Дари бібліотеці

Бібліотека ІДГУ отримала від Інституту спеціальної педагогіки імені Миколи Ярмаченка НАПН України нову навчальну та навчально-методичну літературу з інклюзивної освіти.

Інститут спеціальної педагогіки і психології Лінгводидактичні засади вивчення української жестової мови : монографія /Н. Б. Адамюк, О. А. Дробот, А. В. Замша, Н. А. Зборовська, С. В. Кульбіда; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. — Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. — 260 с.
Анотація

В монографії представлено комплексне осмислення проблем навчання української жестової мови як компоненту мовної освіти осіб із порушеннями слуху.

Розкрито лінгвістичні особливості української жестової мови як знакової комунікативної системи .Окреслено специфіку планування і проведення уроків з української жестової мови для дітей із порушеннями слуху різних вікових груп

Інститут спеціальної педагогіки і психології Освіта дітей з порушенням слуху: сучасні тенденції та технології : навчально-методичний посібник /О. М. Таранченко, С. В. Литовченко, О. Ф. Федоренко та ін.; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. — Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. — 250 с.
Анотація

У навчально-методичному посібнику окреслено новітні підходи у навчанні дітей з особливими потребами; представлено ефективне технологічне забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти дітей з порушенням слуху; методичні рекомендації щодо організації навчального середовища та специфічні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів у спеціальних та інклюзивних умовах ; описано специфіку діяльності навчально-реабілітаційних центрів як нових закладів освіти; наведено поради , що сприятимуть удосконаленню педагогічної практики

Інститут спеціальної педагогіки і психології Прохоренко Л. І. Навчання школярів із затримкою психічного розвитку: теорія і практика : навчально-методичний посібник /Л. І. Прохоренко, Т. В. Сак, І. П. Логвінова. ; за ред. Л. І. Прохоренко ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. — Київ : ФОП Симоненко Л. І., 2018. — 120 с.
Анотація

У навчально-методичному посібнику окреслено новітні підходи у навчанні дітей з особливими потребами; представлено ефективне технологічне забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти дітей з порушенням слуху; методичні рекомендації щодо організації навчального середовища та специфічні прийоми, що уможливлюють забезпечення навчальних потреб таких учнів у спеціальних та інклюзивних умовах ; описано специфіку діяльності навчально-реабілітаційних центрів як нових закладів освіти; наведено поради , що сприятимуть удосконаленню педагогічної практики

Інститут спеціальної педагогіки і психології Компанець Н. М. Моделювання індивідуального розвитку дитини з особливими потребами в умовах інклюзивного ДНЗ : навчально-методичний посібник /Н. М. Компанець, І. В. Луценко. ; Нац. академія пед. наук. України. Ін-т спеціальної педагогіки. — Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. — 40 с.
Анотація

У посібнику представлена модель індивідуального розвитку дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього простору ЗДО. Розглядаються загальні підходи і основні поняття «індивідуальний освітній маршрут», основні підходи до моделювання психолого-педагогічного супроводу в умовах реалізації інклюзивної практики в закладі дошкільної освіти. Запропоновано технологію створення індивідуального освітнього маршруту дитини з ООП дошкільного віку в умовах інклюзивної групи закладу дошкільної освіти.

Посібник адресовано фахівцям команди психолого-педагогічного супроводу: педагогам, психологам, логопедам, дефектолога, соціальним педагогам, асистентам вихователя і дитини, фахівцям і керівникам закладів дошкільної освіти, які реалізують інклюзивну практику, а також батькам дітей з ООП.

Посібник може бути використано як навчально-методичний для підготовки бакалаврів і магістрів за напрямом «Психолого-педагогічна освіта», в системі підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки фахівців в області інклюзивної та спеціальної освіти

Інститут спеціальної педагогіки і психології Коваль Л. В. Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ : навчально-методичний посібник /Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, І. В. Луценко. ; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. — Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. — 100 с.
Анотація

У посібнику розглянуто організацію психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами у інклюзивному закладі дошкільної освіти. Із запровадженням інклюзивного навчання в Україні розробка моделей психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання визначена як один із пріоритетний напрямів. У матеріалах посібника визначено основні аспекти діяльності спеціалістів у рамках участі у команді психолого-педагогічного супроводу (практичних психологів, дефектологів, логопедів, соціальних педагогів тощо) щодо соціального і психологічного супроводу освітнього процесу дитини дошкільного віку з ООП

Інститут спеціальної педагогіки і психології Особлива дитина в інклюзивному навчальному закладі : навчально-методичний комплект /авт. уклад.: Л. В. Коваль, Н. М. Компанець, Н. О. Квітка та ін.; НАПН України, Ін-т спеціальної педагогіки. — Київ : ФОП Симоненко О. І., 2018. — 380 с.
Анотація

Залучення дітей з особливими потребами до загальноосвітнього середовища є провідною проблемою, зумовленою сучасними процесами оновлення соціальних пріоритетів.

Корекційно-розвивальна складова навчального-виховного процесу ЗДО з інклюзивним навчанням потребує доповнення та удосконалення: розроблення відповідних навчальних програм, які б знайшли свою реалізацію у варіативній частині Базового компоненту дошкільної освіти.

Матеріали першої частини комплекту навчально-методичного посібника розкривають особливості організації інклюзивного середовища у дошкільній ланці, визначають напрями діяльності з індивідуалізації освітнього середовища відповідно до особливих освітніх потреб дошкільників.

Друга частина навчально-методичного комплекту містить розділи навчальної програми «Програма розвитку дошкільників з особливими потребами в інклюзивному середовищі ДНЗ» та методичні рекомендації. Програмове забезпечення запропоноване у її розділах допоможе в організації освітньої діяльності за додатковими освітніми лініями у відповідності до базового компоненту дошкільної освіти. Представлені матеріали є потужним підґрунтям для започаткування інноваційної діяльності у закладі дошкільної освіти, як на основних заняттях, так і у напрямах гурткової роботи.

Матеріали посібника є актуальними для педагогів, студентів, батьків та громадських діячів