Бібліографічний огляд нових надходжень

Бібліографічний огляд нових надходжень

Полиці читального залу бібліотеки ІДГУ поповнилися новими книгами. Бібліографічний відділ (відп. О. Усачева) пропонує ознайомитися з новими надходженнями з освітньо-педагогічних наук.

ПсихологіяОсвітаСоціальна робота
Інститут обдарованої дитини Психологічна діагностика інтелектуально обдарованих старшокласників : метод. посіб. / Н. А. Бєльська, М. Ю. Мельник, Н. І. Полухін [та ін.]. ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 142 с.
Анотація

У методичному посібнику представлено результати теоретико-емпіричного вивчення потреби психологічної діяльності інтелектуально обдарованих старшокласників. Обгрунтовано теоретико-методичні засади діагностики обдарованості старшокласників, схильних до дослідницької діяльності. Розкрито зміст і структуру психодіагностичного дослідження. Представлено результати експериментального дослідження особистісних особливостей інтелектуально обдарованих старшокласників

Айсина Р. М. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики : учеб. пособие / Р. М. Айсина — Киев : СВАРОГ, 2018. — 148 с.
Анотація

В книге подробно представлены теоретические направления индивидуального психологического консультирования, наиболее востребованные в настоящее время. Дана авторская трактовка различных концепций, методов и техник современной консультативной психологии, описаны варианты их применения в определенных контекстах консультативной работы. Темы каждого раздела поясняются на конкретных примерах из профессиональной практики автора. Предлагаемые вопросы, упражнения, тренинговые техники, творческие задания помогут читателю развить базовые навыки работы с клиентом и почувствовать себя более уверенно в позиции психолога-консультанта.

Пособие адресовано студентам, обучающимся по направлениям «Психология» (бакалавр) и «Психология» (магистр), начинающим психологам, психотерапевтам, социальным работникам, а также всем интересующимся практической психологией и ищущим путь к пониманию Себя и Другого

Базылевич Т. Ф. Дифференциальная психология: учебник / Т. Ф. Базылевич — Киев : СВАРОГ, 2018. — 224 с.
Анотація

В учебнике анализируется общее состояние дифференциальной психологии в Украине и за рубежом. Прослежены история психологии индивидуальных различий, развитие исторически инвариантных и новых идей в формулировке предмета, объекта и задач в области дифференциальной психологии. Отдельные главы посвящены традиционной – аналитической и новой – субъектоцентрированной – системной психологии, а также современным исследованиям в области прикладной дифференциальной психологии. В книге описаны основные возможности и ограничения дифференциально-психологических технологий, особенности интерпретации результатов и вопросы этики специалиста-психолога

Дуткевич Т. В. Дитяча розвивально-корекційна психологія: модульний навч. посіб. / Т. В. Дуткевич. ; М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільський ун-т ім. Івана Огієнка. — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 304 с.
Анотація

У навчальному посібнику розглянуто поняття і задачі розвивально-корекційної психології, розкрито теоретичні основи і прикладні питання розвивально-корекційної роботи з дітьми на різних етапах їх соціалізації.

Проаналізовано психологічні особливості розвитку і корекції спілкування, діяльності, пізнавальних та емоційно-вольових процесів, а також особистості дитини у системі дошкільної і шкільної освіти. Зміст посібника складається з текстів лекцій, практичних завдань, додатків та списку літератури.

Навчальний посібник рекомендується студентам закладів вищої освіти, що спеціалізуються у галузі психології та педагогіки; може використовуватись викладачами психолого-педагогічних дисциплін; працівниками закладів дошкільної та шкільної ланок освіти

Інститут обдарованої дитини Інтерактивна психолого-педагогічна підтримка соціалізації обдарованих старшокласників : метод. посіб. / М. С. Гальченко, К. А. Андросович, Л. І. Ткаченко [та ін.]. ; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 134с.
Анотація

У методичному посібнику представлено аналіз вітчизняного та світового досвіду щодо психолого-педагогічної підтримки обдарованих учнів старших класів. Авторами розроблено й описано теоретичні психологічну та педагогічну моделі, що забезпечує мультидисциплінарний підхід до вивчення проблеми соціалізації обдарованої особистості

Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посіб. / В. П. Кутішенко — 2-ге вид. — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 128 с.
Анотація

Навчальний посібник включає курс лекцій з вікової та педагогічної психології за навчальною програмою, завдання для програмованого контролю знань, основні поняття, список рекомендованої та використаної літератури. Зміст посібника добирався з врахуванням сучасного стану психологічної науки. Він включає сім тем із вікової та три теми з педагогічної психології.

