Академічна доброчесність. Інформаційні матеріали

Бібліотека ІДГУ пропонує Вашій увазі підбірку методичних, довідкових, інформаційних матеріалів з академічної доброчесності.

Матеріали рекомендовані УБА:

Інформаційні матеріали:

Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації: монографія
Представлено огляд сучасних наукових підходів до тлумачення та класифікації наукової інформації. Описано вітчизняний і зарубіжний досвід побудови наукової інфраструктури. Запропоновано оригінальну модель створення Національного репозитарію академічних текстів. Публікація розрахована на представників органів державної влади та управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів
Національний репозитарій академічних текстів : відкритий доступ до наукової інформації : монографія / [О.С.Чмир, Т.К.Кваша, Т.О.Ярошенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації”. – Київ : ДНУ “УкрІНТЕІ”, 2017. – 199 с.

Переглянути PDF
Українська фундаментальна наука і європейські цінності
Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства? Чи на часі проведення всебічного аналізу стану української науки із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв. Яке місце в системі організації науки мають посідати європейські цінності? Автори пропонують відповіді на ці запитання, усвідомлюючи при цьому, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і долучитися до обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в книзі заторкнуто певні концептуальні аспекти дослідження науки: ціннісний, термінологічний, філософсько-правовий, коґнітивний і наукометричний. Автори вважають, що підтримувана державою так звана наукова еліта України не має права претендувати на це високе звання. Думка авторів: для збереження та розвитку української науки потрібні об’єктивне бачення ситуації, політична воля і продумані активні дії як влади, так і самих учених. Книга розрахована на науковців, державних службовців і всіх, хто цікавиться наукою та освітою як державними інституціями
Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. Українська фундаментальна наука і європейські цінності/відповідальний редактор Кузнєцов В. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с. ISBN 978-966-518-65-5

Переглянути PDF
Основи академічного письма. Методичні рекомендації та програма курсу
Пропонуємо Ваші увазі методичні рекомендації для впровадження курсу «Основи академічного письма», які було розроблено в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні. Запропонована програма курсу розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно. Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси. Курс складається з трьох основних модулів. Кожен модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:
–              Модуль 1 «Формування академічної культури студента»
–              Модуль 2 «Усне й писемне мовлення. Написання тексту»
–              Модуль 3 «Робота з джерелами. Укладання бібліографії»

Переглянути PDF
Довідник з академічної доброчесності для школярів
Від того, які випускники виходять сьогодні зі шкільних стін, залежить, якими будуть абітурієнти та майбутні студенти. Молоді люди потрапляють зі школи в університет вже з певними сформованими звичками щодо навчання – як вчитися, як виконувати завдання, що є прийнятним і нормальним в процесі навчання, що можна, а чого – не можна робити. Окрім того, на першому-другому курсі університету навчання не сильно відрізняється від шкільного – студент так само отримує розклад дисциплін, має чітко визначений графік, отримує оцінки за відвідування занять і проміжні завдання. Ні в школі (навіть в її старших класах), ні на першому курсі університету учень чи студент, зазвичай, не отримує чітких порад щодо того, якими саме принципами він має керуватися під час виконання письмових робіт чи інших самостійних завдань. Відтак проблема плагіату, яка тривалий час не вважалися проблемою і не обговорювалися відкрито, набула таких масштабів, які призвели до розмивання меж і невизначеності щодо того, що є нормою, а що – порушенням академічної доброчесності.Саме для того, щоб висвітлити проблему плагіату і розповісти про неї зрозумілою мовою, був виданий цей довідник. Інформація, що міститься в довідникові, буде корисною як вчителям, так і учням середніх шкіл – вона надасть їм уявлення про плагіат як про системне порушення академічної доброчесності, про види та шляхи його подолання, про кодекс честі як суспільний договір всіх учасників навчального процессу (учнів, викладачів і адміністрації навчального закладу), про те, що є прийнятним, а що – не прийнятним в стінах саме цього навчального закладу. А головне – цей довідник забезпечить учнів та їх вчителів практичними механізмами з правильного оформлення письмових робіт, цитат, списку літератури тощо, що допоможе їм уникати ненавмисного порушення правил академічної доброчесності у майбутньому. Дотримання академічної доброченості, формування культури чесного навчання є важливим для розвитку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процессу – учня, студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень і якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони стають в майбутньому. Добре підготовлені успішні спеціалісти з високою культурою щодо навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті і долучитися до розбудови успішної держави. «Довідник з академічної доброчесності для школярів»  / уклад. М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко; за загал. Ред. О. О. Гужви – Х. : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2016.  – 64 с.

Переглянути PDF
Академічна чесність як основа сталого розвитку університету
Завдяки підтримці U.S. Embassy Kyiv Ukraine та Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні нещодавно вийшла збірка “Академічна чесність як основа сталого розвитку університету”. Видання, є однією з перших спроб комплексно показати, як світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, виключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.Знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних та національних інституціональних практик допоможе зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної вищої школи, забезпечити баланс між всіма функціями вищої освіти, як суспільного блага, розгорнути плідну дискусію про інституціональне закріплення кращих вітчизняних напрацювань в цьому напрямі.


Переглянути PDF
  Презентація «Культура академічної доброчесності»
Академічна культура, її цінності та сфера. Академічна доброчесність: визначення, її значення, основні характеристики, фундаментальні цінності. Академічний плагіат

Пререглянути презентацію

Список літератури за темою “Академічна доброчесність”