Академічна доброчесність. Інформаційні матеріали

Бібліотека ІДГУ пропонує Вашій увазі підбірку методичних, довідкових, інформаційних матеріалів з академічної доброчесності.


Інформаційні матеріали:

 Інформаційно-рекомендаційні матеріали 
Академічна доброчесність: проблеми дотримання та пріоритети поширення серед молодих вчених

кол. моногр. / за заг. ред. Н. Г. Сорокіної, А. Є. Артюхова, І. О. Дегтярьової. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ, 2017. – 169 с. – Режим доступу: http://www.dridu.dp.ua

Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку

матеріали для ознайомлення з результатами проекту № 49169 [Електронний ресурс] / Східноукр. фонд соц. дослідж., Ін-т соц.-гуманіт. дослідж. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. – Електрон. дан. – Ukraine, Київ. – Режим доступу: http://fond.sociology.kharkov.ua

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету

Міжнарод. благод. Фонд “Міжнарод. фонд. дослідж. освіт. політики”; за заг. ред. Т. В.Фінікова, А. Є.Артюхова – Київ; Таксон, 2016. – 234 с.

Завдяки підтримці U.S. Embassy Kyiv Ukraine та Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні нещодавно вийшла збірка “Академічна чесність як основа сталого розвитку університету”. Видання, є однією з перших спроб комплексно показати, як світова академічна спільнота розуміє академічну доброчесність, які механізми і процедури по її втіленню вона розробила, яке місце в цьому займають декларації, хартії та кодекси академічної поведінки, яка система відносин між всіма членами освітнього співтовариства здатна забезпечити взаємну повагу, вільний обмін ідеями, професійне та особистісне вдосконалення, виключення будь-яких проявів нечесності та несправедливості.Знайомство з підходами та ідеями, кращими зразками міжнародних та національних інституціональних практик допоможе зробити високі моральні стандарти нормою вітчизняної вищої школи, забезпечити баланс між всіма функціями вищої освіти, як суспільного блага, розгорнути плідну дискусію про інституціональне закріплення кращих вітчизняних напрацювань в цьому напрямі

Десять принципів академічної доброчесності для викладачів

(Центр академічної доброчесності) [Електронний ресурс] : пер. з англ / Дональд Л. Мак Кей, Гэри Павела. – Ukraine, 2017, 23 берез. – Режим доступу: https://saiup.org.ua

Довідник з академічної доброчесності для школярів

/ уклад. М. В. Григор’єва, О. І. Крикова, С. Г. Пєвко; за загал. Ред. О. О. Гужви – Харків : ХНУ ім.. В. Н. Каразіна, 2016. – 64 с.

Від того, які випускники виходять сьогодні зі шкільних стін, залежить, якими будуть абітурієнти та майбутні студенти. Молоді люди потрапляють зі школи в університет вже з певними сформованими звичками щодо навчання – як вчитися, як виконувати завдання, що є прийнятним і нормальним в процесі навчання, що можна, а чого – не можна робити. Окрім того, на першому-другому курсі університету навчання не сильно відрізняється від шкільного – студент так само отримує розклад дисциплін, має чітко визначений графік, отримує оцінки за відвідування занять і проміжні завдання. Ні в школі (навіть в її старших класах), ні на першому курсі університету учень чи студент, зазвичай, не отримує чітких порад щодо того, якими саме принципами він має керуватися під час виконання письмових робіт чи інших самостійних завдань. Відтак проблема плагіату, яка тривалий час не вважалися проблемою і не обговорювалися відкрито, набула таких масштабів, які призвели до розмивання меж і невизначеності щодо того, що є нормою, а що – порушенням академічної доброчесності.Саме для того, щоб висвітлити проблему плагіату і розповісти про неї зрозумілою мовою, був виданий цей довідник. Інформація, що міститься в довідникові, буде корисною як вчителям, так і учням середніх шкіл – вона надасть їм уявлення про плагіат як про системне порушення академічної доброчесності, про види та шляхи його подолання, про кодекс честі як суспільний договір всіх учасників навчального процессу (учнів, викладачів і адміністрації навчального закладу), про те, що є прийнятним, а що – не прийнятним в стінах саме цього навчального закладу. А головне – цей довідник забезпечить учнів та їх вчителів практичними механізмами з правильного оформлення письмових робіт, цитат, списку літератури тощо, що допоможе їм уникати ненавмисного порушення правил академічної доброчесності у майбутньому. Дотримання академічної доброченості, формування культури чесного навчання є важливим для розвитку всієї освіти, але так само важливими вони є для кожного учасника академічного процессу – учня, студента чи викладача, адже безпосередньо впливають на рівень і якість знань, які вони отримують, і на те, якими спеціалістами вони стають в майбутньому. Добре підготовлені успішні спеціалісти з високою культурою щодо навчання і дотримання чітко визначених правил гри стануть тим поколінням, яке зможе досягти успіху в дорослому житті і долучитися до розбудови успішної держави