У посібнику висвітлено підходи до означених проблем як зарубіжної, так і вітчизняної психологічної науки. Специфікою посібника є розгляд вікових особливостей особистості, яка розвивається, у процесі навчання і виховання. Посібник стане у нагоді студентам педагогічних спеціальностей при підготовці до семінарських занять, до державного іспиту та під час проходження педагогічної практики

Максименко Д. С. Мовленнєвий і психічний розвиток дітей раннього віку. Практична психологія : [практ. посіб.] / Д. С. Максименко — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 192 с.
Анотація

Практичний посібник може бути корисним логопедам, психологам, дефектологам, педагогам, слухачам курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників та всім, хто цікавиться психологією стосунків з дітьми

Максименко С. Д. Експериментальна психологія : підручник / С. Д. Максименко, Е. Л. Носенко ; Мін. освіти і науки України, Інститут психології ім. Г. С. Костюка. — Київ : Центр учбової літератури, 2017. — 360 с.
Анотація

Підручник містить матеріали стандартного курсу «Експериментальна психологія» для психологічних факультетів університетів. У ньому викладено методологічні засади психологічного дослідження, етапи становлення експериментального методу в психології, наведена класифікація і характеристика емпіричних методів психологічних досліджень, проаналізовані три основні дослідницькі парадигми: дескриптивна, кореляційна, маніпулятивна. Детально розглянута процедура й організація психологічного експерименту, джерела виникнення і способи контролю змінних, схеми основних експериментальних і квазіекспериментальних планів. Стисло розглянуто методи експериментальних досліджень у традиційних галузях експериментальної психології. У заключній главі першої частини підручника викладено, за зразками подібних зарубіжних підручників, експериментальне дослідження, проведеного українською студенткою з оригінальної проблематики, яка ще не була предметом дослідження у вітчизняній психології.

Підручник призначено для студентів і викладачів психологічних факультетів, а також для всіх, хто цікавиться методами психологічного дослідження

Осенкив Г. С. Психология массового поведения : учеб.-практ. пособие / Г. С. Осенкив — Киев : Сварог, 2017. — 158 с.
Анотація

Книга посвящена общей проблеме современного общества – психологии массового поведения людей, их мотивации в современном мире. Автор проводит анализ теоретических исследований по данной проблематике и рассматривает прикладные аспекты управления массовым поведением людей, исходя из современных тенденций и требований к правоохранительным органам – выполнять свои профессиональные обязанности в поддержании стабильности функционирования и развития общества

Основи соціальної психології : навч. посіб. / О. А. Донченко, М. М. Слюсаревський та ін.; за ред. М. М. Слюсаревського. — Київ : Міленіум, 2008. — 495 с.
Анотація

Орієнтуючись на розроблені в Інституті соціальної та політичної психології АПН України концептуальні засади розуміння соціальної психології як фундаментальної психологічної дисципліни, автори посібника визначають її предмет, структуру і функції, пропонують нове бачення проблемних питань становлення цієї дисципліни у світі і в Україні. Аналізується психологічна проблематика регуляції соціальної поведінки, міжособової взаємодії, впливу, який справляють люди одне на одного. Уперше включено до курсу соціальної психології тему соціальних ситуацій, поновому висвітлено окремі аспекти психології груп і соціальної психології особистості. Приділено увагу практичному інструментарію соціальних психологів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

Стане в пригоді також працівникам соціальної сфери, фахівцям у галузях менеджменту, політики, масової комунікації

Інститут обдарованої дитини Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості: монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий та ін.; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 176 с.
Анотація

У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості у вітчизняному та закордонному наукознавствах, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту і творчості. Обгрунтовано практичний інтелект з урахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості учнівської молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів і студентів у контексті українського науковознавства. Монографія призначена для практичних психологів, педагогів закладів загальної, професійної, вищої та післядипломної освіти, коучів, менеджерів, підприємців – усіх, хто цікавиться рівнем розвитку власного практичного інтелекту

Сиваш С. В. Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики : учеб.-практ. пособие. / С. В. Сиваш — Киев : Сварог, 2017. — 148 с.
Анотація

