веста, 2010. – 64 с.

Читачі книги отримають докладні відомості про географічне положення нашої країни, про її рельєф і корисні копалини, про народні звичаї та систему господарювання в усіх регіонах - від Полісся до Криму. Окрему увагу приділено кожній із семи країн, які мають спільні кордони з Україною


Шифр бібліотеки: СПН0011
Шейніна О.Я. Рекорди та досягнення України

Харків: «ТОРСІНГ ПЛЮС», 2011. – 95 с. ISBN 978-617-030-165-9

У цьому багато ілюстрованому виданні йдеться про те, чим відома Україна в усьому світі, крім мальовничої природи та природних ресурсів. Що вплинуло на розвиток самосвідомості та підвищення національного духу українців? Що сприяло формуванню окремої нації з особливою самобутньою культурою та патріотичним духом? Розповідається про тих, хто створив нашу історію, хто зробив крок уперед до кращого майбутнього, до формування незалежної держави, хто уславив нашу країну в усьому світі. Видання призначене вихованню самосвідомості українців на основі культурної спадщини предків. Книга буде корисною для тих, хто цікавиться історією та культурою України


Шифр бібліотеки: СПН0012
Шляхтун П.П. Політологія: історія та теорія

Підручник / П. П. Шляхтун. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 472 с. ISBN 978-611-01-0097-7

Підручник містить систематизований виклад основних теоретичних положень політичної науки з урахуванням новітніх вітчизняних і зарубіжних досягнень. Визначаються предмет і методи політичної науки, з'ясовуються її зв'язки з іншими галузями наукових знань про політику. Розкриваються зміст основних історичних етапів становлення й розвитку зарубіжної та української політичної думки, сутність і соціальні засади політики, особливості її системного виміру та ідеологічного обґрунтування в різних світових ідейно-політичних доктринах, наукові засади міжнародної політики. Основний зміст політики аналізується в інституціональному та людському вимірах.

Для студентів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: СПН0013
Іванова Н., Смолянюк В. Політологія

Навчальний посібник. –К.: КНЕУ, 2011. – 347 с.

У посібнику розкрито класичні та новітні виміри політики як специфічної сфери людського буття, окреслено простір політичних відносин, деталізовано специфіку політичної діяльності різних соціальних суб’єктів, показано залежність державотворчого процесу від адекватного розуміння його учасниками національних інтересів і масштабних політичних завдань, що стоять перед Україною.

Для студентів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: СПН0014
Бульбенюк С., Іванова Н. Політологія у запитаннях і відповідях

Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 242 с.

Завдання посібника «Політологія у запитаннях і відповідях» — систематизація засадничих положень політичної науки. Розкрито найактуальніші проблеми сучасного політичного життя та проаналізовано найбільш дискусійні питання вітчизняної і зарубіжної політології на підставі базових тем курсу. Для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання, а також усіх, хто цікавиться політикою і політологією


Шифр бібліотеки: СПН0015
Тимчик Г.С., Котикова О.М. Університетська освіта та юридична деонтологія

Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2011. – 210 с.

Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми курсу «Університетська освіта та юридична деонтологія», який викладається студентам юридичної спеціальності. На його сторінках висвітлено найбільш важливі аспекти сучасної юридичної освіти в контексті Болонського процесу, аналізується значення дисципліни «Університетська освіта та юридична деонтологія» для студентів юридичного факультету, розкриті основні види юридичної діяльності. Звертається увага на різні види культури юриста та формуються вимоги, які висуваються до різних видів юридичної діяльності


Шифр бібліотеки: СПН0016
Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. та ін. Культурологія

Навчальний посібник. 3-тє вид. / За ред. Гриценко Т.Б. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. ISBN 9789663648101

Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, запитання і завдання для самоконтролю та списки рекомендованої літератури до основи розділів. Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями


Шифр бібліотеки: СПН0017
Бокань В. Культурологія

Навчальний посібник— К.: МАУП, 2004. — 136 с. ISBN 966-608-481-3

Пропонований посібник висвітлює основи культурології — науки про сукупність результатів людської діяльності, засоби передавання культурної інформації прийдешнім поколінням; дає уявлення про широкий спектр пам'яток духовної та матеріальної історії та культури, зв'язків культурних процесів між народами, про життя й побут різних народів і націй як цілісних соціальних інституцій.
Цілісне опанування культурологічних процесів сприятиме ефективній діяльності майбутніх управлінців щодо розвитку народного господарства держави.

Для студентів бакалаврату, магістратури, а також для всіх, хто цікавиться проблемами культурології


Шифр бібліотеки: СПН0019
Гук О. 100 великих таємниць і загадок України

К.: Айри, 2011. – 448 с. ISBN 978-966-498-113-9

Ця книга — енциклопедія українських легенд, загадкових історій, містичних збігів, що траплялися в історії нашої країни. В обмін на що був побудований Володимирський собор у Києві? Яка фреска таємничого майстра зображена на стіні Андріївської церкви? Ким були три дружини Богдана Хмельницького? Ви дізнаєтеся про загадки Будинку з химерами, ставки Вервольф і козацького острова Хортиця, українські таємниці Сталіна і легендарної Міледі, Бальзака і Гоголя, Ільфа і Петрова, Шнека і Булгакова, Айвазовського і Гріна, Голіцина і Шаляпіна. А також прочитаєте про священні дерева України, чудотворні ікони, приховані скарби козаків, цілющі води Криму і Карпат, загадки відомих замків і сліди тамплієрів, залишені в наших краях. Розрахована на широке коло читачів


Шифр бібліотеки: СПН0020
Кириченко Т.В. Етнопсихологія

Навчально-методичний посібник /Т.В.Кириченко. - Переяслав-Хмельницький : Видавництво СКВ, 2017. – 261 с.

Пропонований навчально-методичний посібник презентує сучасні наукові знання міждисциплінарної психологічної галузі – етнопсихології.

Розкриваються методологічні основи, базові поняття, феноменологія, зміст і форми прояву етнопсихологічних явищ у теоретичному плані, обговорюються основні положення в організації практичних занять, науково-дослідницькій самостійній та індивідуальній роботі студентів. Відповідно до цього й структурований посібник: лекційний курс, етнопсихологічний практикум, діагностичний і психокорекційний етнопсихологічний інструментарій, вокабулярій, робоча програма курсу.

Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, магістрам психології, студентам спеціальностей «історія», «дошкільна освіта», «соціальна робота», «мова і література», а також для психологів освітніх закладів і всіх тих, кого цікавлять проблеми етнічної психології

Попельницька О., Оксенич М. 100 великих діячів культури України

К.: Айри, 2010. – 464 с.

Книга містить 100 коротких біографічних оповідей — лаконічних портретів найвидатніших представників вітчизняної культури, які у різні історичні епохи творили як на теренах України, так і за її межами: скульпторів, архітекторів, художників, діячів театру та кіно, письменників і поетів. Творчість багатьох митців, чиї прізвища ввійшли до цієї книги, мало відома широкому загалу. Тому сподіваємося, що запропоноване видання стане у пригоді школярам, студентам, викладачам вищих навчальних закладів і всім читачам, хто цікавиться історією вітчизняної культури та її здобутками.

Розраховано на масового читача


Шифр бібліотеки: СПН0021
Коцур Н. І. Безпека життєдіяльності

Навчальний термінологічний словник-довідник / Н.І.Коцур, Л.П.Товкун, К.С.Варивода. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 390 с.
Навчальний термінологічний словник-довідник розкриває зміст основних найпоширенійших понять і термінів, які подаються в законах, міжнародних і державних стандартах, нормативно-правових документах та науковій літературі з безпеки життєдіяльності.
Словник призначений для студентів педагогічних навчальних закладів, викладачів, науковців, а також вчителів загальноосвітніх закладів.
Словник-довідник підготовлений у рамках науково-дослідної роботи (прикладного дослідження) з теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти»

Рассоха-Дісс М.С. Створення української держави

Х.: Веста, 2011, - 64 с.

Енциклопедія розповідає про становлення української держави, про непростий шлях нашого народу до нього. Зараз Україна - незалежна держава, але так було не завжди. Книга стане у пригоді школярам, як джерело необхідних знань з історії держави Україна


Шифр бібліотеки: СПН0022
Ситник О. Культурна антропологія: походження людини і суспільства

Навчальний посібник. - Львів: Львівська політехніка, 2012. – 180 с.

У посібнику викладено основні теоретичні та методологічні положення про проблеми походження людини і суспільства. Проаналізовані основні гіпотези про появу, становлення і розвиток первісної людини/людства.
Головну увагу зосереджено на ранніх етапах розвитку пралюдей і їх переходу від примітивного стада до людського суспільства, оскільки в цій галузі науки з’явилося багато нових фактичних даних, які спонукають до перегляду старих концепцій.

На жаль, автор не зміг подолати стереотипи і виводить походження людини від мавпи, для цього і наведено стандартну кількість джерельних матеріалів, почерпнутих з різних розпропагованих еволюціоністами джерел


Шифр бібліотеки: СПН0023
Стельмащук Г. Українське народне вбрання

Львів: Апріорі, 2013. – 256 с.

На джерельному і фактологічному матеріалі представлено шлях формування і побутування українського традиційного вбрання від найдавніших часів до початку ХХ ст.

Розглянуто комплекси вбрання усіх етнографічних регіонів України. Вперше подано коротку характеристику вбрання української еліти, міщан і робітників


Шифр бібліотеки: СПН0024
Риндюк В. І. Нормотворча діяльність

Практикум /В.І.Риндюк ; за ред. Ф.П.Шульженка. — К.: КНЕУ, 2013. — 127 с.

Практикум підготовлений відповідно до навчальної програми з дисципліни «Нормотворча діяльність» і має на меті сприяти отриманню та закріпленню студентами знань у сфері нормотворчої діяльності. Враховуючи впровадження Болонського процесу в Україні, важливого значення набуває перехід на якісно нові стандарти у сфері вищої освіти. Завданням практикуму є посилення практичної складової навчання, закріплення теоретичних знань і практичних умінь, забезпечення належного контролю за рівнем знань студентів. Для реалізації цього завдання до кожної з тем навчальної дисципліни «Нормотворча діяльність» включено перелік питань до теми, тестові завдання закритої форми з однією правильною відповіддю для самостійного контролю знань студентами, завдання для контролю знань викладачем та список рекомендованої літератури, нормативно-правових актів до відповідної теми курсу. В кінці посібника наведено відповіді до тестових завдань для самостійного контролю знань студентами.

Посібник може використовуватись викладачами і студентами юридичних вузів та юридичних факультетів вищих навчальних закладів у ході викладання та вивчення дисципліни «Нормотворча діяльність»

Біняшевський Е. В. Світ української писанки

Упоряд. Сітько С.П., Русанова Т.Є.К.: Кондор, 2005. – 96 с.

Видання присвячене життєвому і творчому шляху вченого, видатного ентузіаста української культури, зокрема декоративного станкового розпису, Ераста Володимировича Біняшевського. До нього увійшли спогади колег про Е.В.Біняшевського та його ілюстрації, зокрема писанкові розписи з усіх регіонів України


Шифр бібліотеки: СПН0025
Шейкіна К.О. Українські традиції

Харків: Ранок, 2010. – 66 с.

Енциклопедія розповідає про стародавні українські традиції, про самобутнє українське життя, звичаї, що народжувалися та передавалися від поколінь до поколінь


Шифр бібліотеки: СПН0026
Наніашвілі І.М. Українська вишивка. Рушники. Вишиванки. Обереги. Вишиваємо хрестиком та гладдю

Харків: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2012. – 190 с.

Ця книга – справжній подарунок для вишивальниць! Вона стане вашим практичним посібником із вишивання старовинних орнаментів, зібраних з різних куточків України. Видання містить перелік потрібних матеріалів та інструментів, ілюстровані описи базових швів, кольорові схеми вишиванок, усе необхідне, щоб розпочати вишивати одразу ж і невдовзі тримати в руках неперевершений виріб


Шифр бібліотеки: СПН0027
Безпека життєдіяльності

Підручник / Запорожець І.О. та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 448 с.

У підручнику викладено теоретичні положення з питань безпеки життєдіяльності людини. Розглянуто питання ідентифікації, аналізу ризиків. Матеріал підручника дозволяє студентам сформувати практичні навички для безпечного життя та збереження власного здоров’я та життя і здоров’я найближчого оточення. Для студентів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей


Шифр бібліотеки: СПН0028
Руснак І. Український фольклор

Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 304 с.

У пропонованому посібнику розкривається тематична палітра, родо-жанрова структура, історія розвитку, та інші особливості такого унікального явища як український фольклор. Виклад матеріалу супроводжується зразками аналізу фольклорних творів («Нотатки на полях хрестоматії»). Інформаційність видання збагачують додаткові матеріали.

Адресований студентам, прислужиться історикам, культурологам, етнологам, соціологам, усім хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, ментальний досвід, традиції, культуру українського народу


Шифр бібліотеки: СПН0029
Розвиток філософської думки в Україні

Навчальний посібник /за ред. Ю.М.Вільчинського ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». - 3-тє вид., перероб. і допов. — К.: КНЕУ, 2014. — 327 с.

Цей навчальний посібник створено на основі курсу лекцій, прочитаного авторами провідних університетах України. Враховано двадцятирічний досвід спілкування итача з цією книгою, а акож досвід викладання історії української філософської думки у вищій школі

Соціальна відповідальність

[Электронный ресурс] : Навчальний посібник /[А.М.Колот, О.А.Грішнова, О.О.Герасименко та ін.] ; за заг. ред. А.М.Колота ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 519 с. – Назва з титул. екрану.

У навчальному посібнику на засадах системного підходу розглядаються питання теорії та практики соціально відповідальної діяльності людини, інститутів держави і суспільства. Винесено уроки і зроблено висновки із суперечливої практики соціальної відповідальності, що склалася на сучасному етапі розвитку економіки та суспільства. Висвітлено прикладні аспекти імплементації інституту соціальної відповідальності в систему управління на корпоративному і державному рівнях

Рахманов О. А. Історія соціології (у 2-х кн.)

[Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. А. Рахманов, С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – 279 с. – Назва з титул. екрану.

В основу даного посібника покладені напрацювання вітчизняних соціологів з історії соціології – М. Захарченка, О. Погорілого, А. Ручки, В. Танчера, Н. Черниш та ін. Традиційна для даної дисципліни тематика суттєво доповнена важливою інформацією для розуміння становлення науки про суспільство. У навчальному посібнику простежуються головні етапи розвитку світової соціологічної думки від античності до початку нашого сторіччя. У роботі проаналізовано протосоціологічні ідеї мислителів стародавнього світу, середніх віків, нового часу, особливості виникнення і розвитку соціології як окремої науки. Значну увагу приділено аналізові наукових концепцій засновників світової соціології і основних напрямів теоретичної соціології та емпіричних досліджень XIX ст. Курс історії соціології розрахований на набуття студентами системного знання про основні передумови і етапи виникнення, функціонування та розвитку соціологічної науки, про провідні тенденції її зміни, про найзначніші напрямки, течії і школи, що існували на зорі формування науки про суспільство

Артеменко С. Б. Соціологія

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи /С.Б.Артеменко, А.Б.Фляшнікова. - К.: КНЕУ, 2012. — 188 с.

Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Соціологія». Містить методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання до тренінгів, теми рефератів та есе, питання для самоконтролю тощо.

Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчальної дисципліни «Соціологія».

Призначений для студентів усіх форм навчання за програмами бакалаврату та магістратури

Регіональна політика Європейського Союзу

[Електронний ресурс] : підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» ; за ред. В. І. Чужикова. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2016. – 496 с. – Назва з титул. екрану.

Розглядаються особливості динаміки розвитку регіонів в умовах глобальної економічної асиметрії. З’ясовані особливості та сутність політики регіонального і локального розвитку ЄС, механізми та інструменти. Приділено увагу креативній трансформації регіонів Європейського Союзу та моніторингу його регіонального розвитку. Визначено способи та напрями конвергенції регіональних моделей України й ЄС та окреслено перспективи регіонального розвитку в Європі. Підручник адресований студентам, що вивчають міжнародну економіку, і тим, хто спеціалізуються на відносинах Україна – ЄС. Може бути використаний також державними службовцями, фахівцями з просторового планування, політологами і соціологами, що досліджують регіональні асиметрії

Бульбенюк С.С. Історія політичної думки

[Електронний ресурс] : практикум. / С. С. Бульбенюк, Ю. М. Манелюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – К.: КНЕУ, 2014. – 190 с. – Назва з титул. екрану.

Практикум адресований студентам, які вивчають вибіркову дисципліну «Історія політичної думки», а також широкому колу читачів, які цікавляться політологією і політикою

Адміністративне право і процес УНР в екзилі: невідома правнича спадщина України

/Укладачі: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Коваль С.О., Бевз А.І., Паламарчук І.В., Гура О.В., Кравченко А.В., Сметанюк Р.С.; За загальною редакцією доктора юридичних наук, професора Гриценка І.С. – К.: Дакор, 2015. – 402 с.

У виданні відтворені документи, які відкривають невідомі сторінки історії змагань за українську державність у 20-30 роках ХХ століття. Увазі читача пропонуються проекти Судоустрою 1931 року, Адміністративного кодексу 1932 року і Закону про суди в адміністративних справах 1932 року Української Народної Республіки. До кожного проекту подано мотиви (науково-практичні коментарі), якими обґрунтовується потреба їхнього ухвалення. Очевидним є взаємозв’язок цих документів із цивільним процесуальним законодавством Російської Імперії, адміністративним законодавством Тимчасового Уряду і радянської України. Неабиякий вплив на зміст проектів зробили дореволюційна наука поліцейського (адміністративного права), теорія права і держави. Ознайомлення зі змістом документів викликає чимало запитань щодо їхнього авторства, місця публікації, намірів їхньої практичної реалізації на території радянської України. Очевидним є лише серйозна науковість викладених у документах думок та ідей щодо організації та законодавчого врегулювання відносин публічної влади і людини, способів і форм захисту її прав. Сподіваємося, що це видання стане корисним представникам як історичної, так і юридичної науки, викличе зацікавленість у всіх, хто вивчає генезис національної правничої думки


Шифр бібліотеки СПН0030
Дудко І.Д. (ред.) Історія українського суспільства

Навчальний посібник. Автори: І.Д.Дудко, В.Д.Бондаренко, З.І.Зайцева та ін. — К.: КНЕУ, 2011. — 602 с. — ISBN 978-966-483-446-3.

Навчальний посібник підготовлено з урахуванням концептуальних засад, які відображають напрацювання історичної науки незалежної України щодо становлення та розвитку українського суспільства, народу, нації.

Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують освітньо-професійні програми підготовки бакалавра за всіма галузями знань


Шифр бібліотеки СПН0031
Лукашенко Т. Українські обереги своїми руками

Харків: Віват, 2015. – (Корисна книга).
Суть оберегів відображає сама їх назва – оберігати людей, особливо в роки лихоліття, в періоди військових конфліктів тощо. Тобто оберіг захищає свого господаря від будь-якого спрямованого негативного впливу.

Оберіг – це своєрідний акумулятор енергії думок власника для здійснення його задумів. Він має дивовижну здатність у декілька разів збільшувати внутрішній потенціал свого власника, посилювати або нейтралізувати певні риси його характеру, забезпечувати його необхідними фізичними та духовними силами.

Наші пращури-слов’яни здавна виготовляли обереги, бо добре знали про їхню дивовижну магічну силу. Нерідко за обереги правили символічні тварини, такі як їжак, зозуля, ведмідь, а також рослини, на кшталт звіробою та папороті. Із плином часу нічого не змінилося – ми, як і раніше, шукаємо захисту в надприродних сил, хіба що форма оберегів зазнала певних змін. Які обереги сьогодні є незмінними в побуті сучасного українця? Як зробити власноруч оберіг для себе та близьких? Чи справді вишиванка є не просто елементом одягу, але й сильним засобом захисту від негативного впливу? Відповіді на ці та інші запитання ви знайдете на сторінках книги Тетяни Лукашенко «Українські обереги своїми руками», яка, можливо, стане вашим власним оберегом на шляху до щастя, гармонії й родинного затишку


Шифр бібліотеки СПН0032
Наконечный Е. Украденное имя. Почему русины стали украинцами

К.: Издательство Белявского, 2015. — 288 с.

Як московіт перетворився на «старшого брата»? Як могла виникнути легенда про те, що монголо-татарське іго розділило три братні народи, а мова Київської Русі - українська, виявляється, сформувалася тільки в XIV ст., нібито, від російської та ще й під впливом польської? І що було насправді? Якою мовою говорили, наприклад, древляни князя Мала? І коли сталася підміна і ім'ям споконвічно української землі Русі стали називати свої землі московіти? Ґрунтовні відповіді на деякі з порушених питань читач знайде в цій книзі


Шифр бібліотеки СПН0033
Онищук О. Символіка української писанки

/Одарка Онищук. – Торонто, 1985.

Українська писанка здобула світове визнання. Вийшла вона з творчого генія народу, його ранніх традицій, вірувань, мислення і відчування та образного символічного вислову, що його вона зберегла естетичними формами орнаменту. Писанка зайняла гідне їй місце на полицях музеїв, здобула пошану в культурних народів. Писанка, подібно як інші вияви українського мистецтва, ─ ікони, килими і вишивки, ─ прикрашала міжнародні виставки в столицях світу.

Праця Дарії Онищук дає читачеві вичерпну інформацію не лише щодо технології писання писанок, а й розповідає про значення символів в орнаментації писанки, що спираються як на етнографічній та археологічній літературі, так і на власних спостереженнях з життя на рідних землях, зокрема, на її багатій традиціями української духовності Лемківщині.

Праця Одарки Онищук буде корисною не лише митцям, а й діячам культури, організаторам виставок народного мистецтва та викладачам


Шифр бібліотеки СПН0034
Енциклопедичний словник символів культури України

/ за заг. ред. В.П.Коцура, О.І.Потапенка, В.В.Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2015. – 912 с. ISBN 978-966-2464-48-1

У «Словнику символів культури України» подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові сим-воли українців.

Автори намагаються охопити значні часові періоди існування певного символу, широкий ареал побутування. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значна увага приділена питанням семантики певного символу в античній міфології, релігії(Єгипет, Греція), слов’янському народовір’ї (язичництві), християнстві, ісламі, буддизмі. Словник уміщує близько 520 словникових статей та600 термінів-символів.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів та науковців, учнів загальноосвітніх шкіл, коледжів та ліцеїв


Шифр бібліотеки СПН0035
Лукінюк М.В. Обережно: міфи! Спроба системного підходу до висвітлення фальшувань історії України

2-ге вид., випр. — К.: Видавництво імені Олени Теліги, 2012. — 560 с. ISBN 978-966-355-069-5
Тривалий період перебування нашої країни у складі Російської імперії призвів до брутальної фальсифікації історії українського народу за допомогою впровадження у суспільну свідомість численних історичних міфів, витворених імперськими ідеологами.
Широко використовуючи роботи як відомих учених минулих століть, так і сучасних дослідників, а також документи й архівні матеріали, автор дослідження висвітлює справжню суть і пропагандистську спрямованість імперських історичних міфів, які докорінно перекручують історію України.

Для українознавців, істориків, викладачів вузів, аспірантів, студентів, учнів старших класів — усіх, хто цікавиться історією України


Шифр бібліотеки СПН0036
Сошніков А. О. Історія філософії

Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей /А.О.Сошніков. – Харків: Майдан, 2016.– 162 с. ISBN 978-966-372-481-2.

У пропонованому посібнику висвітлюються основні аспекти історії філософії від найдавніших часів до сучасної доби. У нього включені, як філософські системи окремих філософів, так і розвиток їхніх поглядів у рамках певних філософських шкіл, розкрито розвиток філософської думки в цілому, згідно з визначеними часовими періодами та існуючими в них філософськими тенденціями.

До кожної теми пропонуються питання для самостійної підготовки, список рекомендованої літератури.

Для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів, а також тих, хто цікавиться історією філософії


Шифр бібліотеки СПН0037
МАЙДАН. (Р)ЕВОЛЮЦІЯ ДУХУ: Мистецько-культуро-логічний проект

Автор і куратор проекту: Антін Мухарський. – К.: НАШ ФОРМАТ, 2014. – 312 с. : іл. ISBN 978-966-97425-1-3

Книга-калейдоскоп, в якій зібрані відверті й критичні погляди на Українську революцію 2013-14 рр., емоції без купюр і деталі, що залишились за кадром медіа.

Публічні інтелектуали, громадські діячі, філософи, історики, письменники, художники, герої й очевидці революційних днів української історії в щоденниках, есе й ексклюзивних інтерв’ю розповіли про темний і світлий бік Майдану, версії причин і наслідків, «білих плям» і таємничих збігів у подіях листопада-лютого 2014 року.

Видання розраховане на коло читачів, яким цікава контраверсійна точка зору на українську історію, політику і культуру


Шифр бібліотеки СПН0038
Михайличенко О.В. Історія науки і техніки

Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2013. – 346 с.

У посібнику коротко викладена світова історія розвитку науки і техніки. Особлива увага звернена на виникнення знарядь праці, технічних засобів побуту та виробництва, основні технічні винаходи та наукові відкриття в історії людства.

Здійснена класифікація природничих наук та наук про суспільство, визначені соціально-політичні, гуманітарні та природничі навчальні дисципліни.

Для аспірантів, магістрантів та студентів старших курсів вищих навчальних закладів, викладачів


Шифр бібліотеки СПН0039
Історія філософії: проблема людини та її меж

Вступ до філософської антропології як метаантропології. Навчальний посібник зі словником. – 4-е видання перероблене та доповнене – К:. КНТ, 2016– 396 с.

Автор більшості лекцій – доктор філософських наук, професор Н.В.Хамітов. Він широко відомий телеглядачам і слухачам радіо свої-ми програмами з проблем особистісної реалізації людини, її самотності і любові, а читачам – своїми книгами «Філософія самотності», «Звільнення від буденності», «Самотність у людському бутті», «Межі чоловічого та жіночого», філософськими романами «Маска», «Володар старості» та ін.

Лекції висвітлюють основні етапи історії міркувань про людину та її межі – становлення філософської антропології як метаантропології. Переваги даного навчального посібника у наступному:
- доступний і динамічний стиль викладу, окремі лекції читаються як філософський роман;
- підхід до історії філософії як до комунікативної системи;
- виклад історії філософії як історії теоретичної філософії, філософської есеїстики та філософського мистецтва;
- наявність філософського словника, де визначені основні терміни сучасної філософії людини.