Епідемія академічного плагіату в цифрах

[Електронний ресурс]. – Ukraine, 2016, 13 черв. – Режим доступу: https://studway.com.ua

Как опубликовать статью в международном журнале

метод. пособие / РАНХиГС. – М., 2015. – 58 с.

Коротка інструкція користувача EndNote Basic

[Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар: блоґ про бібл. справу та інформ. технології. –Текст. данні. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2013, 6 верес. – Режим доступу: https://www.бібліотекар.укр

Культура академічної доброчесності

Презентація

Академічна культура, її цінності та сфера. Академічна доброчесність: визначення, її значення, основні характеристики, фундаментальні цінності. Академічний плагіат

Локтев А. Как создать и структурировать персональную научную библиотеку и взаимодействовать с учеными всего мира используя Mendeley

[Електронний ресурс] : [презентація] / А. Локтев // Elsevier Research Intelligence. – Електрон. дані (12 слайдів). – Ukraine, 2014, 20 листоп. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах

методичні рекомендації / О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; Науково-технічна бібліотека ім.Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ;Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА , 2016. – 117 с.

У рекомендаціях представлено десять найпопулярніших міжнародних стилів цитування та посилання в наукових роботах для різних галузей знань

Навчання студентів академічної доброчесності у бібліотеці ВНЗ

методичні поради / Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; Українська бібліотечна асоціація. –
Київ : УБА, 2016. – 39 с.

Видання містить поради для бібліотекарів з проведення занять із академічної доброчесності для студентів вищих навчальних закладів. Пропонується два можливих варіанти навчання: розширений план занять
з прикладами практичних завдань, а також скорочений варіант, що може бути використаний як складова вступу до спеціальності.
Окремі теми пропонуються для магістерського рівня підготовки

Національний репозитарій академічних текстів

відкритий доступ до наукової інформації: монографія / [О.С.Чмир, Т.К.Кваша, Т.О.Ярошенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа “Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації”. – Київ : ДНУ “УкрІНТЕІ”, 2017. – 199 с.

Представлено огляд сучасних наукових підходів до тлумачення та класифікації наукової інформації. Описано вітчизняний і зарубіжний досвід побудови наукової інфраструктури. Запропоновано оригінальну модель створення Національного репозитарію академічних текстів. Публікація розрахована на представників органів державної влади та управління, наукових працівників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів і студентів

Основи академічного письма

Методичні рекомендації та програма курсу

Пропонуємо Ваші увазі методичні рекомендації для впровадження курсу «Основи академічного письма», які було розроблено в рамках Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні. Запропонована програма курсу розглядається його розробниками як базова, така, яку можна і потрібно адаптувати під конкретні вимоги університетів, учасників Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні, та університетів, що бажають впроваджувати цей чи подібні йому курси самостійно. Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси. Курс складається з трьох основних модулів. Кожен модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин:
– Модуль 1 «Формування академічної культури студента»
– Модуль 2 «Усне й писемне мовлення. Написання тексту»
– Модуль 3 «Робота з джерелами. Укладання бібліографії»

Основи формування культури академічної доброчесності в бібліотеці

інформаційний огляд / Якуніна Н. В., Чинюк А. А., Руденко Я. В.; Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – 41 с.

У виданні представлено засади формування культури академічної доброчесності в бібліотеках, розглянуто складові академічної доброчесності (АД), нормативно-правові документи, що регулюють АД, запропоновано корисні посилання

Підготовка статті до публікації у міжнародних наукових виданнях

метод.рек. / уклад.: О. О. Цокало, Д. В. Ткаченко ; ред. О. Г. Пустова ; Миколаїв. нац. агар. ун-т. – Миколаїв, 2015. – 88 с.

Плагіат у студентських роботах

методи виявлення та запобігання : метод. посіб. / кол. авт.: Н. В. Стукало, К. В. Ковальчук, М. В. Литвин [та ін.] ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 44 с.