В книге подробно представлены теоретические направления индивидуального психологического консультирования, наиболее востребованные в настоящее время. Дана авторская трактовка различных концепций, методов и техник современной консультативной психологии, описаны варианты их применения в определенных контекстах консультативной работы. Темы каждого раздела поясняются на конкретных примерах из профессиональной практики автора. Предлагаемые вопросы, упражнения, тренинговые техники, творческие задания помогут читателю развить базовые навыки работы с клиентом и почувствовать себя более уверенно в позиции психолога-консультанта

Скорюк В. Д. Социальная психология в схемах и комментариях : учеб.-практ. пособие / В. Д. Скорюк — Киев : Сварог, 2018. — 228 с.
Анотація

В учебно-практическом пособии даны в обобщенном и систематизированном виде современные взгляды на социально-психологические явления и процессы, особенности их проявления в жизни и деятельности людей в обществе. Материал представлен в виде схем, к которым приводятся разъясняющие их содержание комментарии, что способствует логичному и более глубокому усвоению понятий и категорий социальной психологии, логики формирования и функционирования общественно-психологических феноменов. В окончательном итоге это облегчает процесс всестороннего осмысления окружающей действительности

Столяренко О. Б. Психологія особистості : навч. посіб. / О. Б. Столяренко — К. : Центр учбової літератури, 2017. — 280 с.
Анотація

Навчальний посібник розкриває різноманітні підходи до психології особистості, знайомить з типологічними та індивідуальними психологічними особливостями людини, психологічними аспектами мотивації, діяльності, поведінки і спілкування. З урахуванням особливої ролі соціальних чинників у процесі соціалізації особистості висвітлюються проблеми становлення характеру, розвитку здібностей, формування емоційно-вольової сфери особистості, вищих потреб людини. Підібрані автором матеріали допоможуть студентам успішно засвоїти найсуттєвіші наукові положення про природу особистості та розвинути навички психологічного аналізу особистості.

Посібник призначається для викладачів і студентів вузів, учителів загальноосвітньої школи, практичних психологів. Може бути використаний широким колом читачів, які цікавляться психологічними проблемами

Шпак М. М. Психологія розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : монографія / М. М. Шпак — Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. — 372 с.
Анотація

У монографії здійснено теоретико-методологічне обгрунтування феномену емоційного інтелекту особистості на засадах систематичного, суб’єктно-діяльнісного, особистісно зорієнтованого та компетентнісного наукових підходів. Подано цілісну психологічну концепцію розвитку емоційного інтелекту в онтогенезі

Белочкина Ю. В. Пособие для гуверняни: учебн. пособ. / Ю. В. Белочкина, М. П. Згруйская, Т. А. Росийчук. — Харьков : Фолио, 2008. — 415 с.
Анотація

Если вы решили освоить новую для себя профессию няни, вернее гуверняни, и при этом хотите походить на Мэри Поппинс, а не на Фрекен Бок, то эта книга для вас. Она содержит ответы практически на все многочисленные вопросы, возникающие при общении с родителями вашего воспитанника и, конечно же, с ним самим. Как разговаривать с младенцем, принцессой-недотрогой и неугомонным непоседой? О чем стоит помнить, занимаясь с малышом гимнастикой, рисованием, математикой, играя с ним или приучая к труду? В чем смысл идей для нескучных прогулок? Как избежать конфликтов с непослушным ребенком и оказать первую медицинскую помощь, если таковая потребуется? Надеемся, что советы, приведенные в этой книге, помогут вам завоевать доверие малыша, уважение его родителей и при этом получить искреннее удовольствие от своего дела, одним словом – стать суперняней

Главацька О. Л. Основи самовиховання особистості: навчально-методичний посібник / О. Л. Главацька ; Міністерство освіти і науки України — Київ : Кондор, 2018. — 206 с.
Анотація

Навчально-методичний посібник написаний згідно з вимогами організації навчального процесу в кредитно-трансферній системі. У посібнику міститься програма навчальної дисципліни з чітким поділом на залікові кредити, змістові модулі, розрахунок бюджету часу на лекції, семінарські та лабораторні заняття, самостійну та індивідуальну роботу, список основної та додаткової літератури, критерії оцінювання знань та умінь. У теоретичній частині посібника пропонується ґрунтовний виклад основних питань лекційного курсу. У практичній частині подано план семінарських занять. розкриті мета та завдання лабораторних занять.