Адресується студентам вузів і коледжів, які вивчають філософські та гуманітарні дисципліни, а також всім, хто цікавиться проблемою людини у філософії


Шифр бібліотеки СПН0040
Гай-Нижник П. П. Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення

/ Павло Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2017. – 332 с.

У новій монографії доктора історичних наук П. П. Гай-Нижника «Росія проти України (1990–2016 рр.): від політики шантажу і примусу до війни на поглинання та спроби знищення» висвітлюється комплекс дипломатичних та воєнно-політичних взаємин між Російською Федерацією та Україною в контексті геополітичних інтересів Москви та зовнішньополітичного курсу Києва, внутрішнього політичного і соціально-економічного становища в Україні протягом 1990–2016 рр. У книзі аналізуються міжнародна політика урядів України в контексті національної безпеки, історичні передумови та геополітичні причини агресії Російської Федерації проти України у 2014 р., а також воєнно-політичний і фінансово-економічний аспекти Російсько-української війни крізь призму розвитку глобальних світових процесів і перетворень.

Розглянуто політико-теоретичні, геополітичні, культурно-історичні й зовнішньополітичні аспекти анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі. З огляду та з позицій реалізму проінтерпретовано специфіку міжнародних відносин на постімперському (пострадянському) політичному просторі, в тому числі й місця і ролі України у цивілізаційному протистоянні європейського Заходу та московитського Сходу. Автор подає власну оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсорові міжнародного тероризму, проаналізовано сучасні виклики та шляхи їх розв’язання щодо зміцнення національної ідентичності українців, стратегії реінтеграції та деокупації Криму, посилення системи національної безпеки та оборони України.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної держави Україна


Шифр бібліотеки СПН0041
Донбас в огні. Путівник зоною конфлікту

/ А.Майорова, М.Балабан, О.Волянюк та ін. – Львів: Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», 2017. – 98 с.

Видання є підсумком багатомісячної праці колективу авторів із різних сфер компетенції — розслідувальної журналістики, регіоналістики, історії та державного управління. Написаний у формі своєрідного «vade mecum», кишеньковий довідник покликаний ознайомити читача з передумовами, проблематикою, термінологією, особливостями війни на Донбасі. Книга розрахована на експертів, журналістів, представників міжнародних місій, що працюють в Україні, а також буде цікавою для широкого кола читачів, які намагаються розібратися та виробити власне бачення щодо ситуації на Сході України


Шифр бібліотеки СПН0042
Хома І.Я. Історія української культури

Навчальний посібник / І.Я.Хома, А.О.Сова, Ж.В.Мина; за ред. І.Я.Хоми. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 356 с. ISBN 978-617-607-235-5

Подано теоретичні основи культури, розкрито процес розвитку історії української культури від найдавніших часів до сьогодення, розглянено найвизначніші здобутки, що стали найбільшими надбаннями української нації та світової цивілізації.

Для студентів негуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів і всіх тих, хто цікавиться історією української культури


Шифр бібліотеки СПН0043
Дарморіз О. Міфологія

Навчальний посібник. - Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2010. - 248 с. І8ВМ 978-966-613-784-8

Розглянуто основні питання з теорії міфу, подано головні підходи щодо природи та сутності міфів в історії філософської думки.

З’ясовано роль та місце міфу в структурі духовної культури, зокрема розкрито взаємозв’язок міфу з релігією, ідеологією та художньою творчістю. Висвітлено особливості існування міфологічної свідомості в первісному суспільстві, а також ґенезу та розвиток міфологічних уявлень у європейській культурі (від античності до сьогодення)


Шифр бібліотеки СПН0044
Спогади бійців УПА

Львів : Апріорі, 2015. - 132 с. ISBN 978-617-629-223-4

У книзі висвітлено героїчну боротьбу бійців УПА з більшовицькими та німецькими загарбниками за незалежність українського народу


Шифр бібліотеки СПН0045
Історія світової культури

Навчальний посібник / Керівник авт. колективу Л.Т.Левчук. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 400 с. ISBN 978-966-611-01-0117-2

Навчальний посібник відбиває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства, а також специфіку людини як продукту біологічної та культурної еволюції. Побудований відповідно до спрямованості лекційного курсу матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичних періодів до складних суперечливих процесів культури XX століття.

Для студентів вищих закладів освіти, викладачів, учителів


СПН0046
Основи методології та організації наукових досліджень

Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А.Є.Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с. ISBN 978-611-01-0082-3

У навчальному посібнику висвітлені теоретичні засади методології науково-дослідної діяльності, а також надані конкретні рекомендації щодо виконання окремих видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт. Розглянуто роль науки і наукових досліджень у сучасному світі, питання технології виконання наукового дослідження студентами і молодими науковцями, докладно охарактеризовано окремі види кваліфікаційних робіт студентів і курсантів (курсові, бакалаврські, магістерські дипломні роботи), а також вимоги й основні правила їх написання та захисту.

Окремі розділи присвячені науково-дослідній роботі студентів, її структурі, змісту і формам, підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру. Методика написання, оформлення й захисту кандидатської та докторської дисертації розкрита в останньому розділі.
Для студентів, курсантів, аспірантів, ад’юнтів, докторантів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться основами методології наукових досліджень


Шифр бібліотеки СПН0047
Караман І.В. Європейський суд з прав людини

Європейська конвенція з прав людини та індивідуальні заяви: перше знайомство / І.В.Караман, В.В.Козіна. — 3-тє вид., змін. та допов. — Х.: Фактор, 2016. — 240 с. ISBN 978-966-180-695-4

Цей навчально-методичний посібник є своєрідним вступом до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.

Посібник, який є третім виданням, зміненим та доповненим, складається з трьох розділів. Перший розділ викладено у формі найбільш поширених запитань, які можуть виникнути у зв’язку з поданням індивідуальної заяви до Суду, та відповідей на них. Другий розділ містить основні нормативні акти, що стосуються захисту прав та свобод людини або юридичної особи в Європейському суді з прав людини, зокрема Регламент Європейського суду з прав людини (у редакції станом на 1 січня 2016 року). У третьому розділі наведено роз’яснення щодо заповнення формуляра заяви до Суду, а також приклад вже заповненого формуляра такої заяви.

Це видання буде корисним юристам, адвокатам, суддям, державним службовцям, викладачам та всім, кому цікаві та небайдужі права людини і можливість їх ефективного захисту на міжнародному рівні


Шифр бібліотеки СПН0048
Скрипник О.М. Історія міжнародних організацій

Навчальний посібник. – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011 – 226 c.

У навчальному посібнику розглядається історія виникнення міжнародних організацій. Подано матеріал, щодо створення перших міжнародних організацій, а також описана історія ООН та організацій «системи ООН», регіональних організацій та міждержавних об’єднань. Подано матеріал з історії фінансових, торгівельних, неурядових організацій, та історія організацій країн Африки.

Навчальний посібник з курсу «Історія міжнародних організацій» укладено у відповідності з вимогами кредитно-модульної системи для студентів історичного факультету. Він включає програму курсу, розроблено згідно вимог кредитно-модульної системи, а також – теми семінарських занять, тематику лекційних, завдання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання знань студентів, теми рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчення курсу.

Наявність цієї інформації допомагатиме сприйняттю історичних подій, їх запам’ятовуванню та розумінню сутності основних проблем історії міжнародних організацій. Посібник розрахований для студентів історичних факультетів, усіх хто захоплюється всесвітньою історією


Шифр бібліотеки СПН0049
Історія політичної думки

Навчальний посібник. / укладач Карасевич А.О. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2013. – 651 с.

Пропонований навчальний посібник розкриває історію політичного вчення, починаючи із Стародавнього світу і до сьогодення, аналізує суть і форми політичного життя, зміст і напрями розвитку політичних процесів та інститутів як вітчизняного політичного знання, так і основних здобутків світової політичної культури.

Посібник розрахований на студентів і магістрантів, викладачів, усіх тих, кому не байдужий цивілізаційний аспект висвітлення політичної мудрості минулих і сучасних поколінь


Шифр бібліотеки СПН0050
Палій О. 25 перемог України

К.: К.І.С., 2013. – 84 с.

Книга Олександра Палія «25 перемог України» популярно викладає історичні події, пов'язані з Україною, що справили найбільший вплив на світову, європейську та українську історію. Перелічені в книзі факти визнані й підтверджені академічною наукою. Книга стане в пригоді студентам, викладачам, учням загальноосвітніх шкіл та всім, хто цікавиться вітчизняної історією


шифр бібліотеки СПН0051
Володимир Мослійчук. Геннадій Єфименко. Слобідська Україна. Формування українсько-російського кордону

У брошурі використані карти, розроблені картографом Дмитром Вортманом спеціально для цього тексту та для проекту «LIKБЕЗ. Історичний фронт». Також використано ілюстративні матеріали з відкритих електронних ресурсів із вказівкою у підписах на відповідні сайти. Окрім цього залучено фотографії та малюнки із архіву електронних копій Г.Єфіменка та з книги: Жовтнева революція та громадянська війна на Україні. Альбом склав музей революції УСРР

Кирило Галушко. Русь - Малоросія - Україна: назва і територія

Електронний варіант цієї брошури можна безкоштовно скачати на сайті «LIKБЕЗ» та абсолютно вільно поширювати

 Назва & описДоступ
Економіка України

= Economy of Ukraine : наук. журн. / Нац. акад. наук України, М-во екон. розв. і торгівлі України, М-во фінансів України, М-во екон. України. – Київ: [б. в.], 1958. - Виходить щомісяця

Випуски за 2012 - 2018 рр.

Видання індексується Google Scholar

Архів номерів журналу «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ»

Випуски за 2004-2018 рр.

Правовласник дозволяє використання матеріалів журналу, але з обов'язковим посиланням на ресурс www.top-personal

Архів номерів наукового журналу «Економіка і фінанси»

Випуски за 2013-2018 рр.

Журнал включено до Російського індексу наукового цитування (РИНЦ) та Index Copernicus International.

Матеріали публікуються українською, російською й англійською мовами

Бухгалтерський облік і аудит

наук.-практ. журн. / ТОВ "Екаунтинг", Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Київ: [б. в.], 1993. - Виходить щомісяця.

Випуски за 2011 - 2015 рр.

Видання індексується Google Scholar

Економіка. Менеджмент. Бізнес

зб. наук. пр. / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: О. Є. Гудзь (голов. ред.) [та ін.]. - Київ : ДУТ, 2010

Випуски за 2013-2018 рр.

Open Journal Systems

Козак Ю.Г. (ред.) Міжнародні економічні відносини : запитання та відповіді

Навчальний посібник. / За ред. Козака Ю.Г., Спорека Т., Зайця М.А. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 332 с. ISBN 978-611-01-0818-8

Міжнародні економічні відносини розглядаються в системі сучасної економічної теорії. Наголос робиться на запитання та відповіді щодо мікроекономічного та макроекономічного механізм i в здійснення міжнародних економічних відносин в умовах світової інтеграції та глобалізації.

Для студентів економічних вузів та факультетів


Шифр бібліотеки: ЕН0018
Окландер М.А. Поведінка споживача

Навчальний посібник / М.А.Окландер, І.О.Жарська – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 208 с. ISBN 978-617-673-269-3

У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення поведінки споживача. Розглянуто відповідні чинники впливу. Визначені етапи процесу прийняття рішення про купівлю товару.

Приділено увагу методам оцінки реакції споживача на маркетингові дії.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців


Шифр бібліотеки: ЕН0011
Семикіна М.В., Петіна О.М. Інтелектуальний бізнес

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання: Кіровоград: КНЕУ, 2015. – 141 с.

Навчальний посібник рекомендовано для вивчення студентами економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання, зокрема студентами магістерського рівня підготовки зі спеціальності «Економіка підприємства». У посібнику висвітлено сутність та види інтелектуального бізнесу, основи управління таким бізнесом, значення інтелектуальної власності, роль її правового захисту, обґрунтовано сутність комерціалізації інтелектуальної діяльності, розкрито механізм здійснення інвестицій в інтелектуальний бізнес


Шифр бібліотеки: ЕН0015
Єфремов Д.П. Економіка суспільного сектору

Навч. посіб. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана»; Д.П. Єфремов, Н.В.Федірко. – К.: КНЕУ, 2014. – 351 с.

Вивчення особливостей побудови і структури економіки суспільного сектору є важливим, зважаючи на постійне підвищення масштабності та ролі держави в організації всіх сфер економічної діяльності. Розширення прав і свобод громадян передбачає зміну функцій держави та методів державного управління процесами забезпечення цих прав і свобод. Знання основ теорії суспільного сектору, методів аналізу ефективності держави в економічній системі та практики управління суспільним сектором є особливо цінними для посадовців та керівників. Від уміння грамотно оцінити задачі та обмеження, які суспільство покладає на органи влади, і правильно підібрати інструменти арсеналу державного менеджменту для реалізації поставлених задач залежатиме ефективність функціонування не тільки урядових, але й приватних структур всередині економіки та її позиції на міжнародній арені


Економічний аналіз у схемах і таблицях

Навчальний посібник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [І.М.Парасій-Вергуненко, С.В.Калабухова, Г.А.Ямборко та ін.] ; за ред. Л.М.Кіндрацької та І.М.Парасій-Вергуненко. – К.: КНЕУ, 2012. – 323 с.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми для студентів-бакалаврів напряму «Економіка та підприємництво». У посібнику в зручній для сприйняття студентами формі розкриваються найважливіші проблеми аналізу господарської діяльності підприємства; систематизовано сучасний інструментарій аналітичних досліджень залежно від цілей, завдань та функцій аналізу; викладено методики аналізу фінансового та операційного аналізу з урахуванням останніх змін у фінансовій звітності та стандартах обліку. Наочне подання матеріалу у вигляді схем та таблиць дає змогу сконцентруватись на найважливіших питаннях і проблемах, систематизувати й узагальнити теоретичний матеріал з дисципліни «Економічний аналіз» та набути практичних навичок проведення аналітичних досліджень

Математична статистика

Навч. посіб. [Електронне видання] / [С.М.Григулич, В.П.Лісовська, О.І.Макаренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 203 с. – Назва з титул. екрану.

Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, відповідає програмі з математичної статистики, чинній у Київському національному економічному університеті ім. В. Гетьмана. Розв’язано багато задач економічного характеру та прикладів, за допомогою яких студенти зможуть набути відповідних практичних навиків з використання методів математичної статистики для обробки економічної інформації

Фещенко В.М. Сучасні економічні теорії

Навч. посіб. / В.М.Фещенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 474 с.

В навчальному посібнику розкрито суперечливий розвиток новітньої економічної думки країн Європейської цивілізації впродовж останньої третини ХХ — початку ХХІ ст. Проаналізовано найважливіші економічні концепції, сформовані в межах основних і альтернативних течій світової економічної теорії. Показано багатогранність сучасної економічної думки в теоретичних надбаннях, методології аналізу, прогностичних висновках тощо. Акцентується увага на новаторських дослідженнях прихильників сучасного інституціоналізму, еволюційної теорії, розробках лауреатів Нобелівської премії з економіки

Островська О.А. Управління фінансовою санацією підприємства

Практикум : навч. посіб. / О.А.Островська, О.Б.Соколова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К:: КНЕУ, 2013. – 176 с.

У навчальному посібнику наведено задачі, тестові завдання й тренінги з дисципліни «Управління фінансовою санацією підприємств». Посібник призначено для проведення аудиторних практичних занять і самостійної роботи студентів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», зокрема заочної, оскільки до кожної задачі наводяться методичні вказівки щодо її розв’язання. Виконання завдань практикуму може стати корисним також для фахівців з антикризового управління фінансами суб’єктів підприємництва та арбітражних керуючих

Блудова Т.В. Аналітична геометрія та її застосування в економічних дослідженнях

[Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для СРС / Т.В.Блудова, В.П.Лісовська, О.В.Магда ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 92 с. – Назва з титул. екрану.

У посібнику для СРС розглядаються елементи векторної алгебри і аналітичної геометрії та їх застосування в економічних дослідженнях

Підприємницька освіта як ключ до успіху

/ А.Колот, В.Петюх, А.Василик [та ін.]. – К.: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 468 с. – (Серія дидактичних матеріалів підприємницької освіти закладах професійної освіти України).

Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Придбання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців» (BUSEEG) для учнів технікумів і коледжів різних напрямків, які хотіли б доповнити своє основне освіту підприємницької підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу

Податкова система

Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» ; [В.К.Хлівний, О.М.Тимченко, Ю.В.Сибірянська та ін.]; кер. авт. кол. В.К.Хлівний. – К.: КНЕУ, 2014. – 372 с.


У навчально-методичному посібнику систематизовано теоретичні та методологічні основи оподаткування, наведено програму курсу, методичні поради до самостійного вивчення тем курсу, термінологічний словник, плани практичних (семінарських,) занять, навчальні завдання для самостійної роботи студентів, тести та запитання для самоконтролю. З метою забезпечення цілісного сприйняття студентами матеріалу кожної теми курсу, зміст вище перерахованих складових навчально-методичного посібника викладено в розрізі кожної теми дисципліни. Посібник містить також тематику курсових робіт та методичні вказівки до їх виконання, завдання для студентів заочної форми навчання, список літератури. Використання даного навчально-методичного посібника у навчальному процесі сприятиме покращенню якості самостійної роботи студентів та підвищенню рівня засвоєння ними матеріалу

Податкова система : практикум

/ М-во освіти і науки України, ВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» ; В.К.Хлівний, Ю.В.Сибірянська, А.В.Пислиця [та ін.] ; авт. кол. В.К.Хлівний. – К.: КНЕУ, 2014. – 486 с.

Дане видання покликане допомогти в набутті вмінь щодо застосування положень діючого податкового законодавства під час нарахування та сплати податків, а також створення належного методичного забезпечення для проведення аудиторних практичних занять та організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення курсу «Податкова система». У практикумі враховані основні нововведення Податкового кодексу, увага сконцентрована саме на прикладних аспектах оподаткування та набутті навичок їх застосування на практиці. Різноманітні практичні завдання (аналітичні завдання, завдання для роботи з науковою літературою та нормативною базою, інтелект-карти, тренінг-вправи, кейси, ділові ігри, податкові ребуси тощо) і приклади виконання розрахункових завдань та пояснення щодо заповнення податкових декларацій по них сприятимуть закріпленню набутих теоретичних знань та практичних навичок, розвитку наукового мислення

Предпринимательское образование как ключ к успеху. Бизнес-планирование деятельности

/ Г.Швыданенко, Е.Бойченко, Р.Фортмюллер [и др.]. – К.: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 105 с. – (Серия дидактических материалов по предпринимательскому образованию в учреждениях высшего образования Украины).

Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Придбання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців» (BUSEEG) для учнів технікумів і коледжів різних напрямків, які хотіли б доповнити своє основне освіту підприємницької підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу

Предпринимательское образование как ключ к успеху. Персонал

/ А.Колот, В.Петюх, А.Василик, Р.Фортмюллер. – К.: Вид.-поліграф. дім «ФОРМАТ», 2016. – 72 с. – (Серия дидактических материалов по предпринимательскому образованию в учреждениях высшего образования Украины).

Навчально-методичні матеріали даної серії були розроблені в рамках міжнародного освітнього проекту ЄС TEMPUS «Придбання професійних і підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу і консультації підприємців» (BUSEEG) для учнів технікумів і коледжів різних напрямків, які хотіли б доповнити своє основне освіту підприємницької підготовкою для успішного створення і ведення бізнесу

Фінанси

Практикум для студ. усіх напрямів підготовки (крім 6508, 6508/1) [Електронний ресурс]: навч.-метод. посіб. / О.Р.Романенко, Л.П.Даниленко, Л.П.Гладченко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана», Каф. фінансів. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 162 с. – Назва з титул. екрану.

У даному виданні вперше за кожною темою базового бакалаврського теоретичного курсу «Фінанси» розроблено комплексний пакет завдань, призначених для опрацювання теоретичних, нормативно-правових і наукових фінансових питань. Інноваційний характер практикуму зумовлений компетентісно-орієнтовним підходом та надзвичайно широким спектром завдань. Зокрема, пакет завдань за темою охоплює: роботу з категоріальним і понятійним апаратом, складання інтелект-карт, схематичні завдання, тести різного рівня складності, ситуаційні та аналітичні завдання (порівняльний і причинно-наслідковий аналіз, SWOT-аналіз), роботу із фінансовим законодавством, завдання для роботи в малих групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання. З метою сприяння формуванню високої якості компетентностей студентів кожна тема супроводжується коротким викладом змісту основних її питань

Фінанси

(для студ. спец. «Фінанси і кредит») : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О.Р.Романенко, Л.П.Даниленко, Л.П.Гладченко, А.А.Славкова. — 2-ге вид. змін. та допов. — К: КНЕУ, 2013. — 136 с.

У посібнику викладені навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення дисципліни «Фінанси» для студентів спеціальності «Фінанси і кредит». Представлено зміст програми курсу за темами, методичні поради до їх вивчення, виділено ключові поняття, подається короткий термінологічний словник, розроблені плани семінарських (практичних) занять, завдання для індивідуальної роботи та для самостійного дослідження студентів. Крім того, подається сучасна тематика курсових робіт і вимоги до їх виконання.

Посібник може бути корисним для викладачів вищих навчальних закладів і студентів економічних спеціальностей

Бюджетна система : підручник

/ за наук. ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія. – Київ : ЦУЛ ; Тернопіль : Екон. думка, 2012. – 871 с.

У підручнику з урахуванням «Бюджетного кодексу» і «Податкового кодексу» висвітлюються питання теорії та практики формування й використання бюджету, особливості побудови і функціонування бюджетної системи України. Всебічно охарактеризовані її складові, система доходів, видатків бюджету і міжбюджетних відносин. Особливу увагу приділено видаткам на економічну діяльність і науку, соціально-культурні заходи, оборону, громадський порядок і управління. За структурою і змістом підручник відповідає нормативній програмі курсу

Гроші та кредит : підручник

/ М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана» ; [М.І.Савлук, А.М.Мороз, І.М.Лазепко та ін.] ; за наук. ред.М.І.Савлука. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2011. – 592 с.

У підручнику висвітлені теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Розкриті механізм формування пропозиції грошей та роль грошей у ринковій економіці

Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка : підручник

/ Д.Г.Лук’яненко, А.М.Поручник, Я.М.Столярчук ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2014. – 762 с.

У підручнику викладено основні питання сучасної міжнародної економіки як науки, узагальнено її теоретико-методологічний арсенал, розкрито історичну еволюцію та особливості розвитку в глобалізаційну епоху. Міжнародна економіка розглядається як економічна система, що об’єднує традиційні та новітні форми, механізми й інструменти реалізації міжнародних відносин між суб’єктами економічної діяльності різного рівня. Особлива увага приділяється аналізу трансформацій, яких зазнали класичні форми міжнародних економічних відносин, — міжнародна торгівля, міжнародний рух інвестиційного та кредитного капіталу, міжнародна міграція робочої сили та міжнародні валютно-фінансові відносини. Важливе місце відведено вивченню процесів регіональної економічної інтеграції та глобального економічного розвитку. Кожний розділ підручника містить комплекс питань, пов’язаних з участю України в міжнародних економічних відносинах

Теорія фінансів : підручник

/ П.І.Юхименко, В.М.Федосов, Л.Л.Лазебник [та ін.] ; за ред. В.М.Федосова, С.І.Юрія. – К.: ЦУЛ, 2010. – 576 с.

Висвітлюються питання теорії фінансів у систематизованому виді з сучасною системою оцінок. Підручник устаткований контрольними запитаннями і тестами для перевірки знань студентів, узагальненнями підходів до трактування категорій, списком рекомендованих першоджерел до кожної теми. За структурою і змістом підручник відповідає програмі навчального курсу «Фінанси», який вивчається на усіх факультетах економіки і фінансів вищих закладів освіти України

Інвестування : практикум

/ [Т.В.Майорова, В.І.Максимович, С.В.Урванцева та ін.] ; за наук. ред. Т.В.Майорової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана". - К.: КНЕУ, 2012. - 577 с.

Практикум містить програмну анотацію ключових питань з методики розв’язування задач з інвестування, питання для поглибленого вивчення дисципліни, тести, задачі, вправи, а також перелік рекомендованої літератури до кожної з тем. В кінці практикуму пропонуються міні-тренінги, бізнес-ситуації, ділові ігри, індивідуальні завдання. Основними розділами практикуму є: вартість грошей в часі; оцінка фінансових інвестицій та портфельне інвестування; методи оцінки інвестиційних проектів; джерела фінансування інвестиційних проектів; оцінка інвестиційних ресурсів; оцінка інвестиційних ризиків; оцінка вартості майна та майнових прав; особливості оцінки інноваційних проектів та ін.

Практикум розраховано на поглиблене вивчення та закріплення практичних знань з оцінки інвестиційної діяльності на рівні сучасних досягнень світової економічної науки і практики. Він стане в пригоді під час підготовки до семінарських занять, контрольних та курсових робіт, заліків, іспитів, а також для здійснення модульно-рейтингового контролю знань

Решетнікова І.Л. Маркетинг: кейси, ситуаційні вправи, тестові завдання

[Электронный ресурс] : практикум / І.Л.Решетнікова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2013. – 479 с. – Назва з титул. екрану.

У практикуму значна увага приділена практичним завданням, ситуаційним вправам і тестовим завданням відповідно до кожної теми типової програми маркетингу для маркетологів. Кросворди полегшують сприйняття основних категорій маркетингу і роблять процес самостійної підготовки невимушеним. Наприкінці посібник містить термінологічний словник, кейси, список рекомендованої літератури

Підмогильний О.О. Організація та здійснення контролю органами державної фінансової інспекції України за сферою державних закупівель

Практ. посіб. / О.О.Підмогильний. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2013. – 255 с.

У посібнику розглянуті питання організації та здійснення фінансового контролю органами Державної фінансової інспекції України за сферою закупівель за державні кошти.

Висвітлена роль та місце органів Держфінінспекції України у сфері контролю за державними закупівлями; запропоновано низку підготовчих дій, направлених на підвищення якості проведення контрольних заходів у сфері державних закупівель; розкрито основні методологічні аспекти проведення контрольних заходів у цій сфері; досліджено надані органам Держфінінспекції нормами законодавства повноваження щодо вжиття заходів за результатами виявлених порушень та зловживань у сфері прок’юременту та недопущення їх здійснення у подальшому.