Подготовка и издание научного журнала. Международная практика по этике редактирования, рецензирования, издания и авторства научных публикаций

Руководства комитета по этике научных публикаций (Сommittee on publication ethics –COPE) и издательства Elsevier.Cборник переводов.- М., 2013. - 140 с.

Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат

інформаційний огляд / А. Р. Вергун, Л. В. Савенкова, С. О. Чуканова ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016.– 36 с.

У інформаційному огляді подано короткі характеристики найбільш відомих і розповсюджених програмних продуктів щодо виявлення у текстах плагіату та запозичень. Розглядаються безкоштовне та комерційне антиплагіатне програмне забезпечення

Сацик В. Сучасні стандарти академічного письма

(вимоги провідних світових видавництв та університетів) [Електронний ресурс] : [презентація] / В. Сацик – Електорн. дан. (30 електрон. слайдів). – Режим доступу: http://www.edu-trends.info

Стадний Є. Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах

[Електронний ресурс] / Є. Стадний. – Електорн. дан. – Ukraine, 2017, 21 лют. – 18 с. – Режим доступу: https://saiup.org.ua

Українська фундаментальна наука і європейські цінності

Габович О., Кузнєцов В., Семенова Н. – Київ: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 208 с.

Чи є сьогоднішня організація української академічної науки найкращою з можливих? Чи сприяє вона відродженню українського суспільства? Чи на часі проведення всебічного аналізу стану української науки із застосуванням загальноприйнятих у світовій науці критеріїв. Яке місце в системі організації науки мають посідати європейські цінності? Автори пропонують відповіді на ці запитання, усвідомлюючи при цьому, що вони не є остаточними. Монографія презентує важливу інсайдерську інформацію про стан речей, даючи можливість читачеві зробити свої висновки і долучитися до обговорення цієї вкрай актуальної теми. Зокрема, в книзі заторкнуто певні концептуальні аспекти дослідження науки: ціннісний, термінологічний, філософсько-правовий, коґнітивний і наукометричний. Автори вважають, що підтримувана державою так звана наукова еліта України не має права претендувати на це високе звання. Думка авторів: для збереження та розвитку української науки потрібні об’єктивне бачення ситуації, політична воля і продумані активні дії як влади, так і самих учених. Книга розрахована на науковців, державних службовців і всіх, хто цікавиться наукою та освітою як державними інституціями

Що потрібно знати про плагіат : посібник з академічної грамотності та етики для «чайників»

[Електронний ресурс] / уклад. О. О. Гужва ; Ін-т соц.-гуманітар. дослідж, Харків. нац. ун-т ім.В. Н. Каразіна. – Електорн. дан. – [Харків], – [72] с. – Режим доступу: http://library.kubg.edu.ua

Этические принципы при проведении научно-исследовательских работ и публикации результатов

(«Этический инструментарий» Elsevier) [Електронний ресурс] : [презентація] // Ethics in Research & Publication. – Електрон. дані (24 слайди). – Ukraine, 2014, груд. – Режим доступу: https://www.dropbox.com


Academic Integrity at the Massachusetts Institute of Technology

A Handbook for Students / MTI. – 2015. – 40 p.

Academic Integrity Tutorial

[Електронний ресурс] / University of Maryland University College. – 2015. – Режим доступу: https://www.umuc.edu

EndNote Online : краткое руководство

[Електронний ресурс] // Thomson Reuters. – 2014. – Режим доступу: http://wokinfo.com

Google Академія для молодих дослідників

[Електронний ресурс] // Пан Бібліотекар: блоґ про бібл. справу та інформ. технології. –Текст. данні. – [Київ] : Пан Бібліотекар, 2014, 10 груд. – Режим доступу: https://www.бібліотекар.укр

Roig M. Avoiding Plagiarism, Self-plagiarism, and Other Questionable Writing Practices

A Guide to Ethical Writing [Електронний ресурс] / Miguel Roig // U.S. Department of Health and Human Services, Office of Research Integrity. – Електрон. дан. – USA, Rockville, 2003–2015. – Режим доступу:https://ori.hhs.gov

The Fundamental Values of Academic Integrity. International Center for Academic Integrity

/ ed. T. Fishman. – 2-nd ed. – Електрон. дан. – Clemson : Clemson university, 2014. – 36 p. – Режим доступу: https://academicintegrity.org


Список літератури за темою “Академічна доброчесність”