Рекомендується для викладачів, студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», а також усіх фахівців, які працюють у соціально-педагогічній сфері

Зайченко І. В. Теорія і методика професійного навчання : навч. посіб. / І. В. Зайченко. — Київ : Ліра-К, 2017. — 580 с.
Анотація

Зміст посібника відображає навчальну програму дисципліни “Теорія і методика професійного навчання” і спрямований на забезпечення модернізації навчально-методичної підготовки студентів в навчальних закладах різного рівня акредитації.

Посібник буде корисний студентам, магістрам, аспірантам та викладачам вищих навчальних закладів

Інститут обдарованої дитини Камишин В. В. Методи і моделі управління розвитком академічної обдарованості : монографія /В. В. Камишин, О. М. Рева; НАПН України, Ін-т обдарованої дитини. — Київ : Ін-т обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 266 с.
Анотація

Монографія присвячена розвיязанню актуальних питань управління розвитком академічної обдарованості тих, хто навчається, з огляду на кваліметричні показники закономірностей прийняття рішень учасникам навчально-виховного процесу в умовах впливу ризику стохастичного і нестохастичного характеру. Обґрунтовано методологію та досліджено закономірності вияву основних навчальних домінант як головних чинників мотивації на досягнення успіху / запобігання невдач, а також рівнів домагань як основних системоутворювальних чинників тих, хто навчається, що найкращим чином характеризують адекватність їх самооцінки. Запропоновано низку субмоделей здійснення кваліметрії в процесі розвитку академічної обдарованості старшокласників та оцінено їх ефективність. Монографія може бути корисною для науково-педагогічних пацівників, аспірантів, докторантів, фахівців,які займаються управлінням освітньою діяльністю, а також може бути корисною для методичного забезпечення курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчальних закладів

Максименко Д. С. Ігри та ігрові завдання для дітей раннього віку з обмеженими можливостями здоров’я. Практична психологія : навч. посіб. — Київ : Центр учбової літератури, 2018. — 120 с.
Анотація

У цій книзі представлена система ігор та ігрових завдань, які дозволяють продуктивно спілкуватися з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (ОМЗ), з огляду на їх вікові та індивідуальні особливості розвитку. Систематичне застосування цих ігрових завдань сприятиме формуванню у дітей позитивної взаємодії з дорослими і однолітками, вікових психологічних досягнень в розвитку, становленню важливих особистісних якостей і соціалізації в цілому.

Книга рекомендується як для педагогів, які працюють з дітьми з обмеженими можливостями так і зацікавленим батькам

Пастир І. В. Основи педагогіки художньої творчості : монографія / І. В. Пастир. – Ізмаїл: Ірбіс, 2018. – 444 с.
Анотація

У монографії представлено спробу уніфікованого погляду на процес становлення творчого педагога-художника, обґрунтовано сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність формування готовності майбутніх учителів до образотворчої діяльності, пропоновано механізм взаємозв’язку екологічного та художньо-естетичного виховання студентів, які набувають педагогічні спеціальності у вищій школі на основі новопоставлених завдань.

З позиції філософії, психології та педагогіки ретельно розглянуто основні підходи до художніх здатностей особистості, висвітлено теоретико-методологічні засади становлення фахівця, представлено експериментально перевірену педагогічну систему стимулювання процесу сприймання візуального мистецтва. У межах концепції онтології художньої свідомості особистості запропоновані способи осмислення проблеми, де сприйняття мистецтва розглядається психологічною естетикою не в самому мистецтві й не за його межами, а з погляду закономірностей, які реалізуються у практиці художньої творчості.

Монографія орієнтована на викладачів, аспірантів, студентів мистецьких та гуманітарних спеціальностей, буде корисно науковим працівникам, психологам, педагогам, художникам, а також усім, кого цікавить педагогіка художньої творчості та психологія мистецтва

Сарапулова Є. Г. Психолого-педагогічні основи навчально-виховної діяльності гувернера : монографія / Є. Г. Сарапулова — Київ : МАУП, 2003. — 264 с.
Анотація

У монографії подано результати багаторічних наукових досліджень автора маловідомого для нинішньої української педагогіки питання індивідуального гувернерського виховання й навчання дитини в домашніх умовах. Вивчено й узагальнено літературу з питань виникнення і розвитку гувернерства у світі та в Україні зокрема. Проаналізовано архівні матеріали, пов’язані з гувернерс-твом, досліджено сучасний стан та перспективи розвитку гувернерства в Україні та в інших країнах світу.