Крім того, у посібнику обґрунтовано доцільність та дієвість використання в ході проведення контролю за державними закупівлями інформаційних ресурсів мережі Інтернет задля отримання елементів новизни при ревізійних діях.

Посібник повинен стати у нагоді працівникам органів Державної фінансової інспекції України, інших органів державного регулювання та нагляду у сфері державних закупівель, посадовим особам комітетів конкурсних торгів замовників, учасникам процедур закупівель за державні кошти, державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування, студентам, викладачам та фахівцям навчальних закладів економічного направлення, а також іншим зацікавленим особам

Підприємництво і бізнес-культура

[Електронний ресурс] : практикум / [В.М.Колот, І. М.Рєпіна, Л.А.Шергіна та ін.]. — К.: КНЕУ, 2014. — 244 с.

Практикум охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для вивчення дисципліни. Основними елементами практикуму є навчальна програма, матеріали для закріплення знань, практичні завдання, міні- кейси, імітаційні завдання за окремими темами, тематика рефератів, критерії оцінювання знань студентів.

Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Буде корисним і всім тим, хто має намір поглибити знання з теоретичних і практичних основ ведення підприємницької діяльності та формування бізнес- культури підприємств

Створення власного бізнесу

[Електронний ресурс] : практикум / [А.М.Колот, Г.О.Швиданенко, В.М.Петюх] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – 328 с. – Назва з екрану.

Практикум підготовлений в рамках реалізації в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» проекту ЕС Tempus «Набуття професійних та підприємницьких навичок за допомогою виховання підприємницького духу та консультації підприємців-початківців». Матеріал практикуму допоможе студентам, викладачам, бізнесменам-початківцям оволодіти компетенціями у сфері організації господарської діяльності підприємств, бізнес- проектування, маркетингових досліджень, фінансового аналізу. Студенти та бізнесмени-початківці набудуть умінь по проведенню бізнес-діагностики та визначенні результативності діяльності підприємств, оцінюванні рівня ризиків та економічної ефективності новоствореного бізнесу, визначенні напрямів реалізації соціально відповідальних практик

Куценко Т.Ф. Соціальний бюджет

[Электронный ресурс] : міжпредметний тренінг / Т.Ф.Куценко, Н.П.Москалюк ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 181 с. – Назва з титул. екрану.

Міжпредметний тренінг «Соціальний бюджет» розроблений на базі дисциплін «Бюджетно-податкова політика», «Національні рахунки в державному управлінні», «Державне управління соціальною сферою» та покликаний забезпечити підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за програмою «Державне управління економікою». Методичне забезпечення тренінгу має 5 розділів, в яких подається програма тренінгу, методична база — імітаційна економіко-математична національна модель «Соціальний бюджет», зведена методична карта тренінгу за 5 етапами проходження (підготовчий, інформаційно-аналітичний, моніторингово-прогнозний, управлінсько-регуляторний та презентаційний), оцінювання результатів тренінгу та рекомендована література. Методичні рекомендації стануть незамінним навігатором під час проходження студентами тренінгу, допоможуть їм поглибити як теоретичні знання, так і сформувати практичні навички здійснення моніторингу, аналізу та прогнозування

Ціноутворення: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

/ Укл.Т.В.Козій. – Бориспіль: Ризографіка, 2014. – 94 с.

Навчально-методичний посібник розроблено для самостійного вивчення курсу «Ціноутворення» студентами напряму підготовки «Педагогічна освіта» спеціальності «Професійна освіта. Товарознавство» денної та заочної форм навчання. В ньому розглянуті основні теорії ціноутворення, види цін відповідно до їх класифікаційних ознак, структуру ціни, політику ціноутворення, державне регулювання ціноутворення, ціни зовнішньоекономічної діяльності і т.ін.

Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль

Підручник / А.В.Хмельков. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. –228 с.
ISBN 978-966-285-436-7

Підручник підготовлено відповідно до навчальної пограми з дисципліни «Державний фінансовий контроль». За допомогою теорії розкривається сутність державного фінансового контролю та його структурних елементів: суб’єктів, об’єктів, предмету, видів, форм і методів.

Прикладний зміст полягає у застосувані набутих теоретичних знань до розв’язання складних задач і проблем під час функціонування суб’єктів державного фінансового контролю. Досліджено та проаналізовано національне законодавче підгрунття та досвід міжнародних інституцій щодо питань функціонування державного фінансового контролю.

Підручник сприяє у набутті здобувачем вищої освіти, фахових компетентностей з такої галузі професійної діяльності, як – державний фінансовий контроль.

Підручник буде корисним для здобувачів вищої освіти з галузі знань «Управління та адміністрування», науковців, фахівців у сфері державного фінансового контролю та працівників фінансових служб підприємств, установ, органів державної влади і місцевого самоврядування

Кущенко О.І. Статистика ринку товарів

Навчально-методичний посібник / О.І.Кущенко. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. – 92 с.

Навчально-методичний посібник сприятиме формуванню у майбутніх фахівців теоретичних та практичних знань зі статистичної методології вивчення кон’юнктури, тенденцій і закономірностей розвитку внутрішнього та зовнішнього ринків товарів. Для студентів вищих навчальних закладів

Кущенко О.І. Історія статистичної думки

Навчально-методичний посібник / О.І.Кущенко. – Х: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 88 с.

Навчально-методичний посібник сприятиме формуванню у майбутніх фахівців серйозного підходу та зацікавленості до процесу зародження, становлення і розвитку статистичної думки. Статистичну теорію і практику представлено відомостями про видатних вчених кафедри статистики, які є складовою економіко-статистичної школи, започаткованої О.Г.Ліберманом.

Для студентів економістів вищих навчальних закладів

Хмельков А. В. Державний фінансовий контроль: Практикум

/ А.В.Хмельков. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – 276 с.

Практикум є навчальним виданням, яке охоплює практичні завдання і вправи та за допомогою теорії сприяє практичному засвоєнню набутих знань, умінь і навичок з державного фінансового контролю стосовно основних аспектів планування, організації та здійснення контрольно-ревізійної роботи, а також оволодінню прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю за предметом контролю.

Практикум розрахований для самостійної роботи студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного і фінансового профілю та з питань державного управління, які вивчають дисципліну «Державний фінансовий контроль»

Глущенко В.В., Глущенко А.С., Глущенко О.В. Фінанси у рисунках, схемах і таблицях

Навч. посіб., «Магнолія 2006», 2012,- 341с.

У навчальному посібнику у графічному виді викладені теоретичні основи функціонування фінансів відповідно до вимог освітньо - професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Економіка і підприємництво». Розкрито історичні етапи становлення фінансів та фінансової науки, сутність фінансів як економічної категорії, та їх роль у процесі відтворення. Розглянуто особливості фінансової, бюджетної та податкової систем, а також роль фінансового механізму у реалізації фінансової політики. Велику увагу приділено висвітленню змісту та призначенню фінансів суб'єктів господарювання, домогосподарств, міжнародним фінансам, характеристиці фінансового і страхового ринків, механізму державного кредиту та соціальним позабюджетним фондам. Графічне викладення матеріалу допоможе студентам досконало вивчити курс «Фінанси» як базовий у підготовці фахівця зі спеціальності «Фінанси і кредит»

Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль

Навчальний посібник / А. В. Хмельков. – Х. : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2013. – 548 с.

У навчальному посібнику за допомогою теорії та практики розкривається сутність державного фінансового контролю, його видів, форм і методів та прикладного змісту суб’єкта, об’єкта і предмета контролю. Проаналізовано нормативно-правову базу та узагальнено досвід міжнародних інституцій із питань державного фінансового контролю. Важливе місце відведено засвоєнню основних аспектів планування, організації та здійснення контрольно-ревізійної роботи, а також оволодінню прийомами і способами систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації результатів контрольних заходів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю за предметом контролю. Приділено увагу основам професійної етики ревізорів та їхнім правам, обов’язкам і відповідальності, встановленим чинним законодавством України. Для студентів і слухачів вищих навчальних закладів економічного профілю та з питань державного управління. Навчальний посібник буде корисним науковцям, спеціалістам у сфері державного фінансового контролю та працівникам фінансових служб підприємств і установ, які підлягають контрольним заходам із боку органів державного фінансового контролю

Архипов В.В. Экспертная оценка товаров (движимого имущества)

Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2016. - 280 с.

У роботі викладені основні положення споживчих властивостей і споживчої цінності товарів, їх класифікація та асортимент, ціноутворення, оцінка ринкової вартості товарів, товарних запасів і сировини. Велика увага приділяється визначенню митної вартості товарів, визначення ціни для оподаткування, наведено достатню кількість конкретних прикладів оцінки і розрахунків.

Книга призначена для широкого кола фахівців - оцінювачів, судових експертів, співробітників митних органів, експертів торгово-промислових палат, юристів, комерсантів, працівників банків, страхових компаній, викладачів вузів і студентів


Шифр бібліотеки: ЕН0002
Храбатин О.І., Яворська Л.В. Маркетинг

Навчальний посібник. / За наук. ред. О.А.Тимчик. – К.: Видавництво, 2014. 284 с.

Посібник призначено для учнів/студентів професійних навчальних закладів за спеціальністю «Комерційна діяльність», для вивчення дисципліни «Маркетинг», а також рекомендовано фахівцям, чия діяльність пов’язана з маркетингом


Шифр бібліотеки: ЕН0024
Микитюк П.П. (ред.) Інноваційний розвиток підприємства

Навчальний посібник / За ред. П.П.Микитюка. – Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. – 224 с.

Навчальний посібник «Інноваційний розвиток підприємства» підготовлено відповідно до програми навчальної дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» з урахуванням її місця в структурі освітньо -професійної програми підготовки студентів галузі знань – 0305 «Економіка та підприємництво» освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр.

У навчальному посібнику розкривається зміст основних тем курсу, крім теоретичних питань, рукопис містить практичні і тестові завдання, глосарій, бібліографічний список. Суттєвою перевагою даного навчального посібника є те, що пропоновані у посібнику контрольні питання до кожної із тем мають дискусійний характер і вимагають від студентів їх творчого опрацювання. Це сприяє виробленню у студентів економічного мислення та використання не лише репродуктивних, але й продуктивних підходів до вивчення та відтворення навчального матеріалу.

Навчальний посібник розрахований, насамперед, для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр, може бути корисним для науковців, викладачів дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», аспірантів, студентів та може бути рекомендованим до друку


Шифр бібліотеки: ЕН0005
Бойчук І.В., Музика О.М. Інтернет в маркетингу

Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 512 с. ISBN 978-611-01-0099-1

У підручнику в доступній формі розглянуто сутність, цілі та функції Інтернету в маркетингу, як важливої сфери економічної діяльності в умовах сучасного розвитку інформаційних і інтерактивних технологій. Визначено особливості функціонування Всесвітньої мережі і можливості формування системи маркетингу підприємства в її середовищі. Висвітлюються маркетингові підходи до оцінки ефективності використання веб-сервера підприємства і методи проведення рекламних заходів у Інтернеті.

Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицями і схемами. Наводиться значна кількість інформаційно-аналітичних матеріалів із корисними статистичними даними, що сприяє кращому розумінню сутності напрямів застосування Інтернету в маркетинговій діяльності підприємств. Подано ряд практичних і розрахункових завдань, запропоновано різні ситуаційні вправи. Книга забезпечена питаннями для самоконтролю і контрольними тестами, а наприкінці представлено короткий термінологічний словник і додатки.

Підручник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для практичних працівників різних сфер бізнесу, де мережа Інтернет може використовуватись для вирішення маркетингових завдань


Шифр бібліотеки: ЕН00120
Лютий І.О. Банківський маркетинг

Підручник для студентів вищих навчальних закладів /І.О.Лютий, О.О.Солодка – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 776 с. ISBN 978-966-364-881-1

Підручник містить сучасні методи дослідження та прогнозування кон’юнктури грошового ринку та ринку банківських продуктів і послуг. Сприяє ефективному вивченню сутності, цілей та засад маркетингу в банку, методів досліджень ринку банківських продуктів і послуг, освоєнню інструментів маркетингу в банківській діяльності. Дозволяє набути вміння реалізовувати системний підхід до розробки та реалізації маркетингової стратегії банку.

Авторами приділено значну увагу питанням позиціонування та посилення інноваційної активності комерційного банку в умовах невизначеності та ризику. Деталь-но розглянуто аспекти організації маркетингу в банку, показники ефективності маркетингової діяльності. Викладення теоретичного матеріалу пов’язане з практичними завданнями аналітичного спрямування з використанням програмного забезпечення, прикладами діяльності сучасних комерційних банків України.

Підручник призначений для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів вузів, банкірів


Шифр бібліотеки: ЕН00122
Корягін М.В. Бухгалтерський облік у системі управління вартістю підприємства

Теоретико-методологічні концепції. Монографія / М.В.Корягін. – Львів: ЛКА, 2012. – 389 с.

У монографії досліджено проблеми побудови системи управління вартістю підприємств, розкрито науково-практичні підходи до оцінки вартості підприємства як об’єкта купівлі-продажу, сформовано класифікаційний розподіл факторів генерування та руйнування вартості, розвинуто концепцію побудови методології бухгалтерського обліку показників вартості підприємства на основі застосування інтегрованого підходу до оцінки вартості.

Призначена для докторантів, аспірантів, магістрів, наукових працівників, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, які досліджують проблеми облікового забезпечення управління вартістю підприємства


Шифр бібліотеки: ЕН0010
Петренко Н.О. Управління проектами

Навчальний посібник /Н.О.Петренко, Л.О.Кустріч, М.О.Гоменюк. – К.: Центр учбової літератури, 2015.

У навчальному посібнику авторами висвітлено технологію процесу управління та економічного обґрунтування проектів за умов невизначеності та ризику. Детально розкрито основні складові управління проектами: планування проекту, техніко-економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, контролю та ресурсного забезпечення, особливості планування проектного бюджету. Розглянуто підходи до забезпечення вимог з якості, управління торгами, проектними ризиками, ресурсами. Приділено увагу питанням побудови та функціонування проектної команди.

Посібник розроблений для опанування студентами економічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» та «магістр» дисципліни «Управління проектами»


Шифр бібліотеки: ЕН0012
Чевганова В.Я. Проектний аналіз

Навчальний посібник / В.Я.Чевганова, В.В.Биба, А.С.Скрильник – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 258 с. ISBN 978-617-673-271-6

Навчальний посібник з дисципліни «Проектний аналіз» присвячено дослідженню базових принципів і методів сучасного аналізу інвестиційно-інноваційних проектів та програм, процедурі ухвалення рішення в проектному аналізі, а також можливостей здійснення проектів і програм з погляду їх маркетингового обґрунтування й технічних можливостей; екологічній, інституційній й соціальній життєздатності; оцінюванню фінансових аспектів їх реалізації й економічної привабливості в цілому.

Посібник допомагає формуванню у студентів здатності до самостійного мислення і засвоювання теоретичного та практичного матеріалу; містить основні теоретичні відомості у вигляді схем, тестових завдань, термінологічного словника, прикладів розв’язання типових завдань, літератури.

Посібник відповідає чинній типовій програмі навчальної дисципліни «Проектний аналіз». Матеріали, що викладені в цьому навчальному посібникові, орієнтовано на студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, економістів, фінансистів, менеджерів і аналітиків організацій, інвестиційних компаній, банків, а також стане в пригоді читачам, які цікавляться проблемами аналізу проектів й ухвалення ефективних проектних рішень


Шифр бібліотеки: ЕН0014
Амеліна І.В. Міжнародні економічні відносини

Навчальний посібник. / Амеліна І.В., Попова Т.Л., Владимиров С.В. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 256 с. ISBN 978-617-673-201-3

Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародні економічні відносини».
У навчальному посібнику розглянуто передумови, зміст, структуру, специфіку і тенденції розвитку міжнародних економічних відносин.

Особлива увага приділяється аналізу формам міжнародних економічних відносин, міжнародній торгівлі, міжнародному руху факторів виробництва, економічній інтеграції та проблемам науково технічного обміну і міжнародного бізнесу в цілому.

Пропонується для студентів вищих навчальних закладів


Шифр бібліотеки: ЕН0016
Круш П.В. Клименко О.В. Інфляція: суть, форми та її оцінка

Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 288 с. ISBN 978-611-01-0025-0

У навчальному посібнику висвітлені важливі аспекти інфляції, досліджено механізм її впливу на результати фінансово-інвестиційних операцій.

Проаналізовано використання іпотечного кредитування з регульованою відсотковою ставкою та з періодичним зростанням платежів темпами інфляції з метою зниження впливу інфляційних чинників на вартість довгострокового кредиту. Розроблено плани погашення боргу, зокрема для стандартної іпотечної позики за допомогою фінансових функцій Excel.

Досліджено законодавчо встановлені методи зниження тиску інфляції по відношенню до активів підприємства, які більш чутливі до зміни цін, а також питання страхування ризиків зміни цін (хеджування). Розглянуто законодавчо встановлене використання в економіці України офіційних індексів інфляції. Подано приклади і завдання з метою закріплення матеріалу та формування комплексного бачення проблеми інфляції.

Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, викладачів економічних дисциплін і всіх, хто цікавиться проблемами інфляції


Шифр бібліотеки: ЕН0008
Гринів Б.В. Економічний аналіз торговельної діяльності

Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с. ISBN 978 611 01 0140 0

У навчальному посібнику викладено теоретико-методичні та прикладні основи економічного аналізу діяльності торговельного підприємства. Особливу увагу приділено комплексному аналізу товарообороту в системі сучасного торгового менеджменту. Ґрунтовно висвітлено методику вивчення витрат обігу, проведення аналізу валового торговельного доходу, аналізу фінансових результатів та фінансового стану торговельного підприємства.

Автор досліджує використання індексного методу у факторному аналізі витрат обігу, особливості аналізу меж беззбитковості торговельної діяльності та сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства. Методика аналітичних розрахунків показана на фактичних матеріалах споживчого товариства. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації, слухачів інститутів підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів торговельного профілю, а також працівників економічних служб, менеджерів підприємств сфери торгівлі


Шифр бібліотеки: ЕН00121
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг

М.: ИНФРА-М, 2011. — 400 с. ISBN 978-5-16-004926-7

Книга містить методики та успішні практики їх застосування за основними областям банківського менеджменту та бізнес-інжинірингу: стратегічне управління, управління бізнес-процесами, управління організаційної структурою і персоналом, менеджмент якості та стандарти ISO 9000, управління проектами, розробка банківських продуктів тощо.

Кожна методика підкріплена великою кількістю бізнес-моделей, рішень і реальних прикладів з банківської галузі. В кінці книги представлені зразки найбільш важливих банківських і проектних документів.

Книга написана мовою практика. Це означає, що всі запропоновані методики і матеріали служать виключно для вирішення практичних завдань банку, успішно апробовані і використовуються в різних банках, а також на консалтингових проектах.

Книга призначена для банківських фахівців і керівників, а також для фахівців з бізнес-інжинірингу, викладачів вузів і студентів.

Особливу цінність і інтерес книга представляє для наступних підрозділів банку: управління бізнес-процесів, методології, інформаційних технологій, стратегічного і організаційного розвитку, якості та стан-стандартизації, служба персоналу, служба внутрішнього контролю


Шифр бібліотеки: ЕН0025
Економічне управління підприємством

Навчальний посібник / А.М.Колосов, О.В.Коваленко, С.К.Кучеренко, В.Г.Бикова; за заг. ред. А.М.Колосова. - Старобільськ : Вид-во держ. закл. «Луган. Нац. Ун-т імені Тараса Шевченка», 2015. - 352 с. ISBN 978-966-617-371-6

Навчальний посібник розкриває основні положення сучасного економічного управління підприємством як системи встановлення, коректування й досягання фінансово-економічних показників його діяльності в умовах мінливого середовища.

Інструменти економічного управління подано в розрізі функцій установлення цілей, планування, організації, мотивації, контролю й регулювання.

Посібник призначений для викладання лекцій та самостійного вивченні дисципліни «Економічне управління підприємством» студентами й магістрантами, а також для науковців, працівників економічних і фінансових служб підприємств, керівників і підприємців


Шифр бібліотеки: ЕН00114
Сунцова О.О. Місцеві фінанси

Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2010. — 488 с. ISBN 978-966-364-864-4

У посібнику розглядаються поняття місцевих фінансів, їх функції, склад і роль у роз-витку економічної і соціальної інфраструктури. Основні теми відображають ті вимоги, які ставляться до рівня і обсягу знань сучасних спеціалістів новими програмами освіти, та відповідають потребам ринкової економіки.

Рекомендується для використання при вивченні та викладанні курсів «Місцеві фінанси» та «Бюджетна система».
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів та всіх тих, хто цікавиться даною тематикою


Шифр бібліотеки: ЕН00115
Литовченко І.Л., Пилипчук В.П. Інтернет-маркетинг

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 184 с. ISBN 978 966 364 676 3

Навчальний посібник розроблений для підготовки магістрів зі спеціальності «Маркетинг». В роботі розглядаються концепція та методологія Інтернет маркетингу, особливості віртуального середовища щодо маркетингових досліджень, формування товарів та їх ціноутворення, специфіки розподілу та просування в Інтернеті.

Досліджуються вимоги стосовно ефективного функціонування web сайту підприємства. Розглянуті типові стратегічні рішення в Інтернет маркетингу, досвід впровадження ефективних бізнес моделей. Теоретичні розділи закінчуються питаннями щодо самоконтролю знань студентів. Практичний розділ включає тести та завдання для самостійної роботи.

Для викладачів та студентів економічних спеціальностей, науковців


Шифр бібліотеки: ЕН00119
Балабанова Л.В., Митрохіна Ю.П. Управління збутовою політикою

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 240 с. ISBN 978 611 01 0214 8

Навчальний посібник присвячено актуальним теоретичним і методико-прикладним питанням управління збутовою політикою підприємства.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні аспекти формування збутової політики у підприємстві, наведено характеристику збутового потенціалу підприємства як основи забезпечення управління збутовою політикою; висвітлено процес управління збутовою політикою підприємства: планування збутової політики, організацію збутової діяльності, мотивацію в системі управління збутовою політикою і маркетинговий контроль збуту.

Особливу увагу приділено методології аналізу управління збутовою політикою підприємства: STP-маркетингу в управлінні збутовою політикою, діагностиці процесу управління збутовою політикою та оцінюванню ефективності управління збутовою політикою.

Навчальний посібник призначено для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових працівників, керівників та фахівців підприємств, які цікавляться питаннями управління збутовою політикою підприємства


Шифр бібліотеки: ЕН00116
Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика

Навчальний посібник. 3-тє вид. допов. та перероб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 352 с. ISBN 978-966-364-912-2

У посібнику викладено теоретичні та практичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «валюта», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошова маса, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізовано організацію грошово-кредитної та банківської систем України, функціонування основ кредитних, розрахункових і валютних відносин в умовах ринкової економіки.

Теоретичний матеріал доповнено задачами й прикладами їх розв'язання, а також тестовими питаннями до контролю знань студентів до кожної теми.

Посібник відповідає типовій програмі навчальної дисципліни «Гроші та кредит» відповідно до вимог Державного стандарту підготовки бакалаврів за напрямом «Економіка і підприємництво».

Для студентів усіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників


Шифр бібліотеки: ЕН00118
Історія економічних вчень

Підручник / за ред. Тарасевича В.М., Петруні Ю.Є. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 352 с. ISBN 978-617-673-212-9

У підручнику розглянуто історичну еволюцію і сучасні напрямки світової й української економічної думки в контексті динаміки економічної, соціальної, духовної та політичної сфер суспільства. Охарактеризовано ідеї, концепції й теорії провідних мислителів стародавнього світу і середньовіччя, науковий доробок класичної політичної економії, її засновників і провідних прихильників. Спеціальні розділи підручника присвячено генезису марксизму, неокласики, кейнсіанства та інституціоналізму. Акцентовано увагу на історичному поступі вітчизняної економічної думки, досягненнях провідних українських вчених-економістів, в тому числі, доби незалежності України.

Підручник устаткований необхідними матеріалами з першоджерел, рисунками і таблицями, містить переліки основних термінів і понять, контрольні та дискусійні питання, що надає можливість застосування сучасних освітніх технологій.

Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, науковців, державних службовців, підприємців та економістів-практиків


Шифр бібліотеки: ЕН00117
 Назва & Опис 
Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

Навчальний посібник: [для вищ. нав. закл.] видання 2-е перероблене і доповнене/ [Н.О.П’ятницька, Н.М.Зубар, Г.Т.П’ятницька, Л.Г.Агафонова, Н.В.Бунтова та ін.]; за заг. ред. Н.О.П’ятницької, Н.М.Зубар. - К.: КУТЕП, 2013. – 407 с.

Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведені методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обґрунтування прийнятих рішень.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 14010101 „Готельна і ресторанна справа”, а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам

Зубар Н.М., Григорак М.Ю. Логістика у ресторанному господарстві

Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 312 с. ISBN 978-611-01-0080-9

У навчальному посібнику розкрито теоретичні основи і практичні рекомендації з управління матеріальними, сервісними, інформаційними та іншими потоками на основі концепцій та принципів логістики у закладах ресторанного господарства.

Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс»

Кулєшова Г.О. Туристсько-рекреаційні ресурси світу

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів, що навчаються за спеціальністю «Економічна та соціальна географія». – Харків, 2012. – 60 с.

Методичні вказівки розроблено для самостійної роботи студентів 5 курсу денного та 6 курсу заочного відділень з метою виконання ними робочої програми навчальної дисципліни «Туристсько-рекреаційні ресурси світу», передбаченої навчальним планом підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст» та «Магістр».

Методичні вказівки містять структуру курсу та теми змістовних модулів, тези лекцій, словник основних термінів, завдання для практичних робіт, теми для самостійної роботи студентів, питання для самоконтролю, список основної і додаткової літератури, вимоги до оцінюванні навчальних досягнень студентів

Зубар Н.М. Основи фізіології та гігієни харчування

Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

У підручнику розкрито фізіолого-гігієнічний вплив їжі та її компонентів на функціонування основних фізіологічних систем організму, що дозволяє критично підійти до вибору харчових продуктів, технологічного процесу виробництва кулінарної продукції та складання раціонів харчування.

Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 0917 «Харчова інженерія» професійного спрямування 091711 «Технологія харчування» варіативної компоненти 091711.01 «Технологія харчування, ресторанна справа та сервіс»

Проектування підприємств готельно-ресторанного господарства

Навчальний посібник для вищ.нав.закл. видання 2-е перероблене і доповнене /за заг.ред. Н.О.П'ятницької, Н.М.Зубар. -К.: КУТЕП, 2013. - 407 с.

Розкрито теоретичні та практичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту. Наведено методики галузевого аналізу, проектування підприємств готельно-ресторанного бізнесу, розрахунку обсягів реалізації готельно-ресторанного продукту, забезпечення підприємства матеріальними, трудовими і фінансовими ресурсами, формування організаційної структури управління, економічного обгрунтування прийнятих рішень. Навчальний посібник призначений для студентів , які навчаються за напрямом 14010101 "Готельна і ресторанна справа", а також може бути корисним викладачам, спеціалістам-практикам

Зубар Н.М. Фізіологія харчування

Практикум / Н.М.Зубар, Ю.В.Руль, М.К.Булгакова. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 208 с.

У навчальному посібнику висвітлено сучасний стан наук про харчування, принципи раціонального та адекватного харчування різних категорій населення, фізіологічні основи харчування здорових людей, осіб з груп ризику та хворих.

Практикум сприяє підготовці спеціалістів з високим рівнем теоретичних знань та практичних навичок. Забезпечує дистанційне навчання, містить блок інформації, самостійну практичну роботу і спрямований на самовдосконалення та творчий пошук.

Призначено для студентів, які навчаються за спеціальністю 7.091711 - технологія харчування та 7.050201 - менеджмент організацій

Кущенко О.І. Статистика туризму

Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 6.030506 «Прикладна статистика» та 6.140103 «Туризм» / О.І.Кущенко. – Харків: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2014. – 74 с.

Навчально-методичний посібник передбачає формування у майбутніх фахівців знання методології застосування статистичних методів аналізу стану, існуючих тенденцій і закономірностей у туристському бізнесі. Для студентів вищих навчальних закладів

Мальська М.П., Пандяк І.Г. Готельний бізнес. Теорія та практика

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 472 с. ISBN 978-611-01-0286-5

У навчальному посібнику систематизовано виклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблему типології та класифікації готельних підприємств, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельної та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності


Шифр бібліотеки ТЗ0004
Архипов В.В. Барное дело. Технология продукции и обслуживание в барах

Учебное пособие. 2-е издание. — Киев: Центр учебной литературы, 2016. - 240 с. ISBN 978-617-673-418-5.

Данное учебное пособие содержит основные сведения о классификации баров, по рядке подготовки бара к приему посетителей, требования к персоналу по их обслуживанию, а также классификацию базовых алкогольных и безалкогольных напитков, особенности их производства, подачи и потребления в барах. Рассмотрены основные методы и особенности приготовления коктейлей и других напитков в баре, способы их оформления и подачи.

Предназначено для студентов высших учебных заведений обучающихся по специальности «Менеджер гостинично-ресторанного бизнеса» и другим специальностям индустрии гостеприимства. Может быть полезным персоналу баров и ресторанов


Шифр бібліотеки ТЗ0005
Поколодна М.М. Рекреаційна географія

Навчальний посібник / М.М. Поколодна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. - 275 c. ISBN 978-966-695-234-2

В посібнику викладені узагальнені теоретичні та практичні питання рекреаційної географії. Систематично відображений основний зміст навчальної дисципліни, який розкриває сутність сучасного наукового напряму рекреаційно-географічних досліджень та їх практичну спрямованість, фактори розвитку рекреаційної діяльності, поняття та структуру видів рекреаційної діяльності, класифікацію рекреаційних ресурсів, методи їх оцінки. Висвітлені питання рекреаційного природокористування та охорони природи, теоретичні аспекти рекреаційного районування, подано характеристику основних рекреаційних районів світу.

Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Рекреаційна географія», викладачів Вищих навчальних закладів, вчителів середньої школи та практичних робітників, які займаються плануванням та організацією відпочинку та туризму

Організація готельного господарства

Підручник / Байлік С.І., Писаревський І.М.; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М.Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О.М.Бекетова, 2015. – 329 с. ISBN 978-966-695-259-5

У підручнику розглядаються теоретичні та практичні питання щодо організації готельного господарства.

Підручник рекомендовано студентам, які навчаються за спеціальністю «менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу», та тим, хто вивчає дисципліну «Організація готельного господарства». Може бути використаний студентами зі спеціальностей «готельне господарство», «готельно-ресторанна справа», «туризм», а також працівниками сфери готельного господарства


Мальська М.П. Основи маркетингу у туризмі

Підручник /М.П.Мальська, Н.Л.Мандюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с. ISBN 978-617-673-469-7

Підручник “Основи маркетинг у туризмі” передбачає системне викладення основ маркетингу, специфіку застосування маркетингових інструментів в турис-тичній сфері. Вирішуються задачі визначення проблем маркетингового управління, опти-мального впровадження маркетингу на підприємствах туристичного профілю,
встановлення специфіки роботи туристичних підприємств із споживачами, про-ведення маркетингових досліджень, формування комплексу маркетингу.

Підручник пропонується для студентів та викладачів вищих навчальних за-кладів спеціальностей туристичного спрямування та спеціалістів сфери маркетингу


Шифр бібліотеки ТЗ0018
Кудла H.Є. Сільський туризм: основи підприємництва та гостинності

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 152 с.

У навчальному посібнику розглянуто організаційно-економічні та екологічні аспекти діяльності агротуристичних господарств з використанням засобів і предметів праці селянської садиби для надання якісних туристичних послуг. Охарактеризовано особливості сільського туризму, передусім роль суспільно-економічного розвитку особистого селянського господарства, села, місцевої спільноти. Опанування комплексу популяризації дасть змогу якнайширше представити пропозицію сільського туризму й здобути визначений сегмент потенційних туристів.

Для студентів та викладачів навчальних закладів, представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій, керівників і спеціалістів агропромислового комплексу, власників туристичних фірм. Видання буде корисним як для початківців, так і для тих, хто давно займається агротуристичною діяльністю, для осіб та інституцій, які зацікавлені у розвитку сільського туризму


Шифр бібліотеки ТЗ0019
Архипов В.В., Крюковская В.Г. Организация работы сомелье

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — К.: Центр учебной литературы, 2009. — 304 с. ISBN 978-966-364-851-4.

Данное учебное пособие содержит основные сведения в области технологии и организации работы с алкогольными напитками на предприятиях гостинично-ресторанного сервиса, в частности классификацию алкогольных напитков в зависимости от исходного сырья, отличительные особенности производства, хранения и потребления. Включает информацию о правилах формирования винного ассортимента и составления карты вин в ресторанах и барах. Подробно рассматриваются также техника и технология обслуживания гостей.

Предназначено студентам специальностей: «Гостиничное хозяйство», «Менеджер гостинично - ресторанного бизнеса», «Технология питания»


Шифр бібліотеки ТЗ0020
Мальська М.П., Бордун О.Ю. Організація та планування діяльності туристичних підприємств: теорія та практика

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. ISBN 978-611-01-0292-6

В посібнику викладений зміст лекційного матеріалу курсу «Організація та планування діяльності туристичних установ». Посібник розкриває зміст проведення планування на туристичних фірмах. Поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення техніко-, економіко- та бізнес-планування на туристичних підприємствах. Також практичні завдання допоможуть студентам оволодіти теоретичними знаннями на практиці.

Для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати в сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, які займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством


Шифр бібліотеки ТЗ0022
Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства

Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури; Фірма «Інкос», 2007. - 280 с. ISBN 978-966-364-548-3.

Даний навчальний посібник охоплює широке коло питань, пов'язаних з основними напрямами розвитку ресторанного господарства. Висвітлені основні питання організації виробництва в ресторанному бізнесі. Спеціальні розділи присвячені практичним питанням організації постачання, складського господарства; детально описується організація роботи цехів, роздаткових ліній, у доступній формі висвітлене питання раціональної організації праці.

Матеріал, поданий з урахуванням вимог сучасного ресторанного бізнесу, дозволяє успішно засвоїти курс організації ресторанного господарства.

Для студентів вищих навчальних закладів, коледжів, керівників і працівників ресторанного господарства


Шифр бібліотеки ТЗ0024
Архіпов В.В., Іванникова Т.В., Архіпова А.В. Ресторанна справа: Асортимент, технологія і управління якістю продукції в сучасному ресторані

Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури; Фірма лінкос, 2008. - 384 с.

У навчальному посібнику подані характеристика продукції ресторанного гос-подарства, вимоги до якості й безпеки сировини й готової продукції, особливості приготування ресторанної продукції, таварознавча характеристика продуктів хар-чування, питання керування якістю


Шифр бібліотеки ТЗ0027
Мальська М.П. та ін. Економіка туризму: теорія та практика

Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2014. — 544 с. Автори: Мальська М.П., Рутинський М.Й., Білоус С.В., Мандюк Н.Л.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та організаційно-практичні засади організації міжнародної маркетингової діяльності. Висвітлено суть, принципи, функції, структуру та форми міжнародного маркетингу у зв'язку із стадіями інтернаціоналізації діяльності підприємства. Подано тестові та практичні завдання з курсу "Міжнародний маркетинг" з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів міжнародної маркетингової діяльності.

Призначено для студентів спеціальності 6050200 "Менеджмент організацій", а також студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та фахівців з туризму


Шифр бібліотеки ТЗ0028
 Назва & опис 
Скібіцька Л. І., Скібіцький О. М. Менеджмент

Навчальний посібник. - К. : Центр учбової літератури, 2007

Скібіцька Л. І. Організація праці менеджера

Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 360 с.

Навчальний посібник з дисципліни „Організація праці менеджера” призначений для студентів вищих навчальних закладів, які проходять підготовку за напрямом 0502 „Менеджмент”.
Розроблений відповідно до вимог вищої школи та навчальних програм з дисципліни „Організація праці менеджера”. Розкриває зміст тем, передбачених стандартом освіти, а також містить контрольні питання до кожної теми курсу. Перелік літератури налічує більше ста джерел.
Посібник буде корисний як для студентів та аспірантів, так і для викладачів та менеджерів практиків

Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Основи менеджменту інформаційних систем

Навч. посіб.-Київ : Центр навчальної літератури, 2005. - 176 с.

Навчальний посібник призначено для вивчення нового напряму в управлінні впровадженням нових інформаційних технологій - менеджменту інформаційних систем.
В навчальному посібнику викладено узагальнюючу концепцію менеджменту інформаційних систем, наведено функції і завдання менеджерів інформаційних систем як управлінців, які відповідають за підтримку бізнеспроцесів підприємства за допомогою інформаційних технологій і виконують довготермінове планування інфраструктури корпоративної інформаційної системи, висвітлено історію розвитку інформаційних систем, розглянуто соціально-культурні аспекти інформатизації, в тому числі проблеми формування інформаційної культури особистості, інформаційно-технологічної компетентності, інформаційної безпеки особистості.
Викладено методологію нового напряму в галузі управління – менеджменту проектів, розглянуто його застосування до процесу впровадження інформаційних систем в організаціях. Сформульовано основні підходи до вибору програмного і апаратного забезпечення “електронного офісу”, використання засобів телекомунікацій для організації інформаційної діяльності підприємств, до заходів щодо забезпечення безпеки інформації в
комп’ютерних системах.
Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі організації інформаційної діяльності, педагогічних працівників навчальних закладів.
Перше видання навчального посібника було здійснено під назвою “Менеджмент інформаційних офісних систем”

Єжова Л. Ф. Інформаційний маркетинг

Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. —560 с.

Метою посібника є ознайомлення студентів з теорією і практикою маркетингу західних і вітчизняних суб'єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу в інформаційному виробництві, на інформаційному ринку, з організацією маркетингових досліджень і маркетингової діяльності, проблемами ціноутворення і конкурентної боротьби.
Посібник призначений для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика», які навчаються за програмою «Інформаційний менеджмент». Буде корисним студентам, аспірантам і викладачам економічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами інформаційної галузі

Виноградський М. Управління персоналом

Навч. посіб. / М. Виноградський, С. Беляєва, А. Виноградська, О. Шканова. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 502 с.

У навчальному посібнику з курсу Управління персоналом послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою карєрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом

Криворучко О. М. Управління персоналом підприємства

навч. посібник / О. М. Криворучко, Т. О. Водолажська. – Харків : ХНАДУ, 2016. – 200 с.

Особливу увагу приділено таким найбільш важливим аспектам управління персоналом підприємства, як: сутність та зміст управління персоналом в сучасному менеджменті підприємств; висвітлено питання формування трудового колективу підприємства, його кадрової політики та стратегії управління персоналом; кадрове планування, набір та відбір кадрів; адаптація персоналу; оцінка та його атестація і ін. Значну частину матеріалу наведено у вигляді схем та таблиць. Для більш глибокого усвідомлення теоретичних аспектів запропоновані запитання для самоконтролю та практичні завдання.
Посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, а також підприємців, керівників і фахівців, що цікавляться питаннями управління персоналом підприємства

Управління розвитком персоналу

Навч. посіб. /Т. П. Збрицька, Г. О. Савченко, М. С. Татаревська; За заг. ред. М. С. Татаревської. − Одеса: Атлант, 2013. — 427 с.

Навчальний посібник присвячено висвітленню питань, пов'язаних із розвитком персоналу на підприємствах, в організаціях та установах. Розглянуто окремі аспекти компетентнісного підходу до розвитку працівників, а також системного управління проектами та програмами розвитку співробітників організацій. У посібнику знайшли відображення і новітні тенденції в практиці управління розвитком персоналу, зокрема становлення і формування системи внутрішнього маркетингу та маркетингу навчання в організації. Важливе місце в посібнику відведено розгляду тих аспектів атестації персоналу, на базі яких можливий його ефективний розвиток. Висвітлено питання планування трудової кар'єри, ефективного формування кадрового резерву, стимулювання розвитку персоналу. Увага також приділена проблемі забезпечення соціального розвитку персоналу.
Для студентів, слухачів і викладачів економічних ВНЗ. Посібник буде корисним і для працівників служб управління персоналом організацій та наукових установ

Гаркавенко С. С. Маркетинг

Київ : Лібра, 2007. - 720 с.


Підручник, в якому викладено курс маркетингу, написано на базі підручника "Маркетинг" Гаркавенко С.С, виданого у 1998 р. І складається з двох частин.
З метою формування у студентів логіки прийняття маркетингових рішень в конкретних ситуаціях, у новому виданні підручника запропонована єдина структура викладення ситуацій: опис ситуації - теоретичний анонс - аналіз ситуації - висновки у формі відповіді на запитання "Яке рішення слід прийняти?"
Теоретичний і практичний матеріал підручника подано за модульним принципом і викладено в діалоговій формі. Практикум також має дискусійний характер і наголошує на альтернативності маркетингових рішень. Зміст підручника, його структура, підхід до викладення матеріалу адаптовані до вимог дистанційної форми навчання.
Підручник адресовано студентам вищих навчальних закладів очної, заочної та дистанційної форм навчання, що навчаються за економічними, технічними, технологічними, гуманітарними спеціальностями, слухачам шкіл бізнесу, керівникам фірм та спеціалістам, діяльність яких пов'язана із практичним маркетингом.

Менеджмент: прийняття управлінських рішень: практикум

Навчальний посібник /О.В.Щербина, А.В.Вакуленко, М.Ю.Кужель, В.В.Сироватко; М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – 189 с.

Практикум містить методичне забезпечення тренінгу «Прийняття управлінських рішень» та комплект ситуаційних вправ з дисципліни «Менеджмент». Навчальний посібник дозволить підвищити якість та вмотивованість роботи студентів під час вивчення дисципліни, сприятиме засвоєнню ними набутих знань і вмінь, їх систематизації та узагальненню. Це видання адресоване студентам закладів бізнес-освіти та вищих навчальних закладів економічних і управлінських спеціальностей, котрі поглиблено опановують проблематику прийняття та обґрунтування управлінських рішень; широкому колу практиків, які прагнуть розширити свій досвід знаннями сучасних методів та інструментів управління організаціями; викладачам дисциплін управлінського спрямування

Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент: презентаційний курс

[Електронний ресурс]: навч. посіб. / Т.В.Омельяненко, А.В.Осокіна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана», Ін-т бізнес-освіти. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2016. – 197 с. – (Серія «MBA-Studio»). – Назва з титул. екрану

Колот А.М. Мотиваційний менеджмент

Підручник / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана» ; А.М.Колот, С.О.Симбалюк. – К.: КНЕУ, 2014. – 479 с.

У підручнику розглядаються теоретико-методологічні та прикладні аспекти мотивації персоналу, зокрема розкривається понятійний апарат, характеризуються теорії мотивації та вплив їх на практику управління персоналом. Аналізуються сучасні підходи, методи, засоби, за допомогою яких здійснюється активізація трудової діяльності персоналу, досягається максимально можливе використання людського капіталу

Управление персоналом

Учебник. / М-во образования и науки Украины, ГВУЗ «Киев. нац. эконом. ун-т им.В.Гетьмана», ПАО «Новокрамат. машиностроит. завод»; [В.М.Данюк, А.М.Колот, Г.С.Суков и др.]; под общ. и науч. ред. В.М.Данюка. – К.: КНЭУ; Краматорск: НКМЗ, 2015. – 693 с.

На базе системного подхода рассматриваются сложные вопросы теории и практики управления персоналом организаций, функционирующих в конкурентной среде. В первой части учебника освещаются теоретико-методические основы управления персоналом на современном предприятии. Вторая часть включает главы, в которых раскрываются важнейшие технологии управления персоналом. Учебник содержит множество рисунков и примеров решения сложных проблем управления персоналом как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях

Дем’яненко С.І. Менеджмент агропромислових формувань

[Электронный ресурс] : практикум : навч. посіб. / С.І.Дем’яненко, В.Г.Кудлай ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2014. – 262 с. – Назва з титул. екрану.

Навчальний посібник (практикум) складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент агропромислових формувань» і призначено для роботи студентів на аудиторних і практичних заняттях. Видання сприятиме підвищенню якості роботи студентів під час вивчення дисципліни, зокрема розвитку мислення та інноваційного підходу при розв’язанні практичних завдань в діяльності менеджера агропромислових формувань. Практикум містить практичні, ситуаційні та тестові завдання з менеджменту агропромислових формувань. Ці завдання розкривають основний зміст та сутність дисципліни, допоможуть студентам набувати практичних навичок самостійного вивчення окремих тем дисципліни і будуть спонукати до опрацювання з додатковою літературою

Кудлай В.Г. Менеджмент персоналу підприємства. Практикум

Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2012. — 205 с.

Практикум складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства». Він призначений для аудиторних і практичних занять, а також для самостійного вивчення дисципліни.

Практикум включає практичні завдання та виробничі ситуації з менеджменту персоналу підприємств.

Видання розраховане на студентів, магістрів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів, науковців, спеціалістів і керівників сфери управління АПК

Колот А.М. Мотивація персоналу : практикум

[Електронний ресурс] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; А. М. Колот, С. О. Цимбалюк. – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2013. – 348 с. – Назва з титул. екрану.

Практикум містить структуровані рисунки, схеми й таблиці, завдання, вправи, ситуації, тренінги, питання й тестові завдання для перевірки знань, рекомендовану літературу до кожного розділу

Організація навчального процесу в умовах інноваційного розвитку економічного університету

Навч.-практ.вид. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана»; за ред.М.В.Артюшиної, Г.М.Романової. – К.: КНЕУ, 2014. – 321 с.

Навчально-практичне видання присвячене актуальним питанням підвищення якості процесу навчання в економічному університеті в умовах реалізації концепції інноваційного розвитку. У посібнику представлено результати наукової діяльності колективу авторів кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Розкриваються як загальні теоретичні засади організації процесу навчання в умовах запровадження концепції інноваційного розвитку економічного університету, так і конкретні шляхи запровадження інноваційно-орієнтованого підходу у навчання студентів економічного ВНЗ

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

Збірник тренінгів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана» ; [Л.А.Колесніченко, М.І.Радченко, М.В.Артюшина та ін.]. – К.: КНЕУ, 2014. – 191 с.

Збірник тренінгів є важливим інструментом втілення концепції психолого-педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі непедагогічного профілю. Тренінгові заняття розроблено відповідно до програми з дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент». Використання тренінгових занять у курсі «Психологія діяльності та навчальний менеджмент» дає змогу актуалізувати мотиваційний потенціал, пізнавальну активність студентів і оптимізувати соціально-психологічний клімат у групі. Збірник може використовуватись у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів ВНЗ будь-яких спеціальностей, а також може бути корисним для всіх, хто розглядає навчальний процес з позиції теорії управління

Ефективність стратегічного управління підприємствами: сучасні проблеми та перспективи їх вирішення

Монографія /В.П.Мікловда, І.Г.Брітченко, Н.Ю.Кубіній, Ю.О.Дідович ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". - Полтава: ПУЕТ, 2013. - 230 c.

У монографії викладено теоретичні та практичні аспекти стратегічного управління та досліджені фактори, дія яких обумовлює ефективність стратегічного менеджменту в сучасних умовах господарювання.

Визначені умови та принципи впровадження стратегічного менеджменту на промислових підприємствах України.

Проведено оцінку показників ефективності діяльності підприємств з виробництва мінеральної води Закарпатської області та показано значення стратегічного управління у досягненні високого рівні прибутковості.

Для викладачів, аспірантів, магістрів і спеціалістів, наукових працівників, підприємців та тих, хто займається впровадженням стратегічного управління на підприємствах

Евич Ю.Ю. Маркетинговые стратегии продвижения образовательных услуг в национальном интернет-пространстве Украины

(на примере образовательных продуктов МВА): монография / Ю.Ю.Евич, И.Г.Бритченко ; под ред. И.Г.Бритченко; Высш. учеб. заведение Укоопсоюза "Полтав. ун-т экономики и торговли" (ПУЭТ). - Полтава: Техсервис, 2014. - 450 с.

В монографии изложены актуальные вопросы продвижения образовательных продуктов в национальном интернет-пространстве Украины. Рассмотрены интернет-продукты образовательных учреждений, продвигающих продукты МВА на рынке образовательных услуг Украины.

Для преподавателей, аспирантов, магистров и специалистов, а также для научных работников, работников высших учебных заведений, рекламных работников, предпринимателей и тех, кто интересуется маркетинговыми стратегиями продвижения образовательных продуктов в Интернете

Білобровко Т.І. Маркетинг освіти

Навчально-методичний посібник /Т.І.Білобровко, Л.П.Кожуховська; ДВНЗ «Переяслав – Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г.Сковороди». - Переяслав-Хмельницький, 2010. – 89 с.

У посібнику узагальнено теоретичний та практичний матеріал із маркетингу освіти, розроблено методичні рекомендації й поради до вивчення курсу.

Розрахований на магістрантів відділення післядипломної освіти зі спеціальності 8.00009. «Управління навчальним закладом»

Білобровка Т.І., Маркова О.Г. Етика ділового спілкування

Навчально-методичний посібник для студентів ВНЗ та магістрантів спеціальності «Менеджмент»/ ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди», 2016. – 137 с.

У навчально-методичному посібнику узагальнено та викладено теоретичний та практичний матеріал із етики ділового спілкування, розроблено методичні рекомендації й поради до вивчення курсу. Посібник розрахований на студентів ВНЗ та магістрантів спеціальності «Менеджмент»

Боголіб Т.М., Малишко В.В. Економіка вищої школи

Навчальний посібник – К.: Корпорація, 2015. – 264 с.

У навчальному посібнику розглядається економіка вищої освіти як галузь національної економіки, висвітлено основні питання економіки вищої освіти, обґрунтовано економічне значення вищої освіти для суспільства, розкрито економічні умови діяльності ВНЗ, показано особливості національних систем вищої освіти, принципи економічного функціонування ВНЗ, значна увага приділена бюджету ВНЗ та проблемі взаємодії ВНЗ із головними розпорядниками коштів.

У роботі розглядаються економічні особливості діяльності державних вищих навчальних закладів, їх роль в економіці країни. Систематизовано принципи управління фінансами вищого навчального закладу. Описано позабюджетну діяльність вищого навчального закладу, організація оплати праці у ВНЗ, витрати на студентів, аспірантів, докторантів. Обґрунтовано проблеми комерціалізації наукових розробок та капіталізації.

Навчальний посібник призначений для студентів-магістрів, які вивчають економіку вищої школи, а також для керівників і управлінських працівників ВНЗ

Кулешова А.А. Основы менеджмента

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов. – Харьков, 2013. – 55 с.

Учебное пособие разработано для самостоятельной работы иностранных студентов 4 курса дневного отделения по дисциплине «Основы менеджмента», предусмотренной учебным планом подготовки студентов образовательно-квалификационного уровня «Бакалавр» по направлению подготовки «География».

Пособие содержит структуру курса и темы модулей, тезисы лекций, словарь основных терминов, задания для практических работ, темы для самостоятельной работы студентов, вопросы для самоконтроля, список основной и дополнительной литературы, требования к оценке знаний студентов


Гаєвський Б.А. Соціальне управління

Підручник / Б.А.Гаєвський, О.Б.Гаєвська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2012. – 250 с.

Перший вітчизняний підручник з соціального управління, в якому досить повно представлене управління як соціально-системний феномен, визначене місце науки соціального управління в системі наук, які формують організаційне мислення суспільства. Викладені методологічні та науково-організаційні засади соціального управління як знання, користуючись яким функціонування і розвиток системи управління Україною має більш надійні засади розрахованої соціальної ефективності

Кудлай В.Г.Менеджмент персоналу підприємства. Практикум

Навч. посіб. / В.Г.Кудлай. — К.:КНЕУ, 2012. — 205 с.

Практикум складено на основі програми навчальної дисципліни «Менеджмент персоналу підприємства». Він призначений для аудиторних і практичних занять, а також для самостійного вивчення дисципліни.

Практикум включає практичні завдання та виробничі ситуації з менеджменту персоналу підприємств.

Видання розраховане на студентів, магістрів вищих навчальних закладів, слухачів закладів післядипломної освіти, викладачів, науковців, спеціалістів і керівників сфери управління АПК

Щербина О. В. Менеджмент. Презентаційний курс

Навч. посіб. / О.В.Щербина ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2012. – 229 с.

У навчальному посібнику в структурно-логічній формі викладено теоретичні та прикладні аспекти сучасної науки про управління організаціями. Мета посібника — підвищення вмотивованості студентів до вивчення дисципліни «Менеджмент», систематизації та узагальнення знань і вмінь

 Назва&Опис 
Основи інформатики

Навчальний посібник / укл. І. О. Яковлева. - Харків, 2003 (укр.)