Визначено й докладно описано етапи розвитку гувернерства на шляхах еволюції людства. Зібрано й опрацьовано наукову інформацію про педагогів, які стали відомі людству як видатні гувернери; визначено мотиви практичної роботи й наукових досліджень у галузі домашнього виховання. Вивчено й проаналізовано гувернерські виховні і навчальні системи.

Для студентів, викладачів і для всіх, хто цікавиться питаннями гувернерського виховання й навчання

Теслюк В. М. Основи профорієнтаційної роботи: навчальний посібник / В. М. Теслюк — Київ : Ліра-К, 2017. — 304 с.
Анотація

У навчальному посібнику розкрито зміст профорієнтаційної роботи в загальноосвітній школі; основні компоненти, напрями, функції, принципи профорієнтації; зміст профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах; організаційну структуру управління профорієнтацією; планування та координацію профорієнтаційної роботи; форми й методи профорієнтаційної роботи соціального педагога, класного керівника, учителя-предметника.

Навчальний посібник рекомендовано студентам денної форми навчання напряму підготовки «Соціальна педагогіка», викладачам, які забезпечують викладання дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи»

Теслюк В. М. Технології соціально-педагогічної діяльності : [навч. посіб.] / В. М. Теслюк, Т. І. Ковальчук — Київ : Ліра-К, 2018. — 360 с.
Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основні положення про найгостріші проблеми соціально-педагогічної допомоги і підтримки дітей та молоді. У виданні розкрито: теоретичні основи технологій соціально-педагогічної діяльності; технології роботи з сім’ями різного типу; технології соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю, що потребують особливої допомоги; соціально-педагогічна робота з «дітьми вулиці»; соціально-педагогічна робота з молоддю; технології соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми; організація психолого-педагогічного консультування та терапії.

Видання адресоване майбутнім фахівцям соціономічних професій, які вивчають дисципліну «Технології соціально-педагогічної діяльності»

Товканець Г. В. Університетська освіта: навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. — Київ : Кондор, 2018. — 182 с.
Анотація

У посібнику розглядаються питання розвитку університетської освіти (форми організації навчальної діяльності, особливості впровадження Болонського процесу, дистанційна освіта), можливості адаптації студентів молодших курсів до вузівської системи навчання (системи організації навчального процесу, студентського самоврядування, процесу особистісного та професійного самовдосконалення), подається інформація щодо розвитку вищої освіти в Польщі, Чехії, Словаччині, Румунії, Угорщині, Російській Федерації, Франції, США. Усистематизовано матеріал, яким можна скористатися для проведення науково-методичних семінарів, круглих столів з питань розвитку європейської та української вищої освіти

Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США : монографія / А. П. Джурило, О. З. Глушко, О. І. Локшина та ін. ; за заг. ред. О. І. Локшиной. — Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2018. — 192 с.
Анотація

Монографію присвячено проблемі трансформацій в освіті в аспектах децентралізаційно-централізаційних, гуманізаційних процесів, стандартизації та диференціації освіти в країнах ЄС та США. Авторами охарактеризовано підходи до трактування освітніх трансформацій в освітньому просторі у зарубіжжі та в Україні; розкрито підходи країн зарубіжжя, застосовувані для реалізації реформ; окреслено перспективи використання зарубіжного досвіду в Україні.

Для розробників освітньої політики, науковців, керівників закладів освіти, учителів, викладачів і студентів закладів вищої освіти

Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації: навч.-метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. та ін. — Київ : Фенікс, 2007. — 528 с.
Анотація

Теоретичні і практичні аспекти розвитку та діяльності інтегрованих соціальних служб

Приболотько О. А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями эдоровья: учеб.-практ. пособие / О. А. Приболотько. — Киев : Центр учебной литературы, 2018. — 278 с.
Анотація

Психологическая помощь семье, воспитывающей ребенка с проблемами в развитии, — направление в отечественной специальной психологии, возникшее на рубеже XX и XXI столетий, которое оказывает помощь не только детям с ограниченными возможностями здоровья, но и включает в коррекционный процесс их родителей

Книга является первым изданием, в котором раскрываются теоретико-методологические подходы и практические технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья. Представлена авторская методика коррекционной работы, раскрыты особенности воспитания в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья, предлагаются психотерапевтические приемы, направленные на преодоление стрессовых переживаний родителей детей, отражены специфика преемственности в работе разных специалистов и межведомственный подход