У виданні розглянуто основні категорії апаратних і програмних засобів комп'ютерної техніки. Приведено ефективні прийоми роботи з найуживанішими програмними продуктами. Приділено увагу спеціальним технологіям роботи з інформацією - мультимедіа, локальним мережам, глобальній комп'ютерній мережі Іnternet.
Підручник призначений для підготовки в технічному вузі спеціалістів, що вивчають інформаційні технології в рамках дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка". Може бути рекомендований для викладачів інших спеціальностей, що використовують засоби комп'ютерної техніки в навчальній і методичній роботі зі своєї предметної області, а також для усіх, хто самостійно освоює основи інформатики і комп'ютерні технології

Інформатика та комп’ютерна техніка

Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц // Д. О. Рзаєв, О. Д. Шарапов, В. М. Ігнатенко, Л. М. Дибкова. - — К.: КНЕУ, 2002. — 486 с.

Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчально-методичному посібнику розглянуто питання основних положень інформатики. Викладено методичні вказівки та рекомендації щодо вивчення основ інформатики, побудови та використання операційних систем, які використовуються в роботі електронно-обчислювальних машин, основні елементи та прийоми в роботі з різними прикладними програмами, використання мереж електронно-обчислювальних машин як у локальному, так і в глобальному масштабі, основи збереження та безпека інформації в інформаційних системах.
Засвоєнню теоретичного матеріалу сприятимуть розроблений термінологічний словник ключових понять, навчальні завдання та завдання для перевірки знань. Наведені завдання для блочно-модульного контролю. Подана широка тематика лабораторних робіт для самостійного виконання.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів економічного та гуманітарного профілю. Може бути широко використаний під час самостійного освоєння персонального комп'ютера та роботи на ньому, як для початківців, так і для вищого рівня

Інформатика. Комп'ютерний аналіз економічних даних: моніторинг знань

Збірник практичних завдань /М.В.Сільченко, Т.О.Кучерява, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. - К.: КНЕУ, 2013. – 354 с. – Назва з титул. екрану.

Збірник містить набори тестових завдань відкритої та закритої форми, спрямованих на перевірку теоретичної та практичної підготовки, письмові завдання та для виконання на комп’ютері стандартного та підвищеного рівня складності. Після кожного комплекту варіантів завдань з кожного навчального елементу дисципліни наведено приклад розв’язання завдання з його детальним обґрунтуванням. Також подано зразки завдань для модульного контролю. Запропонований авторами та реалізований у виданні підхід до організації поточно-модульного контролю дає можливість всебічно та об’єктивно оцінити рівень знань з інформатики та системології

Дибкова Л. М. Інформатика

Практикум на основі аналітико-реконструктивного методу / Л.М.Дибкова, Ю.М.Красюк; за заг. ред. О.Д.Шарапова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2016. – 216 с.

У практикумі подано комплекс оригінальних навчальних завдань, що відповідають сучасному тренду реформування освітнього простору — активізації студентів у навчальній діяльності. Наведені завдання можуть використовуватись як під час проведення навчальних занять, так і в процесі самостійної роботи студентів. Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, а також для всіх, хто використовує у своїй діяльності сучасні інформаційні технології, цікавиться освітніми новаціями

Інформатика: інноваційні технології навчання : Практикум

Навчальний посібник /М.В.Сільченко, Ю.М.Красюк, Т.О.Кучерява, І.В.Шабаліна; за ред. О.Д.Шарапова; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2010. – 467 с.

Практикум дає можливість закріпити знання, засвоєні на лекціях або під час самостійного опрацювання навчального матеріалу та формувати відповідні уміння та навички використання відповідних програмних засобів для вирішення конкретних економічних ситуацій

Інформатика: комплексні кейси

Ю.М.Красюк, М.В.Сільченко, І.В.Шабаліна, Т.О.Кучерява; за ред. О.Д.Шарапова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2012. – 267 с.

Збірник містить кейси фахового спрямування, комплексне використання яких при навчанні інформатики студентів економічних спеціальностей забезпечить виконання інтегруючої функції їх знань та умінь на рівні трансформації та творчості

Лисиця В.Т. Колірні моделі та закони поширення світла

Навчально-методичний посібник для студентів механіко-математичного факультету, спеціальність «інформатика» /В.Т.Лисиця – Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. – 82 с.

У запропонованому навчально-методичному посібнику викладаються основні відомості, що стосуються колірних моделей та законів поширення світла у комп’ютерній графіці, дано фізичні, фізіологічні та математичні основи теорії колірного зору та побудови колірних моделей, реалістичних зображень. Мета видання – дати студентам можливість більш якісно засвоїти теоретичні основи курсу «Обробка зображень та мультимедіа», який передбачено програмою підготовки фахівців за спеціальністю «інформатика».

Гиря Н.П.Симетричнi многочлени

Навчально-методичний посiбник з алгебри для студентiв I курсу механiко-математичного факультету / Н. П. Гиря, Л. Ю. Полякова. — Х. : ХНУ iм. В. Н. Каразiна, 2012. — 28 с.

Методичнi вказiвки за темою «Симетричнi многочлени» призначенi надати допомогу студентам I курсу при вивченнi поняття симетричного многочлена та пiд час виконання завдань модульного контролю за вiдповiдним роздiлом курсу вищої алгебри

 Назва & опис 
Загороднюк С.М. Ортогональные многочлены на радиальных лучах в комплексной плоскости

Методические указания к лекциям и практическим занятиям /С.М.Загороднюк. – Х.: ХНУ ім.В.Н.Каразина, 2014. – 32 с.

Учебно-методическое пособие содержит основные теоретические сведения, необходимые для овладения основами курса по ортогональным многочленам на радиальных лучах в комплексной плоскости и практическими навыками для решения задач. Приведены упражнения различной степени сложности для составления текущих и итоговых тестов и для самостоятельной работы студентов

Теорія ймовірностей та математична статистика

Збірник задач /С.М.Григулич, В.П.Лісовська, О.І.Макаренко та ін.] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В. Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2014. – 277 с. – Назва з титул. екрану.

Збірник задач складається з двох розділів: у першому розглядаються задачі з теорії ймовірностей про випадкові події та випадкові величини, а в другому — задачі з математичної статистики

Моментна теорія пружності

Учбовий посібник для студентів III-IV
курсів спеціальності “Механіка” /Укладач І.І.Ієвлев – Харків: ХНУ ім.. В.Н.Каразіна, 2015. – 31 с.

Учбовий посібник містить опис термодинаміки пружно деформуємого твердого тіла в наближенні лінійної теорії пружності, коли враховуються внутрішній момент кількості руху та розподілені моменти пар сил. Використовуються методи термодинаміки для побудови головних співвідношень, рівнянь рівноваги та динаміки пружного тіла. Наведен приклад розв’язання задачі розповсюдження плоских хвиль у просторі

Богданов В.Л., Жук Я.О., Богданова О.С.та ін. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла

К.: Академперіодика, 2016. – 280 с.

Посібник містить стислий систематизований виклад фізичних основ міцності та руйнування матеріалів, деталізований набір і опис експериментальних методів дослідження напружено-деформованого стану твердих тіл та основних видів експериментальних випробувань механічних характеристик матеріалів, докладну інформацію про будову та фізико-механічні властивості реальних конструкційних матеріалів. Наведено сучасні уявлення про фізичну будову деформівних твердих тіл та природу пружних і пластичних деформацій, що в них виникають за певних умов навантаження або деформування, проаналізовано процеси зародження та розвитку внутрішніх дефектів у твердих тілах, які призводять до втрати працездатності елементів конструкцій, описано засоби виявлення дефектів методами неруйнівного контролю. Викладено основні відомості з механіки деформівного твердого тіла, теорії міцності та механіки руйнування.

Для студентів, аспірантів і викладачів відповідних спеціальностей


Шифр бібліотеки: ФМН0001
Вакарчук I.О. Квантова механіка

Пiдручник / I.О.Вакарчук. — Львiв: ЛНУ iм. Iвана Франка, 2012. — 872 с.: 78 iл. ISBN 978-966-613-921-7

У підручнику подано послідовний виклад фізичних основ i математичного апарату квантової механіки та її застосування до різних задач.

Велика увага приділена численним ілюстраціям зв’язку фізичних явищ із фундаментальною величиною – хвильовою функцією та її фазою, філософському трактуванню ймовірнісної концепції квантової механіки, квантової інформації. Подано також багато прикладів задач, серед яких поряд iз традиційними є оригінальні та такі, що їх звичайно не включають до підручників. Нарис творення квантової механіки та історичні екскурси, що супроводжують основний матеріал, містять знання, які є необхідним елементом культури фізика. Невід’ємною частиною підручника є відступи та виноски, де подано цікаві задачі, часом несподівані, наведено аналогії з класичної механіки, теорії музики, мистецтва.

Для студентів, аспірантів, науковців. Буде корисний для викладачів і всіх, хто цікавиться квантовою фізикою


Шифр бібліотеки: ФМН0002
Дубовик В.П. Вища математика

Шифр бібліотеки: ФМН0007
Жолков С.Ю. Математика и информатика для гуманитариев

Учебник. – М.: Гардарики, 2002. – 531 с.

Математика розглядається як важлива і необхідна складова загальнолюдської культури. Вона трактується як зразок побудови концепц, важливий для будь-якої гуманітарної дисципліни. Виділено розділи, призначені для студентів економічних спеціальностей. Принципова особливість книги - підвищена увага до (математичної) логіки і концептуальних питань, тому в неї включені чудові відкриття математики XX ст. Виклад слідує історичним шляхом розвитку математики та інформатики у взаємозв'язку з розвитком інших наук. В кінці кожного розділу даються завдання.
Призначений для студентів, аспірантів і викладачів гуманітарних та економічних факультетів


Шифр бібліотеки: ФМН0008
Шумихин С. Число Пи. История длиною в 4000 лет

М. : Эксмо, 2011. – 192 с.– (Тайны мироздания).ISBN 978-5-699-51331-4

Число π завжди привертало увагу людей своїми властивостями. Багато століть воно було каменем спотикання при вирішенні задачі про квадратуру кола. Це непросто назвати іншу таку задачу, пошуки вирішення якої були б пов'язані майже з усіма існуючими математичними теоріями і дисциплінами. Зате легко припустити, що подальша еволюція математики не можлива без цього числа.

Видання розповідає про історію числа π, про математичні завдання і світоглядні проблеми, пов'язані з ним. І, звичайно, про людей, які присвячували своє життя його дослідженню, - справжніх подвижників наукової думки і духу. Ви зможете простежити зв'язок числа π з іншими фундаментальними константами і його роль в розвитку техніки, математики та інших наук, оцінити значення числа для філософії, культури і мистецтва. І хоча вивчення числа Пі людиною триває не менше чотирьох тисячоліть, воно продовжує відкривати перед нами нові грані світу


Шифр бібліотеки: ФМН0009
Чжун К.Л. Элементарный курс теории вероятностей. Стохастические процессы и финансовая математика

[Электронный ресурс] / К.Л.Чжун, Ф.АитСахлиа ; пер. с англ.—2-е изд. (эл.).—М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.—455 с. : ил. ISBN 978-5-9963-1317-4

Переклад 4-го видання популярного підручника з теорії ймовірностей та її додатків, написаного відомими американськими математиками зі Стенфордського університету. Четверте видання доповнене двома новими розділами, які присвячені фінансовій математиці.

Для студентів, викладачів, дослідників і практиків у галузі економіки, психології, соціології, медицини та в інших галузях, де використовуються статистичні методи та теорія ймовірності


Шифр бібліотеки: ФМН0010
Афанасьев В.В. Сивов М.А. Математическая статистика в педагогике

Учебное пособие / под науч. ред. д-ра іст. наук проф. М.В.Новикова. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2010. – 76 с.

Викладено основні методи математичної статистики для ймовірносно-статистичного планування, проведення, аналізу та укладення педагогічних спостережень та експеріментів. Головна ціль дослідження - аналіз вимірювань, що відбуваються в процесі навчання, оцінка значущості і спрямованості цих змін і виявлення основних факторів, що впливають на процес.

Навчальний посібник призначений для студентів і аспірантів вищих педагогічних навчальних закладів


Шифр бібліотеки: ФМН0011
Зорич В.А. Математический анализ

В 2-х ч. - 6-е изд. дополн. – М.: МЦНМО, 2012. - 720+833 с.

Найбільш вдалий із наявних підручників аналізу для математиків і фізиків. Основні відмінності від традиційних викладів складаються, з одного боку, в більшій близькості до природно-наукових програмам, а з іншого - в більшому, ніж це зазвичай прийнято, використанні ідей і методів сучасної математики: алгебри, геометрії, топології.

Курс багатий ідеями і ясно показує могутність ідей і методів сучасної математики при дослідженні конкретних питань. Особливо нестандартний другий том, що включає векторний аналіз, теорію диференціальних форм на многовидах, введення в теорію узагальнених функцій і в теорію потенціалу, ряди і перетворення Фур'є, а також початки теорії асимптотичних розкладів


Шифр бібліотеки: ФМН0012
Френкель Э. Любовь и математика. Сердце скрытой реальности

Пер. с англ. Е.Шикарева. – СПб.: Питер, 2015. – 352 с.: ил.

У цій книзі відомий математик Едуард Френкель відкриває приховані сторони математики, дозволяючи нам побачити в ній красу і елегантність, властиві тільки найбільшим шедеврам. "Математика, - каже він, - це портал в незвіданий світ, ключ до розуміння глибинних таємниць Всесвіту і нас самих". Великий математик запрошує всіх нас в цей таємничий світ


Шифр бібліотеки: ФМН0013
Світ математики (т.1 – 24) Колектив авторів

Унікальна і цікава колекція, що допоможе вам відповісти на каверзні запитання математики, які супроводжують нас день у день. На Вас чекає захоплююча подорож всесвітом математики, під час якої ви познайомитеся з її найцікавішими сторонами, а також з великими мислителями, які заклали для неї фундамент. Колекція розроблена і створена фахівцями, які відкриють перед вами завісу багатьох таємниць цієї дисципліни і зроблять її основні теорії доступними для кожного


Зміст


01) Мир математики (т.1) - Корбалан Фернандо - Золотое сечение. Математический язык красоты (2014), PDF
02) Мир математики (т.2) - Гомес Жуан - Математики, шпионы и хакеры. Кодирование и криптография (2014), PDF
03) Мир математики (т.3) - Грасиан Энрике - Простые числа. Долгая дорога к бесконечности (2014), PDF
04) Мир математики (т.4) - Гомес Жуан - Когда прямые искривляются. Неевклидовы геометрии (2014), PDF
05) Мир математики (т.5) - Альсина Клауди - Секта чисел. Теорема Пифагора (2014), PDF
06) Мир математики (т.6) - Рауль Ибаньес - Четвертое измерение. Является ли наш мир тенью другой Вселенной? (20140, PDF
07) Мир математики (т.7) - Хоакин Наварро - Секреты числа Пи. Почему неразрешима задача о квадратуре круга (2014), PDF
08) Мир математики (т.8) - Хорди Деулофеу - Дилемма заключенного и доминантные стратегии. Теория игр (2014), PDF
09) Мир математики (т.9) - Альберт Виолант-и-Хольц - Загадка Ферма. Трехвековой вызов математике (2014), PDF
10) Мир математики (т.10) - Мария Изабель Бинимелис Басса - Новый взгляд на мир. Фрактальная геометрия (2014), PDF
11) Мир математики (т.11) - Альсина Клауди - Карты метро и нейронные сети. Теория графов (2014), PDF
12) Мир математики (т.12) - Хавьер Арбонес, Пабло Милруд - Числа - основа гармонии. Музыка и математика (2014), PDF
13) Мир математики (т.13) - Пере Грима - Абсолютная точность и другие иллюзии. Секреты статистики (2014), PDF
14) Мир математики (т.14) - Антонио Дуран - Истина в пределе. Анализ бесконечно малых (2014), PDF
15) Мир математики (т.15) - Бизенц Торра - От абака к цифровой революции. Алгоритмы и вычисления (2014), PDF
16) Мир математики (т.16) - Франсиско Мартин Касальдеррей - Обман чувств. Наука о перспективе (2014), PDF
17) Мир математики (т.17) - Хоакин Наварро - Зазеркалье. Симметрия в математике (2014), PDF
18) Мир математики (т.18) - Энрике Грасиан - Открытие без границ. Бесконечность в математике (2014), PDF
19) Мир математики (т.19) - Луис Арталь, Жузеп Салес - Ипотека и уравнения. Математика в экономике (2014), PDF
20) Мир математики (т.20) - Микель Альберти - Творчество в математике. По каким правилам ведутся игры разума (2014), PDF
21) Мир математики (т.21) - Ламберто Гарсия дель Сид - Замечательные числа. Ноль, 666 и другие бестии (2014), PDF
22) Мир математики (т.22) - Хавьер Фресан - Сон разума. Математическая логика и ее парадоксы (2014), PDF
23) Мир математики (т.23) - Клауди Альсина - Тысяча граней геометрической красоты. Многогранники (2014), PDF
Специальный выпуск №1 Мир математики - Коллектив авторов - Спецвыпуск № 1. Неуловимое время (2014), PDF
24) Мир математики (т.24) - Фернандо Корбалан, Херардо Санц - Укрощение случайности. Теория вероятностей (20140, PDF


Шифр бібліотеки: ФМН0014
Балдин К.В. Математика и информатика

Учебное пособие / К.В.Балдин, В.Н.Башлыков, A.B.Рукосуев, В.Б.Уткин ; под ред. К.В.Балдина. — М .: КНОРУС, 2015. — 368 с. — (Бакалавриат).

Навчальний посібник містить два розділи - «Математика» і «Інформатика». У нього включені прикладні напрацювання авторів, питання для самоконтролю, приклади використання класичних методів і завдань для самостійної роботи.

Для студентів, аспірантів і молодих викладачів, а також для наукових співробітників, підприємців та менеджерів


Шифр бібліотеки: ФМН0015
Джексон Т. Математика: иллюстрированная история

[пер. с англ. А.Соловьева]. – М.: Издательство «Э», 2017. – 168 с. (Иллюстрированная энциклопедия науки)

Математика - це наука, мистецтво, величезне поле для уяви і творчості. Історія її починається з одиниці, але нескінченність - це далеко не фінал. Ви знайдете рівно 100 історій про математичні загадки, які відомі математики спромоглися розгадати і пояснити світу. Піфагор, Евклід, Фібоначчі, П'єр де Ферма, Вільям Гамільтон, Анрі Пуанкаре, Алан Тьюринг, Джон фон Нейман - в цій книзі ми розповімо про них та їх геніальні відкриття, а також про багато інших відомих математиків.

Числені ілюстрації і фотографії допоможуть легко зрозуміти суть відкриттів. Відкрийте цілий світ математичних чудес поруч з вами!


Шифр бібліотеки: ФМН0017
Курант Р., Роббинс Г. Что такое математика?

7-e изд., стереотипное. — М.: МЦНМО, 2015. — 568 с. — ISBN 978-5-4439-0628-7

Книга покликана скоротити розрив між математикою, яка викладається в школі, і найбільш важливими для природознавства і техніки розділами сучасної математичної науки. Починаючи з елементарних понять, читач рухається до важливих галузей сучасної науки. Книга призначена для школярів, студентів, викладачів, а також для всіх, хто цікавиться розвитком математики та її структурою


Шифр бібліотеки: ФМН0018
Литвак Н. Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир

М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 192 с. ISBN 978-5-00100-521-6

Якщо ви хочете знайти відповідь на питання «Навіщо мені математика?», ця книга для вас. У ній розповідається про сучасні додатки математики, без яких неможливе існування авіації, страхування, залізниць, медицини, інтернету, економіки ... Список можна продовжувати довго, але простіше буде сказати – без математики неможливо існування сучасного світу, яким ми його знаємо.

Книга буде корисна широкому колу читачів, але для найбільш зацікавлених і підготовлених читачів автори додали спеціальні відомості, об'єднавши їх в спеціальному додатку


Шифр бібліотеки: ФМН0019
Локшин А.А., Иванова Е.А. Математическая смесь

Пособие. – М.: МАКС Пресс, 2015. – 2-е изд., испр. и доп. – 112 с.: ил. ISBN 978-5-317-04878-5

Посібник адресовано шкільним учителям, а також студентам педвузів і педагогічних коледжів, які вивчають математику. Розглянуто питання моделювання при вирішенні текстових завдань, а також обрані авторами теми з комбінаторики, логіки, алгебри, геометрії і теорії чисел. У порівнянні з першим виданням, що вийшли в 2014 році, книжка істотно розширена: додані нові розділи, присвячені математичним іграм, а також методу «діагональної індукції»


Шифр бібліотеки: ФМН0020
Нохрин C.Э. Математика для экономистов

Курс лекций / сост. С.Э.Нохрин. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. — 120 с. ISBN 978-5-7996-1251-1

Посібник складається з лекцій, читаних в процесі курсу «Математика для економістів» для студентів першого курсу технічних спеціальностей. Посібник може бути використано для самостійного вивчення предмета і для ліквідації прогалин в курсі алгебри середньої школи


Шифр бібліотеки: ФМН0021
Панов В.Ф. Современная математика и её творцы

М.: Изд-во МПТУ им И.Э.Баумана, 2011. – 646 с.: ил.

У доступній формі розказано про розвиток традиційних розділів математики другої половини XIX - початку XXI ст., створення нових розділів математики. Представлені основні віхи життєвого і творчого шляху багатьох вітчизняних і зарубіжних математиків. Відображено взаємозв'язок математики і філософії. Рекомендовано студентам, аспірантам, учителям математики, а також всім, хто цікавиться історією науки


Шифр бібліотеки: ФМН0022
Петров Ю.П. Как получать надежные решения систем уравнений

СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 176 с.: ил.

Необхідність обчислювати рішення систем алгебраїчних рівнянь зустрічається у багатьох завданнях техніки і фізики, і без точних оцінок можливої похибки рішення не є надійним. У книзі викладено методи та алгоритми, які вперше дозволяють дати точну оцінку похибки кожної зі складових вектора рішень системи лінійних алгебраїчних рівнянь, тоді як раніше були відомі тільки наближені оцінки.

Для студентів, аспірантів, інженерів, науковців та фахівців, що виконують розрахунки, що включають системи алгебраїчних рівнянь


Шифр бібліотеки: ФМН0023
Семенов В.А.Теория вероятностей и математическая статистика

Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2013. – 192 с.: ил.

Навчальний посібник призначений для студентів усіх спеціальностей, що вивчають навчальні дисципліни «Математика» і «Вища математика». Він також може бути корисним викладачам при підготовці і організації навчального процесу.

Посібник містить теоретичний матеріал і завдання для вивчення алгебри подій, теорії ймовірностей і математичної статистики. Численні приклади і завдання можуть використовуватися також і на практичних заняттях


Шифр бібліотеки: ФМН0024
Стюарт И. Величайшие математические задачи

Пер. с англ. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. — 460 с.

Закономірності простих чисел і теорема Ферма, гіпотеза Пуанкаре і сферична симетрія Кеплера, загадка числа π і орбітальний хаос в нібесній механіці. Багато з нас лише краєм вуха чули про таємничі і незбагненні загадки сучасної математики. Тим часом фундаментальна мета цієї науки - розкривати внутрішню простоту найскладніших питань. Англійський математик і популяризатор науки, професор Ієн Стюарт, допомагає читачеві подолати психологічний бар'єр. Цікаво і доступно він розповідає про найважчі завдання, над якими билися і продовжують битися найвидатніші вчені, про витоки таких проблем, про те, чому вони такі важливі і яке місце займають у загальному контексті математики і природничих наук. Ця книга - провідник в дивовижний і загадковий світ чисел, теорем і гіпотез, на передній край математичної науки, яка новими методами намагається вирішити завдання, поставлені перед нею тисячоліття назад


Шифр бібліотеки: ФМН0025
Трофимова Е.А. Математические методы анализа

Учебное пособие /Трофимова Е.А., Плотников С.В., Гилев Д.В. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. – 272 с.

Розділи навчального посібника включають блок теоретичного матеріалу і завдання, призначені як для аудиторних занять, так і для самостійної роботи. Дається економічна інтерпретація математичних понять.

Для студентів, які вивчають дисципліни «Математичний аналіз», «теорія ймовірностей і математична статистика», «Методи оптимальних рішень»


Шифр бібліотеки: ФМН0026
Шень А.Х. Практикум по методам построения алгоритмов

М.: Интуит, 2016. – 336 с.

Курс містить завдання з програмування. Більшість завдань наводяться з рішеннями. Мета курсу - навчити основним методам побудови коректних і швидких алгоритмів.

Курс буде корисний вчителям інформатики, старшокласникам, студентам молодших курсів вищих навчальних закладів. Курс може бути використаний на гурткових і факультативних заняттях в загальноосвітніх установах, в школах з поглибленим вивченням математики та інформатики


Шифр бібліотеки: ФМН0027
Устянич Є. Золотий логарифм і його застосування. Еліпс і рівняння його довжини

Львів: Каменяр, 2011. – 74 с.

У книзі викладено Золотий логарифм, його особливості і застосування. Виведено загальне рівняння для визначення чисел послідовностей Фібоначчі. Виведено рівняння довжини еліпса. Показано застосування Золотого логарифма при розробці системи розмірних рядів твердих лікарських форм (ТЛФ) і виготовленні таблеток двоопуклої форми. Встановлено сумірність базових співвідношень класичних ордерних систем в архітектурі і характерні антропометричні співвідношення. Виведено рівняння для визначення чисел Модулора Ле Корбюзьє


Шифр бібліотеки: ФМН0028
Джалладова І.А. Дискретна математика

К.: КНЕУ, 2012. – 245 с.

Дискретну математику як науку вивчають у розширеному та більш вузькому обсязі. У ширшому обсязі вона охоплює знання про всі види дискретних об’єктів з теорії чисел, алгебри, геометрії, математичної логіки, теорії ймовірностей, чисельного аналізу та ін. Дискретна математика у вужчому обсязі вміщує низку спеціальних розділів, найважливішими з яких є комбінаторний аналіз, теорія графів, теорія дискретних функцій, теорія автоматів і алгоритмів, теорія труднощів, теорія формальних мов, теорія дискретних екстремальних задач, теорія кодування, дискретна геометрія тощо. Сфери застосування дискретної математики становлять основу сучасних комп’ютерних наук та інформатики. Матеріал посібника подано простою, зрозумілою мовою завдяки логічно взаємозв’язаній лінії викладу. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів, тих, хто здобуває другу вищу освіту, а також для інженерів-практиків


Шифр бібліотеки: ФМН0029
О.О.Пришляк. Топологія многовидів

Навчальний посібник. – К.: 2013. – 83 с.

Цей навчальний посібник написано на основі спеціальних курсів, які автор читав на механіко-математичному факультеті. Він призначений для студентів старших курсів, що навчаються за спеціальністю «математика». Перші три частини можуть бути використані студентами молодших курсів при вивченні загальної, алгебраїчної та диференціальної топології


Шифр бібліотеки: ФМН0030
Пришляк О.О. Диференціальна геометрія

Посібник для студентів, які навчаються за фахом «математика» або «механіка». К.: N.Terletsky, 2012. - 63 с.

Посібник розрахований на студентів механіко-математичного факультету. Як випливає з назви, основним завданням курсу є вивчення геометричних об’єктів за допомогою похідних. Перші дві частини (теорія кривих та поверхонь у тривимірному просторі) відносяться до класичної диференціальної геометрії. В наступних частинах викладаються основні поняття загальної топології, теорії многовидів і тензорного числення


Шифр бібліотеки: ФМН0031
Перельман Я.І. Захоплююча алгебра

Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2011. – 336 с.

«Захоплююча алгебра» Я. І. Перельмана — одна з найзахопливіших книжок про алгебру. У ній ця наука ніби відокремлюється від класної дошки, з якою вона тісно «зрослася» у свідомості більшості читачів, і переноситься у вільний простір, де знаходить найрізноманітніші застосування. Основне своє завдання автор вбачає у тому, аби прищепити читачеві інтерес до занять алгеброю та викликати у нього бажання самостійно усунути прогалини своєї математичної підготовки. Прочитавши книгу, читач знатиме незмірно більше про основні ідеї алгебри та про її застосування, ніж про це можна довідатися з десятків «шкільних» підручників та посібників. Книга перекладена багатьма мовами світу. Повний переклад українською мовою виходить уперше.

Книга зацікавить усіх, хто хоче мати правдиве уявлення про математику, зокрема, — переконливі свідчення про можливості її практичного застосування


Шифр бібліотеки: ФМН0032
Шахно М. та ін. Практикум з чисельних методів

Навчальний посібник. – Львів: КНУ ім. Івана Франка, 2013. – 432 с.

Розглянуто головні чисельні методи розв’язування задач лінійної алгебри, математичного аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь у частинних похідних, інтегральних рівнянь та різні аспекти їхнього практичного використання. Наведено результати тестових розрахунків та набори завдань для самостійної роботи.

Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають чисельні методи


Шифр бібліотеки: ФМН0033
Табачников С.Л., Фукс Д.В. Математический дивертисмент. 30 лекций по классической математике

Пер. с англ. под ред. С.М.Львовского. – М.: МЦНМО, 2011. – 512 с. ил.

Книга складається із тридцять лекцій, присвячених різноманітним сюжетам із алгебри, комбінаторики, геометрії і топології, як класичним, так і сучасним. Лекції незалежні одна від одної, їх можна читати в будь-якому порядку.

Обсяг передбачуваних знань варіюється від лекції до лекції, але ніколи с не виходить за рамки шкільного курсу. Значної частини матеріалу немає в стандартних підручниках, але тим не менше вона входить в мінімум знань, необхідних кожному математіку. Кожна лекція містить математичні сюрпризи навіть для досвідчених дослідників. Майже всі лекції містять завдання; рішення яких наведені в кінці книги. Обрані для викладу теми об'єднує математична краса і витонченість: єдність математики - лейтмотив книги. Книга багато ілюстрована: в ній понад 400 малюнків, близько 40 ілюстрацій і 90 портретів математиків, про результати яких йде мова


Шифр бібліотеки: ФМН0005
Ширяев А.Н., Эрлих И. Г., Яськов П. А. Вероятность в теоремах и задачах

(с доказательствами и решениями). Книга 1. Электронное издание М.: МЦНМО, 2014. - 648 с. ISBN 978-5-4439-2082-5

Ця книга є «решебником» завдань з перших двох глав підручника А.Н.Шіряева «Імовірність-1» і задачника «Завдання з теорії ймовірностей». Додано також багато нових завдань. Наведені докази і рішення будуть корисні як студентам і аспірантам, так і викладачам, демонструючи як слід вирішувати імовірнісні задачі, доводити імовірнісні теореми і як їх викладати


Шифр бібліотеки: ФМН0006
 Назва&Опис 
Лісіна С. О. Документні ресурси

навч. посібник / С.О. Лісіна. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 240 с.

Висвітлено аспекти формування документних потоків, масивів, фондів, які є складовими національних документних ресурсів України. Зміст посібника розкриває функційний аналіз документних об’єднань (архівів, бібліотек, музеїв, інформаційних фондів), особливості документів як складових документних фондів, видову і типологічну класифікацію документів як основу структурування фондів, функціювання документно-комунікаційних систем як таких, що забезпечують пошук та отримання документної інформації.
Для студентів, магістрів, аспірантів спеціальностей документно-комунікаційного циклу, фахівців сфери документної комунікації

Швецова-Водка Г. М. Документознавство

навч. посіб. — Київ: Знання, 2007. — 398 с.

У посібнику розкриваються основні теоретичні питання загального документознавства — від визначення поняття "документ" до класифікації друкованих видань. Виклад навчального матеріалу відображає авторську концепцію, що ґрунтується на власних наукових дослідженнях і узгоджена з працями відомих вчених — фахівців у галузі документознавства і книгознавства. Зміст посібника відповідає програмі навчальної дисципліни "Документознавство".
Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, які на­вчаються за спеціальностями "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" та "Документознавство та інформаційна діяльність", а також аспірантів, викладачів, практичних працівників, діяльність яких пов'язана з бібліотечною, архівною або видавничою

Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа и книги

учеб. пособие / Г. Н. Швецова-Водка. — М. : Рыбари ; К. : Знания, 2009. — 487 с.

В пособии раскрываются основные теоретические вопросы общего документоведения — от определения "документа" до классификации печатных изданий. Изложение учебного материала отражает авторскую концепцию, согласованную с распространенными представлениями о документе и книге, а также с исследованиями разных ученых, изучавших проблемы документоведения и книговедения. Пособие содержит теоретические материалы, соответствующие программе курса "Документоведение". Учебное пособие состоит из двух частей: "Основы теории документа" и "Книга как вид документа".
Пособие предназначено студентам, магистрантам, аспирантам и преподавателям документоведческих, книговедческих и библиотековедческих специальностей университетов и академий, библиоточно-информационныхфакультетов вузов культуры и искусств

Швецова-Водка Г. М. Вступ до бібліографознавства

навч. посіб. для студентів напряму 6.020102 “Книгознавство, бібліотекознавство і бібліогр.” / Г. М. Швецова-Водка ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — Рівне, 2011. — 231 с.

Навчальний посібник знайомить із основними поняттями теорії бібліографії: що таке бібліографічна інформація, бібліографічний посібник, бібліографія та її види, бібліографознавство як наука. Подано початкові знання про методи бібліографування, види бібліографічних посібників, види бібліографічного обслуговування в бібліотеках. Розглянуто поняття об'єкта і предмета бібліографознавства, його структуру і методологію.
Призначений студентам, які вивчають бібліографознавство як одну із спеціальних дисциплін, що забезпечують підготовку фахівця книжкової справи та документально-інформаційної сфери, комунікаційного посередника в системі «документ — споживач інформації»

Комова М. В. Документознавство

Навч. посібн. - Львів : Тріада плюс, 2007. - 296 с.

У навчальному посібнику висвітлено загальнотеоретичні проблеми документознавства як комплексної науки про документ: функційний аналіз документів, осоливості документів як матеріальних об'єктів із зафіксованою в них соціальною інформацією, видову і типологічну класифікацію документів, функціонування документно-комунікаційної системи.
Книга адресована студентам, викладачам вищих навчальних закладів, фахівцям сфери документної комунікації

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики

підручник / Ф. С. Бацевич. – Київ: Академія, 2004. – 342 с.

Це перший в Україні підручник, у якому з позицій сучасної науки про мову систематизовано розглянуто найактуальніші проблеми комунікативної лінгвістики, розкрито її предмет, завдання, категорії, методологію, загальні закони спілкування за допомогою мови, організацію засобів мовного коду тощо. Предметом особливої уваги є власне мовні елементи комунікації. Враховано найновіші гіпотези, що сформувалися в межах когнітивної лінгвістики, прагмалінгвістики, психолінгвістики, теорії мовленнєвої діяльності.
Подано також зразки аналізу комунікативних ситуацій, спеціальні запитання, завдання, що сприятимуть глибшому засвоєнню матеріалу, оволодінню основними законами міжособистісного спілкування.
Для студентів вищих навчальних закладів, учителів-словесників. Прислужиться фахівцям з паблік рілейшнз, менеджменту, реклами

Палеха Ю. І., Леміш Н. О. Загальне документознавство

навч. посіб. / Ю. І. Палеха, Н. О. Леміш. - К. : Ліра-К, 2009. - 434 с.

Документознавство як синергетична наукова й навчальна дисципліна з'явилась у нас на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін й ґрунтується на широкому розумінні феномену документа та документно-інформаційної діяльності.
Сьогодні термін «документ» стає все більш популярним, хоча й містить значну кількість як визначень, так і підходів до його вивчення. Насправді це досить складне і багатоаспектне поняття, нерозривно пов'язане з поданням і використанням релевантної інформації як в часі, так і в просторі.
Для викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів вищих навчальних закладів, наукових працівників і фахівців з гуманітарних спеціальностей. Матеріали подано відповідно до вимог кредитно-модульної системи.

Палеха Ю. І. Організація сучасного діловодства

Навч. посібник. — Київ : Кондор, 2007. — 194 с.

Посібник присвячений проблемам вивчення організації сучасного
діловодства через його культуру як інтегруючого багатогранного напряму досліджень, від рівня якого залежить ефективність виконання установою її профільних завдань. У ньому проаналізовано історичні умови формування сучасного діловодства в Україні. Запропоновано людино центристські шляхи практичного впровадження в організації засобів досконалого документаційного забезпечення управління.
Для керівників установ, працівників служб документальних комунікацій, загальних відділів, канцелярій підприємств та організацій, студентів вищих навчальних закладів, викладачів та аспірантів, усіх тих, хто працює з документами

Палеха Ю. Кадрове діловодство

навч. посібник (зі зразками сучасних ділових паперів). — К.: Ліра-К. — 2009. — 475 с.

У посібнику всебічно розкриваються питання організації документаційного забезпечення кадрового менеджменту. Наведені зразки оформлення основних документів з роботи з персоналом. Детально описані технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів.
Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з кадровою документацією й прагне до високої культури діловодства

Хрестоматія з архівознавства

Навч. посібник / упоряд.: Г. В. Боряк та ін. - Київ : Академія, 2003. - 408 с.

Хрестоматія доповнює й ілюструє основні положення підручника «Архівознавство» (К.: Вид. дім «КМ Академія», 2002). Видання містить текст Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», нормативні акти, методичні рекомендації з питань діяльності
архівних установ, наукові статті, присвячені ключовим проблемам архівознавства.
Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників архівних установ та всіх, хто цікавиться проблемами української культури

Архівознавство

Підручник для студентів вищих навчальних закладів України / Я. С. Калакура та ін. - Київ : ВД «КМ Академія», 2002 . - 316 с.

Захарова І. В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності

навчальний посібник /І. В. Захарова, Л. Я. Філіпова. - Київ : Центр учбової літератури, 2013. - 336 с.

Даний навчальний посібник складений на основі програми підготовки фахівців з документознавства та інформаційної діяльності, якою передбачено вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність». Основна мета навчального курсу – опанування знань щодо теоретичних основ ІАД, організаційно-методичних засад реалізації ІАД в управлінській сфері та в галузі НТІ, типології інформаційно-аналітичних продуктів і послуг, методики їх створення і надання користувачам, підготовки інформаційно-аналітичних документів

Бездрабко В. В. Управлінське документознавство

Навч. посіб. для студентів ВНЗ

У навчальному посібнику викладено зміст курсу "Управлінське документознавство". Охарактеризовано етапи еволюції управлінского документознавства як наукової дисципліни, його теоретичні засади. Висвітлено загальні питання класифікації документів, управлінської документації, історичні витоки, головні напрямки уніфікації та стандартизаціі управлінських документів. Розглянуто окремі аспекти керування документацією за кордоном. Подано навчально-методичні матеріали, що сприяють забезпеченню викладання курсу у вищій школі.
Посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність", а також усім, хто цікавиться документознавчою проблематикою

Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів

Підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. — Київ : Знання, 2006. — 334 с.

Структура і зміст підручника відповідають програмі курсу "Аналітико-синтетична обробка документів" для вищих навчальних закладів. Це єдиний в-Україні підручник, у якому весь комплекс теоретичних, методичних та організаційно-практичних проблем наукової обробки документів розглянуто як єдине ціле. Висвітлено теорію, історію і методику складання бібліографічних описів, індексування, предметизації, систематизації, реферування та анотування документів. Розкрито особливості основних інформаційних продуктів як результатів наукової обробки документів: бібліографічних, реферативних, оглядових та аналітичних.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, докторантів, фахівців сфери документної комунікації, керівників підприємств, установ, організацій, широкого кола читачів

Чорней Н. Б. Теорія систем і системний аналіз

Навч. посіб. для студ. ВНЗ. - Київ : МАУП, 2005. - 256 с.

У навчальному посібнику викладено відповідні теоретичні положення та основні напрями розвитку сучасної теорії систем і системного аналізу. Розглянуто основні принципи системного аналізу, найпоширеніші методи, які зарекомендували себе на практиці

Якимчук А. Ю., Валюх А. М. Документно-інформаційні комунікації

навч. посіб. - Рівне : НУВГП, 2015. - 246 с.

У посібнику наведено основні засади здійснення документно-інформаційних і ділових комунікацій в Україні, систематизовано комунікації за видами, уточнено поняття «ділових комунікацій», «документно-інформаційних комунікацій». Досліджено кращий міжнародний досвід системи ділових комунікацій. Навчальний посібник містить типову програму, вказівки щодо вивчення окремих тем з дисципліни «Документно-інформаційні комунікації», плани практичних занять, тематику самостійної роботи, контрольно-тестову програму, завдання до написання рефератів з дисципліни, термінологічний словник, перелік запитань, які виносяться на екзамен та список рекомендованої літератури.
Навчальний посібник може стати у нагоді фахівцям органів регіонального управління та місцевого самоврядування, науковим працівникам, аспірантам, магістрантам, студентам вищих навчальних закладів напрямів підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність», «Товарознавство і торговельне підприємництво», «Державне управління» та «Менеджмент»


Матвієнко О. В. Основи організації електронного документообігу

Навчальний посібник / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. - Київ : Центр учбової літератури, 2008. - 112 с.

Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки та інформаційні зв’язки.
У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу в організаціях, основні підходи до впровадження систем електронного документообігу, подано принципи побудови систем електронного документообігу, сформульовано вимоги до їх функціональних можливостей.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів

Варенко В. М. Інформаційно-аналітична діяльність

Навч. посіб. – Київ : Університет «Україна», 2014. – 417 с.

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші теоретичні та практичні питання інформаційно-аналітичної діяльності, принципи, методи, методики застосування інформаційно-аналітичних технологій для прийняття ефективного управлінського рішення.
Особливу увагу приділено розвитку нових засобів інтелектуалізації інформаційно-аналітичної діяльності, специфіці професії аналітика, інформаційній революції, загрозам, що виникають у зв'язку з цим та сучасним концепціям розвитку інформаційного суспільства.
Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», але може бути корисний викладачам, аспірантам та всім, хто цікавиться аналітикою

Кулешов С. Управлінське документознавство

Навч. посіб. - Київ : ДАККІМ, 2003 - 57 с.

У навчальному посібнику викладено зміст основних тем курсу "Управлінське документознавство". Дана характеристика періодам розвитку управлінського документознавства як наукової дисципліни.
Посібник призначений для студента вищих навчальних закладів, які вивчаються за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність"

Шпортько О. В. Комп’ютерні технології в діловодстві

навч. посіб. / О. В. Шпонько, О. В. Попчук. - Рівне : РДГУ, 2013. - 100 с.

Концепції сучасного документознавства

навч.-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закладів напряму 8.020105 “Документознавство та інформ. діяльність” / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т ; авт.-уклад. Г. М. Швецова-Водка. — Рівне : РДГУ, 2010. — 120 с.

Навчально-методичний посібник містить навчальну програму курсу, завдання для самостійної роботи студентів, плани практичних і семінарських занять, контрольні питання до заліку та екзамену і додаткові навчально-методичні матеріали. Навчальна програма курсу “Концепції сучасного документознавства” визначає зміст цієї дисципліни та послідовність вивчення окремих тем. Курс складається з двох розділів: “Трактування документознавства як науки” і “Основні концептуальні проблеми документознавства”. Курс спрямований на формування знань щодо генезису, еволюції і сучасного стану науки про документ

Вступ до фаху

навч. посіб для студентів спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність / Панченко П.П., Захарова І.В., Клименко. - Черкаси. - СУЕМ, 2007. – 88 с.

Мета курсу Вступ до фаху - сприяти формуванню у студента цілісного, системного уявлення щодо обраної ним спеціальності Документознавство та інформаційна діяльність.
Завдання курсу – прослідкувати історію становлення і розвитку спеціальності, визначити її місце в системі знань, ознайомити з загальними вимогами щодо рівня підготовки спеціаліста, його знань і умінь

Карпенко О. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

бібліографічний опис : навч. посіб. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 138 с.

Розглянуто основні поняття й складові бібліографічного опису як найважливішого виду аналітико-синтетичної переробки документів.
Приділено увагу методиці складання бібліографічного опису надруковані й електронні документи. Наведено запитання для перевірки знань і список рекомендованої літератури. Друге видання посібника доповнено практичними завданнями й додатками, які містять стандарти й приклади щодо правил складання й скорочень бібліографічного опису.
Для студентів денної й заочної форм навчання зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Чередник Л. А. Курс лекцій із дисципліни «Лінгвістичні основи документознавства»

для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання за напрямом підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність» / Л. А. Чередник. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 224 с.

У конспекті лекцій розкриваються основні питання документної лінгвістики, розглядаються орфографічні, морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні норми оформлення документів

Документне забезпечення управлінської діяльності організацій

навч.-метод. посіб. / уклад. О. В. Попчук ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне, 2012. – 116 с.

Навчальна дисципліна “Документне забезпечення управлінської діяльності організацій” є важливим компонентом у системі професійної підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.020105 “Документознавство та інформаційна діяльність”. Матеріал, представлений у посібнику, допоможе у самостійному вивченні даного курсу, виконанні практичних і контрольних робіт та завдань самостійної роботи студентів

Козловська Л. С. Як досягти успіху в діловій комунікації

Мовний тренінг: [Електронний ресурс]: навч. посіб. / Л.С.Козловська, С.І.Терещенко; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – К.: КНЕУ, 2015. – 216 с. – Назва з титул. екрану.

Цей навчальний посібник актуалізує навички усної та писемної комунікації, удосконалює вміння використовувати мовні засоби, ураховуючи специфіку офіційно-ділового стилю. Матеріал тренінгу структуровано за великими й малими рубриками-запитаннями, подано тренувальні вправи та завдання для самоконтролю

Доброскок І. І., Овсієнко Л. М. Методичні вказівки

до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації» /І. І. Доброскок, Л. М. Овсієнко. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – 90 с.

Посібник має практичну спрямованість і містить методичні вказівки до практичних занять із навчальної дисципліни «Організація сучасної ділової комунікації».

У ньому подано навчально-тематичний план вивчення курсу; відображено мету вивчення кожної теми; запропоновано практичні завдання навчально-пізнавального характеру, орієнтовні тестові завдання для самоконтролю, основну й додаткові літературу, яка допоможе студентам у процесі роботи над виконанням завдань; визначено критерії оцінювання знань студентів теоретичного матеріалу та виконання практичних завдань із дисципліни.

Призначений для студентів спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (Документознавство)»

Індивідуальні завдання для самостійної роботи

студентів спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (Документознавство)» /за заг.ред. Л.М.Овсієнко. - Переяслав-Хмельницький : Вид-во КСВ», 2014. – 162 с.

Посібник має практичну спрямованість і містить методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів з дисциплін: «Організація сучасної ділової комунікації», «Сучасні PRтехнології», «Основи професійної орієнтації», «Документальні джерела інформації», «Теорія і практика референтної роботи», «Видавнича справа та редагування», «Методологія та організація наукових досліджень».

У ньому відображено мету вивчення кожної теми окремо взятої дисципліни; запропоновано запитання до тем, індивідуальні завдання для
самостійної роботи, рекомендації до їх виконання та основну літературу, яка допоможе студентам у процесі роботи над виконанням завдань; подано критерії оцінювання цього виду роботи.

Призначений для студентів спеціальності 8.01010401 «Професійна освіта (Документознавство)»

Овсієнко Л. М. Історія журналістики

Навчальний посібник /Овсієнко Л.М. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2015. – 214 с.

Пропонований посібник є теоретико-практичним виданням. У ньому виокремлено два змістові модулі: «Історія журналістики Західної і Північної Європи. «Зародження періодики в США», «Історія журналістики Південної та Східної Європи. «Розвиток преси в Україні», кожен з яких складається з окремих тем, які містять теоретичний матеріал, питання для обговорення, практичні завдання навчально-пізнавального характеру, завдання для самостійної роботи, індивідуальні навчально-дослідницькі завдання, завдання науково-дослідницького характеру, реферативні завдання, орієнтовні тестові завдання для самоконтролю, літературу (основну й додаткову), методичні вказівки до їх вивчення.
Практична частина посібника спрямована на те, щоб студенти набули навичок редагування видань, удосконалили та збагатили індивідуальний словник.

Уміщений у посібнику матеріал сприятиме ґрунтовному засвоєнню дисципліни та формуванню креативно-творчих і редакторських здібностей студентів.

Призначений для студентів напряму підготовки 6.020303 «Філологія», спеціальності «Українська мова і література»

Демуз І. О. Аналітико-синтетична переробка документної інформації

Навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисципліни /І. О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2016. – 172 с.

У навчально-методичному посібнику викладено матеріали дисципліни «Аналітико-синтетична переробка документної інформації». Посібник допоможе студентам самостійно опрацювати навчальний курс. Представлено короткий курс лекцій, тематику семінарських занять, запропоновано методичні рекомендації для підготовки до індивідуальних занять і самостійної роботи студентів. Подано тематику рефератів та курсових робіт з дисципліни, список рекомендованої літератури до курсу.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Біловус Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ

(за фаховим спрямуванням) : навч. посіб. - Тернопіль : [б. в.], 2010. - 414 с.

У посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні питання управління та організації діяльності інформаційних установ. Розглянуто поняття, тенденції розвитку інформаційного ринку та місце на ньому інформаційних установ різного типу. Особлива увага зосереджена на інформаційних продуктах і послугах, подано також правові аспекти інформаційної діяльності в Україні. Розглянуто загальні механізми організації діяльності в різних установах.
Проаналізовано і внутрішнє середовище інформаційних установ. Перевагою посібника є розгляд питань крізь призму економіки та науки управління відповідно до специфіки проблеми

Методичні рекомендації до виконання завдань для самостійної роботи

з дисциплін фахової підготовки студентів 015 «Професійна освіта (Документознавство)» / [упорядкув. Степаненко В.А.]. – Частина 1. – Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.) : Домбровська Я.М., 2016. – 287 с.

Автори: Демуз І.О., Домбровська Я.М., Дрок П.В., Зленко А.М., Іващенко А.В., Ісайкіна О.Д, Калужинська Ю.В., Мірошніченко Д.А., Навальна М.І., Троценко Р..В.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів бакалаврату спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» денної та заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання завдань для самостійної роботи

з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)» /упор. Домбровська Я.М. - Частина 2. - Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. – 187 с.

Автори: Демуз І.О., Дрок П.В., Зленко А.М., Іващенко А.В., Ігнатенко М.М., Ісайкіна О.Д., Калужинська Ю.В., Навальна М.І., Степаненко В.А.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів бакалаврату спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» денної та заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)» /упор. Домбровська Я.М. - Частина 1. - Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. – 225 с.

Автори: Демуз І.О., Домбровска Я.М., Дрок П.В., Зленко А.М., Іващенко А.В., Ісайкіна О.Д., Калужинська Ю.В., Мірошніченко Д.А., Навальна М.І., Троценко Р..В.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань розроблено для самостійної роботи студентів бакалаврату спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» денної та заочної форми навчання

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань

з дисциплін фахової підготовки студентів спеціальності 015 «Професійна освіта (Документознавство)» /упор. Домбровська Я.М. - Частина 2. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. – 132 с.

Автори: Демуз І.О., Дрок П.В., Зленко А.М., Іващенко А.В. Ігнатенко М.М., Ісайкіна О.Д., Калужинська Ю.В., Навальна М.І., Степаненко В.А.

Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань розроблено для студентів бакалаврату спеціальності «Професійна освіта (Документознавство)» денної та заочної форми навчання

Демуз І. О. Довідково-інформаційні фонди

Навчально-методичний посібник /І.О.Демуз. - Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2016. – 195 с.

У навчально-методичному посібнику викладено матеріали навчальної дисципліни «Довідково-інформаційні фонди». Представлено лекційний матеріал, запропоновано методичні рекомендації до практичних та індивідуальних занять, самостійної роботи студентів. Подано орієнтовний перелік тестових завдань, тематику рефератів до курсу, список рекомендованої літератури.

Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів

Навальна М. Документно-інформаційні коммунікації

Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності "Документознавство"). - Переяслав-Хмельницький: "Видавництво КСВ", 2014, - 91 с.

Посібник знайомить студентів з основами теоретичних знань, практичних навичок та умінь у сфері організації і планування комунікаційних процесів на підприємстві чи установі.

Навчально-методичний посібник орієнтований на всі категорії студентів ВНЗ, які вивчають програмний курс "Документно-інформаційні комунікації", а також на всіх, хто цікавиться правилами комунікацій між різними рівнями, електронною комунікацією тощо

Навальна М. Спеціальне документознавство

Навчально-методичний посібник (для студентів зі спеціальності «Документознавство») /М.Навальна. – Переяслав-Хмельницький: «Видавництво КСВ», 2014. – 91 с.

Посібник знайомить студентів з основами теоретичних знань, практичних навичок та умінь зі створення найпоширеніших видів організаційно-розпорядчої, організаційно-правової, довідково-інформаційної документації, а також документування електронних документів.

Навчально-методичний посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів, які вивчають програмний курс «Спеціальне документознавство», а також на всіх, хто цікавиться правилами оформлення управлінських документів, їх класифікацією тощо

Навальна М., Різник В. Загальне документознавство

Навчально-методичний посібник (для студентів напряму підготовки 6.010104 «Професійна освіта. Документознавство») /М.Навальна, В.Різник. – Переяслав-Хмельницький : «Видавництво КСВ», 2014. – 136 с.

Посібник знайомить студентів з документознавством як синергетичною науковою і навчальною дисципліною, що з’явилася на широкому багатоаспектному діалозі документознавчих дисциплін і грунтується на широкому розумінні феномену документа та документо-інформаційної діяльності.

Навчально-методичний посібник орієнтований на всі категорії студентів вищих навчальних закладів, які вивчають програмний курс «Загальне документознавство», а також на всіх, хто цікавиться етапами розвитку та засадами документознавства, основними теоріями про документ, організацією створення документів та їх класифікацією

Бібліографознавство

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - Укл. А.М.Зленко. - Бориспіль: Ризографіка, 2013. - 92 с.

Доброскок І. І. Організація сучасної ділової комунікації

Навч. посіб. для студентів ВНЗ /І. І. Доброскок, Л. М. Овсієнко ; МОН Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім.Г.Сковороди", Фінансово-гуман. ф-т, каф. проф. освіти – Переяслав-Хмельницький: КСВ, 2015. – 446 с.

Гапоненко В. А. Зв’язки з громадськістю

[Електронний ресурс]: навч. посіб. /В. А. Гапоненко, В. А. Рихлік ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2015. – 238 с.

У посібнику розкрито особливості зв'язків із громадськістю як комунікативної, управлінської діяльності, науки і навчальної дисципліни, визначено й охарактеризовано їх основні категорії, провідні сфери і напрями діяльності PR-фахівців, показано суспільну роль комунікації як у системі світових процесів, так і в умовах демократизації політичної системи в Україні

 Назва & Опис 
Нова українська школа: порадник для вчителя

Під заг. ред. Бібік Н. М. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. — 206 с.
Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» є продовженням навчальних тем, які опрацьовувались вчителями під час тренінгів. Посібник містить матеріали та практичні завдання, які допоможуть вчителям створювати освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання, залучати до педагогічної взаємодії родини дітей, інших партнерів, оцінити власну практику в контексті освітніх новацій, здійснювати моніторинг розвитку учнів

Курсінка Мері Шіді. Виховання надзвичайної дитини

Порадник для батьків надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей. Пер. з англ. Ольги Синиці. — К.: Наш Формат, 2016. — 432 с. ISBN 978-617-7279-46-3

Що робити, якщо ваша дитина надто активна, емоційна, вразлива, чутлива... словом, надзвичайна? У цій книжці талановитий педагог і дбайлива мама Мері Шіді Курсінка ділиться з батьками унікальним досвідом, інформацією і стратегіями виховання, набутими за багато років роботи в дитячому центрі. Вона допоможе вам зрозуміти причини дивної поведінки дитини, знайти її сильні та слабкі сторони, гасити конфлікти й емоційні атаки, обрати школу, вирішити проблеми із засинанням і прокиданням тощо. Кредо авторки — «Розвиток, а не досконалість!» — вже стало базовим принципом виховання у мільйонах сімей по всьому світі


Шифр бібліотеки: ПП0001
Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі

Підручник / Г.Л.Токмань. — К.: ВЦ «Академія», 2012. — 312 с. — (Серія «Альмаматер»)

Школа покликана виховати в дитини потребу і вміння читати, вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ. Такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі. На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований підручник. У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості


Шифр бібліотеки: ПП0002
Видра О.Г. Вікова та педагогічна психологія

Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 112 с. ISBN 978-611-01-0199-8

Навчальний посібник призначений для вивчення курсу «Вікова та педагогічна психологія» студентами, які навчаються за напрямом «Технологічна освіта» спеціальності «вчитель технологій».

Посібник містить авторську навчальну програму дисципліни, та ґрунтовні пояснення щодо теоретичного вивчення тем і виконання практичних завдань.

До змісту матеріалів посібника (для кожного заняття) входять назва теми, мета, завдання, список основних понять теми, тематичні питання, завдання для самостійної роботи та рекомендації щодо їх виконання, теми доповідей, орієнтовні теоретичні відомості (лекції), практична частина роботи, у якій запропоновані методики психологічного дослідження особистості на різних вікових етапах її розвитку. В кінці практичної частини наведені орієнтовні запитання й вказівки для правильного формулювання і оформлення студентами висновків, а також питання для самоконтролю та захисту результатів вивчення кожної теми. Також посібник містить список спеціально підібраної літератури, яка рекомендована для вивчення курсу. У додатках наведені індивідуальні завдання з курсу та приклади тестових завдань


Шифр бібліотеки: ПП0003
Педагогічна майстерність: Хрестоматія

Навчальний посібник / Упор. І.Зязун та ін. – К.: СПБ Богданова А.М. – 2008, 462 с.

Хрестоматія містить тексти, дидактичні завдання до них, коментарі та додатки для самостійного опанування курсу «Основи педагогічної майстерності» (три модулі): теоретичні та прикладні дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, що розкривають сутність педагогічної діяльності й майстерності вчителя, допомагають педагогові зрозуміти шлях професійного самовдосконалення.

Для молодих вчителів, педагогів-практиків, студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів


Шифр бібліотеки: ПП0004
Дуткевич Т.В. Дитяча психологія

Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 424 с.

У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини. Зміст посібника складається з текстів лекцій до всіх тем, передбачених навчальною програмою, словника основних понять та списку літератури. Навчальний посібник рекомендується студентам спеціальностей «Дошкільна освіта», «Психологія», «Практична психологія», може використовуватись викладачами однойменної дисципліни, педагогами і психологами дошкільних й загальноосвітніх закладів


Шифр бібліотеки: ПП0005
Онишків З.М. Основи школознавства


Навчальний посібник для студентів педагогічних вузів. —Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. — 176 с. ISBN 966-7437-26-4

У посібнику розкрито основні питання управління загальноосвітнім навчальним закладом: принципи, методи, функції, структура органів управління освітою, планування та облік роботи, зміст, види і методи внутрішньо шкільного контролю, система державного контролю за діяльністю закладу освіти, а також питання організації методичної роботи з педагогічними працівниками, вивчення та впровадження у практику досягнень педагогічної науки і передового педагогічного досвіду.
Особливу увагу приділено розкриттю специфіки організації методичної роботи, керівництва навчально-виховним процесом в умовах малокомплектної школи.

Розрахований на студентів педагогічних вузів, слухачів інститутів післядипломної освіти, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, працівників районних/міських методкабінетів


Шифр бібліотеки: ПП0006
Залізняк М.В. Букварик для кобзарика

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Винниця: Нова книга, 2012. – 160 с.

У навчальному посібнику автор надає рекомендації щодо організації навчального процесу на початковому (з дітьми 5-річного віку) етапі занять у класі бандури, а також музичний репертуар - дитячі пісеньки і твори для ансамблю бандуристів молодших класів


Шифр бібліотеки: ПП0007
Природознавство. Практичний посібник учня початкової школи

Уклад. Т.О.Сало, Т.О.Сало. – Тернопіль: Країна мрій, 2013. – 192 с.

Основна мета цього посібника - формування елементарних уявлень про об'єкти та явища живої і неживої природи, дослідницьких умінь, здатності учнів спостерігати за змінами в навколишньому світі, а також здобуття практичних навичок природоохоронної діяльності. Посібник містить розділ «Запитання до природи», який є складовою програми «Природознавство», 1-4 класи (2012). У ньому запропоновані можливі запитання до природи (20) та 9 міні-проектів, передбачених програмою. Використовуючи матеріал посібника, учень навчиться моделювати відповіді на поставлені запитання, а також знайде необхідну інформацію, яка допоможе у виконанні проектних завдань


Шифр бібліотеки: ПП0008
Музика О.Л., Никончук Н.О. Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. – 200 с.

У навчальному посібнику представлені результати психологічних досліджень впливу усної народної творчості на розвиток здібностей молодших школярів. Наводяться авторська модель рефлексивно-ціннісної регуляції розвитку учневих здібностей учнів початкових класів та програма ціннісної підтримки розвитку здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості. Обґрунтовується доцільність застосування українських приказок і прислів’їв у навчально-виховному процесі початкової школи.

Навчальний посібник призначено для студентів напрямів підготовки «Психологія», «Практична психологія», «Початкове навчання». Книга може бути корисною для психологів, вчителів та батьків, які виховують дітей дошкільного та молодшого шкільного віку


Шифр бібліотеки: ПП0009
Социальная психология

Курс лекций / Н.М.Ануфриева,. Т.Н.Зелинская, Н.Е.Зелинский. — 4-е изд., стереотип. — К.: МАУП, 2003. — 136 с.: ил. ISBN 966-608-324-8

Мета пропонованого курсу лекцій - допомогти майбутнім психологам, соціальним працівникам, менеджерам і бізнесменам оволодіти потрібними знаннями в галузі соціальної психології - науки, одним з основних завдань якої є вивчення закономірностей спілкування, поведінки і взаємодії людей


Шифр бібліотеки: ПП0010
Психологія спілкування

Навчальний посібник /Л.О.Савенкова, В.В.Сгадова, Л.Л.Борисенко та ін. /за ред. Л.О.Савенкової ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2015. – 309 с.

У навчальному посібнику подано теоретичні відомості з дисципліни «Психологія спілкування», що є нормативною складовою дисциплін гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки студентів Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. Дана розробка є результатом багаторічної роботи кафедри педагогіки та психології і спробою інтеграції базових психолого-педагогічних знань у складі зазначеної дисципліни. У посібнику описуються основні категорії та поняття, що пояснюють психологічну сутність спілкування людини, розкриваються особливості комунікативної, інтерактивної та перцептивної сторін спілкування, а також основи особистісного самоуправління та саморегуляції в процесі спілкування. Також у виданні охарактеризовано основні особливості педагогічного та ділового спілкування. До кожної теми пропонується перелік завдань для самоконтролю, вказується додаткова література

Савенкова Л.О. Педагогічна риторика

Збірник міні-кейсів /Л.О.Савенкова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2011. – 152 с.

Збірник міні-кейсів, необхідний для оволодіння майбутніми викладачами права мовленнєвими уміннями. Видання за структурою і змістом повністю відповідає програмі дисципліни «Педагогічна риторика», яка розроблена викладачами кафедри педагогіки та психології КНЕУ ім.В.Гетьмана

Психологія спілкування

Збірник тренінгів /Л.О.Савенкова, В.М.Приходько, В.М.Варбан та ін. /за ред. Л.О.Савенкової ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім.В.Гетьмана». – К.: КНЕУ, 2013. – 187 с.

У навчальному посібнику подано систематизовані тренінгові заняття з дисципліни «Психологія спілкування», що є нормативною складовою дисциплін гуманітарної та психолого-педагогічної підготовки. Дана розробка є результатом багаторічної роботи кафедри педагогіки та психології КНЕУ і являє собою тренінговий практикум, що інтегрує базові психолого-педагогічні знання у складі зазначеної дисципліни

Рибалка В.В. Словник із психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості

Термінологічний словник /Рибалка В.В. – Київ, Житомир : Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 2016. – 424 с. ISBN 978-966-485-208-8

У словнику розкривається зміст більше 200 основних категорій і понять психології та педагогіки обдарованості і таланту особистості.

Презентовано ряд психолого-педагогічних концепцій обдарованості та інших референтних до проблеми понять, в контексті яких означена проблема набуває своєї смислової цілісності, комплексності, системності.

Призначено для психологів і педагогів, аспірантів і докторантів, обдарованої молоді і талановитих дорослих

Доброскок І.І., Клюєв Л.В. Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи

Проблемні питання. Навчально-методичний посібник. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2015, - 120 с.

У посібнику запропоновано комплекс навчально-методичних матеріалів, необхідних для забезпечення курсу «Соціально-педагогічна діяльність в умовах вітчизняної школи: проблемні питання» фахової підготовки студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка ( Соціальна робота)»

Посібник призначений для майбутніх соціальних педагогів, фахівців з соціальної роботи, науково-педагогічних працівників, учителів. Може бути використаний у системі підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, практичних психологів та соціальних працівників

Калмикова Л.О. Формування у дітей старшого дошкільного віку мовленнєвої діяльності

Діагностико-розвивальний комплекс : навч.-метод. посіб. /Л.О.Калмикова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2016 – 384 с.

У навчально-методичному посібнику висвітлюється методика діагностики дитячого мовлення і передбачувальні рівні його розвинутості, розкриваються психолого-педагогічні умови і принципи цілеспрямованого формування мовленнєвої діяльності в дітей дошкільного віку, психолінгводидактичні техніки й технології розвитку мовленнєвої діяльності особистості дошкільника, прогнозовані якісні зміни в становленні його мовленнєво-діяльнісних характеристик під впливом навчання.

Посібник адресовано вихователям, методистам та завідувачам ДНЗ, дитячим психологам, майбутнім вихователям, викладачам кафедр дошкільної освіти ВНЗ


Л.O.Калмикова. Перспективність і наступність

в навчанні мови й розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. Психолінгвістичний і лінгвометодичний виміри: навч.-метод. посіб. /Л.О.Калмикова. – К. : Видавничий дім «Слово», 2017 – 448 с. ISBN 978-966-194-267-6

У посібнику розглядається процес оволодіння дітьми рідною мовою, мовною компетенцією та мовленнєвими навичками й уміннями з огляду на реалізацію принципів наступності та перспективності; узагальнюються й систематизуються сучасні психолінгвістичні погляди на мову й мовлення, на аудіювання й говоріння, читання й письмо дітей; аналізуються їхні висловлення з психологічної, психолінгвістичної й лінгвістичної позицій; пропонуються інноваційні лінгвометодичні підходи до навчання мови і розвитку мовлення дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.

Навчально-методичний посібник адресовано викладачам ВНЗ, докторантам, аспірантам, магістрантам, студентам ВНЗ, вихователям ДНЗ, вчителям початкової школи, практичним психологам, вчителям української мови. Книжка також буде корисною для психологів-дослідників, лінгвістів-дослідників, логопедів, а також для батьків і всіх тих, кого цікавлять проблеми дитячого мовлення

Лохвицька Л.В. Збірник ігор “Моралинки для Миколки і Маринки”

до про­грами з морального виховання дітей дошкільного віку “Скарб­ниця моралі” /Л.В.Лохвицька. — Тернопіль: Мандрівець, 2016. — 200 с. ISBN 978-966-634-958-6

Збірник ігор має на меті забезпечити реалізацію завдань морального ви­ховання дітей дошкільного віку; він упорядкований відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України (нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, 2012) та парціальної програми “Скарбниця моралі” (“Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах”, лист ІІТЗО від 25.07.2014 № 14.1/12-Г-1359). У збірнику подано 170 різно­видів ігрових технік (вправ, ігор, завдань) за розділами програми “Скарбниця моралі” та близько 60 варіантів виховних психологічних ситуацій мораль­ного змісту для дошкільників четвертого – шостого років життя (молодший, середній, старший дошкільний вік).

Для використання в дошкільних навчальних закладах та альтернатив­ них формах дошкільної освіти, а також батьками дітей від 3 до 6 років

Лохвицька Л.В. Особистість дошкільника: Дорога до Я-морального

Навчальний
посібник /Л.В.Лохвицька. — Тернопіль : Мандрівець, 2016. - 408 с. ISBN 978-966-634-939-5

Навчальний посібник укладено відповідно до державного стандарту плану підготовки бакалавра з галузі знань 0101 “Педагогічна освіта” за напрямом 6.010101 “Дошкільна освіта” та програми дисципліни “Психолого-педагогічний супровід морального виховання дітей дошкільного віку”. Посібник складається з двох частин: у першій поглиблено висвітлено питання морального становлення особистості на етапі дошкільного дитинства, розкрито теоретичні засади, сутність і особливості морального виховання в дошкільному віці; у другій запропоновано сучасну технологію, що вміщує покрокову систему роботи з морального виховання і включає використання ляльок-“моральних путівників” на основі методу інтегрованої ігрової моральної інклюзії.

Навчальний посібник адресований студентам спеціальності “Дошкільна освіта” при вивченні дитячої та педагогічної психології, дошкільної педагогіки; він може бути використаний у структурі післядипломної освіти, а також у практичній діяльності дошкільних навчальних закладів, у родинному вихованні та інших формах надання дошкільної освіти

Бочаріна Н.О. Психологія особистості

Навчальний посібник. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – 188 с.

У навчальному посібнику визначено основні поняття психології особистості. У посібнику презентуються теорії особистості, її структура. Розкриваються глибинні причини її поведінки, інтелектуальний та емоційний світ, порівнюються сучасні типології, розглядаються унікальні аспекти особистості: творчість, самореалізація, психологічне здоровʼя.

Посібник оснащений програмою, лекційним курсом, матеріалом для проведення практичних занять, самостійної роботи, тестовим матеріалом для самоконтролю.

Дане видання призначене для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності «Практична психологія» та викладачів психології

ДІТИ В ІНТЕРНЕТІ: ЯК НАВЧИТИ БЕЗПЕЦІ У ВІРТУАЛЬНОМУ СВІТІ

Литовченко І.В., Максименко С.Д., Болтівець С.І., Чепа М.А., Бугайова Н.М. – К.: Тов «Видавничий будинок «аванпост-Прим», 2010. - 48 с. (Посібник для батьків).

У посібнику розкрито можливості сучасних інформаційних технологій інтернету, мобільного зв’язку та висвітлено способи безпечної поведінки дитини у віртуальному просторі, що убезпечать від негативного впливу на її психічне і фізичне здоров’я.

Посібник адресовано батькам, дідусям і бабусям, педагогам, працівникам соціальних служб для дітей і молоді


Шифр бібліотеки ПП0014
Енциклопедія дитячого свята. Сценарії свят

Н.В.Кулинич, Л.В.Савченко. - Х.: Вид. група "Основа", 2009 – 271 с.

Видання містить значний за обсягом матеріал, що висвітлює всі етапи підготовки до дитячих свят у дошкільному навчальному закладі: сценарії, методичні поради, щодо організації свят


Шифр бібліотеки ПП0015
Брати Капранови. Веселих Свят! Український рік

Київ: Зелений пес. 2014. — 104 с.

З чого починається кожне українське свято? З того, що батько чи мати питають дітей: «Чи знаєте ви, який нині день?» І разом згадують-розповідають, що і як відзначають сьогодні. Саме завдяки цьому невмирущому маленькому сімейному ритуалу українці від прадавніх часів аж дотепер зберегли традицію народних свят. І незгасимим вогником пронесли її крізь тисячі років випробувань та боротьби.

Християнські та дохристиянські традиції тісно переплилися у свідомості українців та зіткали єдине полотно національного святкового календаря. Тому в цій книзі розповідь побудована без акценту на суто народних або релігійних особливостях. Кожна з українських земель має власні, неповторні традиції. Тому, серед загальних звичаїв, не забуто й про місцеві особливості. На сторінках ви знайдете все про головні українські свята - історію, традиції, прикмети, ритуали, а ще зібрано пісні з нотами, ігри та забави, святкові страви, загадки, рукомесло зі схемами, і до того ж, багато малюнків та іншої корисної інформації, - те, що робить святкові дні особливими й пам'ятними. Що стосується наведеної у книжці музики, то кожна українська пісня має багато варіантів мелодії, слів, особливостей виконання, тому подається лише один з них (сподіваймось, що ви запитаєте про інші у своїх бабусь). Бо ж український народ склав і зберіг у своїй пам'яті тисячі пісень. Над створенням цієї книжки працювало багато людей: фольклористів, художників, музикантів, дизайнерів, етнографів, філологів. Звісно, на ста сторінках неможливо описати безкінечний світ українських традицій. Тому ми сподіваємося, що видання слугуватиме путівником українськими святами, за допомогою якого дорослі разом із дітьми віднайдуть для себе багато цікавих та мудрих святкових розваг (окрім традиційного застілля), що створюють святковий настрій та допомагають провести незабутній день разом із родиною та друзями. А головне - пригадають, як святкували бабусі-дідусі, сусіди та односельці. І збережуть або й навіть відродять власні, особливі святкування. Українці залишаються одними з самобутніх й унікальних на тлі більш «глобалізованих» націй. Тож святкуємо по-українськи, бо ми того варті! Веселих свят!


ПП0016
Голідей Раян. Напролом

Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги. /пер. з англ. О.Асташової. — К.: Наш формат, 2017. — 168 с. ISBN 978-617-7388-13-4

Перешкод не уникнути. Вони розчаровують і паралізують сучасне суспіль-ство. Та годі їх сприймати негативно, вважає медіастратег Раян Голідей. Адже кожна перешкода — це можливість перевірити себе, спробувати щось нове і, врешті-решт, вийти переможцем. Використовуючи принципи стоїків, автор допоможе побачити ситуацію в цілому і зосередитися на тому, що можна змінити. Навчить, як стати емоційно стійкішим, знаходити у проблемах можливості і виробити імунітет до труднощів


Шифр бібліотеки ПП0017
Чугуєнко М.В. Моя Україна. Ілюстрована енциклопедія для дітей

Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2006.-128с.іл.-(Я пізнаю світ).

Наша енциклопедія розповідає про стародавню землю України, про її тисячолітню історію, про неповторні душевні якості її талановитого і стійкого народу. Прекрасна й самобутня природа України, невичерпна багатовікова культурна спадщина українців.

Книга розрахована на широкие коло читачів. Може бути використана як джерело додаткових відомостей при вивченні шкільних курсів географії та історії України


Шифр бібліотеки ПП0018
Ворожейкіна О.М. Мій клас - випускний!

Х.: Видавнича група «Основа», 2010. - 202 с. - ISBN: 978-611-00-0046-8 (Серія «Школа класного керівника»)

Наш клас — випускний… Це вже не ті маленькі хлопчики й дівчатка, які бачили у Вас свою другу маму. Але й дорослими вони ще не стали, хоча й вступають у доросле життя. Як підготувати їх до можливих випробувань? Як допомогти адаптуватися до нових умов? Наша книга відповість на ці запитання.

Книга містить добірку матеріалів методичного та практичного характеру з питань організації виховної роботи з учнями дев’ятих і одинадцятих класів: поради й рекомендації, розробки виховних заходів; консультування з навчальних питань


Шифр бібліотеки ПП0019
Країна знань: Довідник молодшого школяра

Авт.-упоряд.: Т.М.Огієнко, Н.А. Філіпова, Л.Ф.Богданова, Н.М.Кириченко. — Чернігів: Країна мрій, 2012. — 208 с. ISBN 978-966-431-813-3

Довідник містить матеріали курсу початкової школи з предметів: «Українська мова», «Математика», «Я і Україна» та «Основи здоров'я» згідно з чинною програмою. Робота з до-відником дозволить систематизувати і доповнити знання учнів. Схеми, таблиці, алгоритми міркування, ілюстрації, точні формулювання понять з прикладами зроблять навчання дитини доступним і цікавим. Учень зможе самостійно орієнтуватися у матеріалі довідника під час виконання домашніх завдань, підготовки до контрольних робіт.

Довідник призначений для учнів, учителів молодших класів, батьків


Шифр бібліотеки ПП0020
Богданович М. Математичні джерельця

К.: Веселка, 1988. — 168 с.

Науково-художня книжка, у якій зібрано цікаві математичні задачі для учнів 4 класу


Шифр бібліотеки ПП0021
Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності

Відповідальний редактор Кузнєцов В. –К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с. ISBN 978-966-518-65-5

Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства? Чи на часі проведення всебічного аналізу стану української науки із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв. Яке місце в системі організації науки мають посідати європейські цінності? Автори пропонують відповіді на ці запитання, усвідомлюючи при цьому, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і долучитися до обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в книзі заторкнуто певні концептуальні аспекти дослідження науки: ціннісний, термінологічний, філософсько-правовий, коґнітивний і наукометричний. Автори вважають, що підтримувана державою так звана наукова еліта України не має права претендувати на це високе звання. Думка авторів: для збереження та розвитку української науки потрібні об’єктивне бачення ситуації, політична воля і продумані активні дії як влади, так і самих учених.

Книга розрахована на науковців, державних службовців і всіх, хто цікавиться наукою та освітою як державними інституціями

Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу

Посібник /Л.А.Гуцан, О.Л.Морін, З.В.Охріменко, О.М.Пархоменко, Л.І.Гриценок, І.І.Ткачук. - Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 220 с.

Монографія відображає узагальнені результати, отримані співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту проблем виховання НАПН України на організаційно-пошуковому етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: “Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу” (2014-2016).

У праці обґрунтовано зміст і педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу у процесі урочної, позаурочної і позашкільної предметно-перетворювальної діяльності, допрофільної підготовки, профільного навчання, роботи практичних психологів і соціальних педагогів, а також суб’єктів психологічної служби у взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Матеріали монографії можуть бути застосовані під час створення і подальшої діяльності ресурсних центрів професійної орієнтації учнівської молоді освітніх округів, розроблення рекомендацій для засідань методичних об’єднань учителів природничо-математичного циклу, класних керівників, у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів із загальної педагогіки, методики виховної роботи у педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації; у структурі підвищення фахової підготовки через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо

Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу

монографія /Л.А.Гуцан, О.Л.Морін, З.В.Охріменко, О.М.Пархоменко, Л.І.Гриценок; І.І.Ткачук , за ред. О.Л.Моріна. - Харків: «Друкарня Мадрид», – 220 с.

Монографія відображає узагальнені результати, отримані співробітниками лабораторії трудового виховання і профорієнтаційних технологій Інституту проблем виховання НАПН України на організаційно-пошуковому етапі дослідно-експериментальної роботи за темою: “Професійне самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу” (2014-2016).

У праці обґрунтовано зміст і педагогічні засоби забезпечення професійного самовизначення учнівської молоді в умовах освітнього округу у процесі урочної, позаурочної і позашкільної предметно-перетворювальної діяльності, допрофільної підготовки, профільного навчання, роботи практичних психологів і соціальних педагогів, а також суб’єктів психологічної служби у взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості.

Матеріали монографії можуть бути застосовані під час створення і подальшої діяльності ресурсних центрів професійної орієнтації учнівської молоді освітніх округів, розроблення рекомендацій для засідань методичних об’єднань учителів природничо-математичного циклу, класних керівників, у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів із загальної педагогіки, методики виховної роботи у педагогічних навчальних закладах різних рівнів акредитації; у структурі підвищення фахової підготовки через систему інститутів післядипломної педагогічної освіти тощо

Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних предметів

5-9 клас. Посібник для вчителя /Рафальська М., Боярчук О., Герасим Н. та ін. – Х.: Вид. група “Основа”, 2017. – 136 с. ISBN 978-617-00-3211-9

Збірник містить методичні рекомендації та приклади вправ для реалізації наскрізної змістової лінії “громадянська відповідальність” в рамках оновлених навчальних програм для 5-9 класів. На практиці показано, як через компетентний підхід поєднати предметні навчальні цілі із завданням виховання відповідальних та активних громадян. Пропоновані матеріали також покликані слугувати прикладом для вчителів для розробки власних авторських матеріалів із формування громадської компетентності у школі.

Посібник розроблений для вчителів 5-9 класів середніх навчальних закладів

Машика В. Інтелектуальні ігри з історії

[У 2-х част.]. – Х.: Основа, 2016. – 111 с.

Пропонований посібник містить розробки навчальних дидактичних ігор, спрямованих на формування знань, умінь і навичок учнів. Переважну увагу автор приділив брейн-рингу, який є найулюбленішою грою школярів


Шифр бібліотеки: ПП0013
Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації: монографія

[О.С.Чмир, Т.К.Кваша, Т.О.Ярошенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа "Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації". - Київ : ДНУ "УкрІНТЕІ", 2017. - 199 с
Представлено огляд сучасних наукових підходів до тлумачення та класифікації наукової інформації. Описано вітчизняний і зарубіжний досвід побудови наукової інфраструктури. Запропоновано оригінальну модель створення Національного репозитарію академічних текстів. Публікація розрахована на представників органів державної влади та управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів

 Назва & Опис 
Архів номерів журналу «Физическое воспитание студентов»

Випуски за 2008- 2018 рр

1 – С 1996 по июнь 2009 года: название журнала - "Физическое воспитание студентов творческих специальностей".
С июля 2009 года название журнала изменено на "Физическое воспитание студентов"

АРХІВ: 1996-2011 рр. (повнотекстові версії)

Архів журналу «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві»

Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві» – міжнародне видання, яке виходить із 1999 року й охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Видання вміщує статті, які висвітлюють історію розвитку фізичної культури в Україні та світі; філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури; особливості фізичного виховання різних груп населення; питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; педагогічні технології навчання фізичних вправ; засоби відновлення працездатності; особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень

Випуски за 2008-2018

Open Journal Systems

Козубенко Ю. Л. Лікувальна фізична культура

Навчально-методичний посібник /Ю.Л.Козубенко. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. - М., 2017. – 188 с.

У навчально-методичному посібнику подано матеріал, що спрямований на вивчення студентами питань, які стосуються відновлення хворих шляхом застосування форм та засобів лікувальної фізичної культури. Звертається увага на показання та протипоказання щодо виконання тих чи інших фізичних вправ, залежно від стану хворого та стадії перебігу захворювання. Описано особливості застосування лікувальної фізичної культури при різних хворобах та травмах у лікарняному й післялікарняному періодах реабілітації

Шульга М.П. Методичні особливості підготовки юнаків у бігу на середні, довгі дистанції та стипль-чезі

Навчально-методичний посібник / М.П.Шульга, С.А.Закопайло, І.А.Палатний. = Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я. М., 2017. – 274 с.

Система підготовки юних спортсменів не може ефективно функціонувати без врахування закономірностей вікового розвитку молодого організму та його індивідуальних особливостей.

У пропонованій роботі розглядаються останні досягнення спортивної науки і практики з відбору, змісту, форм та методів підготовки юнаків у бігу на середні, довгі дистанції та з перешкодами на різних етапах вікового розвитку.

Під час роботи над книгою використано власний досвід та досвід роботи кращих вітчизняних і зарубіжних тренерів, науковців, лікарів та інших спеціалістів, що займались проблемами юнацького спорту.

Книга рекомендується студентам факультетів фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів й інших фізкультурних вузів, тренерам, фахівцям у галузі фізичного виховання та спорту

Коцур Н.І., Товкун Л.П. Варивода К.С. Основи здоров’я учнів основної школи

Навчально-методичний посібник /Н.І.Коцур, Л.П.Товкун, К.С.Варивода. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016. – 333 с.

У навчально-методичному посібнику розглядаються теоретико-методологічні аспекти формування основ здоров’я учнів основної школи, питання організації здоров’язберігаючого середовища в загальноосвітніх навчальних закладах, представлено матеріали різноманітних здоров’язбережувальних технологій, запропоновано методичні рекомендації з основ здоров’я на допомогу вчителям.

Для використання в загальноосвітніх навчальних закладах та альтернативних формах надання шкільної освіти.

Навчально-методичний посібник підготовлений у рамках науково-дослідної роботи (прикладного дослідження) з теми «Безпека життєдіяльності і охорона здоров’я дітей і молоді: психолого-педагогічні та медичні аспекти»

Базилевич Н.О. Спортивна метрологія

Навчально-методичний посібник /Н.О.Базилевич
– Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М., 2016 – 191 с.

Навчально-методичний посібник розроблений з урахуванням вимог державного стандарту нормативної дисципліни “Спортивна метрологія”, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. У посібнику в систематизованому вигляді подаються теоретичні відомості, а також розроблені та апробовані практично рекомендації щодо вивчення основ теорії вимірювання та тестування рівня розвитку рухових якостей при заняттях фізичною культурою і спортом.

Посібник підготовлено з метою забезпечення систематизації і поглиблення знань студентів, тренерів та вчителів фізичної культури зі спортивної метрології для оволодіння методичними і практичними уміннями та навичками щодо здійснення вимірювань та контролю, як у спорті вищих досягнень, в масових видах спорту, так і у фізичному вихованні дітей та підлітків

Шульга М.П. Стипль-чез. Підготовка юнаків

Навчальний посібник. /М.П.Шульга, С.А.Закопайло, І.А.Палатний. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2015. – 221 с.

Система підготовки юних спортсменів не може ефективно функціонувати без врахування закономірностей вікового розвитку молодого організму та його індивідуальних особливостей.

У пропонованій роботі розглядаються останні досягнення спортивної науки і практики з відбору, змісту, форм та методів підготовки юнаків у бігу з перешкодами на різних етапах вікового розвитку.

Під час роботи над книгою використаний власний досвід та досвід роботи кращих вітчизняних і зарубіжних тренерів, науковців, лікарів та інших спеціалістів, що займались проблемами юнацького спорту.

Книга рекомендується для студентів факультетів фізичного виховання педагогічних вищих навчальних закладів та інших фізкультурних вузів, тренерів, спеціалістів у галузі фізичного виховання і спорту

Поліщук В.В. Спортивний туризм

Навчально-методичний посібник /В.В.Поліщук. - Переяслав-Хмельницький: 2014. – 294 с.

У навчально-методичному посібнику розкриваються основні поняття і терміни спортивного туризму, історія його розвитку, вимоги до підготовки спортивного походу, методичні та організаційні заходи проведення туристичних подорожей, складність маршруту з урахуванням пори року та географічного району, а також наведені характеристика та особливості різних видів спортивного туризму.

Адресований навчально-методичний посібник може використовуватися вчителями та учнями ЗОШ, студентами вищих навчальних закладів за спеціальністю 6.01.0201 «Фізичне виховання», 6.010104 «Професійна освіта – туристичне обслуговування» та всіми хто цікавиться питаннями спортивного туризму

 Назва&опис 
Г.В.Сухорукова, О.О.Дронова, Н.М.Голота, Л.А.Янцур. Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільном у навчальному закладі

Підручник. За заг. ред. Г.В.Сухорукової. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. - 376 с.: іл.

Висвітлено загальні питання теорії образотворчого мистецтва: види, жанри, засоби виразності, напрями. З погляду мистецького та особистісно-орієнтованого підходу розкрито варіативні технології різнобічного розвитку дітей раннього і дошкільного віку в процесі опанування ними різних видів образотворчої діяльності. Підручник побудовано за модульним принципом, визначено запитання і завдання для модульного й тематичного контролю знань студентів.

Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним викладачам та фахівцям у галузі дошкільної освіти


Шифр бібліотеки: М0001
Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі

Посібник для вчителів / Л.М.Масол, О.В.Гайдамака, Е.В.Бєлкіна, О.В.Калініченко, І.В.Руденко. —X.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. —256 с.

Посібник створено відповідно до Програми інтегрованого курсу «Мистецтво», рекомендованої Міністерством освіти і науки України.

У ньому подано новітню концепцію поліцентричної інтеграції змісту загальної мистецької освіти, інноваційні науково-методичні підходи та художньо-педагогічні технології викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у початковій школі, розглянуто питання оцінювання освітніх результатів учнів.

Наводяться орієнтовні поурочні календарні плани до інтегрованих уроків мистецтва. Пропонуються педагогічні схеми-малюнки для виконання художньо-практичних завдань.

Посібник адресовано вчителям предметів художньо-естетичного циклу загальноосвітніх шкіл. Він може бути використаний педагогами спеціалізованих шкіл мистецького профілю, студентами-практикантами середніх і вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантами, викладачами, методистами


Шифр бібліотеки: М0002
Рисунок: учебное пособие

Вавилин В.Ф., Вавилин В.В., Моисеенко В.А., Федин В.А.

Видання являє собою популярний підручник з малювання. У навчальному посібнику доступно пояснюється суть малюнка. Наведено великий аналіз образотворчих матеріалів, інструментів, а також їх художні можливості, які роблять можливим реалізацію академічного, тонового малюнка. Описана методика їх реалізації. Наведено способи виконання перспективних зображень плоских предметів і геометричних тел. Навчальний посібник розрахований на студентів та викладачів архітектурних і будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів. Книга буде корисна всім тим, хто хоче професійно оволодіти навичками малюнка


Шифр бібліотеки: М0003
Кэти Джонсон. Наброски и рисунок

М.: Попурри, 2001. - 117 с.

Корисний самовчитель для читачів, які роблять перші кроки у мистецтві малювання, і присвячена вона малюнкам і начеркам з натури. Наведено доступні методики, навчальні процесу створення начерку і малюнка в цілому, від початку і до останніх штрихів. Для широкого кола юних майстрів малювання


Шифр бібліотеки: М0004
Феррон М. Морские пейзажи

Сборник упражнений по рисунку и живописи. – М.: Белый город, 2002. – 35с. ил.

Дана брошура є альбомом зі збірки вправ, які навчають малюванню морських пейзажів. Його укладачі - досвідчені викладачі допоможуть оволодіти мистецтвом і технікою живопису в ході послідовного виконання 12 завдань


Шифр бібліотеки: М0005
Х.Харрисон. Энциклопедия техник рисунка

М.: АСТ, Астрель, 2005. – 164 с, ил.

Дана енциклопедія з області малювання познайомить читача з усіма техніками живопису: портрет, натюрморт, масло і пастель, олівець, квіти, тварини, ландшафт, світлові ефекти, додавання контрасту тощо. Всього більше 50 малювальних технік буде приведено у виданні. Отримані знання допоможуть розширити Ваші уявлення в області малювання, а ілюстрації готових робіт майстрів відкриють світ яскравих фарб, який можна втілювати на папері


Шифр бібліотеки: М0006
Т.Н. Коровина. Рисуем портре

Харьков : Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2011. – 51 с. : ил.

Дана монографія створена для всіх, хто бажає освоїти тонкощі малювання портрета в різних стилях і техніках. Автор розповість читачеві, як правильно передати освітлення при малюванні портрета, познайомить з пропорціями обличчя в ракурсі анфас, три чверті, профіль тощо. За допомогою цього практичного керівництва Ви зможете не тільки робити швидкі контури обличчя, з урахуванням характеру моделі, а й малювати складні портрети згідно найдрібніших деталей і особливостей натури


Шифр бібліотеки: М0007
А.Ю.Лукичёв. Карандашный рисунок по сетке

Мини-курс для начинающих — СПб : Шаг Первый, 2011. — 59с. : ил.

Вашій увазі пропонується покроковий міні-курс малюнка олівцем по сітці. Навіть якщо Ви завжди були впевнені, що художник з Вас ніякої, освоївши дану методику Ви зрозумієте, що помилялися. Будь-який читач, що має бажання або хоча б цікавість до малювання, зможе отримати навички малюнка олівцем, освоївши ряд технічних прийомів малювання по сітці


Шифр бібліотеки: М0008
С.Е.Беляева, Е.А.Розанов. Спецрисунок и художественная графика

М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 240 с.

В навчальному посібнику розглянуті основи малюнка, живопису, композиції. Центральне місце відведено зображенню фігури людини, а також малюванню моделей одягу на фігурі з використанням пропорційних схем. Велику увагу приділено художній графіки. Цей підручник з образотворчого мистецтва особливий тим, що виклад образотворчої грамоти складено з урахуванням підготовки фахівців швейного виробництва. Навчальний посібник для студентів середніх професійних навчальних закладів


Шифр бібліотеки: М0009
Історія українського мистецтва

У 5 т. НАН України. ІМФЕ ім. М.Т.Рильського. – К.: 2008. - Т.1. – 710 с.

Перший том історії мистецтва (мистецтво первісності і стародавнього світу) охоплює значний період від палеоліту до епохи Великого переселення народів. Книга написана із залученням величезної кількості археологічного матеріалу - від видатних творінь минулого (мезенський браслет з бивня мамонта, скіфська пектораль з Товстої Могили) до масового матеріалу (кераміка, дрібна пластика, прикраси). Багатство ілюстративного матеріалу здатне порадувати самого вимогливого читача: видання містить величезну кількість кольорових фотографій, промалюнків і реконструкцій


Шифр бібліотеки: М0010
Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття

Тексти лекцій з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів психолого-педагогічного факультету музичних груп / Укл. Дячук Н.І. – Полтава: ПДПУ імені В.Г.Короленка. – 2009 р. – 103 с.

Тексти лекцій «Музичне мистецтво Західної Європи кінця XVI – початку XIX століття» укладені відповідно навчального плану і навчальної програми з курсу «Історія зарубіжної музики» для студентів психолого-педагогічного факультету музичних груп (Історія зарубіжної музики)


Шифр бібліотеки: М0011
Губар М.Г. Аккомпанемент та імпровізація

Навчальний посібник. -
К.: Основа, 2013. - 168 с.

Навчальний посібник пропонує теоретичний та практичний матеріал навчального курсу «Акомпанемент та імпровізація». Автор у стислій формі розкриває проблему акомпанементу та імпровізації в музичному мистецтві, пропонує теоретичні та практичні рекомендації з методики написання музичних супроводів. Другий розділ пропонує авторський доробок акомпанементів до пісень, романсів, танців та практичні завдання для творчої роботи студентів.

Для студентів мистецьких факультетів вищих та середніх навчальних закладів

Стрілець О.В. Мистецтво української витинанки

у змісті професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво / О.В.Стрілець. – Переяслав-Хмельницький, 2013 – 80 с.

Навчально-методичний посібник пропонується студентам напряму підготовки 6.020205 Образотворче мистецтво, для вчителів ЗОШ, а також для студентів художніх вузів.

У посібнику розкривається стародавній вид українського мистецтва «Витинанки». Його історія виникнення, особливості композиційного вирішення надихнуть майбутніх митців на творчу діяльність і бажання продовжувати мистецькі традиції рідного народу

Жигінас Т.В. Методика підготовки майбутніх учителів музики до концертно-освітньої діяльності

К., 2014. – 178 с.

Мета посібника – розкрити можливості музичного просвітництва у процесі підготовки студентів до майбутньої професійної діяльності. Показати, що навчальний потенціал концертно-освітньої діяльності полягає у взаємопоєднанні компонентів педагогічного і музичного, створюючи можливості педагогічної самореалізації у сценічно-виконавській діяльності.

Підготовка до концертно-освітньої діяльності може стати чинником особистісного розвитку майбутніх учителів мистецьких дисциплін, а саме - формування комунікативних здібностей, артистизму, розвитку витримки і уміння зберігати творчий настрой в умовах прилюдної діяльності. Всі ці якості високо поціновуються в різних видах музично-педагогічної роботи

Гуральник Н. П. Історія музичної освіти України

Курс лекцій для студентів музичних
спеціальностей ВОЗ мистецького спрямування. 2-е вид., виокремлено та конкретизовано історичний дискурс. – Київ: вид-во НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2015. – 31 с. ISBN 978-966-660-923-9

У курсі лекцій виокремлено та конкретизовано історичний дискурс, розглянуто сутність музичної освіти та основні теоретичні положення стосовно її змісту як музично-педагогічної категорії у контексті загальнонаукового знання, визначені та розкриті історичні періоди розвитку музичної освіти України, представлені основні тенденції цих періодів та їх зміст.

Курс лекцій може застосовуватись як основний та додатковий матеріал у теоретичних курсах з проблем теорії та історії мистецької освіти, музичного навчання та розрахований на студентів і магістрів мистецьких спеціальностей вищої педагогічної та музичної школи, аспірантів і викладачів музично-освітніх навчальних закладів

Соколова О.В., Глазунова І.К., Бордюк О.М., Чугай О.В. Хрестоматія навчально-педагогічного репертуару

з дисципліни «Гра на музичному інструменті» (фортепіано) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки Хореографія. - К.: НПУ, 2014. - 161 с.

У хрестоматію увійшли музичні твори танцювальних жанрів, музично-хореографічні фрагменти з опер та балетів, зразки популярної музики у спрощеному фортепіанному викладі. Нотний матеріал доповнено словником музичних термінів та словником танцювальних жанрів.

Хрестоматія адресована студентам, викладачам мистецьких дисциплін, а також усім, хто цікавиться танцювальною музикою

 Назва & Опис 
Дунайская лира

Поэты Бессарабии. - Altaspera Publishing & Literary Agency In, 2018. - 314 с.

Бессарабия - древняя южная земля Дунайской дельты и Северного Причерноморья с мягким, солнечным климатом и многонациональным населением...
Со времен Овидия и до наших дней, эта местность всегда являлась «кузницей» талантливых и творческих людей.
В книге, Вы ознакомитесь с творчеством профессионалов и аматоров. Отточенный слог и безукоризненная форма мастеров, душевность и искренность молодых авторов, не оставят равнодушными своих читателей!
Разнообразные по тематике, философские и лиричные по содержанию стихи и проза написаны на русском и украинском языках. Приятного прочтения!

Регіональна література і живописБуджакские мотивы. Поеты Буджака

Два тома Альманахов «Буджакские* мотивы, поэзия» и «Буджакские мотивы, проза», продолжают серию книг: трилогии «Бессарабские этюды -1,2,3» и книги «Дунайская Лира», авторов Одесчины, изданные в Канаде, в 2018 г.
Новые, и уже известные читателям имена авторов, их произведения на русском и украинском языках, разножанровость и тематика, история и современность, заинтересуют самого взыскательного читателя! «Блажен, кто знает сладострастье высоких мыслей и стихов!..» (А.С. Пушкин).*
Буджак − историческая область Северного Причерноморья, на юге Бессарабии, занимающая южную часть междуречья Дуная и Днестра, на востоке омываемая Чѐрным морем. На севере историческая граница Буджака проходит по Верхнему Траянову валу. На его территории расположена Буджакская степь и часть дельты Дуная.
Приятного прочтения и положительных эмоций!

Регіональна література і живописБессарабские этюды. Поэты Килийщины. Вип. 1

Перед Вами Альманах Поэтов Килийщины! Тематика сборника – прежде всего - родной и любимый край и город Килия на юге Одесчины (Украина), - ему более 2700 лет!
В жителях его гены Русичей - русских и украинцев, греков и немцев, молдаван и татар, гагаузов и болгар, генуэзцев и македонцев, евреев и армян – всех кто его строил и созидал!
На русском и украинском языках, Авторы пишут о городе и Родине, христианских и жизненных ценностях, о своих чувствах и отношениях...
В их творчестве присутствует желание, сделать мир лучше, привнести душевный комфорт и любовь, гордость за малую родину!
Сборник стихов, отражающий реалии и богатство житейского опыта вероятно станет для многих читателей настольной книгой!
Этот Альманах – первая книга в ожидаемой серии новых имен авторов и произведений, познания сказочно-красивого, богатого творческим и природными ресурсами края - Бессарабии!

Бачинський А.Д. Буджацька заграва: Придунайські землі України в роки Великої Вітчизняної війни

А.Д.Бачинський. – Одеса : Маяк,. 1995. – 64 с.

В науково-популярній книзі на основі широкого кола документальних матеріалів, насамперед архівних, розповідається про події Великої Вітчизняної Війни в придунайських землях України: героїчну оборону дунайського кордону, бої в Буджакському степу в липні 1941 року, рух Опору населення фашистському окупаційному режимові і про визволення краю від загарбників у 1946 році


Шифр бібліотеки: Б0001
БУДЖАК: историко-этнографические очерки народов юго-западных районов Одесщины

Книга для чтения /Ред.: А.И.Киссе, А.А.Пригарин, В.Н.Станко. - Одесса: PostScriptUm - СМИЛ, 2014. - 744 с.

Ця книга для читання присвячена історії та етнографії народів Буджака. Цей самобутній регіон Дунай-Дністровського межиріччя характеризується багатонаціональним складом населення. Кожна з етнокультурних спільнот має свої виразні минувщину і традиції. Така варіативність виступила предметом колективної уваги. Крім нарисів, що містять спільні сюжети історії та виявляють тенденції у міжетнічних взаємодіях, у виданні розміщенні версії регіональних унікальностей культур. Ці версії написані авторами-фахівцями, які є, у той же час - представниками цих народів. Розраховуємо, що таке подання матеріалу викликає інтерес серед фахівців різних дисциплін, а також усіх тих, кому цікаві сюжети етнічних процесів та попереднього досвіду розвитку Буджака (Південної Бессарабїї, українського Подунав'я)


Шифр бібліотеки: Б0002
Народознавство Одещини

Навчальний посібник. /Кушнір В.Г., Одеса: Гермес,1998,- 245 с.

В посібнику розглядаються питання з етнографії українців, етнічних груп населення Одещини, їх самобутня матеріальна і духовна культура. Читачі ознайомляться з традиціями і обрядами, господарством і побутом албанців, болгар, гагаузів, греків, євреїв, молдован, німців та інших.


Шифр бібліотеки: Б0004
Оноприенко В.Ф. «Истинный рай – на шабской земле...»

Документальная история швейцарских колонистов в Бессарабии. Одесса: изд-во «Астропринт», 2009. – 142 с.

В книге освещаются основные этапы становления и развития колонии Шабо, основанной в 1822 г. швейцарскими виноградарями и виноделами под современным г.Белгород-Днестровским. Она являлась единственной швейцарской колонией на территории Российской империи с франкоговорящим населением. Несмотря на свою малочисленность, колония сыграла огромную роль в освоении причерноморского края, став центром развития виноградарства и виноделия на юге Украины, а великолепные вина шабских колонистов-виноделов и сейчас считаются исключительными.

Работа написана с использованием архивных документов, хранящихся в Госархиве Одесской области, ранее неизвестных исследователю.

Книга предназначена для широкого круга читателей, интересующихся историей родного края


Шифр бібліотеки: Б0005
Савченко В.А. Неофициальная Одесса эпохи нэпа (март 1921 – сентябрь 1929)

/В.Савченко. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2012. - 287 с. - (История сталинизма). ISBN 978-5-8243-1685-8

Книга посвящена той главе социально-политической истории Одессы, которая не входила в официальные сводки советских газет, учебников, монографий. Это история социальных групп, срез политических настроений той эпохи и условий жизни в мегаполисе.
Автор не воспроизводит официальной информации о жизни рабочих, служащих, интеллигенции Одессы, а напротив, показывает их неофициальную жизнь, полную лишений, несправедливости, страха. Но в те страшные годы у одесситов еще оставались силы на борьбу за свои экономические и политические права, которая была их «тайной» жизнью и сохранилась в сводках ЧК-ГПУ


Шифр бібліотеки: Б0006
Бориневич А.С. Города Одесской губернии

(общ. обзор) [Оттиск из ичд. Одесск. Губстатбюро, ж. .Стат. Вестник No 7 — 12 за 1921 г.]. Одесса, 59 с.


Шифр бібліотеки: Б0007
Кабузан В. М. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Приднестровья

Монография, история, демография, этнография / Кабузан В. М. – М.: Книга по Требованию, 2013. – 160 с.

На основе архивных и литературных материалов о процессе заселения Бессарабии и левобережных районов Приднестровья в конце XVIII - первой половине XIX в. автор раскрывает особенности формирования многонационального населения края и развития демографических процессов Динамика народонаселения исследована в тесной связи с политическими и социально-экономическими условиями.Книга рассчитана на специалистов-историков


Шифр бібліотеки: Б0008
Олійників О.С. Козацтво, народжене на Одещині

Одесса: Маяк, 2001 р. – 150 с.

В книзі розповідається про створення козацького війська у чорноморських степах, про історію, побут козаків. Окремо подається написане видатним вченим істориком М.Комаровим оповідання про козацького отамана А.Головатого.

Привернуть увагу читача і козацькі пісні, що подані у третьому розділі книги. Видання розраховане на широке коло читачів


Шифр бібліотеки: Б0009
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри

збірка наукових праць. Вип. 6 / відп. ред. М. І. Михайлуца. – Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. – 460 с.

Збірка наукових праць присвячена історії Півдня України та Подунав’я у різні періоди та епохи, українській культурі та духовності сусідніх етнокультур, історії православ’я та інших конфесій, міжнародним і міжрегіональним зв’язкам, мовознавству тощо. До збірки увійшли матеріали VІ Міжнародної наукової конференції та круглого столу «Декомунізаційні процеси в країнах еврорегіону Нижній Дунай: засоби, досвід, наслідки», що відбулися у м. Одеса 28-29 квітня 2017 р. Видання розраховане на вчених-істориків, краєзнавців, мовознавців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією та духовністю


Шифр бібліотеки: Б0010